Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 11

11:1 וַ֭יַּעַןוַיַּעַןויען צֹפַ֥רצֹפַרצפר הַֽנַּעֲמָתִ֗יהַנַּעֲמָתִיהנעמתי וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 11:2 הֲרֹ֣בהֲרֹבהרב דְּ֭בָרִיםדְּבָרִיםדברים לֹ֣אלֹאלא יֵעָנֶ֑היֵעָנֶהיענה וְאִםוְאִםואם־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש שְׂפָתַ֣יִםשְׂפָתַיִםשפתים יִצְדָּֽקיִצְדָּקיצדק׃׃׃ 11:3 בַּ֭דֶּיךָבַּדֶּיךָבדיך מְתִ֣יםמְתִיםמתים יַחֲרִ֑ישׁויַחֲרִישׁויחרישו וַ֝תִּלְעַ֗גוַתִּלְעַגותלעג וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַכְלִֽםמַכְלִםמכלם׃׃׃ 11:4 וַ֭תֹּאמֶרוַתֹּאמֶרותאמר זַ֣ךְזַךְזך לִקְחִ֑ילִקְחִילקחי וּ֝בַ֗רוּבַרובר הָיִ֥יתִיהָיִיתִיהייתי בְעֵינֶֽיךָבְעֵינֶיךָבעיניך׃׃׃ 11:5 וְֽאוּלָ֗םוְאוּלָםואולם מִֽימִימי־־־יִתֵּ֣ןיִתֵּןיתן אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה דַּבֵּ֑רדַּבֵּרדבר וְיִפְתַּ֖חוְיִפְתַּחויפתח שְׂפָתָ֣יושְׂפָתָיושפתיו עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 11:6 וְיַגֶּדוְיַגֶּדויגד־־־לְךָ֨לְךָלך ׀׀׀ תַּֽעֲלֻמ֣וֹתתַּעֲלֻמוֹתתעלמות חָכְמָה֮חָכְמָהחכמה כִּֽיכִּיכי־־־כִפְלַ֪יִםכִפְלַיִםכפלים לְֽת֫וּשִׁיָּ֥הלְתוּשִׁיָּהלתושיה וְדַ֡עוְדַעודע כִּֽיכִּיכי־־־יַשֶּׁ֥היַשֶּׁהישה לְךָ֥לְךָלך אֱ֝ל֗וֹהַאֱלוֹהַאלוה מֵעֲוֺנֶֽךָמֵעֲוֺנֶךָמעונך׃׃׃ 11:7 הַחֵ֣קֶרהַחֵקֶרהחקר אֱל֣וֹהַאֱלוֹהַאלוה תִּמְצָ֑אתִּמְצָאתמצא אִ֤םאִםאם עַדעַדעד־־־תַּכְלִ֖יתתַּכְלִיתתכלית שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי תִּמְצָֽאתִּמְצָאתמצא׃׃׃ 11:8 גָּבְהֵ֣יגָּבְהֵיגבהי שָׁ֭מַיִםשָׁמַיִםשמים מַהמַהמה־־־תִּפְעָ֑לתִּפְעָלתפעל עֲמֻקָּ֥העֲמֻקָּהעמקה מִ֝שְּׁא֗וֹלמִשְּׁאוֹלמשאול מַהמַהמה־־־תֵּדָֽעתֵּדָעתדע׃׃׃ 11:9 אֲרֻכָּ֣האֲרֻכָּהארכה מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִדָּ֑הּמִדָּהּמדה וּ֝רְחָבָ֗הוּרְחָבָהורחבה מִנִּימִנִּימני־־־יָֽםיָםים׃׃׃ 11:10 אִםאִםאם־־־יַחֲלֹ֥ףיַחֲלֹףיחלף וְיַסְגִּ֑ירוְיַסְגִּירויסגיר וְ֝יַקְהִ֗ילוְיַקְהִילויקהיל וּמִ֣יוּמִיומי יְשִׁיבֶֽנּוּיְשִׁיבֶנּוּישיבנו׃׃׃ 11:11 כִּיכִּיכי־־־ה֭וּאהוּאהוא יָדַ֣עיָדַעידע מְתֵימְתֵימתי־־־שָׁ֑וְאשָׁוְאשוא וַיַּרְאוַיַּרְאוירא־־־אָ֝֗וֶןאָוֶןאון וְלֹ֣אוְלֹאולא יִתְבּוֹנָֽןיִתְבּוֹנָןיתבונן׃׃׃ 11:12 וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש נָ֭בוּבנָבוּבנבוב יִלָּבֵ֑ביִלָּבֵבילבב וְעַ֥יִרוְעַיִרועיר פֶּ֝֗רֶאפֶּרֶאפרא אָדָ֥םאָדָםאדם יִוָּלֵֽדיִוָּלֵדיולד׃׃׃ 11:13 אִםאִםאם־־־אַ֭תָּ֗האַתָּהאתה הֲכִינ֣וֹתָהֲכִינוֹתָהכינות לִבֶּ֑ךָלִבֶּךָלבך וּפָרַשְׂתָּ֖וּפָרַשְׂתָּופרשת אֵלָ֣יואֵלָיואליו כַּפֶּֽךָכַּפֶּךָכפך׃׃׃ 11:14 אִםאִםאם־־־אָ֣וֶןאָוֶןאון בְּ֭יָדְךָבְּיָדְךָבידך הַרְחִיקֵ֑הוּהַרְחִיקֵהוּהרחיקהו וְאַלוְאַלואל־־־תַּשְׁכֵּ֖ןתַּשְׁכֵּןתשכן בְּאֹהָלֶ֣יךָבְּאֹהָלֶיךָבאהליך עַוְלָֽהעַוְלָהעולה׃׃׃ 11:15 כִּיכִּיכי־־־אָ֤זאָזאז ׀׀׀ תִּשָּׂ֣אתִּשָּׂאתשא פָנֶ֣יךָפָנֶיךָפניך מִמּ֑וּםמִמּוּםממום וְהָיִ֥יתָוְהָיִיתָוהיית מֻ֝צָ֗קמֻצָקמצק וְלֹ֣אוְלֹאולא תִירָֽאתִירָאתירא׃׃׃ 11:16 כִּיכִּיכי־־־אַ֭תָּהאַתָּהאתה עָמָ֣לעָמָלעמל תִּשְׁכָּ֑חתִּשְׁכָּחתשכח כְּמַ֖יִםכְּמַיִםכמים עָבְר֣וּעָבְרוּעברו תִזְכֹּֽרתִזְכֹּרתזכר׃׃׃ 11:17 וּֽ֭מִצָּהֳרַיִםוּמִצָּהֳרַיִםומצהרים יָק֣וּםיָקוּםיקום חָ֑לֶדחָלֶדחלד תָּ֝עֻ֗פָהתָּעֻפָהתעפה כַּבֹּ֥קֶרכַּבֹּקֶרכבקר תִּהְיֶֽהתִּהְיֶהתהיה׃׃׃ 11:18 וּֽ֭בָטַחְתָּוּבָטַחְתָּובטחת כִּיכִּיכי־־־יֵ֣שׁיֵשׁיש תִּקְוָ֑התִּקְוָהתקוה וְ֝חָפַרְתָּ֗וְחָפַרְתָּוחפרת לָבֶ֥טַחלָבֶטַחלבטח תִּשְׁכָּֽבתִּשְׁכָּבתשכב׃׃׃ 11:19 וְֽ֭רָבַצְתָּוְרָבַצְתָּורבצת וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַחֲרִ֑ידמַחֲרִידמחריד וְחִלּ֖וּוְחִלּוּוחלו פָנֶ֣יךָפָנֶיךָפניך רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 11:20 וְעֵינֵ֥יוְעֵינֵיועיני רְשָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים תִּ֫כְלֶ֥ינָהתִּכְלֶינָהתכלינה וּ֭מָנוֹסוּמָנוֹסומנוס אָבַ֣דאָבַדאבד מִנְהֶ֑םמִנְהֶםמנהם וְ֝תִקְוָתָ֗םוְתִקְוָתָםותקותם מַֽפַּחמַפַּחמפח־־־נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain