Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 32

32:1 וּמִקְנֶ֣הוּמִקְנֶהומקנה ׀׀׀ רַ֗ברַברב הָיָ֞ההָיָההיה לִבְנֵ֧ילִבְנֵילבני רְאוּבֵ֛ןרְאוּבֵןראובן וְלִבְנֵיוְלִבְנֵיולבני־־־גָ֖דגָדגד עָצ֣וּםעָצוּםעצום מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיִּרְא֞וּוַיִּרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ יַעְזֵר֙יַעְזֵריעזר וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ גִּלְעָ֔דגִּלְעָדגלעד וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום מְק֥וֹםמְקוֹםמקום מִקְנֶֽהמִקְנֶהמקנה׃׃׃ 32:2 וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־גָ֖דגָדגד וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני רְאוּבֵ֑ןרְאוּבֵןראובן וַיֹּאמְר֤וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶלוְאֶלואל־־־נְשִׂיאֵ֥ינְשִׂיאֵינשיאי הָעֵדָ֖ההָעֵדָההעדה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 32:3 עֲטָר֤וֹתעֲטָרוֹתעטרות וְדִיבֹן֙וְדִיבֹןודיבן וְיַעְזֵ֣רוְיַעְזֵרויעזר וְנִמְרָ֔הוְנִמְרָהונמרה וְחֶשְׁבּ֖וֹןוְחֶשְׁבּוֹןוחשבון וְאֶלְעָלֵ֑הוְאֶלְעָלֵהואלעלה וּשְׂבָ֥םוּשְׂבָםושבם וּנְב֖וֹוּנְבוֹונבו וּבְעֹֽןוּבְעֹןובען׃׃׃ 32:4 הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הִכָּ֤ההִכָּההכה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני עֲדַ֣תעֲדַתעדת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִקְנֶ֖המִקְנֶהמקנה הִ֑ואהִואהוא וְלַֽעֲבָדֶ֖יךָוְלַעֲבָדֶיךָולעבדיך מִקְנֶֽהמִקְנֶהמקנה׃׃׃ ססס 32:5 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִםאִםאם־־־מָצָ֤אנוּמָצָאנוּמצאנו חֵן֙חֵןחן בְּעֵינֶ֔יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך יֻתַּ֞ןיֻתַּןיתן אֶתאֶתאת־־־הָאָ֧רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לַעֲבָדֶ֖יךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך לַאֲחֻזָּ֑הלַאֲחֻזָּהלאחזה אַלאַלאל־־־תַּעֲבִרֵ֖נוּתַּעֲבִרֵנוּתעברנו אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃ 32:6 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־גָ֖דגָדגד וְלִבְנֵ֣יוְלִבְנֵיולבני רְאוּבֵ֑ןרְאוּבֵןראובן הַאַֽחֵיכֶ֗םהַאַחֵיכֶםהאחיכם יָבֹ֙אוּ֙יָבֹאוּיבאו לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם תֵּ֥שְׁבוּתֵּשְׁבוּתשבו פֹֽהפֹהפה׃׃׃ 32:7 וְלָ֣מָּהוְלָמָּהולמה [תְנוּאוּן כ][תְנוּאוּן כ][תנואון כ] (תְנִיא֔וּן ק)(תְנִיאוּן ק)(תניאון ק) אֶתאֶתאת־־־לֵ֖בלֵבלב בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל מֵֽעֲבֹר֙מֵעֲבֹרמעבר אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 32:8 כֹּ֥הכֹּהכה עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו אֲבֹתֵיכֶ֑םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם בְּשָׁלְחִ֥יבְּשָׁלְחִיבשלחי אֹתָ֛םאֹתָםאתם מִקָּדֵ֥שׁמִקָּדֵשׁמקדש בַּרְנֵ֖עַבַּרְנֵעַברנע לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 32:9 וַֽיַּעֲל֞וּוַיַּעֲלוּויעלו עַדעַדעד־־־נַ֣חַלנַחַלנחל אֶשְׁכּ֗וֹלאֶשְׁכּוֹלאשכול וַיִּרְאוּ֙וַיִּרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַיָּנִ֕יאוּוַיָּנִיאוּויניאו אֶתאֶתאת־־־לֵ֖בלֵבלב בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לְבִלְתִּילְבִלְתִּילבלתי־־־בֹא֙בֹאבא אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 32:10 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֥ףאַףאף יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיִּשָּׁבַ֖עוַיִּשָּׁבַעוישבע לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 32:11 אִםאִםאם־־־יִרְא֨וּיִרְאוּיראו הָאֲנָשִׁ֜יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָעֹלִ֣יםהָעֹלִיםהעלים מִמִּצְרַ֗יִםמִמִּצְרַיִםממצרים מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה אֵ֚תאֵתאת הָאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֛עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לְאַבְרָהָ֥םלְאַבְרָהָםלאברהם לְיִצְחָ֖קלְיִצְחָקליצחק וּֽלְיַעֲקֹ֑בוּלְיַעֲקֹבוליעקב כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־מִלְא֖וּמִלְאוּמלאו אַחֲרָֽיאַחֲרָיאחרי׃׃׃ 32:12 בִּלְתִּ֞יבִּלְתִּיבלתי כָּלֵ֤בכָּלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּה֙יְפֻנֶּהיפנה הַקְּנִזִּ֔יהַקְּנִזִּיהקנזי וִיהוֹשֻׁ֖עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בִּןבִּןבן־־־נ֑וּןנוּןנון כִּ֥יכִּיכי מִלְא֖וּמִלְאוּמלאו אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 32:13 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֤ףאַףאף יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וַיְנִעֵם֙וַיְנִעֵםוינעם בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה עַדעַדעד־־־תֹּם֙תֹּםתם כָּלכָּלכל־־־הַדּ֔וֹרהַדּוֹרהדור הָעֹשֶׂ֥ההָעֹשֶׂההעשה הָרַ֖עהָרַעהרע בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 32:14 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה קַמְתֶּ֗םקַמְתֶּםקמתם תַּ֚חַתתַּחַתתחת אֲבֹ֣תֵיכֶ֔םאֲבֹתֵיכֶםאבתיכם תַּרְבּ֖וּתתַּרְבּוּתתרבות אֲנָשִׁ֣יםאֲנָשִׁיםאנשים חַטָּאִ֑יםחַטָּאִיםחטאים לִסְפּ֣וֹתלִסְפּוֹתלספות ע֗וֹדעוֹדעוד עַ֛לעַלעל חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַףאַףאף־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 32:15 כִּ֤יכִּיכי תְשׁוּבֻן֙תְשׁוּבֻןתשובן מֵֽאַחֲרָ֔יומֵאַחֲרָיומאחריו וְיָסַ֣ףוְיָסַףויסף ע֔וֹדעוֹדעוד לְהַנִּיח֖וֹלְהַנִּיחוֹלהניחו בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְשִֽׁחַתֶּ֖םוְשִׁחַתֶּםושחתם לְכָללְכָללכל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 32:16 וַיִּגְּשׁ֤וּוַיִּגְּשׁוּויגשו אֵלָיו֙אֵלָיואליו וַ֣יֹּאמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו גִּדְרֹ֥תגִּדְרֹתגדרת צֹ֛אןצֹאןצאן נִבְנֶ֥הנִבְנֶהנבנה לְמִקְנֵ֖נוּלְמִקְנֵנוּלמקננו פֹּ֑הפֹּהפה וְעָרִ֖יםוְעָרִיםוערים לְטַפֵּֽנוּלְטַפֵּנוּלטפנו׃׃׃ 32:17 וַאֲנַ֜חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו נֵחָלֵ֣ץנֵחָלֵץנחלץ חֻשִׁ֗יםחֻשִׁיםחשים לִפְנֵי֙לִפְנֵילפני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֛דעַדעד אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִםאִםאם־־־הֲבִֽיאֹנֻ֖םהֲבִיאֹנֻםהביאנם אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמָ֑םמְקוֹמָםמקומם וְיָשַׁ֤בוְיָשַׁבוישב טַפֵּ֙נוּ֙טַפֵּנוּטפנו בְּעָרֵ֣יבְּעָרֵיבערי הַמִּבְצָ֔רהַמִּבְצָרהמבצר מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 32:18 לֹ֥אלֹאלא נָשׁ֖וּבנָשׁוּבנשוב אֶלאֶלאל־־־בָּתֵּ֑ינוּבָּתֵּינוּבתינו עַ֗דעַדעד הִתְנַחֵל֙הִתְנַחֵלהתנחל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אִ֖ישׁאִישׁאיש נַחֲלָתֽוֹנַחֲלָתוֹנחלתו׃׃׃ 32:19 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא נִנְחַל֙נִנְחַלננחל אִתָּ֔םאִתָּםאתם מֵעֵ֥בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיַּרְדֵּ֖ןלַיַּרְדֵּןלירדן וָהָ֑לְאָהוָהָלְאָהוהלאה כִּ֣יכִּיכי בָ֤אָהבָאָהבאה נַחֲלָתֵ֙נוּ֙נַחֲלָתֵנוּנחלתנו אֵלֵ֔ינוּאֵלֵינוּאלינו מֵעֵ֥בֶרמֵעֵבֶרמעבר הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרָֽחָהמִזְרָחָהמזרחה׃׃׃ פפפ
32:20 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אִֽםאִםאם־־־תַּעֲשׂ֖וּןתַּעֲשׂוּןתעשון אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אִםאִםאם־־־תֵּחָֽלְצ֛וּתֵּחָלְצוּתחלצו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַמִּלְחָמָֽהלַמִּלְחָמָהלמלחמה׃׃׃ 32:21 וְעָבַ֨רוְעָבַרועבר לָכֶ֧םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־חָל֛וּץחָלוּץחלוץ אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַ֧דעַדעד הוֹרִישׁ֛וֹהוֹרִישׁוֹהורישו אֶתאֶתאת־־־אֹיְבָ֖יואֹיְבָיואיביו מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 32:22 וְנִכְבְּשָׁ֨הוְנִכְבְּשָׁהונכבשה הָאָ֜רֶץהָאָרֶץהארץ לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְאַחַ֣רוְאַחַרואחר תָּשֻׁ֔בוּתָּשֻׁבוּתשבו וִהְיִיתֶ֧םוִהְיִיתֶםוהייתם נְקִיִּ֛יםנְקִיִּיםנקיים מֵיְהוָ֖המֵיְהוָהמיהוה וּמִיִּשְׂרָאֵ֑לוּמִיִּשְׂרָאֵלומישראל וְ֠הָיְתָהוְהָיְתָהוהיתה הָאָ֨רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֥אתהַזֹּאתהזאת לָכֶ֛םלָכֶםלכם לַאֲחֻזָּ֖הלַאֲחֻזָּהלאחזה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 32:23 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֤אלֹאלא תַעֲשׂוּן֙תַעֲשׂוּןתעשון כֵּ֔ןכֵּןכן הִנֵּ֥ההִנֵּההנה חֲטָאתֶ֖םחֲטָאתֶםחטאתם לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וּדְעוּ֙וּדְעוּודעו חַטַּאתְכֶ֔םחַטַּאתְכֶםחטאתכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּמְצָ֖אתִּמְצָאתמצא אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 32:24 בְּנֽוּבְּנוּבנו־־־לָכֶ֤םלָכֶםלכם עָרִים֙עָרִיםערים לְטַפְּכֶ֔םלְטַפְּכֶםלטפכם וּגְדֵרֹ֖תוּגְדֵרֹתוגדרת לְצֹנַאֲכֶ֑םלְצֹנַאֲכֶםלצנאכם וְהַיֹּצֵ֥אוְהַיֹּצֵאוהיצא מִפִּיכֶ֖םמִפִּיכֶםמפיכם תַּעֲשֽׂוּתַּעֲשׂוּתעשו׃׃׃ 32:25 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָד֙גָדגד וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני רְאוּבֵ֔ןרְאוּבֵןראובן אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך יַעֲשׂ֔וּיַעֲשׂוּיעשו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני מְצַוֶּֽהמְצַוֶּהמצוה׃׃׃ 32:26 טַפֵּ֣נוּטַפֵּנוּטפנו נָשֵׁ֔ינוּנָשֵׁינוּנשינו מִקְנֵ֖נוּמִקְנֵנוּמקננו וְכָלוְכָלוכל־־־בְּהֶמְתֵּ֑נוּבְּהֶמְתֵּנוּבהמתנו יִֽהְיוּיִהְיוּיהיו־־־שָׁ֖םשָׁםשם בְּעָרֵ֥יבְּעָרֵיבערי הַגִּלְעָֽדהַגִּלְעָדהגלעד׃׃׃ 32:27 וַעֲבָדֶ֨יךָוַעֲבָדֶיךָועבדיך יַֽעַבְר֜וּיַעַבְרוּיעברו כָּלכָּלכל־־־חֲל֥וּץחֲלוּץחלוץ צָבָ֛אצָבָאצבא לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר אֲדֹנִ֖יאֲדֹנִיאדני דֹּבֵֽרדֹּבֵרדבר׃׃׃ 32:28 וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו לָהֶם֙לָהֶםלהם מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֵ֚תאֵתאת אֶלְעָזָ֣ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֵ֖תוְאֵתואת יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֑וּןנוּןנון וְאֶתוְאֶתואת־־־רָאשֵׁ֛ירָאשֵׁיראשי אֲב֥וֹתאֲבוֹתאבות הַמַּטּ֖וֹתהַמַּטּוֹתהמטות לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 32:29 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם אִםאִםאם־־־יַעַבְר֣וּיַעַבְרוּיעברו בְנֵיבְנֵיבני־־־גָ֣דגָדגד וּבְנֵיוּבְנֵיובני־־־רְאוּבֵ֣ןרְאוּבֵןראובן ׀׀׀ אִ֠תְּכֶםאִתְּכֶםאתכם אֶֽתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֞ןהַיַּרְדֵּןהירדן כָּלכָּלכל־־־חָל֤וּץחָלוּץחלוץ לַמִּלְחָמָה֙לַמִּלְחָמָהלמלחמה לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנִכְבְּשָׁ֥הוְנִכְבְּשָׁהונכבשה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לִפְנֵיכֶ֑םלִפְנֵיכֶםלפניכם וּנְתַתֶּ֥םוּנְתַתֶּםונתתם לָהֶ֛םלָהֶםלהם אֶתאֶתאת־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ הַגִּלְעָ֖דהַגִּלְעָדהגלעד לַאֲחֻזָּֽהלַאֲחֻזָּהלאחזה׃׃׃ 32:30 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֧אלֹאלא יַֽעַבְר֛וּיַעַבְרוּיעברו חֲלוּצִ֖יםחֲלוּצִיםחלוצים אִתְּכֶ֑םאִתְּכֶםאתכם וְנֹֽאחֲז֥וּוְנֹאחֲזוּונאחזו בְתֹכְכֶ֖םבְתֹכְכֶםבתככם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 32:31 וַיַּֽעֲנ֧וּוַיַּעֲנוּויענו בְנֵיבְנֵיבני־־־גָ֛דגָדגד וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני רְאוּבֵ֖ןרְאוּבֵןראובן לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֵת֩אֵתאת אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֧רדִּבֶּרדבר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֖יךָעֲבָדֶיךָעבדיך כֵּ֥ןכֵּןכן נַעֲשֶֽׂהנַעֲשֶׂהנעשה׃׃׃ 32:32 נַ֣חְנוּנַחְנוּנחנו נַעֲבֹ֧רנַעֲבֹרנעבר חֲלוּצִ֛יםחֲלוּצִיםחלוצים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וְאִתָּ֙נוּ֙וְאִתָּנוּואתנו אֲחֻזַּ֣תאֲחֻזַּתאחזת נַחֲלָתֵ֔נוּנַחֲלָתֵנוּנחלתנו מֵעֵ֖בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיַּרְדֵּֽןלַיַּרְדֵּןלירדן׃׃׃ 32:33 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֣םלָהֶםלהם ׀׀׀ מֹשֶׁ֡המֹשֶׁהמשה לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־גָד֩גָדגד וְלִבְנֵ֨יוְלִבְנֵיולבני רְאוּבֵ֜ןרְאוּבֵןראובן וְלַחֲצִ֣יוְלַחֲצִיולחצי ׀׀׀ שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט ׀׀׀ מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה בֶןבֶןבן־־־יוֹסֵ֗ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־מַמְלֶ֙כֶת֙מַמְלֶכֶתממלכת סִיחֹן֙סִיחֹןסיחן מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָֽאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי וְאֶתוְאֶתואת־־־מַמְלֶ֔כֶתמַמְלֶכֶתממלכת ע֖וֹגעוֹגעוג מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הַבָּשָׁ֑ןהַבָּשָׁןהבשן הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ לְעָרֶ֙יהָ֙לְעָרֶיהָלעריה בִּגְבֻלֹ֔תבִּגְבֻלֹתבגבלת עָרֵ֥יעָרֵיערי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ 32:34 וַיִּבְנ֣וּוַיִּבְנוּויבנו בְנֵיבְנֵיבני־־־גָ֔דגָדגד אֶתאֶתאת־־־דִּיבֹ֖ןדִּיבֹןדיבן וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲטָרֹ֑תעֲטָרֹתעטרת וְאֵ֖תוְאֵתואת עֲרֹעֵֽרעֲרֹעֵרערער׃׃׃ 32:35 וְאֶתוְאֶתואת־־־עַטְרֹ֥תעַטְרֹתעטרת שׁוֹפָ֛ןשׁוֹפָןשופן וְאֶתוְאֶתואת־־־יַעְזֵ֖ריַעְזֵריעזר וְיָגְבֳּהָֽהוְיָגְבֳּהָהויגבהה׃׃׃ 32:36 וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית נִמְרָ֖הנִמְרָהנמרה וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הָרָ֑ןהָרָןהרן עָרֵ֥יעָרֵיערי מִבְצָ֖רמִבְצָרמבצר וְגִדְרֹ֥תוְגִדְרֹתוגדרת צֹֽאןצֹאןצאן׃׃׃ 32:37 וּבְנֵ֤יוּבְנֵיובני רְאוּבֵן֙רְאוּבֵןראובן בָּנ֔וּבָּנוּבנו אֶתאֶתאת־־־חֶשְׁבּ֖וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶלְעָלֵ֑אאֶלְעָלֵאאלעלא וְאֵ֖תוְאֵתואת קִרְיָתָֽיִםקִרְיָתָיִםקריתים׃׃׃ 32:38 וְאֶתוְאֶתואת־־־נְב֞וֹנְבוֹנבו וְאֶתוְאֶתואת־־־בַּ֧עַלבַּעַלבעל מְע֛וֹןמְעוֹןמעון מֽוּסַבֹּ֥תמוּסַבֹּתמוסבת שֵׁ֖םשֵׁםשם וְאֶתוְאֶתואת־־־שִׂבְמָ֑השִׂבְמָהשבמה וַיִּקְרְא֣וּוַיִּקְרְאוּויקראו בְשֵׁמֹ֔תבְשֵׁמֹתבשמת אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֥וֹתשְׁמוֹתשמות הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בָּנֽוּבָּנוּבנו׃׃׃ 32:39 וַיֵּ֨לְכ֜וּוַיֵּלְכוּוילכו בְּנֵ֨יבְּנֵיבני מָכִ֧ירמָכִירמכיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֛המְנַשֶּׁהמנשה גִּלְעָ֖דָהגִּלְעָדָהגלעדה וַֽיִּלְכְּדֻ֑הָוַיִּלְכְּדֻהָוילכדה וַיּ֖וֹרֶשׁוַיּוֹרֶשׁויורש אֶתאֶתאת־־־הָאֱמֹרִ֥יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 32:40 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַגִּלְעָ֔דהַגִּלְעָדהגלעד לְמָכִ֖ירלְמָכִירלמכיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה וַיֵּ֖שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 32:41 וְיָאִ֤ירוְיָאִירויאיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁה֙מְנַשֶּׁהמנשה הָלַ֔ךְהָלַךְהלך וַיִּלְכֹּ֖דוַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־חַוֺּתֵיהֶ֑םחַוֺּתֵיהֶםחותיהם וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתְהֶ֖ןאֶתְהֶןאתהן חַוֺּ֥תחַוֺּתחות יָאִֽיריָאִיריאיר׃׃׃ 32:42 וְנֹ֣בַחוְנֹבַחונבח הָלַ֔ךְהָלַךְהלך וַיִּלְכֹּ֥דוַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־קְנָ֖תקְנָתקנת וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֶ֑יהָבְּנֹתֶיהָבנתיה וַיִּקְרָ֧אוַיִּקְרָאויקרא לָ֦הלָהלה נֹ֖בַחנֹבַחנבח בִּשְׁמֽוֹבִּשְׁמוֹבשמו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain