Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 31

31:1 בְּ֭רִיתבְּרִיתברית כָּרַ֣תִּיכָּרַתִּיכרתי לְעֵינָ֑ילְעֵינָילעיני וּמָ֥הוּמָהומה אֶ֝תְבּוֹנֵ֗ןאֶתְבּוֹנֵןאתבונן עַלעַלעל־־־בְּתוּלָֽהבְּתוּלָהבתולה׃׃׃ 31:2 וּמֶ֤הוּמֶהומה ׀׀׀ חֵ֣לֶקחֵלֶקחלק אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה מִמָּ֑עַלמִמָּעַלממעל וְֽנַחֲלַ֥תוְנַחֲלַתונחלת שַׁ֝דַּ֗ישַׁדַּישדי מִמְּרֹמִֽיםמִמְּרֹמִיםממרמים׃׃׃ 31:3 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־אֵ֥ידאֵידאיד לְעַוָּ֑ללְעַוָּללעול וְ֝נֵ֗כֶרוְנֵכֶרונכר לְפֹ֣עֲלֵילְפֹעֲלֵילפעלי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 31:4 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־ה֭וּאהוּאהוא יִרְאֶ֣היִרְאֶהיראה דְרָכָ֑ידְרָכָידרכי וְֽכָלוְכָלוכל־־־צְעָדַ֥יצְעָדַיצעדי יִסְפּֽוֹריִסְפּוֹריספור׃׃׃ 31:5 אִםאִםאם־־־הָלַ֥כְתִּיהָלַכְתִּיהלכתי עִםעִםעם־־־שָׁ֑וְאשָׁוְאשוא וַתַּ֖חַשׁוַתַּחַשׁותחש עַלעַלעל־־־מִרְמָ֣המִרְמָהמרמה רַגְלִֽירַגְלִירגלי׃׃׃ 31:6 יִשְׁקְלֵ֥נִייִשְׁקְלֵנִיישקלני בְמֹאזְנֵיבְמֹאזְנֵיבמאזני־־־צֶ֑דֶקצֶדֶקצדק וְיֵדַ֥עוְיֵדַעוידע אֱ֝ל֗וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה תֻּמָּתִֽיתֻּמָּתִיתמתי׃׃׃ 31:7 אִ֥םאִםאם תִּטֶּ֣התִּטֶּהתטה אַשֻּׁרִי֮אַשֻּׁרִיאשרי מִנִּ֪ימִנִּימני הַ֫דָּ֥רֶךְהַדָּרֶךְהדרך וְאַחַ֣רוְאַחַרואחר עֵ֭ינַיעֵינַיעיני הָלַ֣ךְהָלַךְהלך לִבִּ֑ילִבִּילבי וּ֝בְכַפַּ֗יוּבְכַפַּיובכפי דָּ֣בַקדָּבַקדבק מֻאֽוּםמֻאוּםמאום׃׃׃ פפפ
31:8 אֶ֭זְרְעָהאֶזְרְעָהאזרעה וְאַחֵ֣רוְאַחֵרואחר יֹאכֵ֑ליֹאכֵליאכל וְֽצֶאֱצָאַ֥יוְצֶאֱצָאַיוצאצאי יְשֹׁרָֽשׁוּיְשֹׁרָשׁוּישרשו׃׃׃ 31:9 אִםאִםאם־־־נִפְתָּ֣הנִפְתָּהנפתה לִ֭בִּילִבִּילבי עַלעַלעל־־־אִשָּׁ֑האִשָּׁהאשה וְעַלוְעַלועל־־־פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח רֵעִ֣ירֵעִירעי אָרָֽבְתִּיאָרָבְתִּיארבתי׃׃׃ 31:10 תִּטְחַ֣ןתִּטְחַןתטחן לְאַחֵ֣רלְאַחֵרלאחר אִשְׁתִּ֑יאִשְׁתִּיאשתי וְ֝עָלֶ֗יהָוְעָלֶיהָועליה יִכְרְע֥וּןיִכְרְעוּןיכרעון אֲחֵרִֽיןאֲחֵרִיןאחרין׃׃׃ 31:11 כִּיכִּיכי־־־[הוּא כ][הוּא כ][הוא כ] (הִ֥יא ק)(הִיא ק)(היא ק) זִמָּ֑הזִמָּהזמה [וְהִיא כ][וְהִיא כ][והיא כ] (וְ֝ה֗וּא ק)(וְהוּא ק)(והוא ק) עָוֺ֥ןעָוֺןעון פְּלִילִֽיםפְּלִילִיםפלילים׃׃׃ 31:12 כִּ֤יכִּיכי אֵ֣שׁאֵשׁאש הִ֭יאהִיאהיא עַדעַדעד־־־אֲבַדּ֣וֹןאֲבַדּוֹןאבדון תֹּאכֵ֑לתֹּאכֵלתאכל וּֽבְכָלוּבְכָלובכל־־־תְּב֖וּאָתִ֣יתְּבוּאָתִיתבואתי תְשָׁרֵֽשׁתְשָׁרֵשׁתשרש׃׃׃ 31:13 אִםאִםאם־־־אֶמְאַ֗סאֶמְאַסאמאס מִשְׁפַּ֣טמִשְׁפַּטמשפט עַ֭בְדִּיעַבְדִּיעבדי וַאֲמָתִ֑יוַאֲמָתִיואמתי בְּ֝רִבָ֗םבְּרִבָםברבם עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 31:14 וּמָ֣הוּמָהומה אֶֽ֭עֱשֶׂהאֶעֱשֶׂהאעשה כִּֽיכִּיכי־־־יָק֣וּםיָקוּםיקום אֵ֑לאֵלאל וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִ֝פְקֹ֗דיִפְקֹדיפקד מָ֣המָהמה אֲשִׁיבֶֽנּוּאֲשִׁיבֶנּוּאשיבנו׃׃׃ 31:15 הֲ‍ֽ֝לֹאהֲ‍לֹאה‍לא־־־בַ֭בֶּטֶןבַבֶּטֶןבבטן עֹשֵׂ֣נִיעֹשֵׂנִיעשני עָשָׂ֑הוּעָשָׂהוּעשהו וַ֝יְכֻנֶ֗נּוּוַיְכֻנֶנּוּויכננו בָּרֶ֥חֶםבָּרֶחֶםברחם אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 31:16 אִםאִםאם־־־אֶ֭מְנַעאֶמְנַעאמנע מֵחֵ֣פֶץמֵחֵפֶץמחפץ דַּלִּ֑יםדַּלִּיםדלים וְעֵינֵ֖יוְעֵינֵיועיני אַלְמָנָ֣האַלְמָנָהאלמנה אֲכַלֶּֽהאֲכַלֶּהאכלה׃׃׃ 31:17 וְאֹכַ֣לוְאֹכַלואכל פִּתִּ֣יפִּתִּיפתי לְבַדִּ֑ילְבַדִּילבדי וְלֹאוְלֹאולא־־־אָכַ֖לאָכַלאכל יָת֣וֹםיָתוֹםיתום מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 31:18 כִּ֣יכִּיכי מִ֭נְּעוּרַימִנְּעוּרַימנעורי גְּדֵלַ֣נִיגְּדֵלַנִיגדלני כְאָ֑בכְאָבכאב וּמִבֶּ֖טֶןוּמִבֶּטֶןומבטן אִמִּ֣יאִמִּיאמי אַנְחֶֽנָּהאַנְחֶנָּהאנחנה׃׃׃ 31:19 אִםאִםאם־־־אֶרְאֶ֣האֶרְאֶהאראה א֭וֹבֵדאוֹבֵדאובד מִבְּלִ֣ימִבְּלִימבלי לְב֑וּשׁלְבוּשׁלבוש וְאֵ֥יןוְאֵיןואין כְּ֝ס֗וּתכְּסוּתכסות לָאֶבְיֽוֹןלָאֶבְיוֹןלאביון׃׃׃ 31:20 אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא בֵרֲכ֣וּנִיבֵרֲכוּנִיברכוני [חֲלָצֹו כ][חֲלָצֹו כ][חלצו כ] (חֲלָצָ֑יו ק)(חֲלָצָיו ק)(חלציו ק) וּמִגֵּ֥זוּמִגֵּזומגז כְּ֝בָשַׂיכְּבָשַׂיכבשי יִתְחַמָּֽםיִתְחַמָּםיתחמם׃׃׃ 31:21 אִםאִםאם־־־הֲנִיפ֣וֹתִיהֲנִיפוֹתִיהניפותי עַלעַלעל־־־יָת֣וֹםיָתוֹםיתום יָדִ֑ייָדִיידי כִּֽיכִּיכי־־־אֶרְאֶ֥האֶרְאֶהאראה בַ֝שַּׁ֗עַרבַשַּׁעַרבשער עֶזְרָתִֽיעֶזְרָתִיעזרתי׃׃׃ 31:22 כְּ֭תֵפִיכְּתֵפִיכתפי מִשִּׁכְמָ֣המִשִּׁכְמָהמשכמה תִפּ֑וֹלתִפּוֹלתפול וְ֝אֶזְרֹעִ֗יוְאֶזְרֹעִיואזרעי מִקָּנָ֥המִקָּנָהמקנה תִשָּׁבֵֽרתִשָּׁבֵרתשבר׃׃׃ 31:23 כִּ֤יכִּיכי פַ֣חַדפַחַדפחד אֵ֭לַיאֵלַיאלי אֵ֣ידאֵידאיד אֵ֑לאֵלאל וּ֝מִשְּׂאֵת֗וֹוּמִשְּׂאֵתוֹומשאתו לֹ֣אלֹאלא אוּכָֽלאוּכָלאוכל׃׃׃ 31:24 אִםאִםאם־־־שַׂ֣מְתִּישַׂמְתִּישמתי זָהָ֣בזָהָבזהב כִּסְלִ֑יכִּסְלִיכסלי וְ֝לַכֶּ֗תֶםוְלַכֶּתֶםולכתם אָמַ֥רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי מִבְטַחִֽימִבְטַחִימבטחי׃׃׃ 31:25 אִםאִםאם־־־אֶ֭שְׂמַחאֶשְׂמַחאשמח כִּיכִּיכי־־־רַ֣ברַברב חֵילִ֑יחֵילִיחילי וְכִֽיוְכִיוכי־־־כַ֝בִּ֗ירכַבִּירכביר מָצְאָ֥המָצְאָהמצאה יָדִֽייָדִיידי׃׃׃ 31:26 אִםאִםאם־־־אֶרְאֶ֣האֶרְאֶהאראה א֖וֹראוֹראור כִּ֣יכִּיכי יָהֵ֑ליָהֵליהל וְ֝יָרֵ֗חַוְיָרֵחַוירח יָקָ֥ריָקָריקר הֹלֵֽךְהֹלֵךְהלך׃׃׃ 31:27 וַיִּ֣פְתְּוַיִּפְתְּויפת בַּסֵּ֣תֶרבַּסֵּתֶרבסתר לִבִּ֑ילִבִּילבי וַתִּשַּׁ֖קוַתִּשַּׁקותשק יָדִ֣ייָדִיידי לְפִֽילְפִילפי׃׃׃ 31:28 גַּםגַּםגם־־־ה֭וּאהוּאהוא עָוֺ֣ןעָוֺןעון פְּלִילִ֑יפְּלִילִיפלילי כִּֽיכִּיכי־־־כִחַ֖שְׁתִּיכִחַשְׁתִּיכחשתי לָאֵ֣ללָאֵללאל מִמָּֽעַלמִמָּעַלממעל׃׃׃ 31:29 אִםאִםאם־־־אֶ֭שְׂמַחאֶשְׂמַחאשמח בְּפִ֣ידבְּפִידבפיד מְשַׂנְאִ֑ימְשַׂנְאִימשנאי וְ֝הִתְעֹרַ֗רְתִּיוְהִתְעֹרַרְתִּיוהתעררתי כִּֽיכִּיכי־־־מְצָ֥אוֹמְצָאוֹמצאו רָֽערָערע׃׃׃ 31:30 וְלֹאוְלֹאולא־־־נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לַחֲטֹ֣אלַחֲטֹאלחטא חִכִּ֑יחִכִּיחכי לִשְׁאֹ֖ללִשְׁאֹללשאל בְּאָלָ֣הבְּאָלָהבאלה נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 31:31 אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא אָ֭מְרוּאָמְרוּאמרו מְתֵ֣ימְתֵימתי אָהֳלִ֑יאָהֳלִיאהלי מִֽימִימי־־־יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן מִ֝בְּשָׂר֗וֹמִבְּשָׂרוֹמבשרו לֹ֣אלֹאלא נִשְׂבָּֽענִשְׂבָּענשבע׃׃׃ 31:32 בַּ֭חוּץבַּחוּץבחוץ לֹאלֹאלא־־־יָלִ֣יןיָלִיןילין גֵּ֑רגֵּרגר דְּ֝לָתַ֗ידְּלָתַידלתי לָאֹ֥רַחלָאֹרַחלארח אֶפְתָּֽחאֶפְתָּחאפתח׃׃׃ 31:33 אִםאִםאם־־־כִּסִּ֣יתִיכִּסִּיתִיכסיתי כְאָדָ֣םכְאָדָםכאדם פְּשָׁעָ֑יפְּשָׁעָיפשעי לִטְמ֖וֹןלִטְמוֹןלטמון בְּחֻבִּ֣יבְּחֻבִּיבחבי עֲוֺֽנִיעֲוֺנִיעוני׃׃׃ 31:34 כִּ֤יכִּיכי אֶֽעֱר֨וֹץאֶעֱרוֹץאערוץ ׀׀׀ הָ֘מ֤וֹןהָמוֹןהמון רַבָּ֗הרַבָּהרבה וּבוּזוּבוּזובוז־־־מִשְׁפָּח֥וֹתמִשְׁפָּחוֹתמשפחות יְחִתֵּ֑נִייְחִתֵּנִייחתני וָ֝אֶדֹּ֗םוָאֶדֹּםואדם לֹאלֹאלא־־־אֵ֥צֵאאֵצֵאאצא פָֽתַחפָתַחפתח׃׃׃ 31:35 מִ֤ימִימי יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־לִ֨ילִילי ׀׀׀ שֹׁ֘מֵ֤עַֽשֹׁמֵעַשמע לִ֗ילִילי הֶןהֶןהן־־־תָּ֭וִיתָּוִיתוי שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי יַעֲנֵ֑נִייַעֲנֵנִייענני וְסֵ֥פֶרוְסֵפֶרוספר כָּ֝תַ֗בכָּתַבכתב אִ֣ישׁאִישׁאיש רִיבִֽירִיבִיריבי׃׃׃ 31:36 אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא עַלעַלעל־־־שִׁ֭כְמִישִׁכְמִישכמי אֶשָּׂאֶ֑נּוּאֶשָּׂאֶנּוּאשאנו אֶֽעֶנְדֶ֖נּוּאֶעֶנְדֶנּוּאענדנו עֲטָר֣וֹתעֲטָרוֹתעטרות לִֽילִילי׃׃׃ 31:37 מִסְפַּ֣רמִסְפַּרמספר צְ֭עָדַיצְעָדַיצעדי אַגִּידֶ֑נּוּאַגִּידֶנּוּאגידנו כְּמוֹכְּמוֹכמו־־־נָ֝גִ֗ידנָגִידנגיד אֲקָרֲבֶֽנּוּאֲקָרֲבֶנּוּאקרבנו׃׃׃ 31:38 אִםאִםאם־־־עָ֭לַיעָלַיעלי אַדְמָתִ֣יאַדְמָתִיאדמתי תִזְעָ֑קתִזְעָקתזעק וְ֝יַ֗חַדוְיַחַדויחד תְּלָמֶ֥יהָתְּלָמֶיהָתלמיה יִבְכָּיֽוּןיִבְכָּיוּןיבכיון׃׃׃ 31:39 אִםאִםאם־־־כֹּ֭חָהּכֹּחָהּכחה אָכַ֣לְתִּיאָכַלְתִּיאכלתי בְלִיבְלִיבלי־־־כָ֑סֶףכָסֶףכסף וְנֶ֖פֶשׁוְנֶפֶשׁונפש בְּעָלֶ֣יהָבְּעָלֶיהָבעליה הִפָּֽחְתִּיהִפָּחְתִּיהפחתי׃׃׃ 31:40 תַּ֤חַתתַּחַתתחת חִטָּ֨החִטָּהחטה ׀׀׀ יֵ֥צֵאיֵצֵאיצא ח֗וֹחַחוֹחַחוח וְתַֽחַתוְתַחַתותחת־־־שְׂעֹרָ֥השְׂעֹרָהשערה בָאְשָׁ֑הבָאְשָׁהבאשה תַּ֝֗מּוּתַּמּוּתמו דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי אִיּֽוֹבאִיּוֹבאיוב׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain