Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 37

37:1 אַףאַףאף־־־לְ֭זֹאתלְזֹאתלזאת יֶחֱרַ֣דיֶחֱרַדיחרד לִבִּ֑ילִבִּילבי וְ֝יִתַּ֗רוְיִתַּרויתר מִמְּקוֹמֽוֹמִמְּקוֹמוֹממקומו׃׃׃ 37:2 שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו שָׁמ֣וֹעַשָׁמוֹעַשמוע בְּרֹ֣גֶזבְּרֹגֶזברגז קֹל֑וֹקֹלוֹקלו וְ֝הֶ֗גֶהוְהֶגֶהוהגה מִפִּ֥יומִפִּיומפיו יֵצֵֽאיֵצֵאיצא׃׃׃ 37:3 תַּֽחַתתַּחַתתחת־־־כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁמַ֥יִםהַשָּׁמַיִםהשמים יִשְׁרֵ֑הוּיִשְׁרֵהוּישרהו וְ֝אוֹר֗וֹוְאוֹרוֹואורו עַלעַלעל־־־כַּנְפ֥וֹתכַּנְפוֹתכנפות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 37:4 אַחֲרָ֤יואַחֲרָיואחריו ׀׀׀ יִשְׁאַגיִשְׁאַגישאג־־־ק֗וֹלקוֹלקול יַ֭רְעֵםיַרְעֵםירעם בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול גְּאוֹנ֑וֹגְּאוֹנוֹגאונו וְלֹ֥אוְלֹאולא יְ֝עַקְּבֵ֗םיְעַקְּבֵםיעקבם כִּֽיכִּיכי־־־יִשָּׁמַ֥עיִשָּׁמַעישמע קוֹלֽוֹקוֹלוֹקולו׃׃׃ 37:5 יַרְעֵ֤םיַרְעֵםירעם אֵ֣לאֵלאל בְּ֭קוֹלוֹבְּקוֹלוֹבקולו נִפְלָא֑וֹתנִפְלָאוֹתנפלאות עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה גְ֝דֹל֗וֹתגְדֹלוֹתגדלות וְלֹ֣אוְלֹאולא נֵדָֽענֵדָענדע׃׃׃ 37:6 כִּ֤יכִּיכי לַשֶּׁ֨לַגלַשֶּׁלַגלשלג ׀׀׀ יֹאמַ֗ריֹאמַריאמר הֱוֵ֫אהֱוֵאהוא אָ֥רֶץאָרֶץארץ וְגֶ֥שֶׁםוְגֶשֶׁםוגשם מָטָ֑רמָטָרמטר וְ֝גֶ֗שֶׁםוְגֶשֶׁםוגשם מִטְר֥וֹתמִטְרוֹתמטרות עֻזּֽוֹעֻזּוֹעזו׃׃׃ 37:7 בְּיַדבְּיַדביד־־־כָּלכָּלכל־־־אָדָ֥םאָדָםאדם יַחְתּ֑וֹםיַחְתּוֹםיחתום לָ֝דַ֗עַתלָדַעַתלדעת כָּלכָּלכל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי מַעֲשֵֽׂהוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו׃׃׃ 37:8 וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא חַיָּ֣החַיָּהחיה בְמוֹבְמוֹבמו־־־אָ֑רֶבאָרֶבארב וּבִמְע֖וֹנֹתֶ֣יהָוּבִמְעוֹנֹתֶיהָובמעונתיה תִשְׁכֹּֽןתִשְׁכֹּןתשכן׃׃׃ 37:9 מִןמִןמן־־־הַ֭חֶדֶרהַחֶדֶרהחדר תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא סוּפָ֑הסוּפָהסופה וּֽמִמְּזָרִ֥יםוּמִמְּזָרִיםוממזרים קָרָֽהקָרָהקרה׃׃׃ 37:10 מִנִּשְׁמַתמִנִּשְׁמַתמנשמת־־־אֵ֥לאֵלאל יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־קָ֑רַחקָרַחקרח וְרֹ֖חַבוְרֹחַבורחב מַ֣יִםמַיִםמים בְּמוּצָֽקבְּמוּצָקבמוצק׃׃׃ 37:11 אַףאַףאף־־־בְּ֭רִיבְּרִיברי יַטְרִ֣יחַיַטְרִיחַיטריח עָ֑בעָבעב יָ֝פִ֗יץיָפִיץיפיץ עֲנַ֣ןעֲנַןענן אוֹרֽוֹאוֹרוֹאורו׃׃׃ 37:12 וְה֤וּאוְהוּאוהוא מְסִבּ֨וֹתמְסִבּוֹתמסבות ׀׀׀ מִתְהַפֵּ֣ךְמִתְהַפֵּךְמתהפך [בְּתַחְבּוּלָתֹו כ][בְּתַחְבּוּלָתֹו כ][בתחבולתו כ] (בְּתַחְבּוּלֹתָ֣יו ק)(בְּתַחְבּוּלֹתָיו ק)(בתחבולתיו ק) לְפָעֳלָ֑םלְפָעֳלָםלפעלם כֹּ֖לכֹּלכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְצַוֵּ֓םיְצַוֵּםיצום ׀׀׀ עַלעַלעל־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני תֵבֵ֣לתֵבֵלתבל אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 37:13 אִםאִםאם־־־לְשֵׁ֥בֶטלְשֵׁבֶטלשבט אִםאִםאם־־־לְאַרְצ֑וֹלְאַרְצוֹלארצו אִםאִםאם־־־לְ֝חֶ֗סֶדלְחֶסֶדלחסד יַמְצִאֵֽהוּיַמְצִאֵהוּימצאהו׃׃׃ 37:14 הַאֲזִ֣ינָההַאֲזִינָההאזינה זֹּ֣אתזֹּאתזאת אִיּ֑וֹבאִיּוֹבאיוב עֲ֝מֹ֗דעֲמֹדעמד וְהִתְבּוֹנֵ֤ןוְהִתְבּוֹנֵןוהתבונן ׀׀׀ נִפְלְא֬וֹתנִפְלְאוֹתנפלאות אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 37:15 הֲ֭תֵדַעהֲתֵדַעהתדע בְּשׂוּםבְּשׂוּםבשום־־־אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וְ֝הוֹפִ֗יעַוְהוֹפִיעַוהופיע א֣וֹראוֹראור עֲנָנֽוֹעֲנָנוֹעננו׃׃׃ 37:16 הֲ֭תֵדַעהֲתֵדַעהתדע עַלעַלעל־־־מִפְלְשֵׂימִפְלְשֵׂימפלשי־־־עָ֑בעָבעב מִ֝פְלְא֗וֹתמִפְלְאוֹתמפלאות תְּמִ֣יםתְּמִיםתמים דֵּעִֽיםדֵּעִיםדעים׃׃׃ 37:17 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּגָדֶ֥יךָבְּגָדֶיךָבגדיך חַמִּ֑יםחַמִּיםחמים בְּהַשְׁקִ֥טבְּהַשְׁקִטבהשקט אֶ֝֗רֶץאֶרֶץארץ מִדָּרֽוֹםמִדָּרוֹםמדרום׃׃׃ 37:18 תַּרְקִ֣יעַתַּרְקִיעַתרקיע עִ֭מּוֹעִמּוֹעמו לִשְׁחָקִ֑יםלִשְׁחָקִיםלשחקים חֲ֝זָקִ֗יםחֲזָקִיםחזקים כִּרְאִ֥יכִּרְאִיכראי מוּצָֽקמוּצָקמוצק׃׃׃ 37:19 ה֭וֹדִיעֵנוּהוֹדִיעֵנוּהודיענו מַהמַהמה־־־נֹּ֣אמַרנֹּאמַרנאמר ל֑וֹלוֹלו לֹ֥אלֹאלא־־־נַ֝עֲרֹ֗ךְנַעֲרֹךְנערך מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 37:20 הַֽיְסֻפַּרהַיְסֻפַּרהיספר־־־ל֭וֹלוֹלו כִּ֣יכִּיכי אֲדַבֵּ֑ראֲדַבֵּראדבר אִֽםאִםאם־־־אָ֥מַראָמַראמר אִ֝֗ישׁאִישׁאיש כִּ֣יכִּיכי יְבֻלָּֽעיְבֻלָּעיבלע׃׃׃ 37:21 וְעַתָּ֤הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ לֹ֘אלֹאלא רָ֤אוּרָאוּראו א֗וֹראוֹראור בָּהִ֣ירבָּהִירבהיר ה֭וּאהוּאהוא בַּשְּׁחָקִ֑יםבַּשְּׁחָקִיםבשחקים וְר֥וּחַוְרוּחַורוח עָ֝בְרָ֗העָבְרָהעברה וַֽתְּטַהֲרֵֽםוַתְּטַהֲרֵםותטהרם׃׃׃ 37:22 מִ֭צָּפוֹןמִצָּפוֹןמצפון זָהָ֣בזָהָבזהב יֶֽאֱתֶ֑היֶאֱתֶהיאתה עַלעַלעל־־־אֱ֝ל֗וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה נ֣וֹרָאנוֹרָאנורא הֽוֹדהוֹדהוד׃׃׃ 37:23 שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי לֹֽאלֹאלא־־־מְ֭צָאנֻהוּמְצָאנֻהוּמצאנהו שַׂגִּיאשַׂגִּיאשגיא־־־כֹ֑חַכֹחַכח וּמִשְׁפָּ֥טוּמִשְׁפָּטומשפט וְרֹבוְרֹבורב־־־צְ֝דָקָ֗הצְדָקָהצדקה לֹ֣אלֹאלא יְעַנֶּֽהיְעַנֶּהיענה׃׃׃ 37:24 לָ֭כֵןלָכֵןלכן יְרֵא֣וּהוּיְרֵאוּהוּיראוהו אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים לֹֽאלֹאלא־־־יִ֝רְאֶ֗היִרְאֶהיראה כָּלכָּלכל־־־חַכְמֵיחַכְמֵיחכמי־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain