Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 6

6:1 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 6:2 ל֗וּלוּלו שָׁק֣וֹלשָׁקוֹלשקול יִשָּׁקֵ֣ליִשָּׁקֵלישקל כַּעְשִׂ֑יכַּעְשִׂיכעשי [וְהַיָּתִי כ][וְהַיָּתִי כ][והיתי כ] (וְ֝הַוָּתִ֗י ק)(וְהַוָּתִי ק)(והותי ק) בְּֽמֹאזְנַ֥יִםבְּמֹאזְנַיִםבמאזנים יִשְׂאוּיִשְׂאוּישאו־־־יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 6:3 כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּ֗העַתָּהעתה מֵח֣וֹלמֵחוֹלמחול יַמִּ֣יםיַמִּיםימים יִכְבָּ֑דיִכְבָּדיכבד עַלעַלעל־־־כֵּ֝֗ןכֵּןכן דְּבָרַ֥ידְּבָרַידברי לָֽעוּלָעוּלעו׃׃׃ 6:4 כִּ֤יכִּיכי חִצֵּ֪יחִצֵּיחצי שַׁדַּ֡ישַׁדַּישדי עִמָּדִ֗יעִמָּדִיעמדי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חֲ֭מָתָםחֲמָתָםחמתם שֹׁתָ֣השֹׁתָהשתה רוּחִ֑ירוּחִירוחי בִּעוּתֵ֖יבִּעוּתֵיבעותי אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה יַֽעַרְכֽוּנִייַעַרְכוּנִייערכוני׃׃׃ 6:5 הֲיִֽנְהַקהֲיִנְהַקהינהק־־־פֶּ֥רֶאפֶּרֶאפרא עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־דֶ֑שֶׁאדֶשֶׁאדשא אִ֥םאִםאם יִגְעֶהיִגְעֶהיגעה־־־שּׁ֝֗וֹרשּׁוֹרשור עַלעַלעל־־־בְּלִילֽוֹבְּלִילוֹבלילו׃׃׃ 6:6 הֲיֵאָכֵ֣להֲיֵאָכֵלהיאכל תָּ֭פֵלתָּפֵלתפל מִבְּלִימִבְּלִימבלי־־־מֶ֑לַחמֶלַחמלח אִםאִםאם־־־יֶשׁיֶשׁיש־־־טַ֝֗עַםטַעַםטעם בְּרִ֣ירבְּרִירבריר חַלָּמֽוּתחַלָּמוּתחלמות׃׃׃ 6:7 מֵאֲנָ֣המֵאֲנָהמאנה לִנְגּ֣וֹעַלִנְגּוֹעַלנגוע נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי הֵ֝֗מָּההֵמָּההמה כִּדְוֵ֥יכִּדְוֵיכדוי לַחְמִֽילַחְמִילחמי׃׃׃ 6:8 מִֽימִימי־־־יִ֭תֵּןיִתֵּןיתן תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא שֶֽׁאֱלָתִ֑ישֶׁאֱלָתִישאלתי וְ֝תִקְוָתִ֗יוְתִקְוָתִיותקותי יִתֵּ֥ןיִתֵּןיתן אֱלֽוֹהַּאֱלוֹהַּאלוה׃׃׃ 6:9 וְיֹאֵ֣לוְיֹאֵלויאל אֱ֭לוֹהַּאֱלוֹהַּאלוה וִֽידַכְּאֵ֑נִיוִידַכְּאֵנִיוידכאני יַתֵּ֥ריַתֵּריתר יָ֝ד֗וֹיָדוֹידו וִֽיבַצְּעֵֽנִיוִיבַצְּעֵנִיויבצעני׃׃׃ 6:10 וּ֥תְהִיוּתְהִיותהי ע֨וֹדעוֹדעוד ׀׀׀ נֶ֘חָ֤מָתִ֗ינֶחָמָתִינחמתי וַאֲסַלְּדָ֣הוַאֲסַלְּדָהואסלדה בְ֭חִילָהבְחִילָהבחילה לֹ֣אלֹאלא יַחְמ֑וֹליַחְמוֹליחמול כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא כִ֝חַ֗דְתִּיכִחַדְתִּיכחדתי אִמְרֵ֥יאִמְרֵיאמרי קָדֽוֹשׁקָדוֹשׁקדוש׃׃׃ 6:11 מַהמַהמה־־־כֹּחִ֥יכֹּחִיכחי כִֽיכִיכי־־־אֲיַחֵ֑לאֲיַחֵלאיחל וּמַהוּמַהומה־־־קִּ֝צִּ֗יקִּצִּיקצי כִּֽיכִּיכי־־־אַאֲרִ֥יךְאַאֲרִיךְאאריך נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 6:12 אִםאִםאם־־־כֹּ֣חַכֹּחַכח אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים כֹּחִ֑יכֹּחִיכחי אִֽםאִםאם־־־בְּשָׂרִ֥יבְּשָׂרִיבשרי נָחֽוּשׁנָחוּשׁנחוש׃׃׃ 6:13 הַאִ֬םהַאִםהאם אֵ֣יןאֵיןאין עֶזְרָתִ֣יעֶזְרָתִיעזרתי בִ֑יבִיבי וְ֝תֻשִׁיָּ֗הוְתֻשִׁיָּהותשיה נִדְּחָ֥הנִדְּחָהנדחה מִמֶּֽנִּימִמֶּנִּיממני׃׃׃ 6:14 לַמָּ֣סלַמָּסלמס מֵרֵעֵ֣הוּמֵרֵעֵהוּמרעהו חָ֑סֶדחָסֶדחסד וְיִרְאַ֖תוְיִרְאַתויראת שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי יַעֲזֽוֹביַעֲזוֹביעזוב׃׃׃ 6:15 אַ֭חַיאַחַיאחי בָּגְד֣וּבָּגְדוּבגדו כְמוֹכְמוֹכמו־־־נָ֑חַלנָחַלנחל כַּאֲפִ֖יקכַּאֲפִיקכאפיק נְחָלִ֣יםנְחָלִיםנחלים יַעֲבֹֽרוּיַעֲבֹרוּיעברו׃׃׃ 6:16 הַקֹּדְרִ֥יםהַקֹּדְרִיםהקדרים מִנִּימִנִּימני־־־קָ֑רַחקָרַחקרח עָ֝לֵ֗ימוֹעָלֵימוֹעלימו יִתְעַלֶּםיִתְעַלֶּםיתעלם־־־שָֽׁלֶגשָׁלֶגשלג׃׃׃ 6:17 בְּ֭עֵתבְּעֵתבעת יְזֹרְב֣וּיְזֹרְבוּיזרבו נִצְמָ֑תוּנִצְמָתוּנצמתו בְּ֝חֻמּ֗וֹבְּחֻמּוֹבחמו נִדְעֲכ֥וּנִדְעֲכוּנדעכו מִמְּקוֹמָֽםמִמְּקוֹמָםממקומם׃׃׃ 6:18 יִ֭לָּ֣פְתוּיִלָּפְתוּילפתו אָרְח֣וֹתאָרְחוֹתארחות דַּרְכָּ֑םדַּרְכָּםדרכם יַעֲל֖וּיַעֲלוּיעלו בַתֹּ֣הוּבַתֹּהוּבתהו וְיֹאבֵֽדוּוְיֹאבֵדוּויאבדו׃׃׃ 6:19 הִ֭בִּיטוּהִבִּיטוּהביטו אָרְח֣וֹתאָרְחוֹתארחות תֵּמָ֑אתֵּמָאתמא הֲלִיכֹ֥תהֲלִיכֹתהליכת שְׁ֝בָ֗אשְׁבָאשבא קִוּוּקִוּוּקוו־־־לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 6:20 בֹּ֥שׁוּבֹּשׁוּבשו כִּֽיכִּיכי־־־בָטָ֑חבָטָחבטח בָּ֥אוּבָּאוּבאו עָ֝דֶ֗יהָעָדֶיהָעדיה וַיֶּחְפָּֽרוּוַיֶּחְפָּרוּויחפרו׃׃׃ 6:21 כִּֽיכִּיכי־־־עַ֭תָּהעַתָּהעתה הֱיִ֣יתֶםהֱיִיתֶםהייתם [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֑וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) תִּֽרְא֥וּתִּרְאוּתראו חֲ֝תַ֗תחֲתַתחתת וַתִּירָֽאוּוַתִּירָאוּותיראו׃׃׃ 6:22 הֲ‍ֽכִיהֲ‍כִיה‍כי־־־אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי הָ֣בוּהָבוּהבו לִ֑ילִילי וּ֝מִכֹּחֲכֶ֗םוּמִכֹּחֲכֶםומכחכם שִׁחֲד֥וּשִׁחֲדוּשחדו בַעֲדִֽיבַעֲדִיבעדי׃׃׃ 6:23 וּמַלְּט֥וּנִיוּמַלְּטוּנִיומלטוני מִיַּדמִיַּדמיד־־־צָ֑רצָרצר וּמִיַּ֖דוּמִיַּדומיד עָרִיצִ֣יםעָרִיצִיםעריצים תִּפְדּֽוּנִיתִּפְדּוּנִיתפדוני׃׃׃ 6:24 ה֭וֹרוּנִיהוֹרוּנִיהורוני וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אַחֲרִ֑ישׁאַחֲרִישׁאחריש וּמַהוּמַהומה־־־שָּׁ֝גִ֗יתִישָּׁגִיתִישגיתי הָבִ֥ינוּהָבִינוּהבינו לִֽילִילי׃׃׃ 6:25 מַהמַהמה־־־נִּמְרְצ֥וּנִּמְרְצוּנמרצו אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־יֹ֑שֶׁריֹשֶׁרישר וּמַהוּמַהומה־־־יּוֹכִ֖יחַיּוֹכִיחַיוכיח הוֹכֵ֣חַהוֹכֵחַהוכח מִכֶּֽםמִכֶּםמכם׃׃׃ 6:26 הַלְהוֹכַ֣חהַלְהוֹכַחהלהוכח מִלִּ֣יםמִלִּיםמלים תַּחְשֹׁ֑בוּתַּחְשֹׁבוּתחשבו וּ֝לְר֗וּחַוּלְרוּחַולרוח אִמְרֵ֥יאִמְרֵיאמרי נֹאָֽשׁנֹאָשׁנאש׃׃׃ 6:27 אַףאַףאף־־־עַלעַלעל־־־יָת֥וֹםיָתוֹםיתום תַּפִּ֑ילוּתַּפִּילוּתפילו וְ֝תִכְר֗וּוְתִכְרוּותכרו עַלעַלעל־־־רֵֽיעֲכֶֽםרֵיעֲכֶםריעכם׃׃׃ 6:28 וְ֭עַתָּהוְעַתָּהועתה הוֹאִ֣ילוּהוֹאִילוּהואילו פְנוּפְנוּפנו־־־בִ֑יבִיבי וְעַלוְעַלועל־־־פְּ֝נֵיכֶ֗םפְּנֵיכֶםפניכם אִםאִםאם־־־אֲכַזֵּֽבאֲכַזֵּבאכזב׃׃׃ 6:29 שֻֽׁבוּשֻׁבוּשבו־־־נָ֭אנָאנא אַלאַלאל־־־תְּהִ֣יתְּהִיתהי עַוְלָ֑העַוְלָהעולה [וְשֻׁבִי כ][וְשֻׁבִי כ][ושבי כ] (וְשׁ֥וּבוּ ק)(וְשׁוּבוּ ק)(ושובו ק) ע֝וֹדעוֹדעוד צִדְקִיצִדְקִיצדקי־־־בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 6:30 הֲיֵשׁהֲיֵשׁהיש־־־בִּלְשׁוֹנִ֥יבִּלְשׁוֹנִיבלשוני עַוְלָ֑העַוְלָהעולה אִםאִםאם־־־חִ֝כִּ֗יחִכִּיחכי לֹאלֹאלא־־־יָבִ֥יןיָבִיןיבין הַוּֽוֹתהַוּוֹתהוות׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain