Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 7

7:1 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־צָבָ֣אצָבָאצבא לֶאֱנ֣וֹשׁלֶאֱנוֹשׁלאנוש [עַל כ][עַל כ][על כ] (עֲלֵי ק)(עֲלֵי ק)(עלי ק) אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְכִימֵ֖יוְכִימֵיוכימי שָׂכִ֣ירשָׂכִירשכיר יָמָֽיויָמָיוימיו׃׃׃ 7:2 כְּעֶ֥בֶדכְּעֶבֶדכעבד יִשְׁאַףיִשְׁאַףישאף־־־צֵ֑לצֵלצל וּ֝כְשָׂכִ֗ירוּכְשָׂכִירוכשכיר יְקַוֶּ֥היְקַוֶּהיקוה פָעֳלֽוֹפָעֳלוֹפעלו׃׃׃ 7:3 כֵּ֤ןכֵּןכן הָנְחַ֣לְתִּיהָנְחַלְתִּיהנחלתי לִ֭ילִילי יַרְחֵייַרְחֵיירחי־־־שָׁ֑וְאשָׁוְאשוא וְלֵיל֥וֹתוְלֵילוֹתולילות עָ֝מָ֗לעָמָלעמל מִנּוּמִנּוּמנו־־־לִֽילִילי׃׃׃ 7:4 אִםאִםאם־־־שָׁכַ֗בְתִּישָׁכַבְתִּישכבתי וְאָמַ֗רְתִּיוְאָמַרְתִּיואמרתי מָתַ֣ימָתַימתי אָ֭קוּםאָקוּםאקום וּמִדַּדוּמִדַּדומדד־־־עָ֑רֶבעָרֶבערב וְשָׂבַ֖עְתִּיוְשָׂבַעְתִּיושבעתי נְדֻדִ֣יםנְדֻדִיםנדדים עֲדֵיעֲדֵיעדי־־־נָֽשֶׁףנָשֶׁףנשף׃׃׃ 7:5 לָ֘בַ֤שׁלָבַשׁלבש בְּשָׂרִ֣יבְּשָׂרִיבשרי רִ֭מָּהרִמָּהרמה [וְגִישׁ כ][וְגִישׁ כ][וגיש כ] (וְג֣וּשׁ ק)(וְגוּשׁ ק)(וגוש ק) עָפָ֑רעָפָרעפר עוֹרִ֥יעוֹרִיעורי רָ֝גַ֗ערָגַערגע וַיִּמָּאֵֽסוַיִּמָּאֵסוימאס׃׃׃ 7:6 יָמַ֣ייָמַיימי קַ֭לּוּקַלּוּקלו מִנִּימִנִּימני־־־אָ֑רֶגאָרֶגארג וַ֝יִּכְל֗וּוַיִּכְלוּויכלו בְּאֶ֣פֶסבְּאֶפֶסבאפס תִּקְוָֽהתִּקְוָהתקוה׃׃׃ 7:7 זְ֭כֹרזְכֹרזכר כִּיכִּיכי־־־ר֣וּחַרוּחַרוח חַיָּ֑יחַיָּיחיי לֹאלֹאלא־־־תָשׁ֥וּבתָשׁוּבתשוב עֵ֝ינִ֗יעֵינִיעיני לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 7:8 לֹֽאלֹאלא־־־תְ֭שׁוּרֵנִיתְשׁוּרֵנִיתשורני עֵ֣יןעֵיןעין רֹ֑אִירֹאִיראי עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך בִּ֣יבִּיבי וְאֵינֶֽנִּיוְאֵינֶנִּיואינני׃׃׃ 7:9 כָּלָ֣הכָּלָהכלה עָ֭נָןעָנָןענן וַיֵּלַ֑ךְוַיֵּלַךְוילך כֵּ֥ןכֵּןכן יוֹרֵ֥דיוֹרֵדיורד שְׁ֝א֗וֹלשְׁאוֹלשאול לֹ֣אלֹאלא יַעֲלֶֽהיַעֲלֶהיעלה׃׃׃ 7:10 לֹאלֹאלא־־־יָשׁ֣וּביָשׁוּבישוב ע֣וֹדעוֹדעוד לְבֵית֑וֹלְבֵיתוֹלביתו וְלֹאוְלֹאולא־־־יַכִּירֶ֖נּוּיַכִּירֶנּוּיכירנו ע֣וֹדעוֹדעוד מְקֹמֽוֹמְקֹמוֹמקמו׃׃׃ 7:11 גַּםגַּםגם־־־אֲנִי֮אֲנִיאני לֹ֤אלֹאלא אֶחֱשָׂ֫ךְאֶחֱשָׂךְאחשך פִּ֥יפִּיפי אֲ‍ֽ֭דַבְּרָהאֲ‍דַבְּרָהא‍דברה בְּצַ֣רבְּצַרבצר רוּחִ֑ירוּחִירוחי אָ֝שִׂ֗יחָהאָשִׂיחָהאשיחה בְּמַ֣רבְּמַרבמר נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 7:12 הֲ‍ֽיָםהֲ‍יָםה‍ים־־־אָ֭נִיאָנִיאני אִםאִםאם־־־תַּנִּ֑יןתַּנִּיןתנין כִּֽיכִּיכי־־־תָשִׂ֖יםתָשִׂיםתשים עָלַ֣יעָלַיעלי מִשְׁמָֽרמִשְׁמָרמשמר׃׃׃ 7:13 כִּֽיכִּיכי־־־אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי תְּנַחֲמֵ֣נִיתְּנַחֲמֵנִיתנחמני עַרְשִׂ֑יעַרְשִׂיערשי יִשָּׂ֥איִשָּׂאישא בְ֝שִׂיחִ֗יבְשִׂיחִיבשיחי מִשְׁכָּבִֽימִשְׁכָּבִימשכבי׃׃׃ 7:14 וְחִתַּתַּ֥נִיוְחִתַּתַּנִיוחתתני בַחֲלֹמ֑וֹתבַחֲלֹמוֹתבחלמות וּֽמֵחֶזְיֹנ֥וֹתוּמֵחֶזְיֹנוֹתומחזינות תְּבַעֲתַֽנִּיתְּבַעֲתַנִּיתבעתני׃׃׃ 7:15 וַתִּבְחַ֣רוַתִּבְחַרותבחר מַחֲנָ֣קמַחֲנָקמחנק נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי מָ֝֗וֶתמָוֶתמות מֵֽעַצְמוֹתָֽימֵעַצְמוֹתָימעצמותי׃׃׃ 7:16 מָ֭אַסְתִּימָאַסְתִּימאסתי לֹאלֹאלא־־־לְעֹלָ֣םלְעֹלָםלעלם אֶֽחְיֶ֑האֶחְיֶהאחיה חֲדַ֥לחֲדַלחדל מִ֝מֶּ֗נִּימִמֶּנִּיממני כִּיכִּיכי־־־הֶ֥בֶלהֶבֶלהבל יָמָֽייָמָיימי׃׃׃ 7:17 מָֽהמָהמה־־־אֱ֭נוֹשׁאֱנוֹשׁאנוש כִּ֣יכִּיכי תְגַדְּלֶ֑נּוּתְגַדְּלֶנּוּתגדלנו וְכִיוְכִיוכי־־־תָשִׁ֖יתתָשִׁיתתשית אֵלָ֣יואֵלָיואליו לִבֶּֽךָלִבֶּךָלבך׃׃׃ 7:18 וַתִּפְקְדֶ֥נּוּוַתִּפְקְדֶנּוּותפקדנו לִבְקָרִ֑יםלִבְקָרִיםלבקרים לִ֝רְגָעִ֗יםלִרְגָעִיםלרגעים תִּבְחָנֶֽנּוּתִּבְחָנֶנּוּתבחננו׃׃׃ 7:19 כַּ֭מָּהכַּמָּהכמה לֹאלֹאלא־־־תִשְׁעֶ֣התִשְׁעֶהתשעה מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני לֹֽאלֹאלא־־־תַ֝רְפֵּ֗נִיתַרְפֵּנִיתרפני עַדעַדעד־־־בִּלְעִ֥יבִּלְעִיבלעי רֻקִּֽירֻקִּירקי׃׃׃ 7:20 חָטָ֡אתִיחָטָאתִיחטאתי מָ֤המָהמה אֶפְעַ֨לאֶפְעַלאפעל ׀׀׀ לָךְ֮לָךְלך נֹצֵ֪רנֹצֵרנצר הָאָ֫דָ֥םהָאָדָםהאדם לָ֤מָהלָמָהלמה שַׂמְתַּ֣נִישַׂמְתַּנִישמתני לְמִפְגָּ֣עלְמִפְגָּעלמפגע לָ֑ךְלָךְלך וָאֶהְיֶ֖הוָאֶהְיֶהואהיה עָלַ֣יעָלַיעלי לְמַשָּֽׂאלְמַשָּׂאלמשא׃׃׃ 7:21 וּמֶ֤הוּמֶהומה ׀׀׀ לֹאלֹאלא־־־תִשָּׂ֣אתִשָּׂאתשא פִשְׁעִי֮פִשְׁעִיפשעי וְתַעֲבִ֪ירוְתַעֲבִירותעביר אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֫נִ֥יעֲוֺנִיעוני כִּֽיכִּיכי־־־עַ֭תָּהעַתָּהעתה לֶעָפָ֣רלֶעָפָרלעפר אֶשְׁכָּ֑באֶשְׁכָּבאשכב וְשִׁ֖חֲרְתַּ֣נִיוְשִׁחֲרְתַּנִיושחרתני וְאֵינֶֽנִּיוְאֵינֶנִּיואינני׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain