Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 9

9:1 וַיַּ֥עַןוַיַּעַןויען אִיּ֗וֹבאִיּוֹבאיוב וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 9:2 אָ֭מְנָםאָמְנָםאמנם יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִיכִיכי־־־כֵ֑ןכֵןכן וּמַהוּמַהומה־־־יִּצְדַּ֖קיִּצְדַּקיצדק אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש עִםעִםעם־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 9:3 אִםאִםאם־־־יַ֭חְפֹּץיַחְפֹּץיחפץ לָרִ֣יבלָרִיבלריב עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו לֹֽאלֹאלא־־־יַ֝עֲנֶ֗נּוּיַעֲנֶנּוּיעננו אַחַ֥תאַחַתאחת מִנִּימִנִּימני־־־אָֽלֶףאָלֶףאלף׃׃׃ 9:4 חֲכַ֣םחֲכַםחכם לֵ֭בָבלֵבָבלבב וְאַמִּ֣יץוְאַמִּיץואמיץ כֹּ֑חַכֹּחַכח מִֽימִימי־־־הִקְשָׁ֥ההִקְשָׁההקשה אֵ֝לָ֗יואֵלָיואליו וַיִּשְׁלָֽםוַיִּשְׁלָםוישלם׃׃׃ 9:5 הַמַּעְתִּ֣יקהַמַּעְתִּיקהמעתיק הָ֭רִיםהָרִיםהרים וְלֹ֣אוְלֹאולא יָדָ֑עוּיָדָעוּידעו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר הֲפָכָ֣םהֲפָכָםהפכם בְּאַפּֽוֹבְּאַפּוֹבאפו׃׃׃ 9:6 הַמַּרְגִּ֣יזהַמַּרְגִּיזהמרגיז אֶ֭רֶץאֶרֶץארץ מִמְּקוֹמָ֑הּמִמְּקוֹמָהּממקומה וְ֝עַמּוּדֶ֗יהָוְעַמּוּדֶיהָועמודיה יִתְפַלָּצֽוּןיִתְפַלָּצוּןיתפלצון׃׃׃ 9:7 הָאֹמֵ֣רהָאֹמֵרהאמר לַ֭חֶרֶסלַחֶרֶסלחרס וְלֹ֣אוְלֹאולא יִזְרָ֑חיִזְרָחיזרח וּבְעַ֖דוּבְעַדובעד כּוֹכָבִ֣יםכּוֹכָבִיםכוכבים יַחְתֹּֽםיַחְתֹּםיחתם׃׃׃ 9:8 נֹטֶ֣הנֹטֶהנטה שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים לְבַדּ֑וֹלְבַדּוֹלבדו וְ֝דוֹרֵ֗ךְוְדוֹרֵךְודורך עַלעַלעל־־־בָּ֥מֳתֵיבָּמֳתֵיבמתי יָֽםיָםים׃׃׃ 9:9 עֹֽשֶׂהעֹשֶׂהעשה־־־עָ֭שׁעָשׁעש כְּסִ֥ילכְּסִילכסיל וְכִימָ֗הוְכִימָהוכימה וְחַדְרֵ֥יוְחַדְרֵיוחדרי תֵמָֽןתֵמָןתמן׃׃׃ 9:10 עֹשֶׂ֣העֹשֶׂהעשה גְ֭דֹלוֹתגְדֹלוֹתגדלות עַדעַדעד־־־אֵ֣יןאֵיןאין חֵ֑קֶרחֵקֶרחקר וְנִפְלָא֗וֹתוְנִפְלָאוֹתונפלאות עַדעַדעד־־־אֵ֥יןאֵיןאין מִסְפָּֽרמִסְפָּרמספר׃׃׃ 9:11 הֵ֤ןהֵןהן יַעֲבֹ֣ריַעֲבֹריעבר עָ֭לַיעָלַיעלי וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶרְאֶ֑האֶרְאֶהאראה וְ֝יַחֲלֹ֗ףוְיַחֲלֹףויחלף וְֽלֹאוְלֹאולא־־־אָבִ֥יןאָבִיןאבין לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 9:12 הֵ֣ןהֵןהן יַ֭חְתֹּףיַחְתֹּףיחתף מִ֣ימִימי יְשִׁיבֶ֑נּוּיְשִׁיבֶנּוּישיבנו מִֽימִימי־־־יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר אֵ֝לָ֗יואֵלָיואליו מַֽהמַהמה־־־תַּעֲשֶֽׂהתַּעֲשֶׂהתעשה׃׃׃ 9:13 אֱ֭לוֹהַּאֱלוֹהַּאלוה לֹאלֹאלא־־־יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב אַפּ֑וֹאַפּוֹאפו [תַּחַתֹו כ][תַּחַתֹו כ][תחתו כ] (תַּחְתָּ֥יו ק)(תַּחְתָּיו ק)(תחתיו ק) שָׁ֝חֲח֗וּשָׁחֲחוּשחחו עֹ֣זְרֵיעֹזְרֵיעזרי רָֽהַברָהַברהב׃׃׃ 9:14 אַ֭ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי אֶֽעֱנֶ֑נּוּאֶעֱנֶנּוּאעננו אֶבְחֲרָ֖האֶבְחֲרָהאבחרה דְבָרַ֣ידְבָרַידברי עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 9:15 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִםאִםאם־־־צָ֭דַקְתִּיצָדַקְתִּיצדקתי לֹ֣אלֹאלא אֶעֱנֶ֑האֶעֱנֶהאענה לִ֝מְשֹׁפְטִ֗ילִמְשֹׁפְטִילמשפטי אֶתְחַנָּֽןאֶתְחַנָּןאתחנן׃׃׃ 9:16 אִםאִםאם־־־קָרָ֥אתִיקָרָאתִיקראתי וַֽיַּעֲנֵ֑נִיוַיַּעֲנֵנִיויענני לֹֽאלֹאלא־־־אַ֝אֲמִ֗יןאַאֲמִיןאאמין כִּֽיכִּיכי־־־יַאֲזִ֥יןיַאֲזִיןיאזין קוֹלִֽיקוֹלִיקולי׃׃׃ 9:17 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בִּשְׂעָרָ֥הבִּשְׂעָרָהבשערה יְשׁוּפֵ֑נִייְשׁוּפֵנִיישופני וְהִרְבָּ֖הוְהִרְבָּהוהרבה פְצָעַ֣יפְצָעַיפצעי חִנָּֽםחִנָּםחנם׃׃׃ 9:18 לֹֽאלֹאלא־־־יִ֭תְּנֵנִייִתְּנֵנִייתנני הָשֵׁ֣בהָשֵׁבהשב רוּחִ֑ירוּחִירוחי כִּ֥יכִּיכי יַ֝שְׂבִּעַ֗נִייַשְׂבִּעַנִיישבעני מַמְּרֹרִֽיםמַמְּרֹרִיםממררים׃׃׃ 9:19 אִםאִםאם־־־לְכֹ֣חַלְכֹחַלכח אַמִּ֣יץאַמִּיץאמיץ הִנֵּ֑ההִנֵּההנה וְאִםוְאִםואם־־־לְ֝מִשְׁפָּ֗טלְמִשְׁפָּטלמשפט מִ֣ימִימי יוֹעִידֵֽנִייוֹעִידֵנִייועידני׃׃׃ 9:20 אִםאִםאם־־־אֶ֭צְדָּקאֶצְדָּקאצדק פִּ֣יפִּיפי יַרְשִׁיעֵ֑נִייַרְשִׁיעֵנִיירשיעני תָּֽםתָּםתם־־־אָ֝֗נִיאָנִיאני וַֽיַּעְקְשֵֽׁנִיוַיַּעְקְשֵׁנִיויעקשני׃׃׃ 9:21 תָּֽםתָּםתם־־־אָ֭נִיאָנִיאני לֹֽאלֹאלא־־־אֵדַ֥עאֵדַעאדע נַפְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי אֶמְאַ֥סאֶמְאַסאמאס חַיָּֽיחַיָּיחיי׃׃׃ 9:22 אַחַ֗תאַחַתאחת הִ֥יאהִיאהיא עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן אָמַ֑רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי תָּ֥םתָּםתם וְ֝רָשָׁ֗עוְרָשָׁעורשע ה֣וּאהוּאהוא מְכַלֶּֽהמְכַלֶּהמכלה׃׃׃ 9:23 אִםאִםאם־־־שׁ֭וֹטשׁוֹטשוט יָמִ֣יתיָמִיתימית פִּתְאֹ֑םפִּתְאֹםפתאם לְמַסַּ֖תלְמַסַּתלמסת נְקִיִּ֣םנְקִיִּםנקים יִלְעָֽגיִלְעָגילעג׃׃׃ 9:24 אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ ׀׀׀ נִתְּנָ֬הנִתְּנָהנתנה בְֽיַדבְיַדביד־־־רָשָׁ֗ערָשָׁערשע פְּנֵֽיפְּנֵיפני־־־שֹׁפְטֶ֥יהָשֹׁפְטֶיהָשפטיה יְכַסֶּ֑היְכַסֶּהיכסה אִםאִםאם־־־לֹ֖אלֹאלא אֵפ֣וֹאאֵפוֹאאפוא מִימִימי־־־הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 9:25 וְיָמַ֣יוְיָמַיוימי קַ֭לּוּקַלּוּקלו מִנִּימִנִּימני־־־רָ֑ץרָץרץ בָּֽ֝רְח֗וּבָּרְחוּברחו לֹאלֹאלא־־־רָא֥וּרָאוּראו טוֹבָֽהטוֹבָהטובה׃׃׃ 9:26 חָ֭לְפוּחָלְפוּחלפו עִםעִםעם־־־אֳנִיּ֣וֹתאֳנִיּוֹתאניות אֵבֶ֑האֵבֶהאבה כְּ֝נֶ֗שֶׁרכְּנֶשֶׁרכנשר יָט֥וּשׂיָטוּשׂיטוש עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃ 9:27 אִםאִםאם־־־אָ֭מְרִיאָמְרִיאמרי אֶשְׁכְּחָ֣האֶשְׁכְּחָהאשכחה שִׂיחִ֑ישִׂיחִישיחי אֶעֶזְבָ֖האֶעֶזְבָהאעזבה פָנַ֣יפָנַיפני וְאַבְלִֽיגָהוְאַבְלִיגָהואבליגה׃׃׃ 9:28 יָגֹ֥רְתִּייָגֹרְתִּייגרתי כָלכָלכל־־־עַצְּבֹתָ֑יעַצְּבֹתָיעצבתי יָ֝דַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּיכִּיכי־־־לֹ֥אלֹאלא תְנַקֵּֽנִיתְנַקֵּנִיתנקני׃׃׃ 9:29 אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי אֶרְשָׁ֑עאֶרְשָׁעארשע לָמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֝֗הזֶּהזה הֶ֣בֶלהֶבֶלהבל אִיגָֽעאִיגָעאיגע׃׃׃ 9:30 אִםאִםאם־־־הִתְרָחַ֥צְתִּיהִתְרָחַצְתִּיהתרחצתי [בְמֹו כ][בְמֹו כ][במו כ] (בְמֵי ק)(בְמֵי ק)(במי ק) שָׁ֑לֶגשָׁלֶגשלג וַ֝הֲזִכּ֗וֹתִיוַהֲזִכּוֹתִיוהזכותי בְּבֹ֣רבְּבֹרבבר כַּפָּֽיכַּפָּיכפי׃׃׃ 9:31 אָ֭זאָזאז בַּשַּׁ֣חַתבַּשַּׁחַתבשחת תִּטְבְּלֵ֑נִיתִּטְבְּלֵנִיתטבלני וְ֝תִֽעֲב֗וּנִיוְתִעֲבוּנִיותעבוני שַׂלְמוֹתָֽישַׂלְמוֹתָישלמותי׃׃׃ 9:32 כִּיכִּיכי־־־לֹאלֹאלא־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש כָּמֹ֣נִיכָּמֹנִיכמני אֶֽעֱנֶ֑נּוּאֶעֱנֶנּוּאעננו נָב֥וֹאנָבוֹאנבוא יַ֝חְדָּ֗ויַחְדָּויחדו בַּמִּשְׁפָּֽטבַּמִּשְׁפָּטבמשפט׃׃׃ 9:33 לֹ֣אלֹאלא יֵשׁיֵשׁיש־־־בֵּינֵ֣ינוּבֵּינֵינוּבינינו מוֹכִ֑יחַמוֹכִיחַמוכיח יָשֵׁ֖תיָשֵׁתישת יָד֣וֹיָדוֹידו עַלעַלעל־־־שְׁנֵֽינוּשְׁנֵינוּשנינו׃׃׃ 9:34 יָסֵ֣ריָסֵריסר מֵעָלַ֣ימֵעָלַימעלי שִׁבְט֑וֹשִׁבְטוֹשבטו וְ֝אֵמָת֗וֹוְאֵמָתוֹואמתו אַֽלאַלאל־־־תְּבַעֲתַֽנִּיתְּבַעֲתַנִּיתבעתני׃׃׃ 9:35 אַֽ֭דַבְּרָהאַדַבְּרָהאדברה וְלֹ֣אוְלֹאולא אִירָאֶ֑נּוּאִירָאֶנּוּאיראנו כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־כֵ֥ןכֵןכן אָ֝נֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain