Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 13

13:1 וִיהוֹשֻׁ֣עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע זָקֵ֔ןזָקֵןזקן בָּ֖אבָּאבא בַּיָּמִ֑יםבַּיָּמִיםבימים וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלָ֗יואֵלָיואליו אַתָּ֤האַתָּהאתה זָקַ֙נְתָּה֙זָקַנְתָּהזקנתה בָּ֣אתָבָּאתָבאת בַיָּמִ֔יםבַיָּמִיםבימים וְהָאָ֛רֶץוְהָאָרֶץוהארץ נִשְׁאֲרָ֥הנִשְׁאֲרָהנשארה הַרְבֵּֽההַרְבֵּההרבה־־־מְאֹ֖דמְאֹדמאד לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ 13:2 זֹ֥אתזֹאתזאת הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ הַנִּשְׁאָ֑רֶתהַנִּשְׁאָרֶתהנשארת כָּלכָּלכל־־־גְּלִיל֥וֹתגְּלִילוֹתגלילות הַפְּלִשְׁתִּ֖יםהַפְּלִשְׁתִּיםהפלשתים וְכָלוְכָלוכל־־־הַגְּשׁוּרִֽיהַגְּשׁוּרִיהגשורי׃׃׃ 13:3 מִֽןמִןמן־־־הַשִּׁיח֞וֹרהַשִּׁיחוֹרהשיחור אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים וְעַ֨דוְעַדועד גְּב֤וּלגְּבוּלגבול עֶקְרוֹן֙עֶקְרוֹןעקרון צָפ֔וֹנָהצָפוֹנָהצפונה לַֽכְּנַעֲנִ֖ילַכְּנַעֲנִילכנעני תֵּחָשֵׁ֑בתֵּחָשֵׁבתחשב חֲמֵ֣שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת ׀׀׀ סַרְנֵ֣יסַרְנֵיסרני פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים הָעַזָּתִ֤יהָעַזָּתִיהעזתי וְהָאַשְׁדּוֹדִי֙וְהָאַשְׁדּוֹדִיוהאשדודי הָאֶשְׁקְלוֹנִ֣יהָאֶשְׁקְלוֹנִיהאשקלוני הַגִּתִּ֔יהַגִּתִּיהגתי וְהָעֶקְרוֹנִ֖יוְהָעֶקְרוֹנִיוהעקרוני וְהָעַוִּֽיםוְהָעַוִּיםוהעוים׃׃׃ 13:4 מִתֵּימָ֞ןמִתֵּימָןמתימן כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַֽכְּנַעֲנִ֗יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וּמְעָרָ֛הוּמְעָרָהומערה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לַצִּידֹנִ֖יםלַצִּידֹנִיםלצידנים עַדעַדעד־־־אֲפֵ֑קָהאֲפֵקָהאפקה עַ֖דעַדעד גְּב֥וּלגְּבוּלגבול הָאֱמֹרִֽיהָאֱמֹרִיהאמרי׃׃׃ 13:5 וְהָאָ֣רֶץוְהָאָרֶץוהארץ הַגִּבְלִ֗יהַגִּבְלִיהגבלי וְכָלוְכָלוכל־־־הַלְּבָנוֹן֙הַלְּבָנוֹןהלבנון מִזְרַ֣חמִזְרַחמזרח הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש מִבַּ֣עַלמִבַּעַלמבעל גָּ֔דגָּדגד תַּ֖חַתתַּחַתתחת הַרהַרהר־־־חֶרְמ֑וֹןחֶרְמוֹןחרמון עַ֖דעַדעד לְב֥וֹאלְבוֹאלבוא חֲמָֽתחֲמָתחמת׃׃׃ 13:6 כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָ֠הָרהָהָרההר מִֽןמִןמן־־־הַלְּבָנ֞וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון עַדעַדעד־־־מִשְׂרְפֹ֥תמִשְׂרְפֹתמשרפת מַ֙יִם֙מַיִםמים כָּלכָּלכל־־־צִ֣ידֹנִ֔יםצִידֹנִיםצידנים אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי אוֹרִישֵׁ֔םאוֹרִישֵׁםאורישם מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל רַ֠קרַקרק הַפִּלֶ֤הָהַפִּלֶהָהפלה לְיִשְׂרָאֵל֙לְיִשְׂרָאֵללישראל בְּֽנַחֲלָ֔הבְּנַחֲלָהבנחלה כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוִּיתִֽיךָצִוִּיתִיךָצויתיך׃׃׃ 13:7 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה חַלֵּ֞קחַלֵּקחלק אֶתאֶתאת־־־הָאָ֧רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת בְּנַחֲלָ֖הבְּנַחֲלָהבנחלה לְתִשְׁעַ֣תלְתִשְׁעַתלתשעת הַשְּׁבָטִ֑יםהַשְּׁבָטִיםהשבטים וַחֲצִ֖יוַחֲצִיוחצי הַשֵּׁ֥בֶטהַשֵּׁבֶטהשבט הַֽמְנַשֶּֽׁההַמְנַשֶּׁההמנשה׃׃׃ 13:8 עִמּ֗וֹעִמּוֹעמו הָרֽאוּבֵנִי֙הָראוּבֵנִיהראובני וְהַגָּדִ֔יוְהַגָּדִיוהגדי לָקְח֖וּלָקְחוּלקחו נַחֲלָתָ֑םנַחֲלָתָםנחלתם אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נָתַ֨ןנָתַןנתן לָהֶ֜םלָהֶםלהם מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה בְּעֵ֤בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרָ֔חָהמִזְרָחָהמזרחה כַּאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר נָתַ֣ןנָתַןנתן לָהֶ֔םלָהֶםלהם מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה עֶ֥בֶדעֶבֶדעבד יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:9 מֵעֲרוֹעֵ֡רמֵעֲרוֹעֵרמערוער אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־נַ֨חַלנַחַלנחל אַרְנ֜וֹןאַרְנוֹןארנון וְהָעִ֨ירוְהָעִירוהעיר אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הַנַּ֛חַלהַנַּחַלהנחל וְכָלוְכָלוכל־־־הַמִּישֹׁ֥רהַמִּישֹׁרהמישר מֵידְבָ֖אמֵידְבָאמידבא עַדעַדעד־־־דִּיבֽוֹןדִּיבוֹןדיבון׃׃׃ 13:10 וְכֹ֗לוְכֹלוכל עָרֵי֙עָרֵיערי סִיחוֹן֙סִיחוֹןסיחון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בְּחֶשְׁבּ֑וֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון עַדעַדעד־־־גְּב֖וּלגְּבוּלגבול בְּנֵ֥יבְּנֵיבני עַמּֽוֹןעַמּוֹןעמון׃׃׃ 13:11 וְהַגִּלְעָ֞דוְהַגִּלְעָדוהגלעד וּגְב֧וּלוּגְבוּלוגבול הַגְּשׁוּרִ֣יהַגְּשׁוּרִיהגשורי וְהַמַּעֲכָתִ֗יוְהַמַּעֲכָתִיוהמעכתי וְכֹ֨לוְכֹלוכל הַ֥רהַרהר חֶרְמ֛וֹןחֶרְמוֹןחרמון וְכָלוְכָלוכל־־־הַבָּשָׁ֖ןהַבָּשָׁןהבשן עַדעַדעד־־־סַלְכָֽהסַלְכָהסלכה׃׃׃ 13:12 כָּלכָּלכל־־־מַמְלְכ֥וּתמַמְלְכוּתממלכות עוֹג֙עוֹגעוג בַּבָּשָׁ֔ןבַּבָּשָׁןבבשן אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מָלַ֥ךְמָלַךְמלך בְּעַשְׁתָּר֖וֹתבְּעַשְׁתָּרוֹתבעשתרות וּבְאֶדְרֶ֑עִיוּבְאֶדְרֶעִיובאדרעי ה֤וּאהוּאהוא נִשְׁאַר֙נִשְׁאַרנשאר מִיֶּ֣תֶרמִיֶּתֶרמיתר הָרְפָאִ֔יםהָרְפָאִיםהרפאים וַיַּכֵּ֥םוַיַּכֵּםויכם מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וַיֹּרִשֵֽׁםוַיֹּרִשֵׁםוירשם׃׃׃ 13:13 וְלֹ֤אוְלֹאולא הוֹרִ֙ישׁוּ֙הוֹרִישׁוּהורישו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־הַגְּשׁוּרִ֖יהַגְּשׁוּרִיהגשורי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּעֲכָתִ֑יהַמַּעֲכָתִיהמעכתי וַיֵּ֨שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב גְּשׁ֤וּרגְּשׁוּרגשור וּמַֽעֲכָת֙וּמַעֲכָתומעכת בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 13:14 רַ֚קרַקרק לְשֵׁ֣בֶטלְשֵׁבֶטלשבט הַלֵּוִ֔יהַלֵּוִיהלוי לֹ֥אלֹאלא נָתַ֖ןנָתַןנתן נַחֲלָ֑הנַחֲלָהנחלה אִשֵּׁ֨יאִשֵּׁיאשי יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל ה֣וּאהוּאהוא נַחֲלָת֔וֹנַחֲלָתוֹנחלתו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּרדִּבֶּרדבר־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 13:15 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לְמַטֵּ֥הלְמַטֵּהלמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־רְאוּבֵ֖ןרְאוּבֵןראובן לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 13:16 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי לָהֶ֜םלָהֶםלהם הַגְּב֗וּלהַגְּבוּלהגבול מֵעֲרוֹעֵ֡רמֵעֲרוֹעֵרמערוער אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־נַ֨חַלנַחַלנחל אַרְנ֜וֹןאַרְנוֹןארנון וְהָעִ֨ירוְהָעִירוהעיר אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הַנַּ֛חַלהַנַּחַלהנחל וְכָלוְכָלוכל־־־הַמִּישֹׁ֖רהַמִּישֹׁרהמישר עַלעַלעל־־־מֵידְבָֽאמֵידְבָאמידבא׃׃׃ 13:17 חֶשְׁבּ֥וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון וְכָלוְכָלוכל־־־עָרֶ֖יהָעָרֶיהָעריה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמִּישֹׁ֑רבַּמִּישֹׁרבמישר דִּיבוֹן֙דִּיבוֹןדיבון וּבָמ֣וֹתוּבָמוֹתובמות בַּ֔עַלבַּעַלבעל וּבֵ֖יתוּבֵיתובית בַּ֥עַלבַּעַלבעל מְעֽוֹןמְעוֹןמעון׃׃׃ 13:18 וְיַ֥הְצָהוְיַהְצָהויהצה וּקְדֵמֹ֖תוּקְדֵמֹתוקדמת וּמֵפָֽעַתוּמֵפָעַתומפעת׃׃׃ 13:19 וְקִרְיָתַ֣יִםוְקִרְיָתַיִםוקריתים וְשִׂבְמָ֔הוְשִׂבְמָהושבמה וְצֶ֥רֶתוְצֶרֶתוצרת הַשַּׁ֖חַרהַשַּׁחַרהשחר בְּהַ֥רבְּהַרבהר הָעֵֽמֶקהָעֵמֶקהעמק׃׃׃ 13:20 וּבֵ֥יתוּבֵיתובית פְּע֛וֹרפְּעוֹרפעור וְאַשְׁדּ֥וֹתוְאַשְׁדּוֹתואשדות הַפִּסְגָּ֖ההַפִּסְגָּההפסגה וּבֵ֥יתוּבֵיתובית הַיְשִׁמֽוֹתהַיְשִׁמוֹתהישמות׃׃׃ 13:21 וְכֹל֙וְכֹלוכל עָרֵ֣יעָרֵיערי הַמִּישֹׁ֔רהַמִּישֹׁרהמישר וְכָֽלוְכָלוכל־־־מַמְלְכ֗וּתמַמְלְכוּתממלכות סִיחוֹן֙סִיחוֹןסיחון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך הָאֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָלַ֖ךְמָלַךְמלך בְּחֶשְׁבּ֑וֹןבְּחֶשְׁבּוֹןבחשבון אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הִכָּ֨ההִכָּההכה מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה אֹת֣וֹאֹתוֹאתו ׀׀׀ וְאֶתוְאֶתואת־־־נְשִׂיאֵ֣ינְשִׂיאֵינשיאי מִדְיָ֗ןמִדְיָןמדין אֶתאֶתאת־־־אֱוִ֤יאֱוִיאוי וְאֶתוְאֶתואת־־־רֶ֙קֶם֙רֶקֶםרקם וְאֶתוְאֶתואת־־־צ֤וּרצוּרצור וְאֶתוְאֶתואת־־־חוּר֙חוּרחור וְאֶתוְאֶתואת־־־רֶ֔בַערֶבַערבע נְסִיכֵ֣ינְסִיכֵינסיכי סִיח֔וֹןסִיחוֹןסיחון יֹשְׁבֵ֖ייֹשְׁבֵיישבי הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 13:22 וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּלְעָ֥םבִּלְעָםבלעם בֶּןבֶּןבן־־־בְּע֖וֹרבְּעוֹרבעור הַקּוֹסֵ֑םהַקּוֹסֵםהקוסם הָרְג֧וּהָרְגוּהרגו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב אֶלאֶלאל־־־חַלְלֵיהֶֽםחַלְלֵיהֶםחלליהם׃׃׃ 13:23 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי גְּבוּל֙גְּבוּלגבול בְּנֵ֣יבְּנֵיבני רְאוּבֵ֔ןרְאוּבֵןראובן הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן וּגְב֑וּלוּגְבוּלוגבול זֹ֣אתזֹאתזאת נַחֲלַ֤תנַחֲלַתנחלת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־רְאוּבֵן֙רְאוּבֵןראובן לְמִשְׁפְּחֹתָ֔םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים וְחַצְרֵיהֶֽןוְחַצְרֵיהֶןוחצריהן׃׃׃ פפפ
13:24 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה לְמַטֵּהלְמַטֵּהלמטה־־־גָ֔דגָדגד לִבְנֵילִבְנֵילבני־־־גָ֖דגָדגד לְמִשְׁפְּחֹתָֽםלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם׃׃׃ 13:25 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי לָהֶם֙לָהֶםלהם הַגְּב֔וּלהַגְּבוּלהגבול יַעְזֵר֙יַעְזֵריעזר וְכָלוְכָלוכל־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הַגִּלְעָ֔דהַגִּלְעָדהגלעד וַחֲצִ֕יוַחֲצִיוחצי אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ בְּנֵ֣יבְּנֵיבני עַמּ֑וֹןעַמּוֹןעמון עַדעַדעד־־־עֲרוֹעֵ֕רעֲרוֹעֵרערוער אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני רַבָּֽהרַבָּהרבה׃׃׃ 13:26 וּמֵחֶשְׁבּ֛וֹןוּמֵחֶשְׁבּוֹןומחשבון עַדעַדעד־־־רָמַ֥תרָמַתרמת הַמִּצְפֶּ֖ההַמִּצְפֶּההמצפה וּבְטֹנִ֑יםוּבְטֹנִיםובטנים וּמִֽמַּחֲנַ֖יִםוּמִמַּחֲנַיִםוממחנים עַדעַדעד־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול לִדְבִֽרלִדְבִרלדבר׃׃׃ 13:27 וּבָעֵ֡מֶקוּבָעֵמֶקובעמק בֵּ֣יתבֵּיתבית הָרָם֩הָרָםהרם וּבֵ֨יתוּבֵיתובית נִמְרָ֜הנִמְרָהנמרה וְסֻכּ֣וֹתוְסֻכּוֹתוסכות וְצָפ֗וֹןוְצָפוֹןוצפון יֶ֚תֶריֶתֶריתר מַמְלְכ֗וּתמַמְלְכוּתממלכות סִיחוֹן֙סִיחוֹןסיחון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך חֶשְׁבּ֔וֹןחֶשְׁבּוֹןחשבון הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן וּגְבֻ֑לוּגְבֻלוגבל עַדעַדעד־־־קְצֵה֙קְצֵהקצה יָםיָםים־־־כִּנֶּ֔רֶתכִּנֶּרֶתכנרת עֵ֥בֶרעֵבֶרעבר הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרָֽחָהמִזְרָחָהמזרחה׃׃׃ 13:28 זֹ֛אתזֹאתזאת נַחֲלַ֥תנַחֲלַתנחלת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָ֖דגָדגד לְמִשְׁפְּחֹתָ֑םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים וְחַצְרֵיהֶֽםוְחַצְרֵיהֶםוחצריהם׃׃׃ 13:29 וַיִּתֵּ֣ןוַיִּתֵּןויתן מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לַחֲצִ֖ילַחֲצִילחצי שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט מְנַשֶּׁ֑המְנַשֶּׁהמנשה וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי לַחֲצִ֛ילַחֲצִילחצי מַטֵּ֥המַטֵּהמטה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־מְנַשֶּׁ֖המְנַשֶּׁהמנשה לְמִשְׁפְּחוֹתָֽםלְמִשְׁפְּחוֹתָםלמשפחותם׃׃׃ 13:30 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי גְבוּלָ֗םגְבוּלָםגבולם מִמַּחֲנַ֨יִםמִמַּחֲנַיִםממחנים כָּֽלכָּלכל־־־הַבָּשָׁ֜ןהַבָּשָׁןהבשן כָּֽלכָּלכל־־־מַמְלְכ֣וּתמַמְלְכוּתממלכות ׀׀׀ ע֣וֹגעוֹגעוג מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־הַבָּשָׁ֗ןהַבָּשָׁןהבשן וְכָלוְכָלוכל־־־חַוֺּ֥תחַוֺּתחות יָאִ֛יריָאִיריאיר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּבָּשָׁ֖ןבַּבָּשָׁןבבשן שִׁשִּׁ֥יםשִׁשִּׁיםששים עִֽירעִירעיר׃׃׃ 13:31 וַחֲצִ֤יוַחֲצִיוחצי הַגִּלְעָד֙הַגִּלְעָדהגלעד וְעַשְׁתָּר֣וֹתוְעַשְׁתָּרוֹתועשתרות וְאֶדְרֶ֔עִיוְאֶדְרֶעִיואדרעי עָרֵ֛יעָרֵיערי מַמְלְכ֥וּתמַמְלְכוּתממלכות ע֖וֹגעוֹגעוג בַּבָּשָׁ֑ןבַּבָּשָׁןבבשן לִבְנֵ֤ילִבְנֵילבני מָכִיר֙מָכִירמכיר בֶּןבֶּןבן־־־מְנַשֶּׁ֔המְנַשֶּׁהמנשה לַחֲצִ֥ילַחֲצִילחצי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־מָכִ֖ירמָכִירמכיר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽםלְמִשְׁפְּחוֹתָםלמשפחותם׃׃׃ 13:32 אֵ֕לֶּהאֵלֶּהאלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִחַ֥לנִחַלנחל מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּעַֽרְב֣וֹתבְּעַרְבוֹתבערבות מוֹאָ֑במוֹאָבמואב מֵעֵ֛בֶרמֵעֵבֶרמעבר לְיַרְדֵּ֥ןלְיַרְדֵּןלירדן יְרִיח֖וֹיְרִיחוֹיריחו מִזְרָֽחָהמִזְרָחָהמזרחה׃׃׃ ססס 13:33 וּלְשֵׁ֙בֶט֙וּלְשֵׁבֶטולשבט הַלֵּוִ֔יהַלֵּוִיהלוי לֹֽאלֹאלא־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה נַחֲלָ֑הנַחֲלָהנחלה יְהוָ֞היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל ה֣וּאהוּאהוא נַחֲלָתָ֔םנַחֲלָתָםנחלתם כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain