Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 3

3:1 וַיַּשְׁכֵּם֩וַיַּשְׁכֵּםוישכם יְהוֹשֻׁ֨עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בַּבֹּ֜קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּסְע֣וּוַיִּסְעוּויסעו מֵֽהַשִּׁטִּ֗יםמֵהַשִּׁטִּיםמהשטים וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו עַדעַדעד־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן ה֖וּאהוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיָּלִ֥נוּוַיָּלִנוּוילנו שָׁ֖םשָׁםשם טֶ֥רֶםטֶרֶםטרם יַעֲבֹֽרוּיַעֲבֹרוּיעברו׃׃׃ 3:2 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי מִקְצֵ֖המִקְצֵהמקצה שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיַּעַבְר֥וּוַיַּעַבְרוּויעברו הַשֹּׁטְרִ֖יםהַשֹּׁטְרִיםהשטרים בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 3:3 וַיְצַוּוּ֮וַיְצַוּוּויצוו אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר כִּרְאֽוֹתְכֶ֗םכִּרְאוֹתְכֶםכראותכם אֵ֣תאֵתאת אֲר֤וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְהַכֹּֽהֲנִים֙וְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים נֹשְׂאִ֖יםנֹשְׂאִיםנשאים אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם תִּסְעוּ֙תִּסְעוּתסעו מִמְּק֣וֹמְכֶ֔םמִמְּקוֹמְכֶםממקומכם וַהֲלַכְתֶּ֖םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 3:4 אַ֣ךְאַךְאך ׀׀׀ רָח֣וֹקרָחוֹקרחוק יִהְיֶ֗היִהְיֶהיהיה בֵּֽינֵיכֶם֙בֵּינֵיכֶםביניכם [וּבֵינֹו כ][וּבֵינֹו כ][ובינו כ] (וּבֵינָ֔יו ק)(וּבֵינָיו ק)(וביניו ק) כְּאַלְפַּ֥יִםכְּאַלְפַּיִםכאלפים אַמָּ֖האַמָּהאמה בַּמִּדָּ֑הבַּמִּדָּהבמדה אַֽלאַלאל־־־תִּקְרְב֣וּתִּקְרְבוּתקרבו אֵלָ֗יואֵלָיואליו לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תֵּֽדְעוּ֙תֵּדְעוּתדעו אֶתאֶתאת־־־הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֵּֽלְכוּתֵּלְכוּתלכו־־־בָ֔הּבָהּבה כִּ֣יכִּיכי לֹ֧אלֹאלא עֲבַרְתֶּ֛םעֲבַרְתֶּםעברתם בַּדֶּ֖רֶךְבַּדֶּרֶךְבדרך מִתְּמ֥וֹלמִתְּמוֹלמתמול שִׁלְשֽׁוֹםשִׁלְשׁוֹםשלשום׃׃׃ ססס 3:5 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֛עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם הִתְקַדָּ֑שׁוּהִתְקַדָּשׁוּהתקדשו כִּ֣יכִּיכי מָחָ֗רמָחָרמחר יַעֲשֶׂ֧היַעֲשֶׂהיעשה יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּקִרְבְּכֶ֖םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם נִפְלָאֽוֹתנִפְלָאוֹתנפלאות׃׃׃ 3:6 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר שְׂאוּ֙שְׂאוּשאו אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית וְעִבְר֖וּוְעִבְרוּועברו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָעָ֑םהָעָםהעם וַיִּשְׂאוּ֙וַיִּשְׂאוּוישאו אֶתאֶתאת־־־אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ ססס 3:7 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה אָחֵל֙אָחֵלאחל גַּדֶּלְךָ֔גַּדֶּלְךָגדלך בְּעֵינֵ֖יבְּעֵינֵיבעיני כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יֵֽדְע֔וּןיֵדְעוּןידעון כִּ֗יכִּיכי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הָיִ֛יתִיהָיִיתִיהייתי עִםעִםעם־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 3:8 וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה תְּצַוֶּה֙תְּצַוֶּהתצוה אֶתאֶתאת־־־הַכֹּ֣הֲנִ֔יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים נֹשְׂאֵ֥ינֹשְׂאֵינשאי אֲרֽוֹןאֲרוֹןארון־־־הַבְּרִ֖יתהַבְּרִיתהברית לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כְּבֹאֲכֶ֗םכְּבֹאֲכֶםכבאכם עַדעַדעד־־־קְצֵה֙קְצֵהקצה מֵ֣ימֵימי הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן בַּיַּרְדֵּ֖ןבַּיַּרְדֵּןבירדן תַּעֲמֹֽדוּתַּעֲמֹדוּתעמדו׃׃׃ פפפ
3:9 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל גֹּ֣שׁוּגֹּשׁוּגשו הֵ֔נָּההֵנָּההנה וְשִׁמְע֕וּוְשִׁמְעוּושמעו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶֽםאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם׃׃׃ 3:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בְּזֹאת֙בְּזֹאתבזאת תֵּֽדְע֔וּןתֵּדְעוּןתדעון כִּ֛יכִּיכי אֵ֥לאֵלאל חַ֖יחַיחי בְּקִרְבְּכֶ֑םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם וְהוֹרֵ֣שׁוְהוֹרֵשׁוהורש יוֹרִ֣ישׁיוֹרִישׁיוריש מִ֠פְּנֵיכֶםמִפְּנֵיכֶםמפניכם אֶתאֶתאת־־־הַכְּנַעֲנִ֨יהַכְּנַעֲנִיהכנעני וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחִתִּ֜יהַחִתִּיהחתי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַחִוִּ֗יהַחִוִּיהחוי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַפְּרִזִּי֙הַפְּרִזִּיהפרזי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַגִּרְגָּשִׁ֔יהַגִּרְגָּשִׁיהגרגשי וְהָאֱמֹרִ֖יוְהָאֱמֹרִיוהאמרי וְהַיְבוּסִֽיוְהַיְבוּסִיוהיבוסי׃׃׃ 3:11 הִנֵּה֙הִנֵּההנה אֲר֣וֹןאֲרוֹןארון הַבְּרִ֔יתהַבְּרִיתהברית אֲד֖וֹןאֲדוֹןאדון כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ עֹבֵ֥רעֹבֵרעבר לִפְנֵיכֶ֖םלִפְנֵיכֶםלפניכם בַּיַּרְדֵּֽןבַּיַּרְדֵּןבירדן׃׃׃ 3:12 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה קְח֤וּקְחוּקחו לָכֶם֙לָכֶםלכם שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני עָשָׂ֣רעָשָׂרעשר אִ֔ישׁאִישׁאיש מִשִּׁבְטֵ֖ימִשִּׁבְטֵימשבטי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֥דאֶחָדאחד אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֖דאֶחָדאחד לַשָּֽׁבֶטלַשָּׁבֶטלשבט׃׃׃ 3:13 וְהָיָ֡הוְהָיָהוהיה כְּנ֣וֹחַכְּנוֹחַכנוח כַּפּ֣וֹתכַּפּוֹתכפות רַגְלֵ֣ירַגְלֵירגלי הַכֹּהֲנִ֡יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים נֹשְׂאֵי֩נֹשְׂאֵינשאי אֲר֨וֹןאֲרוֹןארון יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֲד֤וֹןאֲדוֹןאדון כָּלכָּלכל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ בְּמֵ֣יבְּמֵיבמי הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן מֵ֤ימֵימי הַיַּרְדֵּן֙הַיַּרְדֵּןהירדן יִכָּ֣רֵת֔וּןיִכָּרֵתוּןיכרתון הַמַּ֥יִםהַמַּיִםהמים הַיֹּרְדִ֖יםהַיֹּרְדִיםהירדים מִלְמָ֑עְלָהמִלְמָעְלָהמלמעלה וְיַעַמְד֖וּוְיַעַמְדוּויעמדו נֵ֥דנֵדנד אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 3:14 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּנְסֹ֤עַבִּנְסֹעַבנסע הָעָם֙הָעָםהעם מֵאָ֣הֳלֵיהֶ֔םמֵאָהֳלֵיהֶםמאהליהם לַעֲבֹ֖רלַעֲבֹרלעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְהַכֹּהֲנִ֗יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים נֹֽשְׂאֵ֛ינֹשְׂאֵינשאי הָאָר֥וֹןהָאָרוֹןהארון הַבְּרִ֖יתהַבְּרִיתהברית לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָעָֽםהָעָםהעם׃׃׃ 3:15 וּכְב֞וֹאוּכְבוֹאוכבוא נֹשְׂאֵ֤ינֹשְׂאֵינשאי הָֽאָרוֹן֙הָאָרוֹןהארון עַדעַדעד־־־הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְרַגְלֵ֤יוְרַגְלֵיורגלי הַכֹּֽהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים נֹשְׂאֵ֣ינֹשְׂאֵינשאי הָֽאָר֔וֹןהָאָרוֹןהארון נִטְבְּל֖וּנִטְבְּלוּנטבלו בִּקְצֵ֣הבִּקְצֵהבקצה הַמָּ֑יִםהַמָּיִםהמים וְהַיַּרְדֵּ֗ןוְהַיַּרְדֵּןוהירדן מָלֵא֙מָלֵאמלא עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־גְּדוֹתָ֔יוגְּדוֹתָיוגדותיו כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֥ייְמֵיימי קָצִֽירקָצִירקציר׃׃׃ 3:16 וַיַּעַמְד֡וּוַיַּעַמְדוּויעמדו הַמַּיִם֩הַמַּיִםהמים הַיֹּרְדִ֨יםהַיֹּרְדִיםהירדים מִלְמַ֜עְלָהמִלְמַעְלָהמלמעלה קָ֣מוּקָמוּקמו נֵדנֵדנד־־־אֶחָ֗דאֶחָדאחד הַרְחֵ֨קהַרְחֵקהרחק מְאֹ֜דמְאֹדמאד [בָאָדָם כ][בָאָדָם כ][באדם כ] (מֵֽאָדָ֤ם ק)(מֵאָדָם ק)(מאדם ק) הָעִיר֙הָעִירהעיר אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר מִצַּ֣דמִצַּדמצד צָֽרְתָ֔ןצָרְתָןצרתן וְהַיֹּרְדִ֗יםוְהַיֹּרְדִיםוהירדים עַ֣לעַלעל יָ֧םיָםים הָעֲרָבָ֛ההָעֲרָבָההערבה יָםיָםים־־־הַמֶּ֖לַחהַמֶּלַחהמלח תַּ֣מּוּתַּמּוּתמו נִכְרָ֑תוּנִכְרָתוּנכרתו וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם עָבְר֖וּעָבְרוּעברו נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד יְרִיחֽוֹיְרִיחוֹיריחו׃׃׃ 3:17 וַיַּעַמְד֣וּוַיַּעַמְדוּויעמדו הַכֹּהֲנִ֡יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים נֹ֠שְׂאֵינֹשְׂאֵינשאי הָאָר֨וֹןהָאָרוֹןהארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה בֶּחָֽרָבָ֛הבֶּחָרָבָהבחרבה בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן הָכֵ֑ןהָכֵןהכן וְכָלוְכָלוכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל עֹֽבְרִים֙עֹבְרִיםעברים בֶּחָ֣רָבָ֔הבֶּחָרָבָהבחרבה עַ֤דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּ֙מּוּ֙תַּמּוּתמו כָּלכָּלכל־־־הַגּ֔וֹיהַגּוֹיהגוי לַעֲבֹ֖רלַעֲבֹרלעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּֽןהַיַּרְדֵּןהירדן׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain