Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 13

13:2 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶחָ֧דאֶחָדאחד מִצָּרְעָ֛המִצָּרְעָהמצרעה מִמִּשְׁפַּ֥חַתמִמִּשְׁפַּחַתממשפחת הַדָּנִ֖יהַדָּנִיהדני וּשְׁמ֣וֹוּשְׁמוֹושמו מָנ֑וֹחַמָנוֹחַמנוח וְאִשְׁתּ֥וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו עֲקָרָ֖העֲקָרָהעקרה וְלֹ֥אוְלֹאולא יָלָֽדָהיָלָדָהילדה׃׃׃ 13:3 וַיֵּרָ֥אוַיֵּרָאוירא מַלְאַךְמַלְאַךְמלאך־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֑ההָאִשָּׁההאשה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֗יהָאֵלֶיהָאליה הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֤אנָאנא אַתְּאַתְּאת־־־עֲקָרָה֙עֲקָרָהעקרה וְלֹ֣אוְלֹאולא יָלַ֔דְתְּיָלַדְתְּילדת וְהָרִ֖יתוְהָרִיתוהרית וְיָלַ֥דְתְּוְיָלַדְתְּוילדת בֵּֽןבֵּןבן׃׃׃ 13:4 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הִשָּׁ֣מְרִיהִשָּׁמְרִיהשמרי נָ֔אנָאנא וְאַלוְאַלואל־־־תִּשְׁתִּ֖יתִּשְׁתִּיתשתי יַ֣יִןיַיִןיין וְשֵׁכָ֑רוְשֵׁכָרושכר וְאַלוְאַלואל־־־תֹּאכְלִ֖יתֹּאכְלִיתאכלי כָּלכָּלכל־־־טָמֵֽאטָמֵאטמא׃׃׃ 13:5 כִּי֩כִּיכי הִנָּ֨ךְהִנָּךְהנך הָרָ֜ההָרָההרה וְיֹלַ֣דְתְּוְיֹלַדְתְּוילדת בֵּ֗ןבֵּןבן וּמוֹרָה֙וּמוֹרָהומורה לֹאלֹאלא־־־יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־רֹאשׁ֔וֹרֹאשׁוֹראשו כִּֽיכִּיכי־־־נְזִ֧ירנְזִירנזיר אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער מִןמִןמן־־־הַבָּ֑טֶןהַבָּטֶןהבטן וְה֗וּאוְהוּאוהוא יָחֵ֛ליָחֵליחל לְהוֹשִׁ֥יעַלְהוֹשִׁיעַלהושיע אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מִיַּ֥דמִיַּדמיד פְּלִשְׁתִּֽיםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים׃׃׃ 13:6 וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא הָאִשָּׁ֗ההָאִשָּׁההאשה וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לְאִישָׁהּ֮לְאִישָׁהּלאישה לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר אִ֤ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִים֙הָאֱלֹהִיםהאלהים בָּ֣אבָּאבא אֵלַ֔יאֵלַיאלי וּמַרְאֵ֕הוּוּמַרְאֵהוּומראהו כְּמַרְאֵ֛הכְּמַרְאֵהכמראה מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים נוֹרָ֣אנוֹרָאנורא מְאֹ֑דמְאֹדמאד וְלֹ֤אוְלֹאולא שְׁאִלְתִּ֙יהוּ֙שְׁאִלְתִּיהוּשאלתיהו אֵֽיאֵיאי־־־מִזֶּ֣המִזֶּהמזה ה֔וּאהוּאהוא וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו לֹֽאלֹאלא־־־הִגִּ֥ידהִגִּידהגיד לִֽילִילי׃׃׃ 13:7 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִ֔ילִילי הִנָּ֥ךְהִנָּךְהנך הָרָ֖ההָרָההרה וְיֹלַ֣דְתְּוְיֹלַדְתְּוילדת בֵּ֑ןבֵּןבן וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־תִּשְׁתִּ֣יתִּשְׁתִּיתשתי ׀׀׀ יַ֣יִןיַיִןיין וְשֵׁכָ֗רוְשֵׁכָרושכר וְאַלוְאַלואל־־־תֹּֽאכְלִי֙תֹּאכְלִיתאכלי כָּלכָּלכל־־־טֻמְאָ֔הטֻמְאָהטמאה כִּֽיכִּיכי־־־נְזִ֤ירנְזִירנזיר אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער מִןמִןמן־־־הַבֶּ֖טֶןהַבֶּטֶןהבטן עַדעַדעד־־־י֥וֹםיוֹםיום מוֹתֽוֹמוֹתוֹמותו׃׃׃ פפפ
13:8 וַיֶּעְתַּ֥רוַיֶּעְתַּרויעתר מָנ֛וֹחַמָנוֹחַמנוח אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר בִּ֣יבִּיבי אֲדוֹנָ֔יאֲדוֹנָיאדוני אִ֣ישׁאִישׁאיש הָאֱלֹהִ֞יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁלַ֗חְתָּשָׁלַחְתָּשלחת יָבוֹאיָבוֹאיבוא־־־נָ֥אנָאנא עוֹד֙עוֹדעוד אֵלֵ֔ינוּאֵלֵינוּאלינו וְיוֹרֵ֕נוּוְיוֹרֵנוּויורנו מַֽהמַהמה־־־נַּעֲשֶׂ֖הנַּעֲשֶׂהנעשה לַנַּ֥עַרלַנַּעַרלנער הַיּוּלָּֽדהַיּוּלָּדהיולד׃׃׃ 13:9 וַיִּשְׁמַ֥עוַיִּשְׁמַעוישמע הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול מָנ֑וֹחַמָנוֹחַמנוח וַיָּבֹ֣אוַיָּבֹאויבא מַלְאַךְ֩מַלְאַךְמלאך הָאֱלֹהִ֨יםהָאֱלֹהִיםהאלהים ע֜וֹדעוֹדעוד אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֗ההָאִשָּׁההאשה וְהִיא֙וְהִיאוהיא יוֹשֶׁ֣בֶתיוֹשֶׁבֶתיושבת בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה וּמָנ֥וֹחַוּמָנוֹחַומנוח אִישָׁ֖הּאִישָׁהּאישה אֵ֥יןאֵיןאין עִמָּֽהּעִמָּהּעמה׃׃׃ 13:10 וַתְּמַהֵר֙וַתְּמַהֵרותמהר הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וַתָּ֖רָץוַתָּרָץותרץ וַתַּגֵּ֣דוַתַּגֵּדותגד לְאִישָׁ֑הּלְאִישָׁהּלאישה וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו הִנֵּ֨ההִנֵּההנה נִרְאָ֤הנִרְאָהנראה אֵלַי֙אֵלַיאלי הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אבָּאבא בַיּ֖וֹםבַיּוֹםביום אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 13:11 וַיָּ֛קָםוַיָּקָםויקם וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מָנ֖וֹחַמָנוֹחַמנוח אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אִשְׁתּ֑וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו הַאַתָּ֥ההַאַתָּההאתה הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבַּ֥רְתָּדִּבַּרְתָּדברת אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 13:12 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָנ֔וֹחַמָנוֹחַמנוח עַתָּ֖העַתָּהעתה יָבֹ֣איָבֹאיבא דְבָרֶ֑יךָדְבָרֶיךָדבריך מַהמַהמה־־־יִּֽהְיֶ֥היִּהְיֶהיהיה מִשְׁפַּטמִשְׁפַּטמשפט־־־הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער וּמַעֲשֵֽׂהוּוּמַעֲשֵׂהוּומעשהו׃׃׃ 13:13 וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מָנ֑וֹחַמָנוֹחַמנוח מִכֹּ֛למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָמַ֥רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֶלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה תִּשָּׁמֵֽרתִּשָּׁמֵרתשמר׃׃׃ 13:14 מִכֹּ֣למִכֹּלמכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֵצֵא֩יֵצֵאיצא מִגֶּ֨פֶןמִגֶּפֶןמגפן הַיַּ֜יִןהַיַּיִןהיין לֹ֣אלֹאלא תֹאכַ֗לתֹאכַלתאכל וְיַ֤יִןוְיַיִןויין וְשֵׁכָר֙וְשֵׁכָרושכר אַלאַלאל־־־תֵּ֔שְׁתְּתֵּשְׁתְּתשת וְכָלוְכָלוכל־־־טֻמְאָ֖הטֻמְאָהטמאה אַלאַלאל־־־תֹּאכַ֑לתֹּאכַלתאכל כֹּ֥לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוִּיתִ֖יהָצִוִּיתִיהָצויתיה תִּשְׁמֹֽרתִּשְׁמֹרתשמר׃׃׃ 13:15 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָנ֖וֹחַמָנוֹחַמנוח אֶלאֶלאל־־־מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֑היְהוָהיהוה נַעְצְרָהנַעְצְרָהנעצרה־־־נָּ֣אנָּאנא אוֹתָ֔ךְאוֹתָךְאותך וְנַעֲשֶׂ֥הוְנַעֲשֶׂהונעשה לְפָנֶ֖יךָלְפָנֶיךָלפניך גְּדִ֥יגְּדִיגדי עִזִּֽיםעִזִּיםעזים׃׃׃ 13:16 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר מַלְאַ֨ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מָנ֗וֹחַמָנוֹחַמנוח אִםאִםאם־־־תַּעְצְרֵ֙נִי֙תַּעְצְרֵנִיתעצרני לֹאלֹאלא־־־אֹכַ֣לאֹכַלאכל בְּלַחְמֶ֔ךָבְּלַחְמֶךָבלחמך וְאִםוְאִםואם־־־תַּעֲשֶׂ֣התַּעֲשֶׂהתעשה עֹלָ֔העֹלָהעלה לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה תַּעֲלֶ֑נָּהתַּעֲלֶנָּהתעלנה כִּ֚יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־יָדַ֣עיָדַעידע מָנ֔וֹחַמָנוֹחַמנוח כִּֽיכִּיכי־־־מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 13:17 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָנ֛וֹחַמָנוֹחַמנוח אֶלאֶלאל־־־מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִ֣ימִימי שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך כִּֽיכִּיכי־־־יָבֹ֥איָבֹאיבא [דִבְרֶיךָ כ][דִבְרֶיךָ כ][דבריך כ] (דְבָרְךָ֖ ק)(דְבָרְךָ ק)(דברך ק) וְכִבַּדְנֽוּךָוְכִבַּדְנוּךָוכבדנוך׃׃׃ 13:18 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה לָ֥מָּהלָמָּהלמה זֶּ֖הזֶּהזה תִּשְׁאַ֣לתִּשְׁאַלתשאל לִשְׁמִ֑ילִשְׁמִילשמי וְהוּאוְהוּאוהוא־־־פֶֽלִאיפֶלִאיפלאי׃׃׃ ססס 13:19 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח מָנ֜וֹחַמָנוֹחַמנוח אֶתאֶתאת־־־גְּדִ֤יגְּדִיגדי הָעִזִּים֙הָעִזִּיםהעזים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל עַלעַלעל־־־הַצּ֖וּרהַצּוּרהצור לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה וּמַפְלִ֣אוּמַפְלִאומפלא לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות וּמָנ֥וֹחַוּמָנוֹחַומנוח וְאִשְׁתּ֖וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו רֹאִֽיםרֹאִיםראים׃׃׃ 13:20 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בַעֲל֨וֹתבַעֲלוֹתבעלות הַלַּ֜הַבהַלַּהַבהלהב מֵעַ֤למֵעַלמעל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙הַמִּזְבֵּחַהמזבח הַשָּׁמַ֔יְמָההַשָּׁמַיְמָההשמימה וַיַּ֥עַלוַיַּעַלויעל מַלְאַךְמַלְאַךְמלאך־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּלַ֣הַבבְּלַהַבבלהב הַמִּזְבֵּ֑חַהַמִּזְבֵּחַהמזבח וּמָנ֤וֹחַוּמָנוֹחַומנוח וְאִשְׁתּוֹ֙וְאִשְׁתּוֹואשתו רֹאִ֔יםרֹאִיםראים וַיִּפְּל֥וּוַיִּפְּלוּויפלו עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶ֖םפְּנֵיהֶםפניהם אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 13:21 וְלֹאוְלֹאולא־־־יָ֤סַףיָסַףיסף עוֹד֙עוֹדעוד מַלְאַ֣ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְהֵרָאֹ֖הלְהֵרָאֹהלהראה אֶלאֶלאל־־־מָנ֣וֹחַמָנוֹחַמנוח וְאֶלוְאֶלואל־־־אִשְׁתּ֑וֹאִשְׁתּוֹאשתו אָ֚זאָזאז יָדַ֣עיָדַעידע מָנ֔וֹחַמָנוֹחַמנוח כִּֽיכִּיכי־־־מַלְאַ֥ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֖היְהוָהיהוה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 13:22 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מָנ֛וֹחַמָנוֹחַמנוח אֶלאֶלאל־־־אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו מ֣וֹתמוֹתמות נָמ֑וּתנָמוּתנמות כִּ֥יכִּיכי אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים רָאִֽינוּרָאִינוּראינו׃׃׃ 13:23 וַתֹּ֧אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר ל֣וֹלוֹלו אִשְׁתּ֗וֹאִשְׁתּוֹאשתו לוּ֩לוּלו חָפֵ֨ץחָפֵץחפץ יְהוָ֤היְהוָהיהוה לַהֲמִיתֵ֙נוּ֙לַהֲמִיתֵנוּלהמיתנו לֹֽאלֹאלא־־־לָקַ֤חלָקַחלקח מִיָּדֵ֙נוּ֙מִיָּדֵנוּמידנו עֹלָ֣העֹלָהעלה וּמִנְחָ֔הוּמִנְחָהומנחה וְלֹ֥אוְלֹאולא הֶרְאָ֖נוּהֶרְאָנוּהראנו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וְכָעֵ֕תוְכָעֵתוכעת לֹ֥אלֹאלא הִשְׁמִיעָ֖נוּהִשְׁמִיעָנוּהשמיענו כָּזֹֽאתכָּזֹאתכזאת׃׃׃ 13:24 וַתֵּ֤לֶדוַתֵּלֶדותלד הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה בֵּ֔ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שִׁמְשׁ֑וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון וַיִּגְדַּ֣לוַיִּגְדַּלויגדל הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער וַֽיְבָרְכֵ֖הוּוַיְבָרְכֵהוּויברכהו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 13:25 וַתָּ֙חֶל֙וַתָּחֶלותחל ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְפַעֲמ֖וֹלְפַעֲמוֹלפעמו בְּמַחֲנֵהבְּמַחֲנֵהבמחנה־־־דָ֑ןדָןדן בֵּ֥יןבֵּיןבין צָרְעָ֖הצָרְעָהצרעה וּבֵ֥יןוּבֵיןובין אֶשְׁתָּאֹֽלאֶשְׁתָּאֹלאשתאל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain