Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 16

16:1 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שִׁמְשׁ֖וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון עַזָּ֑תָהעַזָּתָהעזתה וַיַּרְאוַיַּרְאוירא־־־שָׁם֙שָׁםשם אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה זוֹנָ֔הזוֹנָהזונה וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא אֵלֶֽיהָאֵלֶיהָאליה׃׃׃ 16:2 לַֽעַזָּתִ֣יםלַעַזָּתִיםלעזתים ׀׀׀ לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר בָּ֤אבָּאבא שִׁמְשׁוֹן֙שִׁמְשׁוֹןשמשון הֵ֔נָּההֵנָּההנה וַיָּסֹ֛בּוּוַיָּסֹבּוּויסבו וַיֶּאֶרְבוּוַיֶּאֶרְבוּויארבו־־־ל֥וֹלוֹלו כָלכָלכל־־־הַלַּ֖יְלָההַלַּיְלָההלילה בְּשַׁ֣עַרבְּשַׁעַרבשער הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיִּתְחָרְשׁ֤וּוַיִּתְחָרְשׁוּויתחרשו כָלכָלכל־־־הַלַּ֙יְלָה֙הַלַּיְלָההלילה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר עַדעַדעד־־־א֥וֹראוֹראור הַבֹּ֖קֶרהַבֹּקֶרהבקר וַהֲרְגְנֻֽהוּוַהֲרְגְנֻהוּוהרגנהו׃׃׃ 16:3 וַיִּשְׁכַּ֣בוַיִּשְׁכַּבוישכב שִׁמְשׁוֹן֮שִׁמְשׁוֹןשמשון עַדעַדעד־־־חֲצִ֣יחֲצִיחצי הַלַּיְלָה֒הַלַּיְלָההלילה וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם ׀׀׀ בַּחֲצִ֣יבַּחֲצִיבחצי הַלַּ֗יְלָההַלַּיְלָההלילה וַיֶּאֱחֹ֞זוַיֶּאֱחֹזויאחז בְּדַלְת֤וֹתבְּדַלְתוֹתבדלתות שַֽׁעַרשַׁעַרשער־־־הָעִיר֙הָעִירהעיר וּבִשְׁתֵּ֣יוּבִשְׁתֵּיובשתי הַמְּזוּז֔וֹתהַמְּזוּזוֹתהמזוזות וַיִּסָּעֵם֙וַיִּסָּעֵםויסעם עִֽםעִםעם־־־הַבְּרִ֔יחַהַבְּרִיחַהבריח וַיָּ֖שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם עַלעַלעל־־־כְּתֵפָ֑יוכְּתֵפָיוכתפיו וַֽיַּעֲלֵם֙וַיַּעֲלֵםויעלם אֶלאֶלאל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָהָ֔רהָהָרההר אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני חֶבְרֽוֹןחֶבְרוֹןחברון׃׃׃ פפפ
16:4 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֔ןכֵןכן וַיֶּאֱהַ֥בוַיֶּאֱהַבויאהב אִשָּׁ֖האִשָּׁהאשה בְּנַ֣חַלבְּנַחַלבנחל שֹׂרֵ֑קשֹׂרֵקשרק וּשְׁמָ֖הּוּשְׁמָהּושמה דְּלִילָֽהדְּלִילָהדלילה׃׃׃ 16:5 וַיַּעֲל֨וּוַיַּעֲלוּויעלו אֵלֶ֜יהָאֵלֶיהָאליה סַרְנֵ֣יסַרְנֵיסרני פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיֹּ֨אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לָ֜הּלָהּלה פַּתִּ֣יפַּתִּיפתי אוֹת֗וֹאוֹתוֹאותו וּרְאִי֙וּרְאִיוראי בַּמֶּה֙בַּמֶּהבמה כֹּח֣וֹכֹּחוֹכחו גָד֔וֹלגָדוֹלגדול וּבַמֶּה֙וּבַמֶּהובמה נ֣וּכַלנוּכַלנוכל ל֔וֹלוֹלו וַאֲסַרְנֻ֖הוּוַאֲסַרְנֻהוּואסרנהו לְעַנֹּת֑וֹלְעַנֹּתוֹלענתו וַאֲנַ֙חְנוּ֙וַאֲנַחְנוּואנחנו נִתַּןנִתַּןנתן־־־לָ֔ךְלָךְלך אִ֕ישׁאִישׁאיש אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף וּמֵאָ֖הוּמֵאָהומאה כָּֽסֶףכָּסֶףכסף׃׃׃ 16:6 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר דְּלִילָה֙דְּלִילָהדלילה אֶלאֶלאל־־־שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון הַגִּֽידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֣אנָּאנא לִ֔ילִילי בַּמֶּ֖הבַּמֶּהבמה כֹּחֲךָ֣כֹּחֲךָכחך גָד֑וֹלגָדוֹלגדול וּבַמֶּ֥הוּבַמֶּהובמה תֵאָסֵ֖רתֵאָסֵרתאסר לְעַנּוֹתֶֽךָלְעַנּוֹתֶךָלענותך׃׃׃ 16:7 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אִםאִםאם־־־יַאַסְרֻ֗נִייַאַסְרֻנִייאסרני בְּשִׁבְעָ֛הבְּשִׁבְעָהבשבעה יְתָרִ֥יםיְתָרִיםיתרים לַחִ֖יםלַחִיםלחים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־חֹרָ֑בוּחֹרָבוּחרבו וְחָלִ֥יתִיוְחָלִיתִיוחליתי וְהָיִ֖יתִיוְהָיִיתִיוהייתי כְּאַחַ֥דכְּאַחַדכאחד הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 16:8 וַיַּעֲלוּוַיַּעֲלוּויעלו־־־לָ֞הּלָהּלה סַרְנֵ֣יסַרְנֵיסרני פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים שִׁבְעָ֛השִׁבְעָהשבעה יְתָרִ֥יםיְתָרִיםיתרים לַחִ֖יםלַחִיםלחים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־חֹרָ֑בוּחֹרָבוּחרבו וַתַּאַסְרֵ֖הוּוַתַּאַסְרֵהוּותאסרהו בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 16:9 וְהָאֹרֵ֗בוְהָאֹרֵבוהארב יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב לָהּ֙לָהּלה בַּחֶ֔דֶרבַּחֶדֶרבחדר וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו פְּלִשְׁתִּ֥יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך שִׁמְשׁ֑וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון וַיְנַתֵּק֙וַיְנַתֵּקוינתק אֶתאֶתאת־־־הַיְתָרִ֔יםהַיְתָרִיםהיתרים כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר יִנָּתֵ֤קיִנָּתֵקינתק פְּתִֽילפְּתִילפתיל־־־הַנְּעֹ֙רֶת֙הַנְּעֹרֶתהנערת בַּהֲרִיח֣וֹבַּהֲרִיחוֹבהריחו אֵ֔שׁאֵשׁאש וְלֹ֥אוְלֹאולא נוֹדַ֖ענוֹדַענודע כֹּחֽוֹכֹּחוֹכחו׃׃׃ 16:10 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר דְּלִילָה֙דְּלִילָהדלילה אֶלאֶלאל־־־שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון הִנֵּה֙הִנֵּההנה הֵתַ֣לְתָּהֵתַלְתָּהתלת בִּ֔יבִּיבי וַתְּדַבֵּ֥רוַתְּדַבֵּרותדבר אֵלַ֖יאֵלַיאלי כְּזָבִ֑יםכְּזָבִיםכזבים עַתָּה֙עַתָּהעתה הַגִּֽידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֣אנָּאנא לִ֔ילִילי בַּמֶּ֖הבַּמֶּהבמה תֵּאָסֵֽרתֵּאָסֵרתאסר׃׃׃ 16:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה אִםאִםאם־־־אָס֤וֹראָסוֹראסור יַאַסְר֙וּנִי֙יַאַסְרוּנִייאסרוני בַּעֲבֹתִ֣יםבַּעֲבֹתִיםבעבתים חֲדָשִׁ֔יםחֲדָשִׁיםחדשים אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נַעֲשָׂ֥הנַעֲשָׂהנעשה בָהֶ֖םבָהֶםבהם מְלָאכָ֑המְלָאכָהמלאכה וְחָלִ֥יתִיוְחָלִיתִיוחליתי וְהָיִ֖יתִיוְהָיִיתִיוהייתי כְּאַחַ֥דכְּאַחַדכאחד הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 16:12 וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח דְּלִילָה֩דְּלִילָהדלילה עֲבֹתִ֨יםעֲבֹתִיםעבתים חֲדָשִׁ֜יםחֲדָשִׁיםחדשים וַתַּאַסְרֵ֣הוּוַתַּאַסְרֵהוּותאסרהו בָהֶ֗םבָהֶםבהם וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו פְּלִשְׁתִּ֤יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון וְהָאֹרֵ֖בוְהָאֹרֵבוהארב יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב בֶּחָ֑דֶרבֶּחָדֶרבחדר וַֽיְנַתְּקֵ֛םוַיְנַתְּקֵםוינתקם מֵעַ֥למֵעַלמעל זְרֹעֹתָ֖יוזְרֹעֹתָיוזרעתיו כַּחֽוּטכַּחוּטכחוט׃׃׃ 16:13 וַתֹּ֨אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר דְּלִילָ֜הדְּלִילָהדלילה אֶלאֶלאל־־־שִׁמְשׁ֗וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון עַדעַדעד־־־הֵ֜נָּההֵנָּההנה הֵתַ֤לְתָּהֵתַלְתָּהתלת בִּי֙בִּיבי וַתְּדַבֵּ֤רוַתְּדַבֵּרותדבר אֵלַי֙אֵלַיאלי כְּזָבִ֔יםכְּזָבִיםכזבים הַגִּ֣ידָההַגִּידָההגידה לִּ֔ילִּילי בַּמֶּ֖הבַּמֶּהבמה תֵּאָסֵ֑רתֵּאָסֵרתאסר וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה אִםאִםאם־־־תַּאַרְגִ֗יתַּאַרְגִיתארגי אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֛בַעשֶׁבַעשבע מַחְלְפ֥וֹתמַחְלְפוֹתמחלפות רֹאשִׁ֖ירֹאשִׁיראשי עִםעִםעם־־־הַמַּסָּֽכֶתהַמַּסָּכֶתהמסכת׃׃׃ 16:14 וַתִּתְקַע֙וַתִּתְקַעותתקע בַּיָּתֵ֔דבַּיָּתֵדביתד וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו פְּלִשְׁתִּ֥יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך שִׁמְשׁ֑וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון וַיִּיקַץ֙וַיִּיקַץוייקץ מִשְּׁנָת֔וֹמִשְּׁנָתוֹמשנתו וַיִּסַּ֛עוַיִּסַּעויסע אֶתאֶתאת־־־הַיְתַ֥דהַיְתַדהיתד הָאֶ֖רֶגהָאֶרֶגהארג וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמַּסָּֽכֶתהַמַּסָּכֶתהמסכת׃׃׃ 16:15 וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֗יואֵלָיואליו אֵ֚יךְאֵיךְאיך תֹּאמַ֣רתֹּאמַרתאמר אֲהַבְתִּ֔יךְאֲהַבְתִּיךְאהבתיך וְלִבְּךָ֖וְלִבְּךָולבך אֵ֣יןאֵיןאין אִתִּ֑יאִתִּיאתי זֶ֣הזֶהזה שָׁלֹ֤שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִים֙פְּעָמִיםפעמים הֵתַ֣לְתָּהֵתַלְתָּהתלת בִּ֔יבִּיבי וְלֹאוְלֹאולא־־־הִגַּ֣דְתָּהִגַּדְתָּהגדת לִּ֔ילִּילי בַּמֶּ֖הבַּמֶּהבמה כֹּחֲךָ֥כֹּחֲךָכחך גָדֽוֹלגָדוֹלגדול׃׃׃ 16:16 וַ֠יְהִיוַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־הֵצִ֨יקָההֵצִיקָההציקה לּ֧וֹלּוֹלו בִדְבָרֶ֛יהָבִדְבָרֶיהָבדבריה כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֖יםהַיָּמִיםהימים וַתְּאַֽלֲצֵ֑הוּוַתְּאַלֲצֵהוּותאלצהו וַתִּקְצַ֥רוַתִּקְצַרותקצר נַפְשׁ֖וֹנַפְשׁוֹנפשו לָמֽוּתלָמוּתלמות׃׃׃ 16:17 וַיַּגֶּדוַיַּגֶּדויגד־־־לָ֣הּלָהּלה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־לִבּ֗וֹלִבּוֹלבו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהּ֙לָהּלה מוֹרָה֙מוֹרָהמורה לֹֽאלֹאלא־־־עָלָ֣העָלָהעלה עַלעַלעל־־־רֹאשִׁ֔ירֹאשִׁיראשי כִּֽיכִּיכי־־־נְזִ֧ירנְזִירנזיר אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֲנִ֖יאֲנִיאני מִבֶּ֣טֶןמִבֶּטֶןמבטן אִמִּ֑יאִמִּיאמי אִםאִםאם־־־גֻּלַּ֙חְתִּי֙גֻּלַּחְתִּיגלחתי וְסָ֣רוְסָרוסר מִמֶּ֣נִּימִמֶּנִּיממני כֹחִ֔יכֹחִיכחי וְחָלִ֥יתִיוְחָלִיתִיוחליתי וְהָיִ֖יתִיוְהָיִיתִיוהייתי כְּכָלכְּכָלככל־־־הָאָדָֽםהָאָדָםהאדם׃׃׃ 16:18 וַתֵּ֣רֶאוַתֵּרֶאותרא דְלִילָ֗הדְלִילָהדלילה כִּֽיכִּיכי־־־הִגִּ֣ידהִגִּידהגיד לָהּ֮לָהּלה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־לִבּוֹ֒לִבּוֹלבו וַתִּשְׁלַ֡חוַתִּשְׁלַחותשלח וַתִּקְרָא֩וַתִּקְרָאותקרא לְסַרְנֵ֨ילְסַרְנֵילסרני פְלִשְׁתִּ֤יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר עֲל֣וּעֲלוּעלו הַפַּ֔עַםהַפַּעַםהפעם כִּֽיכִּיכי־־־הִגִּ֥ידהִגִּידהגיד [לָהּ כ][לָהּ כ][לה כ] (לִ֖י ק)(לִי ק)(לי ק) אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־לִבּ֑וֹלִבּוֹלבו וְעָל֤וּוְעָלוּועלו אֵלֶ֙יהָ֙אֵלֶיהָאליה סַרְנֵ֣יסַרְנֵיסרני פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו הַכֶּ֖סֶףהַכֶּסֶףהכסף בְּיָדָֽםבְּיָדָםבידם׃׃׃ 16:19 וַתְּיַשְּׁנֵ֙הוּ֙וַתְּיַשְּׁנֵהוּותישנהו עַלעַלעל־־־בִּרְכֶּ֔יהָבִּרְכֶּיהָברכיה וַתִּקְרָ֣אוַתִּקְרָאותקרא לָאִ֔ישׁלָאִישׁלאיש וַתְּגַלַּ֕חוַתְּגַלַּחותגלח אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע מַחְלְפ֣וֹתמַחְלְפוֹתמחלפות רֹאשׁ֑וֹרֹאשׁוֹראשו וַתָּ֙חֶל֙וַתָּחֶלותחל לְעַנּוֹת֔וֹלְעַנּוֹתוֹלענותו וַיָּ֥סַרוַיָּסַרויסר כֹּח֖וֹכֹּחוֹכחו מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ 16:20 וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר פְּלִשְׁתִּ֥יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך שִׁמְשׁ֑וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון וַיִּקַ֣ץוַיִּקַץויקץ מִשְּׁנָת֗וֹמִשְּׁנָתוֹמשנתו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֵצֵ֞אאֵצֵאאצא כְּפַ֤עַםכְּפַעַםכפעם בְּפַ֙עַם֙בְּפַעַםבפעם וְאִנָּעֵ֔רוְאִנָּעֵרואנער וְהוּא֙וְהוּאוהוא לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עיָדַעידע כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה סָ֥רסָרסר מֵעָלָֽיומֵעָלָיומעליו׃׃׃ 16:21 וַיֹּאחֲז֣וּהוּוַיֹּאחֲזוּהוּויאחזוהו פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַֽיְנַקְּר֖וּוַיְנַקְּרוּוינקרו אֶתאֶתאת־־־עֵינָ֑יועֵינָיועיניו וַיּוֹרִ֨ידוּוַיּוֹרִידוּויורידו אוֹת֜וֹאוֹתוֹאותו עַזָּ֗תָהעַזָּתָהעזתה וַיַּאַסְר֙וּהוּ֙וַיַּאַסְרוּהוּויאסרוהו בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִםבַּנְחֻשְׁתַּיִםבנחשתים וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי טוֹחֵ֖ןטוֹחֵןטוחן בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית [הָאֲסִירִים כ][הָאֲסִירִים כ][האסירים כ] (הָאֲסוּרִֽים ק)(הָאֲסוּרִים ק)(האסורים ק)׃׃׃ 16:22 וַיָּ֧חֶלוַיָּחֶלויחל שְׂעַרשְׂעַרשער־־־רֹאשׁ֛וֹרֹאשׁוֹראשו לְצַמֵּ֖חַלְצַמֵּחַלצמח כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר גֻּלָּֽחגֻּלָּחגלח׃׃׃ פפפ
16:23 וְסַרְנֵ֣יוְסַרְנֵיוסרני פְלִשְׁתִּ֗יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים נֶֽאֱסְפוּ֙נֶאֱסְפוּנאספו לִזְבֹּ֧חַלִזְבֹּחַלזבח זֶֽבַחזֶבַחזבח־־־גָּד֛וֹלגָּדוֹלגדול לְדָג֥וֹןלְדָגוֹןלדגון אֱלֹהֵיהֶ֖םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וּלְשִׂמְחָ֑הוּלְשִׂמְחָהולשמחה וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו נָתַ֤ןנָתַןנתן אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו בְּיָדֵ֔נוּבְּיָדֵנוּבידנו אֵ֖תאֵתאת שִׁמְשׁ֥וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אוֹיְבֵֽינוּאוֹיְבֵינוּאויבינו׃׃׃ 16:24 וַיִּרְא֤וּוַיִּרְאוּויראו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו הָעָ֔םהָעָםהעם וַֽיְהַלְל֖וּוַיְהַלְלוּויהללו אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם כִּ֣יכִּיכי אָמְר֗וּאָמְרוּאמרו נָתַ֨ןנָתַןנתן אֱלֹהֵ֤ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו בְיָדֵ֙נוּ֙בְיָדֵנוּבידנו אֶתאֶתאת־־־א֣וֹיְבֵ֔נוּאוֹיְבֵנוּאויבנו וְאֵת֙וְאֵתואת מַחֲרִ֣יבמַחֲרִיבמחריב אַרְצֵ֔נוּאַרְצֵנוּארצנו וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר הִרְבָּ֖ההִרְבָּההרבה אֶתאֶתאת־־־חֲלָלֵֽינוּחֲלָלֵינוּחללינו׃׃׃ 16:25 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי [כִּי כ][כִּי כ][כי כ] [טֹוב כ][טֹוב כ][טוב כ] (כְּט֣וֹב ק)(כְּטוֹב ק)(כטוב ק) לִבָּ֔םלִבָּםלבם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו קִרְא֥וּקִרְאוּקראו לְשִׁמְשׁ֖וֹןלְשִׁמְשׁוֹןלשמשון וִישַֽׂחֶקוִישַׂחֶקוישחק־־־לָ֑נוּלָנוּלנו וַיִּקְרְא֨וּוַיִּקְרְאוּויקראו לְשִׁמְשׁ֜וֹןלְשִׁמְשׁוֹןלשמשון מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית [הָאֲסִירִים כ][הָאֲסִירִים כ][האסירים כ] (הָאֲסוּרִ֗ים ק)(הָאֲסוּרִים ק)(האסורים ק) וַיְצַחֵק֙וַיְצַחֵקויצחק לִפְנֵיהֶ֔םלִפְנֵיהֶםלפניהם וַיַּעֲמִ֥ידוּוַיַּעֲמִידוּויעמידו אוֹת֖וֹאוֹתוֹאותו בֵּ֥יןבֵּיןבין הָעַמּוּדִֽיםהָעַמּוּדִיםהעמודים׃׃׃ 16:26 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְשׁ֜וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֨עַרהַנַּעַרהנער הַמַּחֲזִ֣יקהַמַּחֲזִיקהמחזיק בְּיָדוֹ֮בְּיָדוֹבידו הַנִּ֣יחָההַנִּיחָההניחה אוֹתִי֒אוֹתִיאותי [וְהֵימִשֵׁנִי כ][וְהֵימִשֵׁנִי כ][והימשני כ] (וַהֲמִשֵׁ֙נִי֙ ק)(וַהֲמִשֵׁנִי ק)(והמשני ק) אֶתאֶתאת־־־הָֽעַמֻּדִ֔יםהָעַמֻּדִיםהעמדים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וְאֶשָּׁעֵ֖ןוְאֶשָּׁעֵןואשען עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 16:27 וְהַבַּ֗יִתוְהַבַּיִתוהבית מָלֵ֤אמָלֵאמלא הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים וְהַנָּשִׁ֔יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים וְשָׁ֕מָּהוְשָׁמָּהושמה כֹּ֖לכֹּלכל סַרְנֵ֣יסַרְנֵיסרני פְלִשְׁתִּ֑יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וְעַלוְעַלועל־־־הַגָּ֗גהַגָּגהגג כִּשְׁלֹ֤שֶׁתכִּשְׁלֹשֶׁתכשלשת אֲלָפִים֙אֲלָפִיםאלפים אִ֣ישׁאִישׁאיש וְאִשָּׁ֔הוְאִשָּׁהואשה הָרֹאִ֖יםהָרֹאִיםהראים בִּשְׂח֥וֹקבִּשְׂחוֹקבשחוק שִׁמְשֽׁוֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון׃׃׃ 16:28 וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא שִׁמְשׁ֛וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יֱהֹוִ֡היֱהֹוִהיהוה זָכְרֵ֣נִיזָכְרֵנִיזכרני נָא֩נָאנא וְחַזְּקֵ֨נִיוְחַזְּקֵנִיוחזקני נָ֜אנָאנא אַ֣ךְאַךְאך הַפַּ֤עַםהַפַּעַםהפעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וְאִנָּקְמָ֧הוְאִנָּקְמָהואנקמה נְקַםנְקַםנקם־־־אַחַ֛תאַחַתאחת מִשְּׁתֵ֥ימִשְּׁתֵימשתי עֵינַ֖יעֵינַיעיני מִפְּלִשְׁתִּֽיםמִפְּלִשְׁתִּיםמפלשתים׃׃׃ 16:29 וַיִּלְפֹּ֨תוַיִּלְפֹּתוילפת שִׁמְשׁ֜וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אֶתאֶתאת־־־שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני ׀׀׀ עַמּוּדֵ֣יעַמּוּדֵיעמודי הַתָּ֗וֶךְהַתָּוֶךְהתוך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית נָכ֣וֹןנָכוֹןנכון עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וַיִּסָּמֵ֖ךְוַיִּסָּמֵךְויסמך עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם אֶחָ֥דאֶחָדאחד בִּימִינ֖וֹבִּימִינוֹבימינו וְאֶחָ֥דוְאֶחָדואחד בִּשְׂמֹאלֽוֹבִּשְׂמֹאלוֹבשמאלו׃׃׃ 16:30 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְשׁ֗וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון תָּמ֣וֹתתָּמוֹתתמות נַפְשִׁי֮נַפְשִׁינפשי עִםעִםעם־־־פְּלִשְׁתִּים֒פְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיֵּ֣טוַיֵּטויט בְּכֹ֔חַבְּכֹחַבכח וַיִּפֹּ֤לוַיִּפֹּלויפל הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית עַלעַלעל־־־הַסְּרָנִ֔יםהַסְּרָנִיםהסרנים וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בּ֑וֹבּוֹבו וַיִּהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו הַמֵּתִים֙הַמֵּתִיםהמתים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֵמִ֣יתהֵמִיתהמית בְּמוֹת֔וֹבְּמוֹתוֹבמותו רַבִּ֕יםרַבִּיםרבים מֵאֲשֶׁ֥רמֵאֲשֶׁרמאשר הֵמִ֖יתהֵמִיתהמית בְּחַיָּֽיובְּחַיָּיובחייו׃׃׃ 16:31 וַיֵּרְד֨וּוַיֵּרְדוּוירדו אֶחָ֜יואֶחָיואחיו וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית אָבִיהוּ֮אָבִיהוּאביהו וַיִּשְׂא֣וּוַיִּשְׂאוּוישאו אֹתוֹ֒אֹתוֹאתו וַֽיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו ׀׀׀ וַיִּקְבְּר֣וּוַיִּקְבְּרוּויקברו אוֹת֗וֹאוֹתוֹאותו בֵּ֤יןבֵּיןבין צָרְעָה֙צָרְעָהצרעה וּבֵ֣יןוּבֵיןובין אֶשְׁתָּאֹ֔לאֶשְׁתָּאֹלאשתאל בְּקֶ֖בֶרבְּקֶבֶרבקבר מָנ֣וֹחַמָנוֹחַמנוח אָבִ֑יואָבִיואביו וְה֛וּאוְהוּאוהוא שָׁפַ֥טשָׁפַטשפט אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain