Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Nehemiah 6

6:1 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי כַאֲשֶׁ֣רכַאֲשֶׁרכאשר נִשְׁמַ֣ענִשְׁמַענשמע לְסַנְבַלַּ֣טלְסַנְבַלַּטלסנבלט וְ֠טוֹבִיָּהוְטוֹבִיָּהוטוביה וּלְגֶ֨שֶׁםוּלְגֶשֶׁםולגשם הָֽעַרְבִ֜יהָעַרְבִיהערבי וּלְיֶ֣תֶרוּלְיֶתֶרוליתר אֹֽיְבֵ֗ינוּאֹיְבֵינוּאיבינו כִּ֤יכִּיכי בָנִ֙יתִי֙בָנִיתִיבניתי אֶתאֶתאת־־־הַ֣חוֹמָ֔ההַחוֹמָההחומה וְלֹאוְלֹאולא־־־נ֥וֹתַרנוֹתַרנותר בָּ֖הּבָּהּבה פָּ֑רֶץפָּרֶץפרץ גַּ֚םגַּםגם עַדעַדעד־־־הָעֵ֣תהָעֵתהעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא דְּלָת֖וֹתדְּלָתוֹתדלתות לֹאלֹאלא־־־הֶעֱמַ֥דְתִּיהֶעֱמַדְתִּיהעמדתי בַשְּׁעָרִֽיםבַשְּׁעָרִיםבשערים׃׃׃ 6:2 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח סַנְבַלַּ֤טסַנְבַלַּטסנבלט וְגֶ֙שֶׁם֙וְגֶשֶׁםוגשם אֵלַ֣יאֵלַיאלי לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לְכָ֞הלְכָהלכה וְנִֽוָּעֲדָ֥הוְנִוָּעֲדָהונועדה יַחְדָּ֛ויַחְדָּויחדו בַּכְּפִירִ֖יםבַּכְּפִירִיםבכפירים בְּבִקְעַ֣תבְּבִקְעַתבבקעת אוֹנ֑וֹאוֹנוֹאונו וְהֵ֙מָּה֙וְהֵמָּהוהמה חֹֽשְׁבִ֔יםחֹשְׁבִיםחשבים לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לִ֖ילִילי רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 6:3 וָאֶשְׁלְחָ֨הוָאֶשְׁלְחָהואשלחה עֲלֵיהֶ֤םעֲלֵיהֶםעליהם מַלְאָכִים֙מַלְאָכִיםמלאכים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר מְלָאכָ֤המְלָאכָהמלאכה גְדוֹלָה֙גְדוֹלָהגדולה אֲנִ֣יאֲנִיאני עֹשֶׂ֔העֹשֶׂהעשה וְלֹ֥אוְלֹאולא אוּכַ֖לאוּכַלאוכל לָרֶ֑דֶתלָרֶדֶתלרדת לָ֣מָּהלָמָּהלמה תִשְׁבַּ֤תתִשְׁבַּתתשבת הַמְּלָאכָה֙הַמְּלָאכָההמלאכה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר אַרְפֶּ֔הָאַרְפֶּהָארפה וְיָרַדְתִּ֖יוְיָרַדְתִּיוירדתי אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃ 6:4 וַיִּשְׁלְח֥וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו אֵלַ֛יאֵלַיאלי כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע פְּעָמִ֑יםפְּעָמִיםפעמים וָאָשִׁ֥יבוָאָשִׁיבואשיב אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ ססס 6:5 וַיִּשְׁלַח֩וַיִּשְׁלַחוישלח אֵלַ֨יאֵלַיאלי סַנְבַלַּ֜טסַנְבַלַּטסנבלט כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֛ההַזֶּההזה פַּ֥עַםפַּעַםפעם חֲמִישִׁ֖יתחֲמִישִׁיתחמישית אֶֽתאֶתאת־־־נַעֲר֑וֹנַעֲרוֹנערו וְאִגֶּ֥רֶתוְאִגֶּרֶתואגרת פְּתוּחָ֖הפְּתוּחָהפתוחה בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 6:6 כָּת֣וּבכָּתוּבכתוב בָּ֗הּבָּהּבה בַּגּוֹיִ֤םבַּגּוֹיִםבגוים נִשְׁמָע֙נִשְׁמָענשמע וְגַשְׁמ֣וּוְגַשְׁמוּוגשמו אֹמֵ֔ראֹמֵראמר אַתָּ֤האַתָּהאתה וְהַיְּהוּדִים֙וְהַיְּהוּדִיםוהיהודים חֹשְׁבִ֣יםחֹשְׁבִיםחשבים לִמְר֔וֹדלִמְרוֹדלמרוד עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן אַתָּ֥האַתָּהאתה בוֹנֶ֖הבוֹנֶהבונה הַחוֹמָ֑ההַחוֹמָההחומה וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה הֹוֶ֤ההֹוֶההוה לָהֶם֙לָהֶםלהם לְמֶ֔לֶךְלְמֶלֶךְלמלך כַּדְּבָרִ֖יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 6:7 וְגַםוְגַםוגם־־־נְבִיאִ֡יםנְבִיאִיםנביאים הֶעֱמַ֣דְתָּהֶעֱמַדְתָּהעמדת לִקְרֹא֩לִקְרֹאלקרא עָלֶ֨יךָעָלֶיךָעליך בִֽירוּשָׁלִַ֜םבִירוּשָׁלִַםבירושלם לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר מֶ֚לֶךְמֶלֶךְמלך בִּֽיהוּדָ֔הבִּיהוּדָהביהודה וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה יִשָּׁמַ֣עיִשָּׁמַעישמע לַמֶּ֔לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך כַּדְּבָרִ֣יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה לְכָ֔הלְכָהלכה וְנִֽוָּעֲצָ֖הוְנִוָּעֲצָהונועצה יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ ססס 6:8 וָאֶשְׁלְחָ֤הוָאֶשְׁלְחָהואשלחה אֵלָיו֙אֵלָיואליו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֤אלֹאלא נִֽהְיָה֙נִהְיָהנהיה כַּדְּבָרִ֣יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אַתָּ֣האַתָּהאתה אוֹמֵ֑ראוֹמֵראומר כִּ֥יכִּיכי מִֽלִּבְּךָ֖מִלִּבְּךָמלבך אַתָּ֥האַתָּהאתה בוֹדָֽאםבוֹדָאםבודאם׃׃׃ 6:9 כִּ֣יכִּיכי כֻלָּ֗םכֻלָּםכלם מְיָֽרְאִ֤יםמְיָרְאִיםמיראים אוֹתָ֙נוּ֙אוֹתָנוּאותנו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר יִרְפּ֧וּיִרְפּוּירפו יְדֵיהֶ֛םיְדֵיהֶםידיהם מִןמִןמן־־־הַמְּלָאכָ֖ההַמְּלָאכָההמלאכה וְלֹ֣אוְלֹאולא תֵעָשֶׂ֑התֵעָשֶׂהתעשה וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה חַזֵּ֥קחַזֵּקחזק אֶתאֶתאת־־־יָדָֽייָדָיידי׃׃׃ 6:10 וַאֲנִיוַאֲנִיואני־־־בָ֗אתִיבָאתִיבאתי בֵּ֣יתבֵּיתבית שְֽׁמַֽעְיָ֧השְׁמַעְיָהשמעיה בֶןבֶןבן־־־דְּלָיָ֛הדְּלָיָהדליה בֶּןבֶּןבן־־־מְהֵֽיטַבְאֵ֖למְהֵיטַבְאֵלמהיטבאל וְה֣וּאוְהוּאוהוא עָצ֑וּרעָצוּרעצור וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נִוָּעֵד֩נִוָּעֵדנועד אֶלאֶלאל־־־בֵּ֨יתבֵּיתבית הָאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הַֽהֵיכָ֗להַהֵיכָלההיכל וְנִסְגְּרָה֙וְנִסְגְּרָהונסגרה דַּלְת֣וֹתדַּלְתוֹתדלתות הַהֵיכָ֔להַהֵיכָלההיכל כִּ֚יכִּיכי בָּאִ֣יםבָּאִיםבאים לְהָרְגֶ֔ךָלְהָרְגֶךָלהרגך וְלַ֖יְלָהוְלַיְלָהולילה בָּאִ֥יםבָּאִיםבאים לְהָרְגֶֽךָלְהָרְגֶךָלהרגך׃׃׃ 6:11 וָאֹמְרָ֗הוָאֹמְרָהואמרה הַאִ֤ישׁהַאִישׁהאיש כָּמ֙וֹנִי֙כָּמוֹנִיכמוני יִבְרָ֔חיִבְרָחיברח וּמִ֥יוּמִיומי כָמ֛וֹנִיכָמוֹנִיכמוני אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא אֶלאֶלאל־־־הַהֵיכָ֖להַהֵיכָלההיכל וָחָ֑יוָחָיוחי לֹ֖אלֹאלא אָבֽוֹאאָבוֹאאבוא׃׃׃ 6:12 וָאַכִּ֕ירָהוָאַכִּירָהואכירה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה לֹֽאלֹאלא־־־אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים שְׁלָח֑וֹשְׁלָחוֹשלחו כִּ֤יכִּיכי הַנְּבוּאָה֙הַנְּבוּאָההנבואה דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר עָלַ֔יעָלַיעלי וְטוֹבִיָּ֥הוְטוֹבִיָּהוטוביה וְסַנְבַלַּ֖טוְסַנְבַלַּטוסנבלט שְׂכָרֽוֹשְׂכָרוֹשכרו׃׃׃ 6:13 לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען שָׂכוּר֙שָׂכוּרשכור ה֔וּאהוּאהוא לְמַֽעַןלְמַעַןלמען־־־אִירָ֥אאִירָאאירא וְאֶֽעֱשֶׂהוְאֶעֱשֶׂהואעשה־־־כֵּ֖ןכֵּןכן וְחָטָ֑אתִיוְחָטָאתִיוחטאתי וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה לָהֶם֙לָהֶםלהם לְשֵׁ֣םלְשֵׁםלשם רָ֔ערָערע לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען יְחָֽרְפֽוּנִייְחָרְפוּנִייחרפוני׃׃׃ פפפ
6:16 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר שָֽׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו כָּלכָּלכל־־־א֣וֹיְבֵ֔ינוּאוֹיְבֵינוּאויבינו וַיִּֽרְא֗וּוַיִּרְאוּויראו כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר סְבִֽיבֹתֵ֔ינוּסְבִיבֹתֵינוּסביבתינו וַיִּפְּל֥וּוַיִּפְּלוּויפלו מְאֹ֖דמְאֹדמאד בְּעֵינֵיהֶ֑םבְּעֵינֵיהֶםבעיניהם וַיֵּ֣דְע֔וּוַיֵּדְעוּוידעו כִּ֚יכִּיכי מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו נֶעֶשְׂתָ֖הנֶעֶשְׂתָהנעשתה הַמְּלָאכָ֥ההַמְּלָאכָההמלאכה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 6:17 גַּ֣םגַּםגם ׀׀׀ בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֗םהָהֵםההם מַרְבִּ֞יםמַרְבִּיםמרבים חֹרֵ֤יחֹרֵיחרי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה אִגְּרֹ֣תֵיהֶ֔םאִגְּרֹתֵיהֶםאגרתיהם הוֹלְכ֖וֹתהוֹלְכוֹתהולכות עַלעַלעל־־־טוֹבִיָּ֑הטוֹבִיָּהטוביה וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר לְטוֹבִיָּ֖הלְטוֹבִיָּהלטוביה בָּא֥וֹתבָּאוֹתבאות אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ 6:18 כִּיכִּיכי־־־רַבִּ֣יםרַבִּיםרבים בִּֽיהוּדָ֗הבִּיהוּדָהביהודה בַּעֲלֵ֤יבַּעֲלֵיבעלי שְׁבוּעָה֙שְׁבוּעָהשבועה ל֔וֹלוֹלו כִּיכִּיכי־־־חָתָ֥ןחָתָןחתן ה֖וּאהוּאהוא לִשְׁכַנְיָ֣הלִשְׁכַנְיָהלשכניה בֶןבֶןבן־־־אָרַ֑חאָרַחארח וִֽיהוֹחָנָ֣ןוִיהוֹחָנָןויהוחנן בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו לָקַ֕חלָקַחלקח אֶתאֶתאת־־־בַּתבַּתבת־־־מְשֻׁלָּ֖םמְשֻׁלָּםמשלם בֶּ֥ןבֶּןבן בֶּֽרֶכְיָֽהבֶּרֶכְיָהברכיה׃׃׃ 6:19 גַּ֣םגַּםגם טוֹבֹתָ֗יוטוֹבֹתָיוטובתיו הָי֤וּהָיוּהיו אֹמְרִים֙אֹמְרִיםאמרים לְפָנַ֔ילְפָנַילפני וּדְבָרַ֕יוּדְבָרַיודברי הָי֥וּהָיוּהיו מוֹצִיאִ֖יםמוֹצִיאִיםמוציאים ל֑וֹלוֹלו אִגְּר֛וֹתאִגְּרוֹתאגרות שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח טוֹבִיָּ֖הטוֹבִיָּהטוביה לְיָֽרְאֵֽנִילְיָרְאֵנִיליראני׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain