Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Lamentations 2

2:1 אֵיכָה֩אֵיכָהאיכה יָעִ֨יביָעִיביעיב בְּאַפּ֤וֹבְּאַפּוֹבאפו ׀׀׀ אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני אֶתאֶתאת־־־בַּתבַּתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון הִשְׁלִ֤יךְהִשְׁלִיךְהשליך מִשָּׁמַ֙יִם֙מִשָּׁמַיִםמשמים אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ תִּפְאֶ֖רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹאוְלֹאולא־־־זָכַ֥רזָכַרזכר הֲדֹםהֲדֹםהדם־־־רַגְלָ֖יורַגְלָיורגליו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ ססס 2:2 בִּלַּ֨עבִּלַּעבלע אֲדֹנָ֜יאֲדֹנָיאדני [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (וְלֹ֣א ק)(וְלֹא ק)(ולא ק) חָמַ֗לחָמַלחמל אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־נְא֣וֹתנְאוֹתנאות יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב הָרַ֧סהָרַסהרס בְּעֶבְרָת֛וֹבְּעֶבְרָתוֹבעברתו מִבְצְרֵ֥ימִבְצְרֵימבצרי בַתבַתבת־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה הִגִּ֣יעַהִגִּיעַהגיע לָאָ֑רֶץלָאָרֶץלארץ חִלֵּ֥לחִלֵּלחלל מַמְלָכָ֖המַמְלָכָהממלכה וְשָׂרֶֽיהָוְשָׂרֶיהָושריה׃׃׃ ססס 2:3 גָּדַ֣עגָּדַעגדע בָּֽחֳרִיבָּחֳרִיבחרי אַ֗ףאַףאף כֹּ֚לכֹּלכל קֶ֣רֶןקֶרֶןקרן יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל הֵשִׁ֥יבהֵשִׁיבהשיב אָח֛וֹראָחוֹראחור יְמִינ֖וֹיְמִינוֹימינו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני אוֹיֵ֑באוֹיֵבאויב וַיִּבְעַ֤רוַיִּבְעַרויבער בְּיַעֲקֹב֙בְּיַעֲקֹבביעקב כְּאֵ֣שׁכְּאֵשׁכאש לֶֽהָבָ֔הלֶהָבָהלהבה אָכְלָ֖האָכְלָהאכלה סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ ססס 2:4 דָּרַ֨ךְדָּרַךְדרך קַשְׁתּ֜וֹקַשְׁתּוֹקשתו כְּאוֹיֵ֗בכְּאוֹיֵבכאויב נִצָּ֤בנִצָּבנצב יְמִינוֹ֙יְמִינוֹימינו כְּצָ֔רכְּצָרכצר וַֽיַּהֲרֹ֔גוַיַּהֲרֹגויהרג כֹּ֖לכֹּלכל מַחֲמַדֵּימַחֲמַדֵּימחמדי־־־עָ֑יִןעָיִןעין בְּאֹ֙הֶל֙בְּאֹהֶלבאהל בַּתבַּתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון שָׁפַ֥ךְשָׁפַךְשפך כָּאֵ֖שׁכָּאֵשׁכאש חֲמָתֽוֹחֲמָתוֹחמתו׃׃׃ ססס 2:5 הָיָ֨ההָיָההיה אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני ׀׀׀ כְּאוֹיֵב֙כְּאוֹיֵבכאויב בִּלַּ֣עבִּלַּעבלע יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בִּלַּע֙בִּלַּעבלע כָּלכָּלכל־־־אַרְמְנוֹתֶ֔יהָאַרְמְנוֹתֶיהָארמנותיה שִׁחֵ֖תשִׁחֵתשחת מִבְצָרָ֑יומִבְצָרָיומבצריו וַיֶּ֙רֶב֙וַיֶּרֶבוירב בְּבַתבְּבַתבבת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה תַּאֲנִיָּ֖התַּאֲנִיָּהתאניה וַאֲנִיָּֽהוַאֲנִיָּהואניה׃׃׃ ססס 2:6 וַיַּחְמֹ֤סוַיַּחְמֹסויחמס כַּגַּן֙כַּגַּןכגן שֻׂכּ֔וֹשֻׂכּוֹשכו שִׁחֵ֖תשִׁחֵתשחת מוֹעֲד֑וֹמוֹעֲדוֹמועדו שִׁכַּ֨חשִׁכַּחשכח יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ בְּצִיּוֹן֙בְּצִיּוֹןבציון מוֹעֵ֣דמוֹעֵדמועד וְשַׁבָּ֔תוְשַׁבָּתושבת וַיִּנְאַ֥ץוַיִּנְאַץוינאץ בְּזַֽעַםבְּזַעַםבזעם־־־אַפּ֖וֹאַפּוֹאפו מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך וְכֹהֵֽןוְכֹהֵןוכהן׃׃׃ ססס 2:7 זָנַ֨חזָנַחזנח אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני ׀׀׀ מִזְבְּחוֹ֙מִזְבְּחוֹמזבחו נִאֵ֣רנִאֵרנאר מִקְדָּשׁ֔וֹמִקְדָּשׁוֹמקדשו הִסְגִּיר֙הִסְגִּירהסגיר בְּיַדבְּיַדביד־־־אוֹיֵ֔באוֹיֵבאויב חוֹמֹ֖תחוֹמֹתחומת אַרְמְנוֹתֶ֑יהָאַרְמְנוֹתֶיהָארמנותיה ק֛וֹלקוֹלקול נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה כְּי֥וֹםכְּיוֹםכיום מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ ססס 2:8 חָשַׁ֨בחָשַׁבחשב יְהוָ֤היְהוָהיהוה ׀׀׀ לְהַשְׁחִית֙לְהַשְׁחִיתלהשחית חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת בַּתבַּתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון נָ֣טָהנָטָהנטה קָ֔וקָוקו לֹאלֹאלא־־־הֵשִׁ֥יבהֵשִׁיבהשיב יָד֖וֹיָדוֹידו מִבַּלֵּ֑עַמִבַּלֵּעַמבלע וַיַּֽאֲבֶלוַיַּאֲבֶלויאבל־־־חֵ֥לחֵלחל וְחוֹמָ֖הוְחוֹמָהוחומה יַחְדָּ֥ויַחְדָּויחדו אֻמְלָֽלוּאֻמְלָלוּאמללו׃׃׃ ססס 2:9 טָבְע֤וּטָבְעוּטבעו בָאָ֙רֶץ֙בָאָרֶץבארץ שְׁעָרֶ֔יהָשְׁעָרֶיהָשעריה אִבַּ֥דאִבַּדאבד וְשִׁבַּ֖רוְשִׁבַּרושבר בְּרִיחֶ֑יהָבְּרִיחֶיהָבריחיה מַלְכָּ֨הּמַלְכָּהּמלכה וְשָׂרֶ֤יהָוְשָׂרֶיהָושריה בַגּוֹיִם֙בַגּוֹיִםבגוים אֵ֣יןאֵיןאין תּוֹרָ֔התּוֹרָהתורה גַּםגַּםגם־־־נְבִיאֶ֕יהָנְבִיאֶיהָנביאיה לֹאלֹאלא־־־מָצְא֥וּמָצְאוּמצאו חָז֖וֹןחָזוֹןחזון מֵיְהוָֽהמֵיְהוָהמיהוה׃׃׃ ססס 2:10 יֵשְׁב֨וּיֵשְׁבוּישבו לָאָ֤רֶץלָאָרֶץלארץ יִדְּמוּ֙יִדְּמוּידמו זִקְנֵ֣יזִקְנֵיזקני בַתבַתבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון הֶֽעֱל֤וּהֶעֱלוּהעלו עָפָר֙עָפָרעפר עַלעַלעל־־־רֹאשָׁ֔םרֹאשָׁםראשם חָגְר֖וּחָגְרוּחגרו שַׂקִּ֑יםשַׂקִּיםשקים הוֹרִ֤ידוּהוֹרִידוּהורידו לָאָ֙רֶץ֙לָאָרֶץלארץ רֹאשָׁ֔ןרֹאשָׁןראשן בְּתוּלֹ֖תבְּתוּלֹתבתולת יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 2:11 כָּל֨וּכָּלוּכלו בַדְּמָע֤וֹתבַדְּמָעוֹתבדמעות עֵינַי֙עֵינַיעיני חֳמַרְמְר֣וּחֳמַרְמְרוּחמרמרו מֵעַ֔ימֵעַימעי נִשְׁפַּ֤ךְנִשְׁפַּךְנשפך לָאָ֙רֶץ֙לָאָרֶץלארץ כְּבֵדִ֔יכְּבֵדִיכבדי עַלעַלעל־־־שֶׁ֖בֶרשֶׁבֶרשבר בַּתבַּתבת־־־עַמִּ֑יעַמִּיעמי בֵּֽעָטֵ֤ףבֵּעָטֵףבעטף עוֹלֵל֙עוֹלֵלעולל וְיוֹנֵ֔קוְיוֹנֵקויונק בִּרְחֹב֖וֹתבִּרְחֹבוֹתברחבות קִרְיָֽהקִרְיָהקריה׃׃׃ ססס 2:12 לְאִמֹּתָם֙לְאִמֹּתָםלאמתם יֹֽאמְר֔וּיֹאמְרוּיאמרו אַיֵּ֖האַיֵּהאיה דָּגָ֣ןדָּגָןדגן וָיָ֑יִןוָיָיִןויין בְּהִֽתְעַטְּפָ֤םבְּהִתְעַטְּפָםבהתעטפם כֶּֽחָלָל֙כֶּחָלָלכחלל בִּרְחֹב֣וֹתבִּרְחֹבוֹתברחבות עִ֔ירעִירעיר בְּהִשְׁתַּפֵּ֣ךְבְּהִשְׁתַּפֵּךְבהשתפך נַפְשָׁ֔םנַפְשָׁםנפשם אֶלאֶלאל־־־חֵ֖יקחֵיקחיק אִמֹּתָֽםאִמֹּתָםאמתם׃׃׃ ססס 2:13 מָֽהמָהמה־־־אֲעִידֵ֞ךְאֲעִידֵךְאעידך מָ֣המָהמה אֲדַמֶּהאֲדַמֶּהאדמה־־־לָּ֗ךְלָּךְלך הַבַּת֙הַבַּתהבת יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם מָ֤המָהמה אַשְׁוֶהאַשְׁוֶהאשוה־־־לָּךְ֙לָּךְלך וַאֲנַֽחֲמֵ֔ךְוַאֲנַחֲמֵךְואנחמך בְּתוּלַ֖תבְּתוּלַתבתולת בַּתבַּתבת־־־צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון כִּֽיכִּיכי־־־גָד֥וֹלגָדוֹלגדול כַּיָּ֛םכַּיָּםכים שִׁבְרֵ֖ךְשִׁבְרֵךְשברך מִ֥ימִימי יִרְפָּאיִרְפָּאירפא־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ ססס 2:14 נְבִיאַ֗יִךְנְבִיאַיִךְנביאיך חָ֤זוּחָזוּחזו לָךְ֙לָךְלך שָׁ֣וְאשָׁוְאשוא וְתָפֵ֔לוְתָפֵלותפל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־גִלּ֥וּגִלּוּגלו עַלעַלעל־־־עֲוֺנֵ֖ךְעֲוֺנֵךְעונך לְהָשִׁ֣יבלְהָשִׁיבלהשיב [שְׁבִיתֵךְ כ][שְׁבִיתֵךְ כ][שביתך כ] (שְׁבוּתֵ֑ךְ ק)(שְׁבוּתֵךְ ק)(שבותך ק) וַיֶּ֣חֱזוּוַיֶּחֱזוּויחזו לָ֔ךְלָךְלך מַשְׂא֥וֹתמַשְׂאוֹתמשאות שָׁ֖וְאשָׁוְאשוא וּמַדּוּחִֽיםוּמַדּוּחִיםומדוחים׃׃׃ ססס 2:15 סָֽפְק֨וּסָפְקוּספקו עָלַ֤יִךְעָלַיִךְעליך כַּפַּ֙יִם֙כַּפַּיִםכפים כָּלכָּלכל־־־עֹ֣בְרֵיעֹבְרֵיעברי דֶ֔רֶךְדֶרֶךְדרך שָֽׁרְקוּ֙שָׁרְקוּשרקו וַיָּנִ֣עוּוַיָּנִעוּוינעו רֹאשָׁ֔םרֹאשָׁםראשם עַלעַלעל־־־בַּ֖תבַּתבת יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם הֲזֹ֣אתהֲזֹאתהזאת הָעִ֗ירהָעִירהעיר שֶׁיֹּֽאמְרוּ֙שֶׁיֹּאמְרוּשיאמרו כְּלִ֣ילַתכְּלִילַתכלילת יֹ֔פִייֹפִייפי מָשׂ֖וֹשׂמָשׂוֹשׂמשוש לְכָללְכָללכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס 2:16 פָּצ֨וּפָּצוּפצו עָלַ֤יִךְעָלַיִךְעליך פִּיהֶם֙פִּיהֶםפיהם כָּלכָּלכל־־־א֣וֹיְבַ֔יִךְאוֹיְבַיִךְאויביך שָֽׁרְקוּ֙שָׁרְקוּשרקו וַיַּֽחַרְקוּוַיַּחַרְקוּויחרקו־־־שֵׁ֔ןשֵׁןשן אָמְר֖וּאָמְרוּאמרו בִּלָּ֑עְנוּבִּלָּעְנוּבלענו אַ֣ךְאַךְאך זֶ֥הזֶהזה הַיּ֛וֹםהַיּוֹםהיום שֶׁקִּוִּינֻ֖הוּשֶׁקִּוִּינֻהוּשקוינהו מָצָ֥אנוּמָצָאנוּמצאנו רָאִֽינוּרָאִינוּראינו׃׃׃ ססס 2:17 עָשָׂ֨העָשָׂהעשה יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר זָמָ֗םזָמָםזמם בִּצַּ֤עבִּצַּעבצע אֶמְרָתוֹ֙אֶמְרָתוֹאמרתו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוָּ֣הצִוָּהצוה מִֽימֵימִימֵימימי־־־קֶ֔דֶםקֶדֶםקדם הָרַ֖סהָרַסהרס וְלֹ֣אוְלֹאולא חָמָ֑לחָמָלחמל וַיְשַׂמַּ֤חוַיְשַׂמַּחוישמח עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך אוֹיֵ֔באוֹיֵבאויב הֵרִ֖יםהֵרִיםהרים קֶ֥רֶןקֶרֶןקרן צָרָֽיִךְצָרָיִךְצריך׃׃׃ ססס 2:18 צָעַ֥קצָעַקצעק לִבָּ֖םלִבָּםלבם אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת בַּתבַּתבת־־־צִ֠יּוֹןצִיּוֹןציון הוֹרִ֨ידִיהוֹרִידִיהורידי כַנַּ֤חַלכַנַּחַלכנחל דִּמְעָה֙דִּמְעָהדמעה יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלַ֔יְלָהוָלַיְלָהולילה אַֽלאַלאל־־־תִּתְּנִ֤יתִּתְּנִיתתני פוּגַת֙פוּגַתפוגת לָ֔ךְלָךְלך אַלאַלאל־־־תִּדֹּ֖םתִּדֹּםתדם בַּתבַּתבת־־־עֵינֵֽךְעֵינֵךְעינך׃׃׃ ססס 2:19 ק֣וּמִיקוּמִיקומי ׀׀׀ רֹ֣נִּירֹנִּירני [בַלַּיִל כ][בַלַּיִל כ][בליל כ] (בַלַּ֗יְלָה ק)(בַלַּיְלָה ק)(בלילה ק) לְרֹאשׁ֙לְרֹאשׁלראש אַשְׁמֻר֔וֹתאַשְׁמֻרוֹתאשמרות שִׁפְכִ֤ישִׁפְכִישפכי כַמַּ֙יִם֙כַמַּיִםכמים לִבֵּ֔ךְלִבֵּךְלבך נֹ֖כַחנֹכַחנכח פְּנֵ֣יפְּנֵיפני אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני שְׂאִ֧ישְׂאִישאי אֵלָ֣יואֵלָיואליו כַּפַּ֗יִךְכַּפַּיִךְכפיך עַלעַלעל־־־נֶ֙פֶשׁ֙נֶפֶשׁנפש עֽוֹלָלַ֔יִךְעוֹלָלַיִךְעולליך הָעֲטוּפִ֥יםהָעֲטוּפִיםהעטופים בְּרָעָ֖בבְּרָעָבברעב בְּרֹ֥אשׁבְּרֹאשׁבראש כָּלכָּלכל־־־חוּצֽוֹתחוּצוֹתחוצות׃׃׃ ססס 2:20 רְאֵ֤הרְאֵהראה יְהוָה֙יְהוָהיהוה וְֽהַבִּ֔יטָהוְהַבִּיטָהוהביטה לְמִ֖ילְמִילמי עוֹלַ֣לְתָּעוֹלַלְתָּעוללת כֹּ֑הכֹּהכה אִםאִםאם־־־תֹּאכַ֨לְנָהתֹּאכַלְנָהתאכלנה נָשִׁ֤יםנָשִׁיםנשים פִּרְיָם֙פִּרְיָםפרים עֹלֲלֵ֣יעֹלֲלֵיעללי טִפֻּחִ֔יםטִפֻּחִיםטפחים אִםאִםאם־־־יֵהָרֵ֛גיֵהָרֵגיהרג בְּמִקְדַּ֥שׁבְּמִקְדַּשׁבמקדש אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני כֹּהֵ֥ןכֹּהֵןכהן וְנָבִֽיאוְנָבִיאונביא׃׃׃ ססס 2:21 שָׁכְב֨וּשָׁכְבוּשכבו לָאָ֤רֶץלָאָרֶץלארץ חוּצוֹת֙חוּצוֹתחוצות נַ֣עַרנַעַרנער וְזָקֵ֔ןוְזָקֵןוזקן בְּתוּלֹתַ֥יבְּתוּלֹתַיבתולתי וּבַחוּרַ֖יוּבַחוּרַיובחורי נָפְל֣וּנָפְלוּנפלו בֶחָ֑רֶבבֶחָרֶבבחרב הָרַ֙גְתָּ֙הָרַגְתָּהרגת בְּי֣וֹםבְּיוֹםביום אַפֶּ֔ךָאַפֶּךָאפך טָבַ֖חְתָּטָבַחְתָּטבחת לֹ֥אלֹאלא חָמָֽלְתָּחָמָלְתָּחמלת׃׃׃ ססס 2:22 תִּקְרָא֩תִּקְרָאתקרא כְי֨וֹםכְיוֹםכיום מוֹעֵ֤דמוֹעֵדמועד מְגוּרַי֙מְגוּרַימגורי מִסָּבִ֔יבמִסָּבִיבמסביב וְלֹ֥אוְלֹאולא הָיָ֛ההָיָההיה בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אַףאַףאף־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה פָּלִ֣יטפָּלִיטפליט וְשָׂרִ֑ידוְשָׂרִידושריד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־טִפַּ֥חְתִּיטִפַּחְתִּיטפחתי וְרִבִּ֖יתִיוְרִבִּיתִיורביתי אֹיְבִ֥יאֹיְבִיאיבי כִלָּֽםכִלָּםכלם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain