Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 1

1:1 וַיְדַבֵּ֨רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה בְּמִדְבַּ֥רבְּמִדְבַּרבמדבר סִינַ֖יסִינַיסיני בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֑דמוֹעֵדמועד בְּאֶחָד֩בְּאֶחָדבאחד לַחֹ֨דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשֵּׁנִ֜יהַשֵּׁנִיהשני בַּשָּׁנָ֣הבַּשָּׁנָהבשנה הַשֵּׁנִ֗יתהַשֵּׁנִיתהשנית לְצֵאתָ֛םלְצֵאתָםלצאתם מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:2 שְׂא֗וּשְׂאוּשאו אֶתאֶתאת־־־רֹאשׁ֙רֹאשׁראש כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֣תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם בְּמִסְפַּ֣רבְּמִסְפַּרבמספר שֵׁמ֔וֹתשֵׁמוֹתשמות כָּלכָּלכל־־־זָכָ֖רזָכָרזכר לְגֻלְגְּלֹתָֽםלְגֻלְגְּלֹתָםלגלגלתם׃׃׃ 1:3 מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה כָּלכָּלכל־־־יֹצֵ֥איֹצֵאיצא צָבָ֖אצָבָאצבא בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל תִּפְקְד֥וּתִּפְקְדוּתפקדו אֹתָ֛םאֹתָםאתם לְצִבְאֹתָ֖םלְצִבְאֹתָםלצבאתם אַתָּ֥האַתָּהאתה וְאַהֲרֹֽןוְאַהֲרֹןואהרן׃׃׃ 1:4 וְאִתְּכֶ֣םוְאִתְּכֶםואתכם יִהְי֔וּיִהְיוּיהיו אִ֥ישׁאִישׁאיש אִ֖ישׁאִישׁאיש לַמַּטֶּ֑הלַמַּטֶּהלמטה אִ֛ישׁאִישׁאיש רֹ֥אשׁרֹאשׁראש לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 1:5 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה שְׁמ֣וֹתשְׁמוֹתשמות הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יַֽעַמְד֖וּיַעַמְדוּיעמדו אִתְּכֶ֑םאִתְּכֶםאתכם לִרְאוּבֵ֕ןלִרְאוּבֵןלראובן אֱלִיצ֖וּראֱלִיצוּראליצור בֶּןבֶּןבן־־־שְׁדֵיאֽוּרשְׁדֵיאוּרשדיאור׃׃׃ 1:6 לְשִׁמְע֕וֹןלְשִׁמְעוֹןלשמעון שְׁלֻמִיאֵ֖לשְׁלֻמִיאֵלשלמיאל בֶּןבֶּןבן־־־צוּרִֽישַׁדָּֽיצוּרִישַׁדָּיצורישדי׃׃׃ 1:7 לִֽיהוּדָ֕הלִיהוּדָהליהודה נַחְשׁ֖וֹןנַחְשׁוֹןנחשון בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּינָדָֽבעַמִּינָדָבעמינדב׃׃׃ 1:8 לְיִ֨שָּׂשכָ֔רלְיִשָּׂשכָרליששכר נְתַנְאֵ֖לנְתַנְאֵלנתנאל בֶּןבֶּןבן־־־צוּעָֽרצוּעָרצוער׃׃׃ 1:9 לִזְבוּלֻ֕ןלִזְבוּלֻןלזבולן אֱלִיאָ֖באֱלִיאָבאליאב בֶּןבֶּןבן־־־חֵלֹֽןחֵלֹןחלן׃׃׃ 1:10 לִבְנֵ֣ילִבְנֵילבני יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף לְאֶפְרַ֕יִםלְאֶפְרַיִםלאפרים אֱלִישָׁמָ֖עאֱלִישָׁמָעאלישמע בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּיה֑וּדעַמִּיהוּדעמיהוד לִמְנַשֶּׁ֕הלִמְנַשֶּׁהלמנשה גַּמְלִיאֵ֖לגַּמְלִיאֵלגמליאל בֶּןבֶּןבן־־־פְּדָהצֽוּרפְּדָהצוּרפדהצור׃׃׃ 1:11 לְבִ֨נְיָמִ֔ןלְבִנְיָמִןלבנימן אֲבִידָ֖ןאֲבִידָןאבידן בֶּןבֶּןבן־־־גִּדְעֹנִֽיגִּדְעֹנִיגדעני׃׃׃ 1:12 לְדָ֕ןלְדָןלדן אֲחִיעֶ֖זֶראֲחִיעֶזֶראחיעזר בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּֽישַׁדָּֽיעַמִּישַׁדָּיעמישדי׃׃׃ 1:13 לְאָשֵׁ֕רלְאָשֵׁרלאשר פַּגְעִיאֵ֖לפַּגְעִיאֵלפגעיאל בֶּןבֶּןבן־־־עָכְרָֽןעָכְרָןעכרן׃׃׃ 1:14 לְגָ֕דלְגָדלגד אֶלְיָסָ֖ףאֶלְיָסָףאליסף בֶּןבֶּןבן־־־דְּעוּאֵֽלדְּעוּאֵלדעואל׃׃׃ 1:15 לְנַ֨פְתָּלִ֔ילְנַפְתָּלִילנפתלי אֲחִירַ֖עאֲחִירַעאחירע בֶּןבֶּןבן־־־עֵינָֽןעֵינָןעינן׃׃׃ 1:16 אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה [קְרִיאֵי כ][קְרִיאֵי כ][קריאי כ] (קְרוּאֵ֣י ק)(קְרוּאֵי ק)(קרואי ק) הָעֵדָ֔ההָעֵדָההעדה נְשִׂיאֵ֖ינְשִׂיאֵינשיאי מַטּ֣וֹתמַטּוֹתמטות אֲבוֹתָ֑םאֲבוֹתָםאבותם רָאשֵׁ֛ירָאשֵׁיראשי אַלְפֵ֥יאַלְפֵיאלפי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 1:17 וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֑ןוְאַהֲרֹןואהרן אֵ֚תאֵתאת הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִקְּב֖וּנִקְּבוּנקבו בְּשֵׁמֽוֹתבְּשֵׁמוֹתבשמות׃׃׃ 1:18 וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָ֜ההָעֵדָההעדה הִקְהִ֗ילוּהִקְהִילוּהקהילו בְּאֶחָד֙בְּאֶחָדבאחד לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַשֵּׁנִ֔יהַשֵּׁנִיהשני וַיִּתְיַֽלְד֥וּוַיִּתְיַלְדוּויתילדו עַלעַלעל־־־מִשְׁפְּחֹתָ֖םמִשְׁפְּחֹתָםמשפחתם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם בְּמִסְפַּ֣רבְּמִסְפַּרבמספר שֵׁמ֗וֹתשֵׁמוֹתשמות מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֛השָׁנָהשנה וָמַ֖עְלָהוָמַעְלָהומעלה לְגֻלְגְּלֹתָֽםלְגֻלְגְּלֹתָםלגלגלתם׃׃׃ 1:19 כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַֽיִּפְקְדֵ֖םוַיִּפְקְדֵםויפקדם בְּמִדְבַּ֥רבְּמִדְבַּרבמדבר סִינָֽיסִינָיסיני׃׃׃ פפפ
1:44 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה הַפְּקֻדִ֡יםהַפְּקֻדִיםהפקדים אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר פָּקַ֨דפָּקַדפקד מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹן֙וְאַהֲרֹןואהרן וּנְשִׂיאֵ֣יוּנְשִׂיאֵיונשיאי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל שְׁנֵ֥יםשְׁנֵיםשנים עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר אִ֑ישׁאִישׁאיש אִישׁאִישׁאיש־־־אֶחָ֥דאֶחָדאחד לְבֵיתלְבֵיתלבית־־־אֲבֹתָ֖יואֲבֹתָיואבתיו הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ 1:45 וַיִּֽהְי֛וּוַיִּהְיוּויהיו כָּלכָּלכל־־־פְּקוּדֵ֥יפְּקוּדֵיפקודי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם מִבֶּ֨ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֤יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָה֙שָׁנָהשנה וָמַ֔עְלָהוָמַעְלָהומעלה כָּלכָּלכל־־־יֹצֵ֥איֹצֵאיצא צָבָ֖אצָבָאצבא בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 1:46 וַיִּֽהְיוּ֙וַיִּהְיוּויהיו כָּלכָּלכל־־־הַפְּקֻדִ֔יםהַפְּקֻדִיםהפקדים שֵׁשׁשֵׁשׁשש־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף וּשְׁלֹ֣שֶׁתוּשְׁלֹשֶׁתושלשת אֲלָפִ֑יםאֲלָפִיםאלפים וַחֲמֵ֥שׁוַחֲמֵשׁוחמש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות וַחֲמִשִּֽׁיםוַחֲמִשִּׁיםוחמשים׃׃׃ 1:47 וְהַלְוִיִּ֖םוְהַלְוִיִּםוהלוים לְמַטֵּ֣הלְמַטֵּהלמטה אֲבֹתָ֑םאֲבֹתָםאבתם לֹ֥אלֹאלא הָתְפָּקְד֖וּהָתְפָּקְדוּהתפקדו בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ פפפ
1:48 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה לֵּאמֹֽרלֵּאמֹרלאמר׃׃׃ 1:49 אַ֣ךְאַךְאך אֶתאֶתאת־־־מַטֵּ֤המַטֵּהמטה לֵוִי֙לֵוִילוי לֹ֣אלֹאלא תִפְקֹ֔דתִפְקֹדתפקד וְאֶתוְאֶתואת־־־רֹאשָׁ֖םרֹאשָׁםראשם לֹ֣אלֹאלא תִשָּׂ֑אתִשָּׂאתשא בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:50 וְאַתָּ֡הוְאַתָּהואתה הַפְקֵ֣דהַפְקֵדהפקד אֶתאֶתאת־־־הַלְוִיִּם֩הַלְוִיִּםהלוים עַלעַלעל־־־מִשְׁכַּ֨ןמִשְׁכַּןמשכן הָעֵדֻ֜תהָעֵדֻתהעדת וְעַ֣לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־כֵּלָיו֮כֵּלָיוכליו וְעַ֣לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹ֒לוֹלו הֵ֜מָּההֵמָּההמה יִשְׂא֤וּיִשְׂאוּישאו אֶתאֶתאת־־־הַמִּשְׁכָּן֙הַמִּשְׁכָּןהמשכן וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כֵּלָ֔יוכֵּלָיוכליו וְהֵ֖םוְהֵםוהם יְשָׁרְתֻ֑הוּיְשָׁרְתֻהוּישרתהו וְסָבִ֥יבוְסָבִיבוסביב לַמִּשְׁכָּ֖ןלַמִּשְׁכָּןלמשכן יַחֲנֽוּיַחֲנוּיחנו׃׃׃ 1:51 וּבִנְסֹ֣עַוּבִנְסֹעַובנסע הַמִּשְׁכָּ֗ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן יוֹרִ֤ידוּיוֹרִידוּיורידו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים וּבַחֲנֹת֙וּבַחֲנֹתובחנת הַמִּשְׁכָּ֔ןהַמִּשְׁכָּןהמשכן יָקִ֥ימוּיָקִימוּיקימו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו הַלְוִיִּ֑םהַלְוִיִּםהלוים וְהַזָּ֥רוְהַזָּרוהזר הַקָּרֵ֖בהַקָּרֵבהקרב יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ 1:52 וְחָנ֖וּוְחָנוּוחנו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אִ֧ישׁאִישׁאיש עַֽלעַלעל־־־מַחֲנֵ֛הוּמַחֲנֵהוּמחנהו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש עַלעַלעל־־־דִּגְל֖וֹדִּגְלוֹדגלו לְצִבְאֹתָֽםלְצִבְאֹתָםלצבאתם׃׃׃ 1:53 וְהַלְוִיִּ֞םוְהַלְוִיִּםוהלוים יַחֲנ֤וּיַחֲנוּיחנו סָבִיב֙סָבִיבסביב לְמִשְׁכַּ֣ןלְמִשְׁכַּןלמשכן הָעֵדֻ֔תהָעֵדֻתהעדת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה קֶ֔צֶףקֶצֶףקצף עַלעַלעל־־־עֲדַ֖תעֲדַתעדת בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְשָׁמְרוּ֙וְשָׁמְרוּושמרו הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים אֶתאֶתאת־־־מִשְׁמֶ֖רֶתמִשְׁמֶרֶתמשמרת מִשְׁכַּ֥ןמִשְׁכַּןמשכן הָעֵדֽוּתהָעֵדוּתהעדות׃׃׃ 1:54 וַֽיַּעֲשׂ֖וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כְּ֠כֹלכְּכֹלככל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֧הצִוָּהצוה יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה כֵּ֥ןכֵּןכן עָשֽׂוּעָשׂוּעשו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain