Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 14

14:1 וַתִּשָּׂא֙וַתִּשָּׂאותשא כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה וַֽיִּתְּנ֖וּוַיִּתְּנוּויתנו אֶתאֶתאת־־־קוֹלָ֑םקוֹלָםקולם וַיִּבְכּ֥וּוַיִּבְכּוּויבכו הָעָ֖םהָעָםהעם בַּלַּ֥יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַהֽוּאהַהוּאההוא׃׃׃ 14:2 וַיִּלֹּ֙נוּ֙וַיִּלֹּנוּוילנו עַלעַלעל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְעַֽלוְעַלועל־־־אַהֲרֹ֔ןאַהֲרֹןאהרן כֹּ֖לכֹּלכל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם כָּלכָּלכל־־־הָעֵדָ֗ההָעֵדָההעדה לוּלוּלו־־־מַ֙תְנוּ֙מַתְנוּמתנו בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים א֛וֹאוֹאו בַּמִּדְבָּ֥רבַּמִּדְבָּרבמדבר הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לוּלוּלו־־־מָֽתְנוּמָתְנוּמתנו׃׃׃ 14:3 וְלָמָ֣הוְלָמָהולמה יְ֠הוָהיְהוָהיהוה מֵבִ֨יאמֵבִיאמביא אֹתָ֜נוּאֹתָנוּאתנו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֤רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּאת֙הַזֹּאתהזאת לִנְפֹּ֣ללִנְפֹּללנפל בַּחֶ֔רֶבבַּחֶרֶבבחרב נָשֵׁ֥ינוּנָשֵׁינוּנשינו וְטַפֵּ֖נוּוְטַפֵּנוּוטפנו יִהְי֣וּיִהְיוּיהיו לָבַ֑זלָבַזלבז הֲל֧וֹאהֲלוֹאהלוא ט֦וֹבטוֹבטוב לָ֖נוּלָנוּלנו שׁ֥וּבשׁוּבשוב מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ 14:4 וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֑יואָחִיואחיו נִתְּנָ֥הנִתְּנָהנתנה רֹ֖אשׁרֹאשׁראש וְנָשׁ֥וּבָהוְנָשׁוּבָהונשובה מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ 14:5 וַיִּפֹּ֥לוַיִּפֹּלויפל מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹ֖ןוְאַהֲרֹןואהרן עַלעַלעל־־־פְּנֵיהֶ֑םפְּנֵיהֶםפניהם לִפְנֵ֕ילִפְנֵילפני כָּלכָּלכל־־־קְהַ֥לקְהַלקהל עֲדַ֖תעֲדַתעדת בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:6 וִיהוֹשֻׁ֣עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בִּןבִּןבן־־־נ֗וּןנוּןנון וְכָלֵב֙וְכָלֵבוכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּ֔היְפֻנֶּהיפנה מִןמִןמן־־־הַתָּרִ֖יםהַתָּרִיםהתרים אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ קָרְע֖וּקָרְעוּקרעו בִּגְדֵיהֶֽםבִּגְדֵיהֶםבגדיהם׃׃׃ 14:7 וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־עֲדַ֥תעֲדַתעדת בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָבַ֤רְנוּעָבַרְנוּעברנו בָהּ֙בָהּבה לָת֣וּרלָתוּרלתור אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה טוֹבָ֥הטוֹבָהטובה הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מְאֹ֥דמְאֹדמאד מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 14:8 אִםאִםאם־־־חָפֵ֥ץחָפֵץחפץ בָּ֙נוּ֙בָּנוּבנו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְהֵבִ֤יאוְהֵבִיאוהביא אֹתָ֙נוּ֙אֹתָנוּאתנו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וּנְתָנָ֖הּוּנְתָנָהּונתנה לָ֑נוּלָנוּלנו אֶ֕רֶץאֶרֶץארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִ֛ואהִואהוא זָבַ֥תזָבַתזבת חָלָ֖בחָלָבחלב וּדְבָֽשׁוּדְבָשׁודבש׃׃׃ 14:9 אַ֣ךְאַךְאך בַּֽיהוָה֮בַּיהוָהביהוה אַלאַלאל־־־תִּמְרֹדוּ֒תִּמְרֹדוּתמרדו וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם אַלאַלאל־־־תִּֽירְאוּ֙תִּירְאוּתיראו אֶתאֶתאת־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֥יכִּיכי לַחְמֵ֖נוּלַחְמֵנוּלחמנו הֵ֑םהֵםהם סָ֣רסָרסר צִלָּ֧םצִלָּםצלם מֵעֲלֵיהֶ֛םמֵעֲלֵיהֶםמעליהם וַֽיהוָ֥הוַיהוָהויהוה אִתָּ֖נוּאִתָּנוּאתנו אַלאַלאל־־־תִּירָאֻֽםתִּירָאֻםתיראם׃׃׃ 14:10 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה לִרְגּ֥וֹםלִרְגּוֹםלרגום אֹתָ֖םאֹתָםאתם בָּאֲבָנִ֑יםבָּאֲבָנִיםבאבנים וּכְב֣וֹדוּכְבוֹדוכבוד יְהוָ֗היְהוָהיהוה נִרְאָה֙נִרְאָהנראה בְּאֹ֣הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֔דמוֹעֵדמועד אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
14:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה עַדעַדעד־־־אָ֥נָהאָנָהאנה יְנַאֲצֻ֖נִייְנַאֲצֻנִיינאצני הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְעַדוְעַדועד־־־אָ֙נָה֙אָנָהאנה לֹאלֹאלא־־־יַאֲמִ֣ינוּיַאֲמִינוּיאמינו בִ֔יבִיבי בְּכֹל֙בְּכֹלבכל הָֽאֹת֔וֹתהָאֹתוֹתהאתות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֖יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בְּקִרְבּֽוֹבְּקִרְבּוֹבקרבו׃׃׃ 14:12 אַכֶּ֥נּוּאַכֶּנּוּאכנו בַדֶּ֖בֶרבַדֶּבֶרבדבר וְאוֹרִשֶׁ֑נּוּוְאוֹרִשֶׁנּוּואורשנו וְאֶֽעֱשֶׂה֙וְאֶעֱשֶׂהואעשה אֹֽתְךָ֔אֹתְךָאתך לְגוֹילְגוֹילגוי־־־גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול וְעָצ֖וּםוְעָצוּםועצום מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 14:13 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְשָׁמְע֣וּוְשָׁמְעוּושמעו מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כִּֽיכִּיכי־־־הֶעֱלִ֧יתָהֶעֱלִיתָהעלית בְכֹחֲךָ֛בְכֹחֲךָבכחך אֶתאֶתאת־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה מִקִּרְבּֽוֹמִקִּרְבּוֹמקרבו׃׃׃ 14:14 וְאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו אֶלאֶלאל־־־יוֹשֵׁב֮יוֹשֵׁביושב הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּאת֒הַזֹּאתהזאת שָֽׁמְעוּ֙שָׁמְעוּשמעו כִּֽיכִּיכי־־־אַתָּ֣האַתָּהאתה יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּקֶ֖רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עַ֨יִןעַיִןעין בְּעַ֜יִןבְּעַיִןבעין נִרְאָ֣הנִרְאָהנראה ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַעֲנָֽנְךָ֙וַעֲנָנְךָועננך עֹמֵ֣דעֹמֵדעמד עֲלֵהֶ֔םעֲלֵהֶםעלהם וּבְעַמֻּ֣דוּבְעַמֻּדובעמד עָנָ֗ןעָנָןענן אַתָּ֨האַתָּהאתה הֹלֵ֤ךְהֹלֵךְהלך לִפְנֵיהֶם֙לִפְנֵיהֶםלפניהם יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם וּבְעַמּ֥וּדוּבְעַמּוּדובעמוד אֵ֖שׁאֵשׁאש לָֽיְלָהלָיְלָהלילה׃׃׃ 14:15 וְהֵמַתָּ֛הוְהֵמַתָּהוהמתה אֶתאֶתאת־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה כְּאִ֣ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָ֑דאֶחָדאחד וְאָֽמְרוּ֙וְאָמְרוּואמרו הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁמְע֥וּשָׁמְעוּשמעו אֶֽתאֶתאת־־־שִׁמְעֲךָ֖שִׁמְעֲךָשמעך לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 14:16 מִבִּלְתִּ֞ימִבִּלְתִּימבלתי יְכֹ֣לֶתיְכֹלֶתיכלת יְהוָ֗היְהוָהיהוה לְהָבִיא֙לְהָבִיאלהביא אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֣ענִשְׁבַּענשבע לָהֶ֑םלָהֶםלהם וַיִּשְׁחָטֵ֖םוַיִּשְׁחָטֵםוישחטם בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 14:17 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה יִגְדַּליִגְדַּליגדל־־־נָ֖אנָאנא כֹּ֣חַכֹּחַכח אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּ֖רְתָּדִּבַּרְתָּדברת לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 14:18 יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֶ֤רֶךְאֶרֶךְארך אַפַּ֙יִם֙אַפַּיִםאפים וְרַבוְרַבורב־־־חֶ֔סֶדחֶסֶדחסד נֹשֵׂ֥אנֹשֵׂאנשא עָוֺ֖ןעָוֺןעון וָפָ֑שַׁעוָפָשַׁעופשע וְנַקֵּה֙וְנַקֵּהונקה לֹ֣אלֹאלא יְנַקֶּ֔היְנַקֶּהינקה פֹּקֵ֞דפֹּקֵדפקד עֲוֺ֤ןעֲוֺןעון אָבוֹת֙אָבוֹתאבות עַלעַלעל־־־בָּנִ֔יםבָּנִיםבנים עַלעַלעל־־־שִׁלֵּשִׁ֖יםשִׁלֵּשִׁיםשלשים וְעַלוְעַלועל־־־רִבֵּעִֽיםרִבֵּעִיםרבעים׃׃׃ 14:19 סְלַֽחסְלַחסלח־־־נָ֗אנָאנא לַעֲוֺ֛ןלַעֲוֺןלעון הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה כְּגֹ֣דֶלכְּגֹדֶלכגדל חַסְדֶּ֑ךָחַסְדֶּךָחסדך וְכַאֲשֶׁ֤רוְכַאֲשֶׁרוכאשר נָשָׂ֙אתָה֙נָשָׂאתָהנשאתה לָעָ֣םלָעָםלעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה מִמִּצְרַ֖יִםמִמִּצְרַיִםממצרים וְעַדוְעַדועד־־־הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 14:20 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה סָלַ֖חְתִּיסָלַחְתִּיסלחתי כִּדְבָרֶֽךָכִּדְבָרֶךָכדברך׃׃׃ 14:21 וְאוּלָ֖םוְאוּלָםואולם חַיחַיחי־־־אָ֑נִיאָנִיאני וְיִמָּלֵ֥אוְיִמָּלֵאוימלא כְבוֹדכְבוֹדכבוד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 14:22 כִּ֣יכִּיכי כָלכָלכל־־־הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָרֹאִ֤יםהָרֹאִיםהראים אֶתאֶתאת־־־כְּבֹדִי֙כְּבֹדִיכבדי וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹ֣תֹתַ֔יאֹתֹתַיאתתי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי בְמִצְרַ֖יִםבְמִצְרַיִםבמצרים וּבַמִּדְבָּ֑רוּבַמִּדְבָּרובמדבר וַיְנַסּ֣וּוַיְנַסּוּוינסו אֹתִ֗יאֹתִיאתי זֶ֚הזֶהזה עֶ֣שֶׂרעֶשֶׂרעשר פְּעָמִ֔יםפְּעָמִיםפעמים וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו בְּקוֹלִֽיבְּקוֹלִיבקולי׃׃׃ 14:23 אִםאִםאם־־־יִרְאוּ֙יִרְאוּיראו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֖עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לַאֲבֹתָ֑םלַאֲבֹתָםלאבתם וְכָלוְכָלוכל־־־מְנַאֲצַ֖ימְנַאֲצַימנאצי לֹ֥אלֹאלא יִרְאֽוּהָיִרְאוּהָיראוה׃׃׃ 14:24 וְעַבְדִּ֣יוְעַבְדִּיועבדי כָלֵ֗בכָלֵבכלב עֵ֣קֶבעֵקֶבעקב הָֽיְתָ֞ההָיְתָההיתה ר֤וּחַרוּחַרוח אַחֶ֙רֶת֙אַחֶרֶתאחרת עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וַיְמַלֵּ֖אוַיְמַלֵּאוימלא אַחֲרָ֑יאַחֲרָיאחרי וַהֲבִֽיאֹתִ֗יווַהֲבִיאֹתִיווהביאתיו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֣אבָּאבא שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה וְזַרְע֖וֹוְזַרְעוֹוזרעו יוֹרִשֶֽׁנָּהיוֹרִשֶׁנָּהיורשנה׃׃׃ 14:25 וְהָֽעֲמָלֵקִ֥יוְהָעֲמָלֵקִיוהעמלקי וְהַֽכְּנַעֲנִ֖יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב בָּעֵ֑מֶקבָּעֵמֶקבעמק מָחָ֗רמָחָרמחר פְּנ֨וּפְּנוּפנו וּסְע֥וּוּסְעוּוסעו לָכֶ֛םלָכֶםלכם הַמִּדְבָּ֖רהַמִּדְבָּרהמדבר דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך יַםיַםים־־־סֽוּףסוּףסוף׃׃׃ פפפ
14:26 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־אַהֲרֹ֖ןאַהֲרֹןאהרן לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 14:27 עַדעַדעד־־־מָתַ֗ימָתַימתי לָעֵדָ֤הלָעֵדָהלעדה הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר הֵ֥מָּההֵמָּההמה מַלִּינִ֖יםמַלִּינִיםמלינים עָלָ֑יעָלָיעלי אֶתאֶתאת־־־תְּלֻנּ֞וֹתתְּלֻנּוֹתתלנות בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר הֵ֧מָּההֵמָּההמה מַלִּינִ֛יםמַלִּינִיםמלינים עָלַ֖יעָלַיעלי שָׁמָֽעְתִּישָׁמָעְתִּישמעתי׃׃׃ 14:28 אֱמֹ֣ראֱמֹראמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם חַיחַיחי־־־אָ֙נִי֙אָנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־לֹ֕אלֹאלא כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּרְתֶּ֖םדִּבַּרְתֶּםדברתם בְּאָזְנָ֑יבְּאָזְנָיבאזני כֵּ֖ןכֵּןכן אֶֽעֱשֶׂ֥האֶעֱשֶׂהאעשה לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 14:29 בַּמִּדְבָּ֣רבַּמִּדְבָּרבמדבר הַ֠זֶּההַזֶּההזה יִפְּל֨וּיִפְּלוּיפלו פִגְרֵיכֶ֜םפִגְרֵיכֶםפגריכם וְכָלוְכָלוכל־־־פְּקֻדֵיכֶם֙פְּקֻדֵיכֶםפקדיכם לְכָללְכָללכל־־־מִסְפַּרְכֶ֔םמִסְפַּרְכֶםמספרכם מִבֶּ֛ןמִבֶּןמבן עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָ֖השָׁנָהשנה וָמָ֑עְלָהוָמָעְלָהומעלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֲלִֽינֹתֶ֖םהֲלִינֹתֶםהלינתם עָלָֽיעָלָיעלי׃׃׃ 14:30 אִםאִםאם־־־אַתֶּם֙אַתֶּםאתם תָּבֹ֣אוּתָּבֹאוּתבאו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָשָׂ֙אתִי֙נָשָׂאתִינשאתי אֶתאֶתאת־־־יָדִ֔ייָדִיידי לְשַׁכֵּ֥ןלְשַׁכֵּןלשכן אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בָּ֑הּבָּהּבה כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־כָּלֵ֣בכָּלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּ֔היְפֻנֶּהיפנה וִיהוֹשֻׁ֖עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בִּןבִּןבן־־־נֽוּןנוּןנון׃׃׃ 14:31 וְטַ֨פְּכֶ֔םוְטַפְּכֶםוטפכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲמַרְתֶּ֖םאֲמַרְתֶּםאמרתם לָבַ֣זלָבַזלבז יִהְיֶ֑היִהְיֶהיהיה וְהֵבֵיאתִ֣יוְהֵבֵיאתִיוהביאתי אֹתָ֔םאֹתָםאתם וְיָֽדְעוּ֙וְיָדְעוּוידעו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מְאַסְתֶּ֖םמְאַסְתֶּםמאסתם בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 14:32 וּפִגְרֵיכֶ֖םוּפִגְרֵיכֶםופגריכם אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם יִפְּל֖וּיִפְּלוּיפלו בַּמִּדְבָּ֥רבַּמִּדְבָּרבמדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 14:33 וּ֠בְנֵיכֶםוּבְנֵיכֶםובניכם יִהְי֨וּיִהְיוּיהיו רֹעִ֤יםרֹעִיםרעים בַּמִּדְבָּר֙בַּמִּדְבָּרבמדבר אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה וְנָשְׂא֖וּוְנָשְׂאוּונשאו אֶתאֶתאת־־־זְנוּתֵיכֶ֑םזְנוּתֵיכֶםזנותיכם עַדעַדעד־־־תֹּ֥םתֹּםתם פִּגְרֵיכֶ֖םפִּגְרֵיכֶםפגריכם בַּמִּדְבָּֽרבַּמִּדְבָּרבמדבר׃׃׃ 14:34 בְּמִסְפַּ֨רבְּמִסְפַּרבמספר הַיָּמִ֜יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תַּרְתֶּ֣םתַּרְתֶּםתרתם אֶתאֶתאת־־־הָאָרֶץ֮הָאָרֶץהארץ אַרְבָּעִ֣יםאַרְבָּעִיםארבעים יוֹם֒יוֹםיום י֣וֹםיוֹםיום לַשָּׁנָ֞הלַשָּׁנָהלשנה י֣וֹםיוֹםיום לַשָּׁנָ֗הלַשָּׁנָהלשנה תִּשְׂאוּ֙תִּשְׂאוּתשאו אֶתאֶתאת־־־עֲוֺנֹ֣תֵיכֶ֔םעֲוֺנֹתֵיכֶםעונתיכם אַרְבָּעִ֖יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֑השָׁנָהשנה וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם אֶתאֶתאת־־־תְּנוּאָתִֽיתְּנוּאָתִיתנואתי׃׃׃ 14:35 אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָה֮יְהוָהיהוה דִּבַּרְתִּי֒דִּבַּרְתִּידברתי אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא ׀׀׀ זֹ֣אתזֹאתזאת אֶֽעֱשֶׂ֗האֶעֱשֶׂהאעשה לְכָללְכָללכל־־־הָעֵדָ֤ההָעֵדָההעדה הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת הַנּוֹעָדִ֖יםהַנּוֹעָדִיםהנועדים עָלָ֑יעָלָיעלי בַּמִּדְבָּ֥רבַּמִּדְבָּרבמדבר הַזֶּ֛ההַזֶּההזה יִתַּ֖מּוּיִתַּמּוּיתמו וְשָׁ֥םוְשָׁםושם יָמֻֽתוּיָמֻתוּימתו׃׃׃ 14:36 וְהָ֣אֲנָשִׁ֔יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לָת֣וּרלָתוּרלתור אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיָּשֻׁ֗בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו [וַיִּלֹּונוּ כ][וַיִּלֹּונוּ כ][וילונו כ] (וַיַּלִּ֤ינוּ ק)(וַיַּלִּינוּ ק)(וילינו ק) עָלָיו֙עָלָיועליו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֵדָ֔ההָעֵדָההעדה לְהוֹצִ֥יאלְהוֹצִיאלהוציא דִבָּ֖הדִבָּהדבה עַלעַלעל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 14:37 וַיָּמֻ֙תוּ֙וַיָּמֻתוּוימתו הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים מוֹצִאֵ֥ימוֹצִאֵימוצאי דִבַּתדִבַּתדבת־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ רָעָ֑הרָעָהרעה בַּמַּגֵּפָ֖הבַּמַּגֵּפָהבמגפה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:38 וִיהוֹשֻׁ֣עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בִּןבִּןבן־־־נ֔וּןנוּןנון וְכָלֵ֖בוְכָלֵבוכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּ֑היְפֻנֶּהיפנה חָיוּ֙חָיוּחיו מִןמִןמן־־־הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָהֵ֔םהָהֵםההם הַֽהֹלְכִ֖יםהַהֹלְכִיםההלכים לָת֥וּרלָתוּרלתור אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 14:39 וַיְדַבֵּ֤רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֖יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּֽתְאַבְּל֥וּוַיִּתְאַבְּלוּויתאבלו הָעָ֖םהָעָםהעם מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 14:40 וַיַּשְׁכִּ֣מוּוַיַּשְׁכִּמוּוישכמו בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וַיַּֽעֲל֥וּוַיַּעֲלוּויעלו אֶלאֶלאל־־־רֹאשׁרֹאשׁראש־־־הָהָ֖רהָהָרההר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֶּ֗נּוּהִנֶּנּוּהננו וְעָלִ֛ינוּוְעָלִינוּועלינו אֶלאֶלאל־־־הַמָּק֛וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי חָטָֽאנוּחָטָאנוּחטאנו׃׃׃ 14:41 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לָ֥מָּהלָמָּהלמה זֶּ֛הזֶּהזה אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֖יםעֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְהִ֖ואוְהִואוהוא לֹ֥אלֹאלא תִצְלָֽחתִצְלָחתצלח׃׃׃ 14:42 אַֽלאַלאל־־־תַּעֲל֔וּתַּעֲלוּתעלו כִּ֛יכִּיכי אֵ֥יןאֵיןאין יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּקִרְבְּכֶ֑םבְּקִרְבְּכֶםבקרבכם וְלֹא֙וְלֹאולא תִּנָּ֣גְפ֔וּתִּנָּגְפוּתנגפו לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני אֹיְבֵיכֶֽםאֹיְבֵיכֶםאיביכם׃׃׃ 14:43 כִּי֩כִּיכי הָעֲמָלֵקִ֨יהָעֲמָלֵקִיהעמלקי וְהַכְּנַעֲנִ֥יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני שָׁם֙שָׁםשם לִפְנֵיכֶ֔םלִפְנֵיכֶםלפניכם וּנְפַלְתֶּ֖םוּנְפַלְתֶּםונפלתם בֶּחָ֑רֶבבֶּחָרֶבבחרב כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן שַׁבְתֶּם֙שַׁבְתֶּםשבתם מֵאַחֲרֵ֣ימֵאַחֲרֵימאחרי יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְלֹאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה יְהוָ֖היְהוָהיהוה עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 14:44 וַיַּעְפִּ֕לוּוַיַּעְפִּלוּויעפלו לַעֲל֖וֹתלַעֲלוֹתלעלות אֶלאֶלאל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָהָ֑רהָהָרההר וַאֲר֤וֹןוַאֲרוֹןוארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּמֹשֶׁ֔הוּמֹשֶׁהומשה לֹאלֹאלא־־־מָ֖שׁוּמָשׁוּמשו מִקֶּ֥רֶבמִקֶּרֶבמקרב הַֽמַּחֲנֶֽההַמַּחֲנֶההמחנה׃׃׃ 14:45 וַיֵּ֤רֶדוַיֵּרֶדוירד הָעֲמָלֵקִי֙הָעֲמָלֵקִיהעמלקי וְהַֽכְּנַעֲנִ֔יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני הַיֹּשֵׁ֖בהַיֹּשֵׁבהישב בָּהָ֣רבָּהָרבהר הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיַּכּ֥וּםוַיַּכּוּםויכום וַֽיַּכְּת֖וּםוַיַּכְּתוּםויכתום עַדעַדעד־־־הַֽחָרְמָֽההַחָרְמָההחרמה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain