Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Numbers 24

24:1 וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא בִּלְעָ֗םבִּלְעָםבלעם כִּ֣יכִּיכי ט֞וֹבטוֹבטוב בְּעֵינֵ֤יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְבָרֵ֣ךְלְבָרֵךְלברך אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹאוְלֹאולא־־־הָלַ֥ךְהָלַךְהלך כְּפַֽעַםכְּפַעַםכפעם־־־בְּפַ֖עַםבְּפַעַםבפעם לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת נְחָשִׁ֑יםנְחָשִׁיםנחשים וַיָּ֥שֶׁתוַיָּשֶׁתוישת אֶלאֶלאל־־־הַמִּדְבָּ֖רהַמִּדְבָּרהמדבר פָּנָֽיופָּנָיופניו׃׃׃ 24:2 וַיִּשָּׂ֨אוַיִּשָּׂאוישא בִלְעָ֜םבִלְעָםבלעם אֶתאֶתאת־־־עֵינָ֗יועֵינָיועיניו וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל שֹׁכֵ֖ןשֹׁכֵןשכן לִשְׁבָטָ֑יולִשְׁבָטָיולשבטיו וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי עָלָ֖יועָלָיועליו ר֥וּחַרוּחַרוח אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 24:3 וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא מְשָׁל֖וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר נְאֻ֤םנְאֻםנאם בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם בְּנ֣וֹבְּנוֹבנו בְעֹ֔רבְעֹרבער וּנְאֻ֥םוּנְאֻםונאם הַגֶּ֖בֶרהַגֶּבֶרהגבר שְׁתֻ֥םשְׁתֻםשתם הָעָֽיִןהָעָיִןהעין׃׃׃ 24:4 נְאֻ֕םנְאֻםנאם שֹׁמֵ֖עַשֹׁמֵעַשמע אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־אֵ֑לאֵלאל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מַחֲזֵ֤המַחֲזֵהמחזה שַׁדַּי֙שַׁדַּישדי יֶֽחֱזֶ֔היֶחֱזֶהיחזה נֹפֵ֖לנֹפֵלנפל וּגְל֥וּיוּגְלוּיוגלוי עֵינָֽיִםעֵינָיִםעינים׃׃׃ 24:5 מַהמַהמה־־־טֹּ֥בוּטֹּבוּטבו אֹהָלֶ֖יךָאֹהָלֶיךָאהליך יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב מִשְׁכְּנֹתֶ֖יךָמִשְׁכְּנֹתֶיךָמשכנתיך יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 24:6 כִּנְחָלִ֣יםכִּנְחָלִיםכנחלים נִטָּ֔יוּנִטָּיוּנטיו כְּגַנֹּ֖תכְּגַנֹּתכגנת עֲלֵ֣יעֲלֵיעלי נָהָ֑רנָהָרנהר כַּאֲהָלִים֙כַּאֲהָלִיםכאהלים נָטַ֣ענָטַענטע יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּאֲרָזִ֖יםכַּאֲרָזִיםכארזים עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 24:7 יִֽזַּליִזַּליזל־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים מִדָּ֣לְיָ֔ומִדָּלְיָומדליו וְזַרְע֖וֹוְזַרְעוֹוזרעו בְּמַ֣יִםבְּמַיִםבמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְיָרֹ֤םוְיָרֹםוירם מֵֽאֲגַג֙מֵאֲגַגמאגג מַלְכּ֔וֹמַלְכּוֹמלכו וְתִנַּשֵּׂ֖אוְתִנַּשֵּׂאותנשא מַלְכֻתֽוֹמַלְכֻתוֹמלכתו׃׃׃ 24:8 אֵ֚לאֵלאל מוֹצִיא֣וֹמוֹצִיאוֹמוציאו מִמִּצְרַ֔יִםמִמִּצְרַיִםממצרים כְּתוֹעֲפֹ֥תכְּתוֹעֲפֹתכתועפת רְאֵ֖םרְאֵםראם ל֑וֹלוֹלו יֹאכַ֞ליֹאכַליאכל גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים צָרָ֗יוצָרָיוצריו וְעַצְמֹתֵיהֶ֛םוְעַצְמֹתֵיהֶםועצמתיהם יְגָרֵ֖םיְגָרֵםיגרם וְחִצָּ֥יווְחִצָּיווחציו יִמְחָֽץיִמְחָץימחץ׃׃׃ 24:9 כָּרַ֨עכָּרַעכרע שָׁכַ֧בשָׁכַבשכב כַּאֲרִ֛יכַּאֲרִיכארי וּכְלָבִ֖יאוּכְלָבִיאוכלביא מִ֣ימִימי יְקִימֶ֑נּוּיְקִימֶנּוּיקימנו מְבָרֲכֶ֣יךָמְבָרֲכֶיךָמברכיך בָר֔וּךְבָרוּךְברוך וְאֹרְרֶ֖יךָוְאֹרְרֶיךָוארריך אָרֽוּראָרוּרארור׃׃׃ 24:10 וַיִּֽחַרוַיִּחַרויחר־־־אַ֤ףאַףאף בָּלָק֙בָּלָקבלק אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַיִּסְפֹּ֖קוַיִּסְפֹּקויספק אֶתאֶתאת־־־כַּפָּ֑יוכַּפָּיוכפיו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּלָ֜קבָּלָקבלק אֶלאֶלאל־־־בִּלְעָ֗םבִּלְעָםבלעם לָקֹ֤בלָקֹבלקב אֹֽיְבַי֙אֹיְבַיאיבי קְרָאתִ֔יךָקְרָאתִיךָקראתיך וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה בֵּרַ֣כְתָּבֵּרַכְתָּברכת בָרֵ֔ךְבָרֵךְברך זֶ֖הזֶהזה שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש פְּעָמִֽיםפְּעָמִיםפעמים׃׃׃ 24:11 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה בְּרַחבְּרַחברח־־־לְךָ֣לְךָלך אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמֶ֑ךָמְקוֹמֶךָמקומך אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי כַּבֵּ֣דכַּבֵּדכבד אֲכַבֶּדְךָ֔אֲכַבֶּדְךָאכבדך וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה מְנָעֲךָ֥מְנָעֲךָמנעך יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִכָּבֽוֹדמִכָּבוֹדמכבוד׃׃׃ 24:12 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בִּלְעָ֖םבִּלְעָםבלעם אֶלאֶלאל־־־בָּלָ֑קבָּלָקבלק הֲלֹ֗אהֲלֹאהלא גַּ֧םגַּםגם אֶלאֶלאל־־־מַלְאָכֶ֛יךָמַלְאָכֶיךָמלאכיך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חְתָּשָׁלַחְתָּשלחת אֵלַ֖יאֵלַיאלי דִּבַּ֥רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 24:13 אִםאִםאם־־־יִתֶּןיִתֶּןיתן־־־לִ֨ילִילי בָלָ֜קבָלָקבלק מְלֹ֣אמְלֹאמלא בֵיתוֹ֮בֵיתוֹביתו כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף וְזָהָב֒וְזָהָבוזהב לֹ֣אלֹאלא אוּכַ֗לאוּכַלאוכל לַעֲבֹר֙לַעֲבֹרלעבר אֶתאֶתאת־־־פִּ֣יפִּיפי יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות טוֹבָ֛הטוֹבָהטובה א֥וֹאוֹאו רָעָ֖הרָעָהרעה מִלִּבִּ֑ימִלִּבִּימלבי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְדַבֵּ֥ריְדַבֵּרידבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֹת֥וֹאֹתוֹאתו אֲדַבֵּֽראֲדַבֵּראדבר׃׃׃ 24:14 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני הוֹלֵ֖ךְהוֹלֵךְהולך לְעַמִּ֑ילְעַמִּילעמי לְכָה֙לְכָהלכה אִיעָ֣צְךָ֔אִיעָצְךָאיעצך אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֜היַעֲשֶׂהיעשה הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֛ההַזֶּההזה לְעַמְּךָ֖לְעַמְּךָלעמך בְּאַחֲרִ֥יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 24:15 וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא מְשָׁל֖וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר נְאֻ֤םנְאֻםנאם בִּלְעָם֙בִּלְעָםבלעם בְּנ֣וֹבְּנוֹבנו בְעֹ֔רבְעֹרבער וּנְאֻ֥םוּנְאֻםונאם הַגֶּ֖בֶרהַגֶּבֶרהגבר שְׁתֻ֥םשְׁתֻםשתם הָעָֽיִןהָעָיִןהעין׃׃׃ 24:16 נְאֻ֗םנְאֻםנאם שֹׁמֵ֙עַ֙שֹׁמֵעַשמע אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־אֵ֔לאֵלאל וְיֹדֵ֖עַוְיֹדֵעַוידע דַּ֣עַתדַּעַתדעת עֶלְי֑וֹןעֶלְיוֹןעליון מַחֲזֵ֤המַחֲזֵהמחזה שַׁדַּי֙שַׁדַּישדי יֶֽחֱזֶ֔היֶחֱזֶהיחזה נֹפֵ֖לנֹפֵלנפל וּגְל֥וּיוּגְלוּיוגלוי עֵינָֽיִםעֵינָיִםעינים׃׃׃ 24:17 אֶרְאֶ֙נּוּ֙אֶרְאֶנּוּאראנו וְלֹ֣אוְלֹאולא עַתָּ֔העַתָּהעתה אֲשׁוּרֶ֖נּוּאֲשׁוּרֶנּוּאשורנו וְלֹ֣אוְלֹאולא קָר֑וֹבקָרוֹבקרוב דָּרַ֨ךְדָּרַךְדרך כּוֹכָ֜בכּוֹכָבכוכב מִֽיַּעֲקֹ֗במִיַּעֲקֹבמיעקב וְקָ֥םוְקָםוקם שֵׁ֙בֶט֙שֵׁבֶטשבט מִיִּשְׂרָאֵ֔למִיִּשְׂרָאֵלמישראל וּמָחַץ֙וּמָחַץומחץ פַּאֲתֵ֣יפַּאֲתֵיפאתי מוֹאָ֔במוֹאָבמואב וְקַרְקַ֖רוְקַרְקַרוקרקר כָּלכָּלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־שֵֽׁתשֵׁתשת׃׃׃ 24:18 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה אֱד֜וֹםאֱדוֹםאדום יְרֵשָׁ֗היְרֵשָׁהירשה וְהָיָ֧הוְהָיָהוהיה יְרֵשָׁ֛היְרֵשָׁהירשה שֵׂעִ֖ירשֵׂעִירשעיר אֹיְבָ֑יואֹיְבָיואיביו וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 24:19 וְיֵ֖רְדְּוְיֵרְדְּוירד מִֽיַּעֲקֹ֑במִיַּעֲקֹבמיעקב וְהֶֽאֱבִ֥ידוְהֶאֱבִידוהאביד שָׂרִ֖ידשָׂרִידשריד מֵעִֽירמֵעִירמעיר׃׃׃ 24:20 וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־עֲמָלֵ֔קעֲמָלֵקעמלק וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא מְשָׁל֖וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר רֵאשִׁ֤יתרֵאשִׁיתראשית גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים עֲמָלֵ֔קעֲמָלֵקעמלק וְאַחֲרִית֖וֹוְאַחֲרִיתוֹואחריתו עֲדֵ֥יעֲדֵיעדי אֹבֵֽדאֹבֵדאבד׃׃׃ 24:21 וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הַקֵּינִ֔יהַקֵּינִיהקיני וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא מְשָׁל֖וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אֵיתָן֙אֵיתָןאיתן מֽוֹשָׁבֶ֔ךָמוֹשָׁבֶךָמושבך וְשִׂ֥יםוְשִׂיםושים בַּסֶּ֖לַעבַּסֶּלַעבסלע קִנֶּֽךָקִנֶּךָקנך׃׃׃ 24:22 כִּ֥יכִּיכי אִםאִםאם־־־יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה לְבָ֣עֵֽרלְבָעֵרלבער קָ֑יִןקָיִןקין עַדעַדעד־־־מָ֖המָהמה אַשּׁ֥וּראַשּׁוּראשור תִּשְׁבֶּֽךָּתִּשְׁבֶּךָּתשבך׃׃׃ 24:23 וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא מְשָׁל֖וֹמְשָׁלוֹמשלו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר א֕וֹיאוֹיאוי מִ֥ימִימי יִחְיֶ֖היִחְיֶהיחיה מִשֻּׂמ֥וֹמִשֻּׂמוֹמשמו אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 24:24 וְצִים֙וְצִיםוצים מִיַּ֣דמִיַּדמיד כִּתִּ֔יםכִּתִּיםכתים וְעִנּ֥וּוְעִנּוּוענו אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור וְעִנּוּוְעִנּוּוענו־־־עֵ֑בֶרעֵבֶרעבר וְגַםוְגַםוגם־־־ה֖וּאהוּאהוא עֲדֵ֥יעֲדֵיעדי אֹבֵֽדאֹבֵדאבד׃׃׃ 24:25 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם בִּלְעָ֔םבִּלְעָםבלעם וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך וַיָּ֣שָׁבוַיָּשָׁבוישב לִמְקֹמ֑וֹלִמְקֹמוֹלמקמו וְגַםוְגַםוגם־־־בָּלָ֖קבָּלָקבלק הָלַ֥ךְהָלַךְהלך לְדַרְכּֽוֹלְדַרְכּוֹלדרכו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain