Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 17

17:1 ט֤וֹבטוֹבטוב פַּ֣תפַּתפת חֲ֭רֵבָהחֲרֵבָהחרבה וְשַׁלְוָהוְשַׁלְוָהושלוה־־־בָ֑הּבָהּבה מִ֝בַּ֗יִתמִבַּיִתמבית מָלֵ֥אמָלֵאמלא זִבְחֵיזִבְחֵיזבחי־־־רִֽיברִיבריב׃׃׃ 17:2 עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־מַשְׂכִּ֗ילמַשְׂכִּילמשכיל יִ֭מְשֹׁליִמְשֹׁלימשל בְּבֵ֣ןבְּבֵןבבן מֵבִ֑ישׁמֵבִישׁמביש וּבְת֥וֹךְוּבְתוֹךְובתוך אַ֝חִ֗יםאַחִיםאחים יַחֲלֹ֥קיַחֲלֹקיחלק נַחֲלָֽהנַחֲלָהנחלה׃׃׃ 17:3 מַצְרֵ֣ףמַצְרֵףמצרף לַ֭כֶּסֶףלַכֶּסֶףלכסף וְכ֣וּרוְכוּרוכור לַזָּהָ֑בלַזָּהָבלזהב וּבֹחֵ֖ןוּבֹחֵןובחן לִבּ֣וֹתלִבּוֹתלבות יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 17:4 מֵ֭רַעמֵרַעמרע מַקְשִׁ֣יבמַקְשִׁיבמקשיב עַלעַלעל־־־שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־אָ֑וֶןאָוֶןאון שֶׁ֥קֶרשֶׁקֶרשקר מֵ֝זִיןמֵזִיןמזין עַלעַלעל־־־לְשׁ֥וֹןלְשׁוֹןלשון הַוֺּֽתהַוֺּתהות׃׃׃ 17:5 לֹעֵ֣גלֹעֵגלעג לָ֭רָשׁלָרָשׁלרש חֵרֵ֣ףחֵרֵףחרף עֹשֵׂ֑הוּעֹשֵׂהוּעשהו שָׂמֵ֥חַשָׂמֵחַשמח לְ֝אֵ֗ידלְאֵידלאיד לֹ֣אלֹאלא יִנָּקֶֽהיִנָּקֶהינקה׃׃׃ 17:6 עֲטֶ֣רֶתעֲטֶרֶתעטרת זְ֭קֵנִיםזְקֵנִיםזקנים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בָנִ֑יםבָנִיםבנים וְתִפְאֶ֖רֶתוְתִפְאֶרֶתותפארת בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ 17:7 לֹאלֹאלא־־־נָאוָ֣הנָאוָהנאוה לְנָבָ֣ללְנָבָללנבל שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־יֶ֑תֶריֶתֶריתר אַ֝֗ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־לְנָדִ֥יבלְנָדִיבלנדיב שְׂפַתשְׂפַתשפת־־־שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 17:8 אֶֽבֶןאֶבֶןאבן־־־חֵ֣ןחֵןחן הַ֭שֹּׁחַדהַשֹּׁחַדהשחד בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני בְעָלָ֑יובְעָלָיובעליו אֶֽלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר יִפְנֶ֣היִפְנֶהיפנה יַשְׂכִּֽיליַשְׂכִּילישכיל׃׃׃ 17:9 מְֽכַסֶּהמְכַסֶּהמכסה־־־פֶּ֭שַׁעפֶּשַׁעפשע מְבַקֵּ֣שׁמְבַקֵּשׁמבקש אַהֲבָ֑האַהֲבָהאהבה וְשֹׁנֶ֥הוְשֹׁנֶהושנה בְ֝דָבָ֗רבְדָבָרבדבר מַפְרִ֥ידמַפְרִידמפריד אַלּֽוּףאַלּוּףאלוף׃׃׃ 17:10 תֵּ֣חַתתֵּחַתתחת גְּעָרָ֣הגְּעָרָהגערה בְמֵבִ֑יןבְמֵבִיןבמבין מֵהַכּ֖וֹתמֵהַכּוֹתמהכות כְּסִ֣ילכְּסִילכסיל מֵאָֽהמֵאָהמאה׃׃׃ 17:11 אַךְאַךְאך־־־מְרִ֥ימְרִימרי יְבַקֶּשׁיְבַקֶּשׁיבקש־־־רָ֑ערָערע וּמַלְאָ֥ךְוּמַלְאָךְומלאך אַ֝כְזָרִ֗יאַכְזָרִיאכזרי יְשֻׁלַּחיְשֻׁלַּחישלח־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 17:12 פָּג֬וֹשׁפָּגוֹשׁפגוש דֹּ֣בדֹּבדב שַׁכּ֣וּלשַׁכּוּלשכול בְּאִ֑ישׁבְּאִישׁבאיש וְאַלוְאַלואל־־־כְּ֝סִ֗ילכְּסִילכסיל בְּאִוַּלְתּֽוֹבְּאִוַּלְתּוֹבאולתו׃׃׃ 17:13 מֵשִׁ֣יבמֵשִׁיבמשיב רָ֭עָהרָעָהרעה תַּ֣חַתתַּחַתתחת טוֹבָ֑הטוֹבָהטובה לֹאלֹאלא־־־[תָמִישׁ כ][תָמִישׁ כ][תמיש כ] (תָמ֥וּשׁ ק)(תָמוּשׁ ק)(תמוש ק) רָ֝עָ֗הרָעָהרעה מִבֵּיתֽוֹמִבֵּיתוֹמביתו׃׃׃ 17:14 פּ֣וֹטֵֽרפּוֹטֵרפוטר מַ֭יִםמַיִםמים רֵאשִׁ֣יתרֵאשִׁיתראשית מָד֑וֹןמָדוֹןמדון וְלִפְנֵ֥יוְלִפְנֵיולפני הִ֝תְגַּלַּ֗עהִתְגַּלַּעהתגלע הָרִ֥יבהָרִיבהריב נְטֽוֹשׁנְטוֹשׁנטוש׃׃׃ 17:15 מַצְדִּ֣יקמַצְדִּיקמצדיק רָ֭שָׁערָשָׁערשע וּמַרְשִׁ֣יעַוּמַרְשִׁיעַומרשיע צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק תּוֹעֲבַ֥תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה גַּםגַּםגם־־־שְׁנֵיהֶֽםשְׁנֵיהֶםשניהם׃׃׃ 17:16 לָמָּהלָמָּהלמה־־־זֶּ֣הזֶּהזה מְחִ֣ירמְחִירמחיר בְּיַדבְּיַדביד־־־כְּסִ֑ילכְּסִילכסיל לִקְנ֖וֹתלִקְנוֹתלקנות חָכְמָ֣החָכְמָהחכמה וְלֶבוְלֶבולב־־־אָֽיִןאָיִןאין׃׃׃ 17:17 בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵ֭תעֵתעת אֹהֵ֣באֹהֵבאהב הָרֵ֑עַהָרֵעַהרע וְאָ֥חוְאָחואח לְ֝צָרָ֗הלְצָרָהלצרה יִוָּלֵֽדיִוָּלֵדיולד׃׃׃ 17:18 אָדָ֣םאָדָםאדם חֲסַרחֲסַרחסר־־־לֵ֭בלֵבלב תּוֹקֵ֣עַתּוֹקֵעַתוקע כָּ֑ףכָּףכף עֹרֵ֥בעֹרֵבערב עֲ֝רֻבָּ֗העֲרֻבָּהערבה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 17:19 אֹ֣הֵֽבאֹהֵבאהב פֶּ֭שַׁעפֶּשַׁעפשע אֹהֵ֣באֹהֵבאהב מַצָּ֑המַצָּהמצה מַגְבִּ֥יהַּמַגְבִּיהַּמגביה פִּ֝תְח֗וֹפִּתְחוֹפתחו מְבַקֶּשׁמְבַקֶּשׁמבקש־־־שָֽׁבֶרשָׁבֶרשבר׃׃׃ 17:20 עִקֶּשׁעִקֶּשׁעקש־־־לֵ֭בלֵבלב לֹ֣אלֹאלא יִמְצָאיִמְצָאימצא־־־ט֑וֹבטוֹבטוב וְנֶהְפָּ֥ךְוְנֶהְפָּךְונהפך בִּ֝לְשׁוֹנ֗וֹבִּלְשׁוֹנוֹבלשונו יִפּ֥וֹליִפּוֹליפול בְּרָעָֽהבְּרָעָהברעה׃׃׃ 17:21 יֹלֵ֣דיֹלֵדילד כְּ֭סִילכְּסִילכסיל לְת֣וּגָהלְתוּגָהלתוגה ל֑וֹלוֹלו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִ֝שְׂמַ֗חיִשְׂמַחישמח אֲבִ֣יאֲבִיאבי נָבָֽלנָבָלנבל׃׃׃ 17:22 לֵ֣בלֵבלב שָׂ֭מֵחַשָׂמֵחַשמח יֵיטִ֣ביֵיטִבייטב גֵּהָ֑הגֵּהָהגהה וְר֥וּחַוְרוּחַורוח נְ֝כֵאָ֗הנְכֵאָהנכאה תְּיַבֶּשׁתְּיַבֶּשׁתיבש־־־גָּֽרֶםגָּרֶםגרם׃׃׃ 17:23 שֹׁ֣חַדשֹׁחַדשחד מֵ֭חֵיקמֵחֵיקמחיק רָשָׁ֣ערָשָׁערשע יִקָּ֑חיִקָּחיקח לְ֝הַטּ֗וֹתלְהַטּוֹתלהטות אָרְח֥וֹתאָרְחוֹתארחות מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 17:24 אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני מֵבִ֣יןמֵבִיןמבין חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְעֵינֵ֥יוְעֵינֵיועיני כְ֝סִ֗ילכְסִילכסיל בִּקְצֵהבִּקְצֵהבקצה־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 17:25 כַּ֣עַסכַּעַסכעס לְ֭אָבִיולְאָבִיולאביו בֵּ֣ןבֵּןבן כְּסִ֑ילכְּסִילכסיל וּ֝מֶ֗מֶרוּמֶמֶרוממר לְיוֹלַדְתּֽוֹלְיוֹלַדְתּוֹליולדתו׃׃׃ 17:26 גַּ֤םגַּםגם עֲנ֣וֹשׁעֲנוֹשׁענוש לַצַּדִּ֣יקלַצַּדִּיקלצדיק לֹאלֹאלא־־־ט֑וֹבטוֹבטוב לְהַכּ֖וֹתלְהַכּוֹתלהכות נְדִיבִ֣יםנְדִיבִיםנדיבים עַלעַלעל־־־יֹֽשֶׁריֹשֶׁרישר׃׃׃ 17:27 חוֹשֵׂ֣ךְחוֹשֵׂךְחושך אֲ֭מָרָיואֲמָרָיואמריו יוֹדֵ֣עַיוֹדֵעַיודע דָּ֑עַתדָּעַתדעת [וְקַר כ][וְקַר כ][וקר כ] (יְקַר ק)(יְקַר ק)(יקר ק) ר֝֗וּחַרוּחַרוח אִ֣ישׁאִישׁאיש תְּבוּנָֽהתְּבוּנָהתבונה׃׃׃ 17:28 גַּ֤םגַּםגם אֱוִ֣ילאֱוִילאויל מַ֭חֲרִישׁמַחֲרִישׁמחריש חָכָ֣םחָכָםחכם יֵחָשֵׁ֑ביֵחָשֵׁביחשב אֹטֵ֖םאֹטֵםאטם שְׂפָתָ֣יושְׂפָתָיושפתיו נָבֽוֹןנָבוֹןנבון׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain