Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 77

77:1 לַמְנַצֵּ֥חַלַמְנַצֵּחַלמנצח עַֽלעַלעל־־־[יְדִיתוּן כ][יְדִיתוּן כ][ידיתון כ] (יְדוּת֗וּן ק)(יְדוּתוּן ק)(ידותון ק) לְאָסָ֥ףלְאָסָףלאסף מִזְמֽוֹרמִזְמוֹרמזמור׃׃׃ 77:2 קוֹלִ֣יקוֹלִיקולי אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים וְאֶצְעָ֑קָהוְאֶצְעָקָהואצעקה קוֹלִ֥יקוֹלִיקולי אֶלאֶלאל־־־אֱ֝לֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים וְהַאֲזִ֥יןוְהַאֲזִיןוהאזין אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 77:3 בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום צָרָתִי֮צָרָתִיצרתי אֲדֹנָ֪יאֲדֹנָיאדני דָּ֫רָ֥שְׁתִּידָּרָשְׁתִּידרשתי יָדִ֤ייָדִיידי ׀׀׀ לַ֣יְלָהלַיְלָהלילה נִ֭גְּרָהנִגְּרָהנגרה וְלֹ֣אוְלֹאולא תָפ֑וּגתָפוּגתפוג מֵאֲנָ֖המֵאֲנָהמאנה הִנָּחֵ֣םהִנָּחֵםהנחם נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 77:4 אֶזְכְּרָ֣האֶזְכְּרָהאזכרה אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים וְאֶֽהֱמָיָ֑הוְאֶהֱמָיָהואהמיה אָשִׂ֓יחָהאָשִׂיחָהאשיחה ׀׀׀ וְתִתְעַטֵּ֖ףוְתִתְעַטֵּףותתעטף רוּחִ֣ירוּחִירוחי סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 77:5 אָ֭חַזְתָּאָחַזְתָּאחזת שְׁמֻר֣וֹתשְׁמֻרוֹתשמרות עֵינָ֑יעֵינָיעיני נִ֝פְעַ֗מְתִּינִפְעַמְתִּינפעמתי וְלֹ֣אוְלֹאולא אֲדַבֵּֽראֲדַבֵּראדבר׃׃׃ 77:6 חִשַּׁ֣בְתִּיחִשַּׁבְתִּיחשבתי יָמִ֣יםיָמִיםימים מִקֶּ֑דֶםמִקֶּדֶםמקדם שְׁ֝נ֗וֹתשְׁנוֹתשנות עוֹלָמִֽיםעוֹלָמִיםעולמים׃׃׃ 77:7 אֶֽזְכְּרָ֥האֶזְכְּרָהאזכרה נְגִינָתִ֗ינְגִינָתִינגינתי בַּ֫לָּ֥יְלָהבַּלָּיְלָהבלילה עִםעִםעם־־־לְבָבִ֥ילְבָבִילבבי אָשִׂ֑יחָהאָשִׂיחָהאשיחה וַיְחַפֵּ֥שׂוַיְחַפֵּשׂויחפש רוּחִֽירוּחִירוחי׃׃׃ 77:8 הַֽ֭לְעוֹלָמִיםהַלְעוֹלָמִיםהלעולמים יִזְנַ֥חיִזְנַחיזנח ׀׀׀ אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֹסִ֖יףיֹסִיףיסיף לִרְצ֣וֹתלִרְצוֹתלרצות עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 77:9 הֶאָפֵ֣סהֶאָפֵסהאפס לָנֶ֣צַחלָנֶצַחלנצח חַסְדּ֑וֹחַסְדּוֹחסדו גָּ֥מַרגָּמַרגמר אֹ֝֗מֶראֹמֶראמר לְדֹ֣רלְדֹרלדר וָדֹֽרוָדֹרודר׃׃׃ 77:10 הֲשָׁכַ֣חהֲשָׁכַחהשכח חַנּ֣וֹתחַנּוֹתחנות אֵ֑לאֵלאל אִםאִםאם־־־קָפַ֥ץקָפַץקפץ בְּ֝אַ֗ףבְּאַףבאף רַחֲמָ֥יורַחֲמָיורחמיו סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 77:11 וָ֭אֹמַרוָאֹמַרואמר חַלּ֣וֹתִיחַלּוֹתִיחלותי הִ֑יאהִיאהיא שְׁ֝נ֗וֹתשְׁנוֹתשנות יְמִ֣יןיְמִיןימין עֶלְיֽוֹןעֶלְיוֹןעליון׃׃׃ 77:12 [אַזְכִּיר כ][אַזְכִּיר כ][אזכיר כ] (אֶזְכּ֥וֹר ק)(אֶזְכּוֹר ק)(אזכור ק) מַֽעַלְלֵימַעַלְלֵימעללי־־־יָ֑הּיָהּיה כִּֽיכִּיכי־־־אֶזְכְּרָ֖האֶזְכְּרָהאזכרה מִקֶּ֣דֶםמִקֶּדֶםמקדם פִּלְאֶֽךָפִּלְאֶךָפלאך׃׃׃ 77:13 וְהָגִ֥יתִיוְהָגִיתִיוהגיתי בְכָלבְכָלבכל־־־פָּעֳלֶ֑ךָפָּעֳלֶךָפעלך וּֽבַעֲלִ֖ילוֹתֶ֣יךָוּבַעֲלִילוֹתֶיךָובעלילותיך אָשִֽׂיחָהאָשִׂיחָהאשיחה׃׃׃ 77:14 אֱ֭לֹהִיםאֱלֹהִיםאלהים בַּקֹּ֣דֶשׁבַּקֹּדֶשׁבקדש דַּרְכֶּ֑ךָדַּרְכֶּךָדרכך מִימִימי־־־אֵ֥לאֵלאל גָּ֝ד֗וֹלגָּדוֹלגדול כֵּֽאלֹהִֽיםכֵּאלֹהִיםכאלהים׃׃׃ 77:15 אַתָּ֣האַתָּהאתה הָ֭אֵלהָאֵלהאל עֹ֣שֵׂהעֹשֵׂהעשה פֶ֑לֶאפֶלֶאפלא הוֹדַ֖עְתָּהוֹדַעְתָּהודעת בָעַמִּ֣יםבָעַמִּיםבעמים עֻזֶּֽךָעֻזֶּךָעזך׃׃׃ 77:16 גָּאַ֣לְתָּגָּאַלְתָּגאלת בִּזְר֣וֹעַבִּזְרוֹעַבזרוע עַמֶּ֑ךָעַמֶּךָעמך בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב וְיוֹסֵ֣ףוְיוֹסֵףויוסף סֶֽלָהסֶלָהסלה׃׃׃ 77:17 רָ֘א֤וּךָרָאוּךָראוך מַּ֨יִםמַּיִםמים ׀׀׀ אֱ‍ֽלֹהִ֗יםאֱ‍לֹהִיםא‍להים רָא֣וּךָרָאוּךָראוך מַּ֣יִםמַּיִםמים יָחִ֑ילוּיָחִילוּיחילו אַ֝֗ףאַףאף יִרְגְּז֥וּיִרְגְּזוּירגזו תְהֹמֽוֹתתְהֹמוֹתתהמות׃׃׃ 77:18 זֹ֤רְמוּזֹרְמוּזרמו מַ֨יִםמַיִםמים ׀׀׀ עָב֗וֹתעָבוֹתעבות ק֭וֹלקוֹלקול נָתְנ֣וּנָתְנוּנתנו שְׁחָקִ֑יםשְׁחָקִיםשחקים אַףאַףאף־־־חֲ֝צָצֶ֗יךָחֲצָצֶיךָחצציך יִתְהַלָּֽכוּיִתְהַלָּכוּיתהלכו׃׃׃ 77:19 ק֤וֹלקוֹלקול רַעַמְךָ֨רַעַמְךָרעמך ׀׀׀ בַּגַּלְגַּ֗לבַּגַּלְגַּלבגלגל הֵאִ֣ירוּהֵאִירוּהאירו בְרָקִ֣יםבְרָקִיםברקים תֵּבֵ֑לתֵּבֵלתבל רָגְזָ֖הרָגְזָהרגזה וַתִּרְעַ֣שׁוַתִּרְעַשׁותרעש הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 77:20 בַּיָּ֤םבַּיָּםבים דַּרְכֶּ֗ךָדַּרְכֶּךָדרכך [וּשְׁבִילֶיךָ כ][וּשְׁבִילֶיךָ כ][ושביליך כ] (וּֽ֭שְׁבִֽילְךָ ק)(וּשְׁבִילְךָ ק)(ושבילך ק) בְּמַ֣יִםבְּמַיִםבמים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְ֝עִקְּבוֹתֶ֗יךָוְעִקְּבוֹתֶיךָועקבותיך לֹ֣אלֹאלא נֹדָֽעוּנֹדָעוּנדעו׃׃׃ 77:21 נָחִ֣יתָנָחִיתָנחית כַצֹּ֣אןכַצֹּאןכצאן עַמֶּ֑ךָעַמֶּךָעמך בְּֽיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹֽןוְאַהֲרֹןואהרן׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain