Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 18

18:1 לְֽ֭תַאֲוָהלְתַאֲוָהלתאוה יְבַקֵּ֣שׁיְבַקֵּשׁיבקש נִפְרָ֑דנִפְרָדנפרד בְּכָלבְּכָלבכל־־־תּ֝וּשִׁיָּ֗התּוּשִׁיָּהתושיה יִתְגַּלָּֽעיִתְגַּלָּעיתגלע׃׃׃ 18:2 לֹֽאלֹאלא־־־יַחְפֹּ֣ץיַחְפֹּץיחפץ כְּ֭סִילכְּסִילכסיל בִּתְבוּנָ֑הבִּתְבוּנָהבתבונה כִּ֝֗יכִּיכי אִֽםאִםאם־־־בְּהִתְגַּלּ֥וֹתבְּהִתְגַּלּוֹתבהתגלות לִבּֽוֹלִבּוֹלבו׃׃׃ 18:3 בְּֽבוֹאבְּבוֹאבבוא־־־רָ֭שָׁערָשָׁערשע בָּ֣אבָּאבא גַםגַםגם־־־בּ֑וּזבּוּזבוז וְֽעִםוְעִםועם־־־קָל֥וֹןקָלוֹןקלון חֶרְפָּֽהחֶרְפָּהחרפה׃׃׃ 18:4 מַ֣יִםמַיִםמים עֲ֭מֻקִּיםעֲמֻקִּיםעמקים דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי פִיפִיפי־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש נַ֥חַלנַחַלנחל נֹ֝בֵ֗עַנֹבֵעַנבע מְק֣וֹרמְקוֹרמקור חָכְמָֽהחָכְמָהחכמה׃׃׃ 18:5 שְׂאֵ֣תשְׂאֵתשאת פְּנֵיפְּנֵיפני־־־רָשָׁ֣ערָשָׁערשע לֹאלֹאלא־־־ט֑וֹבטוֹבטוב לְהַטּ֥וֹתלְהַטּוֹתלהטות צַ֝דִּ֗יקצַדִּיקצדיק בַּמִּשְׁפָּֽטבַּמִּשְׁפָּטבמשפט׃׃׃ 18:6 שִׂפְתֵ֣ישִׂפְתֵישפתי כְ֭סִילכְסִילכסיל יָבֹ֣אֽוּיָבֹאוּיבאו בְרִ֑יבבְרִיבבריב וּ֝פִ֗יווּפִיוופיו לְֽמַהֲלֻמ֥וֹתלְמַהֲלֻמוֹתלמהלמות יִקְרָֽאיִקְרָאיקרא׃׃׃ 18:7 פִּֽיפִּיפי־־־כְ֭סִילכְסִילכסיל מְחִתָּהמְחִתָּהמחתה־־־ל֑וֹלוֹלו וּ֝שְׂפָתָ֗יווּשְׂפָתָיוושפתיו מוֹקֵ֥שׁמוֹקֵשׁמוקש נַפְשֽׁוֹנַפְשׁוֹנפשו׃׃׃ 18:8 דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי נִ֭רְגָּןנִרְגָּןנרגן כְּמִֽתְלַהֲמִ֑יםכְּמִתְלַהֲמִיםכמתלהמים וְ֝הֵ֗םוְהֵםוהם יָרְד֥וּיָרְדוּירדו חַדְרֵיחַדְרֵיחדרי־־־בָֽטֶןבָטֶןבטן׃׃׃ 18:9 גַּ֭םגַּםגם מִתְרַפֶּ֣המִתְרַפֶּהמתרפה בִמְלַאכְתּ֑וֹבִמְלַאכְתּוֹבמלאכתו אָ֥חאָחאח ה֝֗וּאהוּאהוא לְבַ֣עַללְבַעַללבעל מַשְׁחִֽיתמַשְׁחִיתמשחית׃׃׃ 18:10 מִגְדַּלמִגְדַּלמגדל־־־עֹ֭זעֹזעז שֵׁ֣םשֵׁםשם יְהוָ֑היְהוָהיהוה בּֽוֹבּוֹבו־־־יָר֖וּץיָרוּץירוץ צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק וְנִשְׂגָּֽבוְנִשְׂגָּבונשגב׃׃׃ 18:11 ה֣וֹןהוֹןהון עָ֭שִׁירעָשִׁירעשיר קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית עֻזּ֑וֹעֻזּוֹעזו וּכְחוֹמָ֥הוּכְחוֹמָהוכחומה נִ֝שְׂגָּבָ֗הנִשְׂגָּבָהנשגבה בְּמַשְׂכִּיתֽוֹבְּמַשְׂכִּיתוֹבמשכיתו׃׃׃ 18:12 לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־שֶׁ֭בֶרשֶׁבֶרשבר יִגְבַּ֣הּיִגְבַּהּיגבה לֵבלֵבלב־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְלִפְנֵ֖יוְלִפְנֵיולפני כָב֣וֹדכָבוֹדכבוד עֲנָוָֽהעֲנָוָהענוה׃׃׃ 18:13 מֵשִׁ֣יבמֵשִׁיבמשיב דָּ֭בָרדָּבָרדבר בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם יִשְׁמָ֑עיִשְׁמָעישמע אִוֶּ֥לֶתאִוֶּלֶתאולת הִיאהִיאהיא־־־ל֝֗וֹלוֹלו וּכְלִמָּֽהוּכְלִמָּהוכלמה׃׃׃ 18:14 רֽוּחַרוּחַרוח־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש יְכַלְכֵּ֣ליְכַלְכֵּליכלכל מַחֲלֵ֑הוּמַחֲלֵהוּמחלהו וְר֥וּחַוְרוּחַורוח נְ֝כֵאָ֗הנְכֵאָהנכאה מִ֣ימִימי יִשָּׂאֶֽנָּהיִשָּׂאֶנָּהישאנה׃׃׃ 18:15 לֵ֣בלֵבלב נָ֭בוֹןנָבוֹןנבון יִקְנֶהיִקְנֶהיקנה־־־דָּ֑עַתדָּעַתדעת וְאֹ֥זֶןוְאֹזֶןואזן חֲ֝כָמִ֗יםחֲכָמִיםחכמים תְּבַקֶּשׁתְּבַקֶּשׁתבקש־־־דָּֽעַתדָּעַתדעת׃׃׃ 18:16 מַתָּ֣ןמַתָּןמתן אָ֭דָםאָדָםאדם יַרְחִ֣יביַרְחִיבירחיב ל֑וֹלוֹלו וְלִפְנֵ֖יוְלִפְנֵיולפני גְדֹלִ֣יםגְדֹלִיםגדלים יַנְחֶֽנּוּיַנְחֶנּוּינחנו׃׃׃ 18:17 צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק הָרִאשׁ֣וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון בְּרִיב֑וֹבְּרִיבוֹבריבו [יָבֹא כ][יָבֹא כ][יבא כ] (וּבָֽא ק)(וּבָא ק)(ובא ק) רֵ֝עֵ֗הוּרֵעֵהוּרעהו וַחֲקָרֽוֹוַחֲקָרוֹוחקרו׃׃׃ 18:18 מִ֭דְיָנִיםמִדְיָנִיםמדינים יַשְׁבִּ֣יתיַשְׁבִּיתישבית הַגּוֹרָ֑להַגּוֹרָלהגורל וּבֵ֖יןוּבֵיןובין עֲצוּמִ֣יםעֲצוּמִיםעצומים יַפְרִֽידיַפְרִידיפריד׃׃׃ 18:19 אָ֗חאָחאח נִפְשָׁ֥ענִפְשָׁענפשע מִקִּרְיַתמִקִּרְיַתמקרית־־־עֹ֑זעֹזעז [וּמְדֹונִים כ][וּמְדֹונִים כ][ומדונים כ] (וּ֝מִדְיָנִ֗ים ק)(וּמִדְיָנִים ק)(ומדינים ק) כִּבְרִ֥יחַכִּבְרִיחַכבריח אַרְמֽוֹןאַרְמוֹןארמון׃׃׃ 18:20 מִפְּרִ֣ימִפְּרִימפרי פִיפִיפי־־־אִ֭ישׁאִישׁאיש תִּשְׂבַּ֣עתִּשְׂבַּעתשבע בִּטְנ֑וֹבִּטְנוֹבטנו תְּבוּאַ֖תתְּבוּאַתתבואת שְׂפָתָ֣יושְׂפָתָיושפתיו יִשְׂבָּֽעיִשְׂבָּעישבע׃׃׃ 18:21 מָ֣וֶתמָוֶתמות וְ֭חַיִּיםוְחַיִּיםוחיים בְּיַדבְּיַדביד־־־לָשׁ֑וֹןלָשׁוֹןלשון וְ֝אֹהֲבֶ֗יהָוְאֹהֲבֶיהָואהביה יֹאכַ֥ליֹאכַליאכל פִּרְיָֽהּפִּרְיָהּפריה׃׃׃ 18:22 מָצָ֣אמָצָאמצא אִ֭שָּׁהאִשָּׁהאשה מָ֣צָאמָצָאמצא ט֑וֹבטוֹבטוב וַיָּ֥פֶקוַיָּפֶקויפק רָ֝צ֗וֹןרָצוֹןרצון מֵיְהוָֽהמֵיְהוָהמיהוה׃׃׃ 18:23 תַּחֲנוּנִ֥יםתַּחֲנוּנִיםתחנונים יְדַבֶּריְדַבֶּרידבר־־־רָ֑שׁרָשׁרש וְ֝עָשִׁ֗ירוְעָשִׁירועשיר יַעֲנֶ֥היַעֲנֶהיענה עַזּֽוֹתעַזּוֹתעזות׃׃׃ 18:24 אִ֣ישׁאִישׁאיש רֵ֭עִיםרֵעִיםרעים לְהִתְרֹעֵ֑עַלְהִתְרֹעֵעַלהתרעע וְיֵ֥שׁוְיֵשׁויש אֹ֝הֵ֗באֹהֵבאהב דָּבֵ֥קדָּבֵקדבק מֵאָֽחמֵאָחמאח׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain