Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Deuteronomy 31

31:1 וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מֹשֶׁ֑המֹשֶׁהמשה וַיְדַבֵּ֛רוַיְדַבֵּרוידבר אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 31:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם בֶּןבֶּןבן־־־מֵאָה֩מֵאָהמאה וְעֶשְׂרִ֨יםוְעֶשְׂרִיםועשרים שָׁנָ֤השָׁנָהשנה אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום לֹאלֹאלא־־־אוּכַ֥לאוּכַלאוכל ע֖וֹדעוֹדעוד לָצֵ֣אתלָצֵאתלצאת וְלָב֑וֹאוְלָבוֹאולבוא וַֽיהוָה֙וַיהוָהויהוה אָמַ֣ראָמַראמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי לֹ֥אלֹאלא תַעֲבֹ֖רתַעֲבֹרתעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֥ןהַיַּרְדֵּןהירדן הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 31:3 יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֜יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך ה֣וּאהוּאהוא ׀׀׀ עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר לְפָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך הֽוּאהוּאהוא־־־יַשְׁמִ֞ידיַשְׁמִידישמיד אֶתאֶתאת־־־הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים הָאֵ֛לֶּההָאֵלֶּההאלה מִלְּפָנֶ֖יךָמִלְּפָנֶיךָמלפניך וִֽירִשְׁתָּ֑םוִירִשְׁתָּםוירשתם יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע ה֚וּאהוּאהוא עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:4 וְעָשָׂ֤הוְעָשָׂהועשה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָהֶ֔םלָהֶםלהם כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשָׂ֗העָשָׂהעשה לְסִיח֥וֹןלְסִיחוֹןלסיחון וּלְע֛וֹגוּלְעוֹגולעוג מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי וּלְאַרְצָ֑םוּלְאַרְצָםולארצם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִשְׁמִ֖ידהִשְׁמִידהשמיד אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 31:5 וּנְתָנָ֥םוּנְתָנָםונתנם יְהוָ֖היְהוָהיהוה לִפְנֵיכֶ֑םלִפְנֵיכֶםלפניכם וַעֲשִׂיתֶ֣םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם לָהֶ֔םלָהֶםלהם כְּכָלכְּכָלככל־־־הַמִּצְוָ֔ההַמִּצְוָההמצוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ 31:6 חִזְק֣וּחִזְקוּחזקו וְאִמְצ֔וּוְאִמְצוּואמצו אַלאַלאל־־־תִּֽירְא֥וּתִּירְאוּתיראו וְאַלוְאַלואל־־־תַּעַרְצ֖וּתַּעַרְצוּתערצו מִפְּנֵיהֶ֑םמִפְּנֵיהֶםמפניהם כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֗יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך ה֚וּאהוּאהוא הַהֹלֵ֣ךְהַהֹלֵךְההלך עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך לֹ֥אלֹאלא יַרְפְּךָ֖יַרְפְּךָירפך וְלֹ֥אוְלֹאולא יַעַזְבֶֽךָּיַעַזְבֶךָּיעזבך׃׃׃ פפפ
31:7 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה לִֽיהוֹשֻׁ֗עַלִיהוֹשֻׁעַליהושע וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֘ליִשְׂרָאֵלישראל חֲזַ֣קחֲזַקחזק וֶאֱמָץ֒וֶאֱמָץואמץ כִּ֣יכִּיכי אַתָּ֗האַתָּהאתה תָּבוֹא֙תָּבוֹאתבוא אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִשְׁבַּ֧ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֛היְהוָהיהוה לַאֲבֹתָ֖םלַאֲבֹתָםלאבתם לָתֵ֣תלָתֵתלתת לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תַּנְחִילֶ֥נָּהתַּנְחִילֶנָּהתנחילנה אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 31:8 וַֽיהוָ֞הוַיהוָהויהוה ה֣וּאהוּאהוא ׀׀׀ הַהֹלֵ֣ךְהַהֹלֵךְההלך לְפָנֶ֗יךָלְפָנֶיךָלפניך ה֚וּאהוּאהוא יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך לֹ֥אלֹאלא יַרְפְּךָ֖יַרְפְּךָירפך וְלֹ֣אוְלֹאולא יַֽעַזְבֶ֑ךָּיַעַזְבֶךָּיעזבך לֹ֥אלֹאלא תִירָ֖אתִירָאתירא וְלֹ֥אוְלֹאולא תֵחָֽתתֵחָתתחת׃׃׃ 31:9 וַיִּכְתֹּ֣בוַיִּכְתֹּבויכתב מֹשֶׁה֮מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַתּוֹרָ֣ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּאת֒הַזֹּאתהזאת וַֽיִּתְּנָ֗הּוַיִּתְּנָהּויתנה אֶלאֶלאל־־־הַכֹּהֲנִים֙הַכֹּהֲנִיםהכהנים בְּנֵ֣יבְּנֵיבני לֵוִ֔ילֵוִילוי הַנֹּ֣שְׂאִ֔יםהַנֹּשְׂאִיםהנשאים אֶתאֶתאת־־־אֲר֖וֹןאֲרוֹןארון בְּרִ֣יתבְּרִיתברית יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֖יזִקְנֵיזקני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 31:10 וַיְצַ֥ווַיְצַוויצו מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה אוֹתָ֣םאוֹתָםאותם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מִקֵּ֣ץמִקֵּץמקץ ׀׀׀ שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֗יםשָׁנִיםשנים בְּמֹעֵ֛דבְּמֹעֵדבמעד שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת הַשְּׁמִטָּ֖ההַשְּׁמִטָּההשמטה בְּחַ֥גבְּחַגבחג הַסֻּכּֽוֹתהַסֻּכּוֹתהסכות׃׃׃ 31:11 בְּב֣וֹאבְּבוֹאבבוא כָלכָלכל־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל לֵרָאוֹת֙לֵרָאוֹתלראות אֶתאֶתאת־־־פְּנֵי֙פְּנֵיפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִבְחָ֑ריִבְחָריבחר תִּקְרָ֞אתִּקְרָאתקרא אֶתאֶתאת־־־הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּאָזְנֵיהֶֽםבְּאָזְנֵיהֶםבאזניהם׃׃׃ 31:12 הַקְהֵ֣להַקְהֵלהקהל אֶתאֶתאת־־־הָעָ֗םהָעָםהעם הָֽאֲנָשִׁ֤יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְהַנָּשִׁים֙וְהַנָּשִׁיםוהנשים וְהַטַּ֔ףוְהַטַּףוהטף וְגֵרְךָ֖וְגֵרְךָוגרך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בִּשְׁעָרֶ֑יךָבִּשְׁעָרֶיךָבשעריך לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יִשְׁמְע֜וּיִשְׁמְעוּישמעו וּלְמַ֣עַןוּלְמַעַןולמען יִלְמְד֗וּיִלְמְדוּילמדו וְיָֽרְאוּ֙וְיָרְאוּויראו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְשָֽׁמְר֣וּוְשָׁמְרוּושמרו לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָ֥ההַתּוֹרָההתורה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 31:13 וּבְנֵיהֶ֞םוּבְנֵיהֶםובניהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדְע֗וּיָדְעוּידעו יִשְׁמְעוּ֙יִשְׁמְעוּישמעו וְלָ֣מְד֔וּוְלָמְדוּולמדו לְיִרְאָ֖הלְיִרְאָהליראה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִ֗יםהַיָּמִיםהימים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֤םאַתֶּםאתם חַיִּים֙חַיִּיםחיים עַלעַלעל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֜םאַתֶּםאתם עֹבְרִ֧יםעֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֛ןהַיַּרְדֵּןהירדן שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ פפפ
31:14 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה הֵ֣ןהֵןהן קָרְב֣וּקָרְבוּקרבו יָמֶיךָ֮יָמֶיךָימיך לָמוּת֒לָמוּתלמות קְרָ֣אקְרָאקרא אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֗עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וְהִֽתְיַצְּב֛וּוְהִתְיַצְּבוּוהתיצבו בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד וַאֲצַוֶּ֑נּוּוַאֲצַוֶּנּוּואצונו וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה וִֽיהוֹשֻׁ֔עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע וַיִּֽתְיַצְּב֖וּוַיִּתְיַצְּבוּויתיצבו בְּאֹ֥הֶלבְּאֹהֶלבאהל מוֹעֵֽדמוֹעֵדמועד׃׃׃ 31:15 וַיֵּרָ֧אוַיֵּרָאוירא יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּאֹ֖הֶלבָּאֹהֶלבאהל בְּעַמּ֣וּדבְּעַמּוּדבעמוד עָנָ֑ןעָנָןענן וַיַּעֲמֹ֛דוַיַּעֲמֹדויעמד עַמּ֥וּדעַמּוּדעמוד הֶעָנָ֖ןהֶעָנָןהענן עַלעַלעל־־־פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח הָאֹֽהֶלהָאֹהֶלהאהל׃׃׃ ססס 31:16 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה הִנְּךָ֥הִנְּךָהנך שֹׁכֵ֖בשֹׁכֵבשכב עִםעִםעם־־־אֲבֹתֶ֑יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך וְקָם֩וְקָםוקם הָעָ֨םהָעָםהעם הַזֶּ֜ההַזֶּההזה וְזָנָ֣הוְזָנָהוזנה ׀׀׀ אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי נֵֽכַרנֵכַרנכר־־־הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר ה֤וּאהוּאהוא בָאבָאבא־־־שָׁ֙מָּה֙שָׁמָּהשמה בְּקִרְבּ֔וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וַעֲזָבַ֕נִיוַעֲזָבַנִיועזבני וְהֵפֵר֙וְהֵפֵרוהפר אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֔יבְּרִיתִיבריתי אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּרַ֖תִּיכָּרַתִּיכרתי אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 31:17 וְחָרָ֣הוְחָרָהוחרה אַפִּ֣יאַפִּיאפי ב֣וֹבוֹבו בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַ֠הוּאהַהוּאההוא וַעֲזַבְתִּ֞יםוַעֲזַבְתִּיםועזבתים וְהִסְתַּרְתִּ֨יוְהִסְתַּרְתִּיוהסתרתי פָנַ֤יפָנַיפני מֵהֶם֙מֵהֶםמהם וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה לֶֽאֱכֹ֔ללֶאֱכֹללאכל וּמְצָאֻ֛הוּוּמְצָאֻהוּומצאהו רָע֥וֹתרָעוֹתרעות רַבּ֖וֹתרַבּוֹתרבות וְצָר֑וֹתוְצָרוֹתוצרות וְאָמַר֙וְאָמַרואמר בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא הֲלֹ֗אהֲלֹאהלא עַ֣לעַלעל כִּֽיכִּיכי־־־אֵ֤יןאֵיןאין אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי בְּקִרְבִּ֔יבְּקִרְבִּיבקרבי מְצָא֖וּנִימְצָאוּנִימצאוני הָרָע֥וֹתהָרָעוֹתהרעות הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 31:18 וְאָנֹכִ֗יוְאָנֹכִיואנכי הַסְתֵּ֨רהַסְתֵּרהסתר אַסְתִּ֤יראַסְתִּיראסתיר פָּנַי֙פָּנַיפני בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא עַ֥לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑העָשָׂהעשה כִּ֣יכִּיכי פָנָ֔הפָנָהפנה אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִֽיםאֲחֵרִיםאחרים׃׃׃ 31:19 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה כִּתְב֤וּכִּתְבוּכתבו לָכֶם֙לָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הַשִּׁירָ֣ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְלַמְּדָ֥הּוְלַמְּדָהּולמדה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל שִׂימָ֣הּשִׂימָהּשימה בְּפִיהֶ֑םבְּפִיהֶםבפיהם לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען תִּהְיֶהתִּהְיֶהתהיה־־־לִּ֜ילִּילי הַשִּׁירָ֥ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לְעֵ֖דלְעֵדלעד בִּבְנֵ֥יבִּבְנֵיבבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 31:20 כִּֽיכִּיכי־־־אֲבִיאֶ֜נּוּאֲבִיאֶנּוּאביאנו אֶֽלאֶלאל־־־הָאֲדָמָ֣ההָאֲדָמָההאדמה ׀׀׀ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֣עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לַאֲבֹתָ֗יולַאֲבֹתָיולאבתיו זָבַ֤תזָבַתזבת חָלָב֙חָלָבחלב וּדְבַ֔שׁוּדְבַשׁודבש וְאָכַ֥לוְאָכַלואכל וְשָׂבַ֖עוְשָׂבַעושבע וְדָשֵׁ֑ןוְדָשֵׁןודשן וּפָנָ֞הוּפָנָהופנה אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִים֙אֲחֵרִיםאחרים וַעֲבָד֔וּםוַעֲבָדוּםועבדום וְנִ֣אֲצ֔וּנִיוְנִאֲצוּנִיונאצוני וְהֵפֵ֖רוְהֵפֵרוהפר אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִֽיבְּרִיתִיבריתי׃׃׃ 31:21 וְ֠הָיָהוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־תִמְצֶ֨אןָתִמְצֶאןָתמצאן אֹת֜וֹאֹתוֹאתו רָע֣וֹתרָעוֹתרעות רַבּוֹת֮רַבּוֹתרבות וְצָרוֹת֒וְצָרוֹתוצרות וְ֠עָנְתָהוְעָנְתָהוענתה הַשִּׁירָ֨ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֤אתהַזֹּאתהזאת לְפָנָיו֙לְפָנָיולפניו לְעֵ֔דלְעֵדלעד כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא תִשָּׁכַ֖חתִשָּׁכַחתשכח מִפִּ֣ימִפִּימפי זַרְע֑וֹזַרְעוֹזרעו כִּ֧יכִּיכי יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אֶתאֶתאת־־־יִצְר֗וֹיִצְרוֹיצרו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר ה֤וּאהוּאהוא עֹשֶׂה֙עֹשֶׂהעשה הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם אֲבִיאֶ֔נּוּאֲבִיאֶנּוּאביאנו אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִשְׁבָּֽעְתִּינִשְׁבָּעְתִּינשבעתי׃׃׃ 31:22 וַיִּכְתֹּ֥בוַיִּכְתֹּבויכתב מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַשִּׁירָ֥ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וַֽיְלַמְּדָ֖הּוַיְלַמְּדָהּוילמדה אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 31:23 וַיְצַ֞ווַיְצַוויצו אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֗וּןנוּןנון וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר חֲזַ֣קחֲזַקחזק וֶֽאֱמָץ֒וֶאֱמָץואמץ כִּ֣יכִּיכי אַתָּ֗האַתָּהאתה תָּבִיא֙תָּבִיאתביא אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֣עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי אֶֽהְיֶ֥האֶהְיֶהאהיה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 31:24 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ כְּכַלּ֣וֹתכְּכַלּוֹתככלות מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה לִכְתֹּ֛בלִכְתֹּבלכתב אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַתּוֹרָֽההַתּוֹרָההתורה־־־הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת עַלעַלעל־־־סֵ֑פֶרסֵפֶרספר עַ֖דעַדעד תֻּמָּֽםתֻּמָּםתמם׃׃׃ 31:25 וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים נֹ֥שְׂאֵ֛ינֹשְׂאֵינשאי אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 31:26 לָקֹ֗חַלָקֹחַלקח אֵ֣תאֵתאת סֵ֤פֶרסֵפֶרספר הַתּוֹרָה֙הַתּוֹרָההתורה הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְשַׂמְתֶּ֣םוְשַׂמְתֶּםושמתם אֹת֔וֹאֹתוֹאתו מִצַּ֛דמִצַּדמצד אֲר֥וֹןאֲרוֹןארון בְּרִיתבְּרִיתברית־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְהָֽיָהוְהָיָהוהיה־־־שָׁ֥םשָׁםשם בְּךָ֖בְּךָבך לְעֵֽדלְעֵדלעד׃׃׃ 31:27 כִּ֣יכִּיכי אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי יָדַ֙עְתִּי֙יָדַעְתִּיידעתי אֶֽתאֶתאת־־־מֶרְיְךָ֔מֶרְיְךָמריך וְאֶֽתוְאֶתואת־־־עָרְפְּךָ֖עָרְפְּךָערפך הַקָּשֶׁ֑ההַקָּשֶׁההקשה הֵ֣ןהֵןהן בְּעוֹדֶנִּי֩בְּעוֹדֶנִּיבעודני חַ֨יחַיחי עִמָּכֶ֜םעִמָּכֶםעמכם הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום מַמְרִ֤יםמַמְרִיםממרים הֱיִתֶם֙הֱיִתֶםהיתם עִםעִםעם־־־יְהֹוָ֔היְהֹוָהיהוה וְאַ֖ףוְאַףואף כִּיכִּיכי־־־אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי מוֹתִֽימוֹתִימותי׃׃׃ 31:28 הַקְהִ֧ילוּהַקְהִילוּהקהילו אֵלַ֛יאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־זִקְנֵ֥יזִקְנֵיזקני שִׁבְטֵיכֶ֖םשִׁבְטֵיכֶםשבטיכם וְשֹׁטְרֵיכֶ֑םוְשֹׁטְרֵיכֶםושטריכם וַאֲדַבְּרָ֣הוַאֲדַבְּרָהואדברה בְאָזְנֵיהֶ֗םבְאָזְנֵיהֶםבאזניהם אֵ֚תאֵתאת הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה וְאָעִ֣ידָהוְאָעִידָהואעידה בָּ֔םבָּםבם אֶתאֶתאת־־־הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 31:29 כִּ֣יכִּיכי יָדַ֗עְתִּייָדַעְתִּיידעתי אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי מוֹתִי֙מוֹתִימותי כִּֽיכִּיכי־־־הַשְׁחֵ֣תהַשְׁחֵתהשחת תַּשְׁחִת֔וּןתַּשְׁחִתוּןתשחתון וְסַרְתֶּ֣םוְסַרְתֶּםוסרתם מִןמִןמן־־־הַדֶּ֔רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּ֖יתִיצִוִּיתִיצויתי אֶתְכֶ֑םאֶתְכֶםאתכם וְקָרָ֨אתוְקָרָאתוקראת אֶתְכֶ֤םאֶתְכֶםאתכם הָֽרָעָה֙הָרָעָההרעה בְּאַחֲרִ֣יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַיָּמִ֔יםהַיָּמִיםהימים כִּֽיכִּיכי־־־תַעֲשׂ֤וּתַעֲשׂוּתעשו אֶתאֶתאת־־־הָרַע֙הָרַעהרע בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְהַכְעִיס֖וֹלְהַכְעִיסוֹלהכעיסו בְּמַעֲשֵׂ֥הבְּמַעֲשֵׂהבמעשה יְדֵיכֶֽםיְדֵיכֶםידיכם׃׃׃ 31:30 וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה בְּאָזְנֵי֙בְּאָזְנֵיבאזני כָּלכָּלכל־־־קְהַ֣לקְהַלקהל יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי הַשִּׁירָ֖ההַשִּׁירָההשירה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת עַ֖דעַדעד תֻּמָּֽםתֻּמָּםתמם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain