Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 5

5:1 בְּ֭נִיבְּנִיבני לְחָכְמָתִ֣ילְחָכְמָתִילחכמתי הַקְשִׁ֑יבָההַקְשִׁיבָההקשיבה לִ֝תְבוּנָתִ֗ילִתְבוּנָתִילתבונתי הַטהַטהט־־־אָזְנֶֽךָאָזְנֶךָאזנך׃׃׃ 5:2 לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר מְזִמּ֑וֹתמְזִמּוֹתמזמות וְ֝דַ֗עַתוְדַעַתודעת שְׂפָתֶ֥יךָשְׂפָתֶיךָשפתיך יִנְצֹֽרוּיִנְצֹרוּינצרו׃׃׃ 5:3 כִּ֤יכִּיכי נֹ֣פֶתנֹפֶתנפת תִּ֭טֹּפְנָהתִּטֹּפְנָהתטפנה שִׂפְתֵ֣ישִׂפְתֵישפתי זָרָ֑הזָרָהזרה וְחָלָ֖קוְחָלָקוחלק מִשֶּׁ֣מֶןמִשֶּׁמֶןמשמן חִכָּֽהּחִכָּהּחכה׃׃׃ 5:4 וְֽ֭אַחֲרִיתָהּוְאַחֲרִיתָהּואחריתה מָרָ֣המָרָהמרה כַֽלַּעֲנָ֑הכַלַּעֲנָהכלענה חַ֝דָּ֗החַדָּהחדה כְּחֶ֣רֶבכְּחֶרֶבכחרב פִּיּֽוֹתפִּיּוֹתפיות׃׃׃ 5:5 רַ֭גְלֶיהָרַגְלֶיהָרגליה יֹרְד֣וֹתיֹרְדוֹתירדות מָ֑וֶתמָוֶתמות שְׁ֝א֗וֹלשְׁאוֹלשאול צְעָדֶ֥יהָצְעָדֶיהָצעדיה יִתְמֹֽכוּיִתְמֹכוּיתמכו׃׃׃ 5:6 אֹ֣רַחאֹרַחארח חַ֭יִּיםחַיִּיםחיים פֶּןפֶּןפן־־־תְּפַלֵּ֑סתְּפַלֵּסתפלס נָע֥וּנָעוּנעו מַ֝עְגְּלֹתֶ֗יהָמַעְגְּלֹתֶיהָמעגלתיה לֹ֣אלֹאלא תֵדָֽעתֵדָעתדע׃׃׃ פפפ
5:7 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה בָ֭נִיםבָנִיםבנים שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־לִ֑ילִילי וְאַלוְאַלואל־־־תָּ֝ס֗וּרוּתָּסוּרוּתסורו מֵאִמְרֵימֵאִמְרֵימאמרי־־־פִֽיפִיפי׃׃׃ 5:8 הַרְחֵ֣קהַרְחֵקהרחק מֵעָלֶ֣יהָמֵעָלֶיהָמעליה דַרְכֶּ֑ךָדַרְכֶּךָדרכך וְאַלוְאַלואל־־־תִּ֝קְרַ֗בתִּקְרַבתקרב אֶלאֶלאל־־־פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח בֵּיתָֽהּבֵּיתָהּביתה׃׃׃ 5:9 פֶּןפֶּןפן־־־תִּתֵּ֣ןתִּתֵּןתתן לַאֲחֵרִ֣יםלַאֲחֵרִיםלאחרים הוֹדֶ֑ךָהוֹדֶךָהודך וּ֝שְׁנֹתֶ֗יךָוּשְׁנֹתֶיךָושנתיך לְאַכְזָרִֽילְאַכְזָרִילאכזרי׃׃׃ 5:10 פֶּֽןפֶּןפן־־־יִשְׂבְּע֣וּיִשְׂבְּעוּישבעו זָרִ֣יםזָרִיםזרים כֹּחֶ֑ךָכֹּחֶךָכחך וַ֝עֲצָבֶ֗יךָוַעֲצָבֶיךָועצביך בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית נָכְרִֽינָכְרִינכרי׃׃׃ 5:11 וְנָהַמְתָּ֥וְנָהַמְתָּונהמת בְאַחֲרִיתֶ֑ךָבְאַחֲרִיתֶךָבאחריתך בִּכְל֥וֹתבִּכְלוֹתבכלות בְּ֝שָׂרְךָ֗בְּשָׂרְךָבשרך וּשְׁאֵרֶֽךָוּשְׁאֵרֶךָושארך׃׃׃ 5:12 וְֽאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת אֵ֭יךְאֵיךְאיך שָׂנֵ֣אתִישָׂנֵאתִישנאתי מוּסָ֑רמוּסָרמוסר וְ֝תוֹכַ֗חַתוְתוֹכַחַתותוכחת נָאַ֥ץנָאַץנאץ לִבִּֽילִבִּילבי׃׃׃ 5:13 וְֽלֹאוְלֹאולא־־־שָׁ֭מַעְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי בְּק֣וֹלבְּקוֹלבקול מוֹרָ֑ימוֹרָימורי וְ֝לִֽמְלַמְּדַ֗יוְלִמְלַמְּדַיולמלמדי לֹאלֹאלא־־־הִטִּ֥יתִיהִטִּיתִיהטיתי אָזְנִֽיאָזְנִיאזני׃׃׃ 5:14 כִּ֭מְעַטכִּמְעַטכמעט הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי בְכָלבְכָלבכל־־־רָ֑ערָערע בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך קָהָ֣לקָהָלקהל וְעֵדָֽהוְעֵדָהועדה׃׃׃ 5:15 שְׁתֵהשְׁתֵהשתה־־־מַ֥יִםמַיִםמים מִבּוֹרֶ֑ךָמִבּוֹרֶךָמבורך וְ֝נֹזְלִ֗יםוְנֹזְלִיםונזלים מִתּ֥וֹךְמִתּוֹךְמתוך בְּאֵרֶֽךָבְּאֵרֶךָבארך׃׃׃ 5:16 יָפ֣וּצוּיָפוּצוּיפוצו מַעְיְנֹתֶ֣יךָמַעְיְנֹתֶיךָמעינתיך ח֑וּצָהחוּצָהחוצה בָּ֝רְחֹב֗וֹתבָּרְחֹבוֹתברחבות פַּלְגֵיפַּלְגֵיפלגי־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 5:17 יִֽהְיוּיִהְיוּיהיו־־־לְךָ֥לְךָלך לְבַדֶּ֑ךָלְבַדֶּךָלבדך וְאֵ֖יןוְאֵיןואין לְזָרִ֣יםלְזָרִיםלזרים אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 5:18 יְהִֽייְהִייהי־־־מְקוֹרְךָ֥מְקוֹרְךָמקורך בָר֑וּךְבָרוּךְברוך וּ֝שְׂמַ֗חוּשְׂמַחושמח מֵאֵ֥שֶׁתמֵאֵשֶׁתמאשת נְעוּרֶֽךָנְעוּרֶךָנעורך׃׃׃ 5:19 אַיֶּ֥לֶתאַיֶּלֶתאילת אֲהָבִ֗יםאֲהָבִיםאהבים וְֽיַעֲלַ֫תוְיַעֲלַתויעלת־־־חֵ֥ןחֵןחן דַּ֭דֶּיהָדַּדֶּיהָדדיה יְרַוֻּ֣ךָיְרַוֻּךָירוך בְכָלבְכָלבכל־־־עֵ֑תעֵתעת בְּ֝אַהֲבָתָ֗הּבְּאַהֲבָתָהּבאהבתה תִּשְׁגֶּ֥התִּשְׁגֶּהתשגה תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃ 5:20 וְלָ֤מָּהוְלָמָּהולמה תִשְׁגֶּ֣התִשְׁגֶּהתשגה בְנִ֣יבְנִיבני בְזָרָ֑הבְזָרָהבזרה וּ֝תְחַבֵּ֗קוּתְחַבֵּקותחבק חֵ֣קחֵקחק נָכְרִיָּֽהנָכְרִיָּהנכריה׃׃׃ 5:21 כִּ֤יכִּיכי נֹ֨כַחנֹכַחנכח ׀׀׀ עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני יְ֭הוָהיְהוָהיהוה דַּרְכֵידַּרְכֵידרכי־־־אִ֑ישׁאִישׁאיש וְֽכָלוְכָלוכל־־־מַעְגְּלֹתָ֥יומַעְגְּלֹתָיומעגלתיו מְפַלֵּֽסמְפַלֵּסמפלס׃׃׃ 5:22 עַֽווֹנוֹתָ֗יועַווֹנוֹתָיועוונותיו יִלְכְּדֻנ֥וֹיִלְכְּדֻנוֹילכדנו אֶתאֶתאת־־־הָרָשָׁ֑עהָרָשָׁעהרשע וּבְחַבְלֵ֥יוּבְחַבְלֵיובחבלי חַ֝טָּאת֗וֹחַטָּאתוֹחטאתו יִתָּמֵֽךְיִתָּמֵךְיתמך׃׃׃ 5:23 ה֗וּאהוּאהוא יָ֭מוּתיָמוּתימות בְּאֵ֣יןבְּאֵיןבאין מוּסָ֑רמוּסָרמוסר וּבְרֹ֖בוּבְרֹבוברב אִוַּלְתּ֣וֹאִוַּלְתּוֹאולתו יִשְׁגֶּֽהיִשְׁגֶּהישגה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain