Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 34

34:1 לְדָוִ֗דלְדָוִדלדוד בְּשַׁנּוֹת֣וֹבְּשַׁנּוֹתוֹבשנותו אֶתאֶתאת־־־טַ֭עְמוֹטַעְמוֹטעמו לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וַֽ֝יְגָרֲשֵׁ֗הוּוַיְגָרֲשֵׁהוּויגרשהו וַיֵּלַֽךְוַיֵּלַךְוילך׃׃׃ 34:2 אֲבָרֲכָ֣האֲבָרֲכָהאברכה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה בְּכָלבְּכָלבכל־־־עֵ֑תעֵתעת תָּ֝מִ֗ידתָּמִידתמיד תְּֽהִלָּת֥וֹתְּהִלָּתוֹתהלתו בְּפִֽיבְּפִיבפי׃׃׃ 34:3 בַּ֭יהוָהבַּיהוָהביהוה תִּתְהַלֵּ֣לתִּתְהַלֵּלתתהלל נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי יִשְׁמְע֖וּיִשְׁמְעוּישמעו עֲנָוִ֣יםעֲנָוִיםענוים וְיִשְׂמָֽחוּוְיִשְׂמָחוּוישמחו׃׃׃ 34:4 גַּדְּל֣וּגַּדְּלוּגדלו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אִתִּ֑יאִתִּיאתי וּנְרוֹמְמָ֖הוּנְרוֹמְמָהונרוממה שְׁמ֣וֹשְׁמוֹשמו יַחְדָּֽויַחְדָּויחדו׃׃׃ 34:5 דָּרַ֣שְׁתִּידָּרַשְׁתִּידרשתי אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה וְעָנָ֑נִיוְעָנָנִיוענני וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־מְ֝גוּרוֹתַ֗ימְגוּרוֹתַימגורותי הִצִּילָֽנִיהִצִּילָנִיהצילני׃׃׃ 34:6 הִבִּ֣יטוּהִבִּיטוּהביטו אֵלָ֣יואֵלָיואליו וְנָהָ֑רוּוְנָהָרוּונהרו וּ֝פְנֵיהֶ֗םוּפְנֵיהֶםופניהם אַלאַלאל־־־יֶחְפָּֽרוּיֶחְפָּרוּיחפרו׃׃׃ 34:7 זֶ֤הזֶהזה עָנִ֣יעָנִיעני קָ֭רָאקָרָאקרא וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה שָׁמֵ֑עַשָׁמֵעַשמע וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־צָ֝רוֹתָ֗יוצָרוֹתָיוצרותיו הוֹשִׁיעֽוֹהוֹשִׁיעוֹהושיעו׃׃׃ 34:8 חֹנֶ֤החֹנֶהחנה מַלְאַךְמַלְאַךְמלאך־־־יְהוָ֓היְהוָהיהוה סָ֘בִ֤יבסָבִיבסביב לִֽירֵאָ֗יולִירֵאָיוליראיו וַֽיְחַלְּצֵֽםוַיְחַלְּצֵםויחלצם׃׃׃ 34:9 טַעֲמ֣וּטַעֲמוּטעמו וּ֭רְאוּוּרְאוּוראו כִּיכִּיכי־־־ט֣וֹבטוֹבטוב יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַֽשְׁרֵ֥יאַשְׁרֵיאשרי הַ֝גֶּ֗בֶרהַגֶּבֶרהגבר יֶחֱסֶהיֶחֱסֶהיחסה־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 34:10 יְר֣אוּיְראוּיראו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה קְדֹשָׁ֑יוקְדֹשָׁיוקדשיו כִּיכִּיכי־־־אֵ֥יןאֵיןאין מַ֝חְס֗וֹרמַחְסוֹרמחסור לִירֵאָֽיולִירֵאָיוליראיו׃׃׃ 34:11 כְּ֭פִירִיםכְּפִירִיםכפירים רָשׁ֣וּרָשׁוּרשו וְרָעֵ֑בוּוְרָעֵבוּורעבו וְדֹרְשֵׁ֥יוְדֹרְשֵׁיודרשי יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה לֹאלֹאלא־־־יַחְסְר֥וּיַחְסְרוּיחסרו כָלכָלכל־־־טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 34:12 לְֽכוּלְכוּלכו־־־בָ֭נִיםבָנִיםבנים שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־לִ֑ילִילי יִֽרְאַ֥תיִרְאַתיראת יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה אֲלַמֶּדְכֶֽםאֲלַמֶּדְכֶםאלמדכם׃׃׃ 34:13 מִֽימִימי־־־הָ֭אִישׁהָאִישׁהאיש הֶחָפֵ֣ץהֶחָפֵץהחפץ חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים אֹהֵ֥באֹהֵבאהב יָ֝מִ֗יםיָמִיםימים לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות טֽוֹבטוֹבטוב׃׃׃ 34:14 נְצֹ֣רנְצֹרנצר לְשׁוֹנְךָ֣לְשׁוֹנְךָלשונך מֵרָ֑עמֵרָעמרע וּ֝שְׂפָתֶ֗יךָוּשְׂפָתֶיךָושפתיך מִדַּבֵּ֥רמִדַּבֵּרמדבר מִרְמָֽהמִרְמָהמרמה׃׃׃ 34:15 ס֣וּרסוּרסור מֵ֭רָעמֵרָעמרע וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־ט֑וֹבטוֹבטוב בַּקֵּ֖שׁבַּקֵּשׁבקש שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום וְרָדְפֵֽהוּוְרָדְפֵהוּורדפהו׃׃׃ 34:16 עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני יְ֭הוָהיְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־צַדִּיקִ֑יםצַדִּיקִיםצדיקים וְ֝אָזְנָ֗יווְאָזְנָיוואזניו אֶלאֶלאל־־־שַׁוְעָתָֽםשַׁוְעָתָםשועתם׃׃׃ 34:17 פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְ֭הוָהיְהוָהיהוה בְּעֹ֣שֵׂיבְּעֹשֵׂיבעשי רָ֑ערָערע לְהַכְרִ֖יתלְהַכְרִיתלהכרית מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ זִכְרָֽםזִכְרָםזכרם׃׃׃ 34:18 צָעֲק֣וּצָעֲקוּצעקו וַיהוָ֣הוַיהוָהויהוה שָׁמֵ֑עַשָׁמֵעַשמע וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־צָ֝רוֹתָ֗םצָרוֹתָםצרותם הִצִּילָֽםהִצִּילָםהצילם׃׃׃ 34:19 קָר֣וֹבקָרוֹבקרוב יְ֭הוָהיְהוָהיהוה לְנִשְׁבְּרֵילְנִשְׁבְּרֵילנשברי־־־לֵ֑בלֵבלב וְֽאֶתוְאֶתואת־־־דַּכְּאֵידַּכְּאֵידכאי־־־ר֥וּחַרוּחַרוח יוֹשִֽׁיעַיוֹשִׁיעַיושיע׃׃׃ 34:20 רַ֭בּוֹתרַבּוֹתרבות רָע֣וֹתרָעוֹתרעות צַדִּ֑יקצַדִּיקצדיק וּ֝מִכֻּלָּ֗םוּמִכֻּלָּםומכלם יַצִּילֶ֥נּוּיַצִּילֶנּוּיצילנו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 34:21 שֹׁמֵ֥רשֹׁמֵרשמר כָּלכָּלכל־־־עַצְמוֹתָ֑יועַצְמוֹתָיועצמותיו אַחַ֥תאַחַתאחת מֵ֝הֵ֗נָּהמֵהֵנָּהמהנה לֹ֣אלֹאלא נִשְׁבָּֽרָהנִשְׁבָּרָהנשברה׃׃׃ 34:22 תְּמוֹתֵ֣תתְּמוֹתֵתתמותת רָשָׁ֣ערָשָׁערשע רָעָ֑הרָעָהרעה וְשֹׂנְאֵ֖יוְשֹׂנְאֵיושנאי צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק יֶאְשָֽׁמוּיֶאְשָׁמוּיאשמו׃׃׃ 34:23 פּוֹדֶ֣הפּוֹדֶהפודה יְ֭הוָהיְהוָהיהוה נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו וְלֹ֥אוְלֹאולא יֶ֝אְשְׁמ֗וּיֶאְשְׁמוּיאשמו כָּֽלכָּלכל־־־הַחֹסִ֥יםהַחֹסִיםהחסים בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain