Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 73

73:1 מִזְמ֗וֹרמִזְמוֹרמזמור לְאָ֫סָ֥ףלְאָסָףלאסף אַ֤ךְאַךְאך ט֭וֹבטוֹבטוב לְיִשְׂרָאֵ֥ללְיִשְׂרָאֵללישראל אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים לְבָרֵ֥ילְבָרֵילברי לֵבָֽבלֵבָבלבב׃׃׃ 73:2 וַאֲנִ֗יוַאֲנִיואני כִּ֭מְעַטכִּמְעַטכמעט [נָטוּי כ][נָטוּי כ][נטוי כ] (נָטָ֣יוּ ק)(נָטָיוּ ק)(נטיו ק) רַגְלָ֑ירַגְלָירגלי כְּ֝אַ֗יִןכְּאַיִןכאין [שֻׁפְּכָה כ][שֻׁפְּכָה כ][שפכה כ] (שֻׁפְּכ֥וּ ק)(שֻׁפְּכוּ ק)(שפכו ק) אֲשֻׁרָֽיאֲשֻׁרָיאשרי׃׃׃ 73:3 כִּֽיכִּיכי־־־קִ֭נֵּאתִיקִנֵּאתִיקנאתי בַּֽהוֹלְלִ֑יםבַּהוֹלְלִיםבהוללים שְׁל֖וֹםשְׁלוֹםשלום רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים אֶרְאֶֽהאֶרְאֶהאראה׃׃׃ 73:4 כִּ֤יכִּיכי אֵ֖יןאֵיןאין חַרְצֻבּ֥וֹתחַרְצֻבּוֹתחרצבות לְמוֹתָ֗םלְמוֹתָםלמותם וּבָרִ֥יאוּבָרִיאובריא אוּלָֽםאוּלָםאולם׃׃׃ 73:5 בַּעֲמַ֣לבַּעֲמַלבעמל אֱנ֣וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש אֵינֵ֑מוֹאֵינֵמוֹאינמו וְעִםוְעִםועם־־־אָ֝דָ֗םאָדָםאדם לֹ֣אלֹאלא יְנֻגָּֽעוּיְנֻגָּעוּינגעו׃׃׃ 73:6 לָ֭כֵןלָכֵןלכן עֲנָקַ֣תְמוֹעֲנָקַתְמוֹענקתמו גַאֲוָ֑הגַאֲוָהגאוה יַעֲטָףיַעֲטָףיעטף־־־שִׁ֝֗יתשִׁיתשית חָמָ֥סחָמָסחמס לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 73:7 יָ֭צָאיָצָאיצא מֵחֵ֣לֶבמֵחֵלֶבמחלב עֵינֵ֑מוֹעֵינֵמוֹעינמו עָ֝בְר֗וּעָבְרוּעברו מַשְׂכִּיּ֥וֹתמַשְׂכִּיּוֹתמשכיות לֵבָֽבלֵבָבלבב׃׃׃ 73:8 יָמִ֤יקוּיָמִיקוּימיקו ׀׀׀ וִידַבְּר֣וּוִידַבְּרוּוידברו בְרָ֣עבְרָעברע עֹ֑שֶׁקעֹשֶׁקעשק מִמָּר֥וֹםמִמָּרוֹםממרום יְדַבֵּֽרוּיְדַבֵּרוּידברו׃׃׃ 73:9 שַׁתּ֣וּשַׁתּוּשתו בַשָּׁמַ֣יִםבַשָּׁמַיִםבשמים פִּיהֶ֑םפִּיהֶםפיהם וּ֝לְשׁוֹנָ֗םוּלְשׁוֹנָםולשונם תִּֽהֲלַ֥ךְתִּהֲלַךְתהלך בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 73:10 לָכֵ֤ןלָכֵןלכן ׀׀׀ [יָשִׁיב כ][יָשִׁיב כ][ישיב כ] (יָשׁ֣וּב ק)(יָשׁוּב ק)(ישוב ק) עַמּ֣וֹעַמּוֹעמו הֲלֹ֑םהֲלֹםהלם וּמֵ֥יוּמֵיומי מָ֝לֵ֗אמָלֵאמלא יִמָּ֥צוּיִמָּצוּימצו לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 73:11 וְֽאָמְר֗וּוְאָמְרוּואמרו אֵיכָ֥האֵיכָהאיכה יָדַֽעיָדַעידע־־־אֵ֑לאֵלאל וְיֵ֖שׁוְיֵשׁויש דֵּעָ֣הדֵּעָהדעה בְעֶלְיֽוֹןבְעֶלְיוֹןבעליון׃׃׃ 73:12 הִנֵּההִנֵּההנה־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה רְשָׁעִ֑יםרְשָׁעִיםרשעים וְשַׁלְוֵ֥יוְשַׁלְוֵיושלוי ע֝וֹלָ֗םעוֹלָםעולם הִשְׂגּוּהִשְׂגּוּהשגו־־־חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 73:13 אַךְאַךְאך־־־רִ֭יקרִיקריק זִכִּ֣יתִיזִכִּיתִיזכיתי לְבָבִ֑ילְבָבִילבבי וָאֶרְחַ֖ץוָאֶרְחַץוארחץ בְּנִקָּי֣וֹןבְּנִקָּיוֹןבנקיון כַּפָּֽיכַּפָּיכפי׃׃׃ 73:14 וָאֱהִ֣יוָאֱהִיואהי נָ֭גוּעַנָגוּעַנגוע כָּלכָּלכל־־־הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וְ֝תוֹכַחְתִּ֗יוְתוֹכַחְתִּיותוכחתי לַבְּקָרִֽיםלַבְּקָרִיםלבקרים׃׃׃ 73:15 אִםאִםאם־־־אָ֭מַרְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי אֲסַפְּרָ֥האֲסַפְּרָהאספרה כְמ֑וֹכְמוֹכמו הִנֵּ֤ההִנֵּההנה ד֭וֹרדוֹרדור בָּנֶ֣יךָבָּנֶיךָבניך בָגָֽדְתִּיבָגָדְתִּיבגדתי׃׃׃ 73:16 וָֽ֭אֲחַשְּׁבָהוָאֲחַשְּׁבָהואחשבה לָדַ֣עַתלָדַעַתלדעת זֹ֑אתזֹאתזאת עָמָ֖לעָמָלעמל [הִיא כ][הִיא כ][היא כ] (ה֣וּא ק)(הוּא ק)(הוא ק) בְעֵינָֽיבְעֵינָיבעיני׃׃׃ 73:17 עַדעַדעד־־־אָ֭בוֹאאָבוֹאאבוא אֶלאֶלאל־־־מִקְדְּשֵׁימִקְדְּשֵׁימקדשי־־־אֵ֑לאֵלאל אָ֝בִ֗ינָהאָבִינָהאבינה לְאַחֲרִיתָֽםלְאַחֲרִיתָםלאחריתם׃׃׃ 73:18 אַ֣ךְאַךְאך בַּ֭חֲלָקוֹתבַּחֲלָקוֹתבחלקות תָּשִׁ֣יתתָּשִׁיתתשית לָ֑מוֹלָמוֹלמו הִ֝פַּלְתָּ֗םהִפַּלְתָּםהפלתם לְמַשּׁוּאֽוֹתלְמַשּׁוּאוֹתלמשואות׃׃׃ 73:19 אֵ֤יךְאֵיךְאיך הָי֣וּהָיוּהיו לְשַׁמָּ֣הלְשַׁמָּהלשמה כְרָ֑גַעכְרָגַעכרגע סָ֥פוּסָפוּספו תַ֝֗מּוּתַמּוּתמו מִןמִןמן־־־בַּלָּהֽוֹתבַּלָּהוֹתבלהות׃׃׃ 73:20 כַּחֲל֥וֹםכַּחֲלוֹםכחלום מֵהָקִ֑יץמֵהָקִיץמהקיץ אֲ֝דֹנָיאֲדֹנָיאדני בָּעִ֤ירבָּעִירבעיר ׀׀׀ צַלְמָ֬םצַלְמָםצלמם תִּבְזֶֽהתִּבְזֶהתבזה׃׃׃ 73:21 כִּ֭יכִּיכי יִתְחַמֵּ֣ץיִתְחַמֵּץיתחמץ לְבָבִ֑ילְבָבִילבבי וְ֝כִלְיוֹתַ֗יוְכִלְיוֹתַיוכליותי אֶשְׁתּוֹנָֽןאֶשְׁתּוֹנָןאשתונן׃׃׃ 73:22 וַאֲנִיוַאֲנִיואני־־־בַ֭עַרבַעַרבער וְלֹ֣אוְלֹאולא אֵדָ֑עאֵדָעאדע בְּ֝הֵמ֗וֹתבְּהֵמוֹתבהמות הָיִ֥יתִיהָיִיתִיהייתי עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 73:23 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני תָמִ֣ידתָמִידתמיד עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך אָ֝חַ֗זְתָּאָחַזְתָּאחזת בְּיַדבְּיַדביד־־־יְמִינִֽייְמִינִיימיני׃׃׃ 73:24 בַּעֲצָתְךָ֥בַּעֲצָתְךָבעצתך תַנְחֵ֑נִיתַנְחֵנִיתנחני וְ֝אַחַ֗רוְאַחַרואחר כָּב֥וֹדכָּבוֹדכבוד תִּקָּחֵֽנִיתִּקָּחֵנִיתקחני׃׃׃ 73:25 מִימִימי־־־לִ֥ילִילי בַשָּׁמָ֑יִםבַשָּׁמָיִםבשמים וְ֝עִמְּךָ֗וְעִמְּךָועמך לֹאלֹאלא־־־חָפַ֥צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי בָאָֽרֶץבָאָרֶץבארץ׃׃׃ 73:26 כָּלָ֥הכָּלָהכלה שְׁאֵרִ֗ישְׁאֵרִישארי וּלְבָ֫בִ֥יוּלְבָבִיולבבי צוּרצוּרצור־־־לְבָבִ֥ילְבָבִילבבי וְחֶלְקִ֗יוְחֶלְקִיוחלקי אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ 73:27 כִּֽיכִּיכי־־־הִנֵּ֣ההִנֵּההנה רְחֵקֶ֣יךָרְחֵקֶיךָרחקיך יֹאבֵ֑דוּיֹאבֵדוּיאבדו הִ֝צְמַ֗תָּההִצְמַתָּההצמתה כָּלכָּלכל־־־זוֹנֶ֥הזוֹנֶהזונה מִמֶּֽךָּמִמֶּךָּממך׃׃׃ 73:28 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני ׀׀׀ קִֽרֲבַ֥תקִרֲבַתקרבת אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים לִ֫ילִילי־־־ט֥וֹבטוֹבטוב שַׁתִּ֤ישַׁתִּישתי ׀׀׀ בַּאדֹנָ֣יבַּאדֹנָיבאדני יְהֹוִ֣היְהֹוִהיהוה מַחְסִ֑ימַחְסִימחסי לְ֝סַפֵּ֗רלְסַפֵּרלספר כָּלכָּלכל־־־מַלְאֲכוֹתֶֽיךָמַלְאֲכוֹתֶיךָמלאכותיך׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain