Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Amos 7

7:1 כֹּ֤הכֹּהכה הִרְאַ֙נִי֙הִרְאַנִיהראני אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה יוֹצֵ֣ריוֹצֵריוצר גֹּבַ֔יגֹּבַיגבי בִּתְחִלַּ֖תבִּתְחִלַּתבתחלת עֲל֣וֹתעֲלוֹתעלות הַלָּ֑קֶשׁהַלָּקֶשׁהלקש וְהִ֨נֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־לֶ֔קֶשׁלֶקֶשׁלקש אַחַ֖ראַחַראחר גִּזֵּ֥יגִּזֵּיגזי הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 7:2 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה אִםאִםאם־־־כִּלָּה֙כִּלָּהכלה לֶֽאֱכוֹל֙לֶאֱכוֹללאכול אֶתאֶתאת־־־עֵ֣שֶׂבעֵשֶׂבעשב הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה סְֽלַֽחסְלַחסלח־־־נָ֔אנָאנא מִ֥ימִימי יָק֖וּםיָקוּםיקום יַֽעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב כִּ֥יכִּיכי קָטֹ֖ןקָטֹןקטן הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 7:3 נִחַ֥םנִחַםנחם יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת לֹ֥אלֹאלא תִהְיֶ֖התִהְיֶהתהיה אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 7:4 כֹּ֤הכֹּהכה הִרְאַ֙נִי֙הִרְאַנִיהראני אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה קֹרֵ֛אקֹרֵאקרא לָרִ֥בלָרִבלרב בָּאֵ֖שׁבָּאֵשׁבאש אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה וַתֹּ֙אכַל֙וַתֹּאכַלותאכל אֶתאֶתאת־־־תְּה֣וֹםתְּהוֹםתהום רַבָּ֔הרַבָּהרבה וְאָכְלָ֖הוְאָכְלָהואכלה אֶתאֶתאת־־־הַחֵֽלֶקהַחֵלֶקהחלק׃׃׃ 7:5 וָאֹמַ֗רוָאֹמַרואמר אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה חֲדַלחֲדַלחדל־־־נָ֔אנָאנא מִ֥ימִימי יָק֖וּםיָקוּםיקום יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב כִּ֥יכִּיכי קָטֹ֖ןקָטֹןקטן הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 7:6 נִחַ֥םנִחַםנחם יְהוָ֖היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־זֹ֑אתזֹאתזאת גַּםגַּםגם־־־הִיא֙הִיאהיא לֹ֣אלֹאלא תִֽהְיֶ֔התִהְיֶהתהיה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 7:7 כֹּ֣הכֹּהכה הִרְאַ֔נִיהִרְאַנִיהראני וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה אֲדֹנָ֛יאֲדֹנָיאדני נִצָּ֖בנִצָּבנצב עַלעַלעל־־־חוֹמַ֣תחוֹמַתחומת אֲנָ֑ךְאֲנָךְאנך וּבְיָד֖וֹוּבְיָדוֹובידו אֲנָֽךְאֲנָךְאנך׃׃׃ 7:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי מָֽהמָהמה־־־אַתָּ֤האַתָּהאתה רֹאֶה֙רֹאֶהראה עָמ֔וֹסעָמוֹסעמוס וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר אֲנָ֑ךְאֲנָךְאנך וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני שָׂ֤םשָׂםשם אֲנָךְ֙אֲנָךְאנך בְּקֶ֙רֶב֙בְּקֶרֶבבקרב עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹֽאלֹאלא־־־אוֹסִ֥יףאוֹסִיףאוסיף ע֖וֹדעוֹדעוד עֲב֥וֹרעֲבוֹרעבור לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 7:9 וְנָשַׁ֙מּוּ֙וְנָשַׁמּוּונשמו בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות יִשְׂחָ֔קיִשְׂחָקישחק וּמִקְדְּשֵׁ֥יוּמִקְדְּשֵׁיומקדשי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל יֶחֱרָ֑בוּיֶחֱרָבוּיחרבו וְקַמְתִּ֛יוְקַמְתִּיוקמתי עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יָרָבְעָ֖םיָרָבְעָםירבעם בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ פפפ
7:10 וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח אֲמַצְיָה֙אֲמַצְיָהאמציה כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֔לאֵלאל אֶלאֶלאל־־־יָרָבְעָ֥םיָרָבְעָםירבעם מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר קָשַׁ֨רקָשַׁרקשר עָלֶ֜יךָעָלֶיךָעליך עָמ֗וֹסעָמוֹסעמוס בְּקֶ֙רֶב֙בְּקֶרֶבבקרב בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לֹאלֹאלא־־־תוּכַ֣לתוּכַלתוכל הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לְהָכִ֖יללְהָכִיללהכיל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־דְּבָרָֽיודְּבָרָיודבריו׃׃׃ 7:11 כִּיכִּיכי־־־כֹה֙כֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר עָמ֔וֹסעָמוֹסעמוס בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב יָמ֣וּתיָמוּתימות יָרָבְעָ֑םיָרָבְעָםירבעם וְיִ֨שְׂרָאֵ֔לוְיִשְׂרָאֵלוישראל גָּלֹ֥הגָּלֹהגלה יִגְלֶ֖היִגְלֶהיגלה מֵעַ֥למֵעַלמעל אַדְמָתֽוֹאַדְמָתוֹאדמתו׃׃׃ ססס 7:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲמַצְיָה֙אֲמַצְיָהאמציה אֶלאֶלאל־־־עָמ֔וֹסעָמוֹסעמוס חֹזֶ֕החֹזֶהחזה לֵ֥ךְלֵךְלך בְּרַחבְּרַחברח־־־לְךָ֖לְךָלך אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וֶאֱכָלוֶאֱכָלואכל־־־שָׁ֣םשָׁםשם לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וְשָׁ֖םוְשָׁםושם תִּנָּבֵֽאתִּנָּבֵאתנבא׃׃׃ 7:13 וּבֵֽיתוּבֵיתובית־־־אֵ֔לאֵלאל לֹֽאלֹאלא־־־תוֹסִ֥יףתוֹסִיףתוסיף ע֖וֹדעוֹדעוד לְהִנָּבֵ֑אלְהִנָּבֵאלהנבא כִּ֤יכִּיכי מִקְדַּשׁמִקְדַּשׁמקדש־־־מֶ֙לֶךְ֙מֶלֶךְמלך ה֔וּאהוּאהוא וּבֵ֥יתוּבֵיתובית מַמְלָכָ֖המַמְלָכָהממלכה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ ססס 7:14 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען עָמוֹס֙עָמוֹסעמוס וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־אֲמַצְיָ֔האֲמַצְיָהאמציה לֹאלֹאלא־־־נָבִ֣יאנָבִיאנביא אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי וְלֹ֥אוְלֹאולא בֶןבֶןבן־־־נָבִ֖יאנָבִיאנביא אָנֹ֑כִיאָנֹכִיאנכי כִּֽיכִּיכי־־־בוֹקֵ֥רבוֹקֵרבוקר אָנֹ֖כִיאָנֹכִיאנכי וּבוֹלֵ֥סוּבוֹלֵסובולס שִׁקְמִֽיםשִׁקְמִיםשקמים׃׃׃ 7:15 וַיִּקָּחֵ֣נִיוַיִּקָּחֵנִיויקחני יְהוָ֔היְהוָהיהוה מֵאַחֲרֵ֖ימֵאַחֲרֵימאחרי הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַי֙אֵלַיאלי יְהוָ֔היְהוָהיהוה לֵ֥ךְלֵךְלך הִנָּבֵ֖אהִנָּבֵאהנבא אֶלאֶלאל־־־עַמִּ֥יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 7:16 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַתָּ֣האַתָּהאתה אֹמֵ֗ראֹמֵראמר לֹ֤אלֹאלא תִנָּבֵא֙תִנָּבֵאתנבא עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹ֥אוְלֹאולא תַטִּ֖יףתַטִּיףתטיף עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂחָֽקיִשְׂחָקישחק׃׃׃ 7:17 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אִשְׁתְּךָ֞אִשְׁתְּךָאשתך בָּעִ֤ירבָּעִירבעיר תִּזְנֶה֙תִּזְנֶהתזנה וּבָנֶ֤יךָוּבָנֶיךָובניך וּבְנֹתֶ֙יךָ֙וּבְנֹתֶיךָובנתיך בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּ֔לוּיִפֹּלוּיפלו וְאַדְמָתְךָ֖וְאַדְמָתְךָואדמתך בַּחֶ֣בֶלבַּחֶבֶלבחבל תְּחֻלָּ֑קתְּחֻלָּקתחלק וְאַתָּ֗הוְאַתָּהואתה עַלעַלעל־־־אֲדָמָ֤האֲדָמָהאדמה טְמֵאָה֙טְמֵאָהטמאה תָּמ֔וּתתָּמוּתתמות וְיִ֨שְׂרָאֵ֔לוְיִשְׂרָאֵלוישראל גָּלֹ֥הגָּלֹהגלה יִגְלֶ֖היִגְלֶהיגלה מֵעַ֥למֵעַלמעל אַדְמָתֽוֹאַדְמָתוֹאדמתו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain