Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Daniel 8

8:1 בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת שָׁל֔וֹשׁשָׁלוֹשׁשלוש לְמַלְכ֖וּתלְמַלְכוּתלמלכות בֵּלְאשַׁצַּ֣רבֵּלְאשַׁצַּרבלאשצר הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך חָז֞וֹןחָזוֹןחזון נִרְאָ֤הנִרְאָהנראה אֵלַי֙אֵלַיאלי אֲנִ֣יאֲנִיאני דָנִיֵּ֔אלדָנִיֵּאלדניאל אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי הַנִּרְאָ֥ההַנִּרְאָההנראה אֵלַ֖יאֵלַיאלי בַּתְּחִלָּֽהבַּתְּחִלָּהבתחלה׃׃׃ 8:2 וָֽאֶרְאֶה֮וָאֶרְאֶהואראה בֶּחָזוֹן֒בֶּחָזוֹןבחזון וַיְהִי֙וַיְהִיויהי בִּרְאֹתִ֔יבִּרְאֹתִיבראתי וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני בְּשׁוּשַׁ֣ןבְּשׁוּשַׁןבשושן הַבִּירָ֔ההַבִּירָההבירה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בְּעֵילָ֣םבְּעֵילָםבעילם הַמְּדִינָ֑ההַמְּדִינָההמדינה וָאֶרְאֶה֙וָאֶרְאֶהואראה בֶּֽחָז֔וֹןבֶּחָזוֹןבחזון וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני הָיִ֖יתִיהָיִיתִיהייתי עַלעַלעל־־־אוּבַ֥לאוּבַלאובל אוּלָֽיאוּלָיאולי׃׃׃ 8:3 וָאֶשָּׂ֤אוָאֶשָּׂאואשא עֵינַי֙עֵינַיעיני וָאֶרְאֶ֔הוָאֶרְאֶהואראה וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ אַ֣יִלאַיִלאיל אֶחָ֗דאֶחָדאחד עֹמֵ֛דעֹמֵדעמד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הָאֻבָ֖להָאֻבָלהאבל וְל֣וֹוְלוֹולו קְרָנָ֑יִםקְרָנָיִםקרנים וְהַקְּרָנַ֣יִםוְהַקְּרָנַיִםוהקרנים גְּבֹה֗וֹתגְּבֹהוֹתגבהות וְהָאַחַת֙וְהָאַחַתוהאחת גְּבֹהָ֣הגְּבֹהָהגבהה מִןמִןמן־־־הַשֵּׁנִ֔יתהַשֵּׁנִיתהשנית וְהַ֨גְּבֹהָ֔הוְהַגְּבֹהָהוהגבהה עֹלָ֖העֹלָהעלה בָּאַחֲרֹנָֽהבָּאַחֲרֹנָהבאחרנה׃׃׃ 8:4 רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי אֶתאֶתאת־־־הָאַ֡יִלהָאַיִלהאיל מְנַגֵּחַ֩מְנַגֵּחַמנגח יָ֨מָּהיָמָּהימה וְצָפ֜וֹנָהוְצָפוֹנָהוצפונה וָנֶ֗גְבָּהוָנֶגְבָּהונגבה וְכָלוְכָלוכל־־־חַיּוֹת֙חַיּוֹתחיות לֹֽאלֹאלא־־־יַֽעַמְד֣וּיַעַמְדוּיעמדו לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַצִּ֖ילמַצִּילמציל מִיָּד֑וֹמִיָּדוֹמידו וְעָשָׂ֥הוְעָשָׂהועשה כִרְצֹנ֖וֹכִרְצֹנוֹכרצנו וְהִגְדִּֽילוְהִגְדִּילוהגדיל׃׃׃ 8:5 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני ׀׀׀ הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי מֵבִ֗יןמֵבִיןמבין וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה צְפִירצְפִירצפיר־־־הָֽעִזִּים֙הָעִזִּיםהעזים בָּ֤אבָּאבא מִןמִןמן־־־הַֽמַּעֲרָב֙הַמַּעֲרָבהמערב עַלעַלעל־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני כָלכָלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֵ֥יןוְאֵיןואין נוֹגֵ֖עַנוֹגֵעַנוגע בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וְהַ֨צָּפִ֔ירוְהַצָּפִירוהצפיר קֶ֥רֶןקֶרֶןקרן חָז֖וּתחָזוּתחזות בֵּ֥יןבֵּיןבין עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 8:6 וַיָּבֹ֗אוַיָּבֹאויבא עַדעַדעד־־־הָאַ֙יִל֙הָאַיִלהאיל בַּ֣עַלבַּעַלבעל הַקְּרָנַ֔יִםהַקְּרָנַיִםהקרנים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָאִ֔יתִירָאִיתִיראיתי עֹמֵ֖דעֹמֵדעמד לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָאֻבָ֑להָאֻבָלהאבל וַיָּ֥רָץוַיָּרָץוירץ אֵלָ֖יואֵלָיואליו בַּחֲמַ֥תבַּחֲמַתבחמת כֹּחֽוֹכֹּחוֹכחו׃׃׃ 8:7 וּרְאִיתִ֞יווּרְאִיתִיווראיתיו מַגִּ֣יעַמַגִּיעַמגיע ׀׀׀ אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל הָאַ֗יִלהָאַיִלהאיל וַיִּתְמַרְמַ֤רוַיִּתְמַרְמַרויתמרמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו וַיַּ֣ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־הָאַ֔יִלהָאַיִלהאיל וַיְשַׁבֵּר֙וַיְשַׁבֵּרוישבר אֶתאֶתאת־־־שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי קְרָנָ֔יוקְרָנָיוקרניו וְלֹאוְלֹאולא־־־הָ֥יָההָיָההיה כֹ֛חַכֹחַכח בָּאַ֖יִלבָּאַיִלבאיל לַעֲמֹ֣דלַעֲמֹדלעמד לְפָנָ֑יולְפָנָיולפניו וַיַּשְׁלִיכֵ֤הוּוַיַּשְׁלִיכֵהוּוישליכהו אַ֙רְצָה֙אַרְצָהארצה וַֽיִּרְמְסֵ֔הוּוַיִּרְמְסֵהוּוירמסהו וְלֹאוְלֹאולא־־־הָיָ֥ההָיָההיה מַצִּ֛ילמַצִּילמציל לָאַ֖יִללָאַיִללאיל מִיָּדֽוֹמִיָּדוֹמידו׃׃׃ 8:8 וּצְפִ֥ירוּצְפִירוצפיר הָעִזִּ֖יםהָעִזִּיםהעזים הִגְדִּ֣ילהִגְדִּילהגדיל עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד וּכְעָצְמ֗וֹוּכְעָצְמוֹוכעצמו נִשְׁבְּרָה֙נִשְׁבְּרָהנשברה הַקֶּ֣רֶןהַקֶּרֶןהקרן הַגְּדוֹלָ֔ההַגְּדוֹלָההגדולה וַֽתַּעֲלֶ֜נָהוַתַּעֲלֶנָהותעלנה חָז֤וּתחָזוּתחזות אַרְבַּע֙אַרְבַּעארבע תַּחְתֶּ֔יהָתַּחְתֶּיהָתחתיה לְאַרְבַּ֖עלְאַרְבַּעלארבע רוּח֥וֹתרוּחוֹתרוחות הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 8:9 וּמִןוּמִןומן־־־הָאַחַ֣תהָאַחַתהאחת מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם יָצָ֥איָצָאיצא קֶֽרֶןקֶרֶןקרן־־־אַחַ֖תאַחַתאחת מִצְּעִירָ֑המִצְּעִירָהמצעירה וַתִּגְדַּלוַתִּגְדַּלותגדל־־־יֶ֛תֶריֶתֶריתר אֶלאֶלאל־־־הַנֶּ֥גֶבהַנֶּגֶבהנגב וְאֶלוְאֶלואל־־־הַמִּזְרָ֖חהַמִּזְרָחהמזרח וְאֶלוְאֶלואל־־־הַצֶּֽבִיהַצֶּבִיהצבי׃׃׃ 8:10 וַתִּגְדַּ֖לוַתִּגְדַּלותגדל עַדעַדעד־־־צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וַתַּפֵּ֥לוַתַּפֵּלותפל אַ֛רְצָהאַרְצָהארצה מִןמִןמן־־־הַצָּבָ֥אהַצָּבָאהצבא וּמִןוּמִןומן־־־הַכּוֹכָבִ֖יםהַכּוֹכָבִיםהכוכבים וַֽתִּרְמְסֵֽםוַתִּרְמְסֵםותרמסם׃׃׃ 8:11 וְעַ֥דוְעַדועד שַֽׂרשַׂרשר־־־הַצָּבָ֖אהַצָּבָאהצבא הִגְדִּ֑ילהִגְדִּילהגדיל וּמִמֶּ֙נּוּ֙וּמִמֶּנּוּוממנו [הֵרִים כ][הֵרִים כ][הרים כ] (הוּרַ֣ם ק)(הוּרַם ק)(הורם ק) הַתָּמִ֔ידהַתָּמִידהתמיד וְהֻשְׁלַ֖ךְוְהֻשְׁלַךְוהשלך מְכ֥וֹןמְכוֹןמכון מִקְדָּשֽׁוֹמִקְדָּשׁוֹמקדשו׃׃׃ 8:12 וְצָבָ֛אוְצָבָאוצבא תִּנָּתֵ֥ןתִּנָּתֵןתנתן עַלעַלעל־־־הַתָּמִ֖ידהַתָּמִידהתמיד בְּפָ֑שַׁעבְּפָשַׁעבפשע וְתַשְׁלֵ֤ךְוְתַשְׁלֵךְותשלך אֱמֶת֙אֱמֶתאמת אַ֔רְצָהאַרְצָהארצה וְעָשְׂתָ֖הוְעָשְׂתָהועשתה וְהִצְלִֽיחָהוְהִצְלִיחָהוהצליחה׃׃׃ 8:13 וָאֶשְׁמְעָ֥הוָאֶשְׁמְעָהואשמעה אֶֽחָדאֶחָדאחד־־־קָד֖וֹשׁקָדוֹשׁקדוש מְדַבֵּ֑רמְדַבֵּרמדבר וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אֶחָ֨דאֶחָדאחד קָד֜וֹשׁקָדוֹשׁקדוש לַפַּֽלְמוֹנִ֣ילַפַּלְמוֹנִילפלמוני הַֽמְדַבֵּ֗רהַמְדַבֵּרהמדבר עַדעַדעד־־־מָתַ֞ימָתַימתי הֶחָז֤וֹןהֶחָזוֹןהחזון הַתָּמִיד֙הַתָּמִידהתמיד וְהַפֶּ֣שַׁעוְהַפֶּשַׁעוהפשע שֹׁמֵ֔םשֹׁמֵםשמם תֵּ֛תתֵּתתת וְקֹ֥דֶשׁוְקֹדֶשׁוקדש וְצָבָ֖אוְצָבָאוצבא מִרְמָֽסמִרְמָסמרמס׃׃׃ 8:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֔יאֵלַיאלי עַ֚דעַדעד עֶ֣רֶבעֶרֶבערב בֹּ֔קֶרבֹּקֶרבקר אַלְפַּ֖יִםאַלְפַּיִםאלפים וּשְׁלֹ֣שׁוּשְׁלֹשׁושלש מֵא֑וֹתמֵאוֹתמאות וְנִצְדַּ֖קוְנִצְדַּקונצדק קֹֽדֶשׁקֹדֶשׁקדש׃׃׃ 8:15 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בִּרְאֹתִ֛יבִּרְאֹתִיבראתי אֲנִ֥יאֲנִיאני דָנִיֵּ֖אלדָנִיֵּאלדניאל אֶתאֶתאת־־־הֶחָז֑וֹןהֶחָזוֹןהחזון וָאֲבַקְשָׁ֣הוָאֲבַקְשָׁהואבקשה בִינָ֔הבִינָהבינה וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה עֹמֵ֥דעֹמֵדעמד לְנֶגְדִּ֖ילְנֶגְדִּילנגדי כְּמַרְאֵהכְּמַרְאֵהכמראה־־־גָֽבֶרגָבֶרגבר׃׃׃ 8:16 וָאֶשְׁמַ֥עוָאֶשְׁמַעואשמע קוֹלקוֹלקול־־־אָדָ֖םאָדָםאדם בֵּ֣יןבֵּיןבין אוּלָ֑יאוּלָיאולי וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר גַּבְרִיאֵ֕לגַּבְרִיאֵלגבריאל הָבֵ֥ןהָבֵןהבן לְהַלָּ֖זלְהַלָּזלהלז אֶתאֶתאת־־־הַמַּרְאֶֽההַמַּרְאֶההמראה׃׃׃ 8:17 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל עָמְדִ֔יעָמְדִיעמדי וּבְבֹא֣וֹוּבְבֹאוֹובבאו נִבְעַ֔תִּינִבְעַתִּינבעתי וָאֶפְּלָ֖הוָאֶפְּלָהואפלה עַלעַלעל־־־פָּנָ֑יפָּנָיפני וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַי֙אֵלַיאלי הָבֵ֣ןהָבֵןהבן בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם כִּ֖יכִּיכי לְעֶתלְעֶתלעת־־־קֵ֥ץקֵץקץ הֶחָזֽוֹןהֶחָזוֹןהחזון׃׃׃ 8:18 וּבְדַבְּר֣וֹוּבְדַבְּרוֹובדברו עִמִּ֔יעִמִּיעמי נִרְדַּ֥מְתִּינִרְדַּמְתִּינרדמתי עַלעַלעל־־־פָּנַ֖יפָּנַיפני אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וַיִּ֨גַּעוַיִּגַּעויגע־־־בִּ֔יבִּיבי וַיַּֽעֲמִידֵ֖נִיוַיַּעֲמִידֵנִיויעמידני עַלעַלעל־־־עָמְדִֽיעָמְדִיעמדי׃׃׃ 8:19 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני מוֹדִֽיעֲךָ֔מוֹדִיעֲךָמודיעך אֵ֥תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה בְּאַחֲרִ֣יתבְּאַחֲרִיתבאחרית הַזָּ֑עַםהַזָּעַםהזעם כִּ֖יכִּיכי לְמוֹעֵ֥דלְמוֹעֵדלמועד קֵֽץקֵץקץ׃׃׃ 8:20 הָאַ֥יִלהָאַיִלהאיל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־רָאִ֖יתָרָאִיתָראית בַּ֣עַלבַּעַלבעל הַקְּרָנָ֑יִםהַקְּרָנָיִםהקרנים מַלְכֵ֖ימַלְכֵימלכי מָדַ֥ימָדַימדי וּפָרָֽסוּפָרָסופרס׃׃׃ 8:21 וְהַצָּפִ֥ירוְהַצָּפִירוהצפיר הַשָּׂעִ֖ירהַשָּׂעִירהשעיר מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך יָוָ֑ןיָוָןיון וְהַקֶּ֤רֶןוְהַקֶּרֶןוהקרן הַגְּדוֹלָה֙הַגְּדוֹלָההגדולה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בֵּיןבֵּיןבין־־־עֵינָ֔יועֵינָיועיניו ה֖וּאהוּאהוא הַמֶּ֥לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הָרִאשֽׁוֹןהָרִאשׁוֹןהראשון׃׃׃ 8:22 וְהַ֨נִּשְׁבֶּ֔רֶתוְהַנִּשְׁבֶּרֶתוהנשברת וַתַּֽעֲמֹ֥דְנָהוַתַּעֲמֹדְנָהותעמדנה אַרְבַּ֖עאַרְבַּעארבע תַּחְתֶּ֑יהָתַּחְתֶּיהָתחתיה אַרְבַּ֧עאַרְבַּעארבע מַלְכֻי֛וֹתמַלְכֻיוֹתמלכיות מִגּ֥וֹימִגּוֹימגוי יַעֲמֹ֖דְנָהיַעֲמֹדְנָהיעמדנה וְלֹ֥אוְלֹאולא בְכֹחֽוֹבְכֹחוֹבכחו׃׃׃ 8:23 וּֽבְאַחֲרִית֙וּבְאַחֲרִיתובאחרית מַלְכוּתָ֔םמַלְכוּתָםמלכותם כְּהָתֵ֖םכְּהָתֵםכהתם הַפֹּשְׁעִ֑יםהַפֹּשְׁעִיםהפשעים יַעֲמֹ֛דיַעֲמֹדיעמד מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך עַזעַזעז־־־פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים וּמֵבִ֥יןוּמֵבִיןומבין חִידֽוֹתחִידוֹתחידות׃׃׃ 8:24 וְעָצַ֤םוְעָצַםועצם כֹּחוֹ֙כֹּחוֹכחו וְלֹ֣אוְלֹאולא בְכֹח֔וֹבְכֹחוֹבכחו וְנִפְלָא֥וֹתוְנִפְלָאוֹתונפלאות יַשְׁחִ֖יתיַשְׁחִיתישחית וְהִצְלִ֣יחַוְהִצְלִיחַוהצליח וְעָשָׂ֑הוְעָשָׂהועשה וְהִשְׁחִ֥יתוְהִשְׁחִיתוהשחית עֲצוּמִ֖יםעֲצוּמִיםעצומים וְעַםוְעַםועם־־־קְדֹשִֽׁיםקְדֹשִׁיםקדשים׃׃׃ 8:25 וְעַלוְעַלועל־־־שִׂכְל֗וֹשִׂכְלוֹשכלו וְהִצְלִ֤יחַוְהִצְלִיחַוהצליח מִרְמָה֙מִרְמָהמרמה בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וּבִלְבָב֣וֹוּבִלְבָבוֹובלבבו יַגְדִּ֔יליַגְדִּיליגדיל וּבְשַׁלְוָ֖הוּבְשַׁלְוָהובשלוה יַשְׁחִ֣יתיַשְׁחִיתישחית רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְעַ֤לוְעַלועל־־־שַׂרשַׂרשר־־־שָׂרִים֙שָׂרִיםשרים יַעֲמֹ֔דיַעֲמֹדיעמד וּבְאֶ֥פֶסוּבְאֶפֶסובאפס יָ֖דיָדיד יִשָּׁבֵֽריִשָּׁבֵרישבר׃׃׃ 8:26 וּמַרְאֵ֨הוּמַרְאֵהומראה הָעֶ֧רֶבהָעֶרֶבהערב וְהַבֹּ֛קֶרוְהַבֹּקֶרוהבקר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נֶאֱמַ֖רנֶאֱמַרנאמר אֱמֶ֣תאֱמֶתאמת ה֑וּאהוּאהוא וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה סְתֹ֣םסְתֹםסתם הֶֽחָז֔וֹןהֶחָזוֹןהחזון כִּ֖יכִּיכי לְיָמִ֥יםלְיָמִיםלימים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 8:27 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני דָנִיֵּ֗אלדָנִיֵּאלדניאל נִהְיֵ֤יתִינִהְיֵיתִינהייתי וְנֶֽחֱלֵ֙יתִי֙וְנֶחֱלֵיתִיונחליתי יָמִ֔יםיָמִיםימים וָאָק֕וּםוָאָקוּםואקום וָאֶֽעֱשֶׂ֖הוָאֶעֱשֶׂהואעשה אֶתאֶתאת־־־מְלֶ֣אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת הַמֶּ֑לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך וָאֶשְׁתּוֹמֵ֥םוָאֶשְׁתּוֹמֵםואשתומם עַלעַלעל־־־הַמַּרְאֶ֖ההַמַּרְאֶההמראה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מֵבִֽיןמֵבִיןמבין׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain