Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 22

22:1 אִםאִםאם־־־בַּמַּחְתֶּ֛רֶתבַּמַּחְתֶּרֶתבמחתרת יִמָּצֵ֥איִמָּצֵאימצא הַגַּנָּ֖בהַגַּנָּבהגנב וְהֻכָּ֣הוְהֻכָּהוהכה וָמֵ֑תוָמֵתומת אֵ֥יןאֵיןאין ל֖וֹלוֹלו דָּמִֽיםדָּמִיםדמים׃׃׃ 22:2 אִםאִםאם־־־זָרְחָ֥הזָרְחָהזרחה הַשֶּׁ֛מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש עָלָ֖יועָלָיועליו דָּמִ֣יםדָּמִיםדמים ל֑וֹלוֹלו שַׁלֵּ֣םשַׁלֵּםשלם יְשַׁלֵּ֔םיְשַׁלֵּםישלם אִםאִםאם־־־אֵ֣יןאֵיןאין ל֔וֹלוֹלו וְנִמְכַּ֖רוְנִמְכַּרונמכר בִּגְנֵבָתֽוֹבִּגְנֵבָתוֹבגנבתו׃׃׃ 22:3 אִֽםאִםאם־־־הִמָּצֵא֩הִמָּצֵאהמצא תִמָּצֵ֨אתִמָּצֵאתמצא בְיָד֜וֹבְיָדוֹבידו הַגְּנֵבָ֗ההַגְּנֵבָההגנבה מִשּׁ֧וֹרמִשּׁוֹרמשור עַדעַדעד־־־חֲמ֛וֹרחֲמוֹרחמור עַדעַדעד־־־שֶׂ֖השֶׂהשה חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים יְשַׁלֵּֽםיְשַׁלֵּםישלם׃׃׃ ססס 22:4 כִּ֤יכִּיכי יַבְעֶריַבְעֶריבער־־־אִישׁ֙אִישׁאיש שָׂדֶ֣השָׂדֶהשדה אוֹאוֹאו־־־כֶ֔רֶםכֶרֶםכרם וְשִׁלַּח֙וְשִׁלַּחושלח אֶתאֶתאת־־־[בְּעִירָה כ][בְּעִירָה כ][בעירה כ] (בְּעִיר֔וֹ ק)(בְּעִירוֹ ק)(בעירו ק) וּבִעֵ֖רוּבִעֵרובער בִּשְׂדֵ֣הבִּשְׂדֵהבשדה אַחֵ֑ראַחֵראחר מֵיטַ֥במֵיטַבמיטב שָׂדֵ֛הוּשָׂדֵהוּשדהו וּמֵיטַ֥בוּמֵיטַבומיטב כַּרְמ֖וֹכַּרְמוֹכרמו יְשַׁלֵּֽםיְשַׁלֵּםישלם׃׃׃ ססס 22:5 כִּֽיכִּיכי־־־תֵצֵ֨אתֵצֵאתצא אֵ֜שׁאֵשׁאש וּמָצְאָ֤הוּמָצְאָהומצאה קֹצִים֙קֹצִיםקצים וְנֶאֱכַ֣לוְנֶאֱכַלונאכל גָּדִ֔ישׁגָּדִישׁגדיש א֥וֹאוֹאו הַקָּמָ֖ההַקָּמָההקמה א֣וֹאוֹאו הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה שַׁלֵּ֣םשַׁלֵּםשלם יְשַׁלֵּ֔םיְשַׁלֵּםישלם הַמַּבְעִ֖רהַמַּבְעִרהמבער אֶתאֶתאת־־־הַבְּעֵרָֽההַבְּעֵרָההבערה׃׃׃ ססס 22:6 כִּֽיכִּיכי־־־יִתֵּן֩יִתֵּןיתן אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֜הוּרֵעֵהוּרעהו כֶּ֤סֶףכֶּסֶףכסף אֽוֹאוֹאו־־־כֵלִים֙כֵלִיםכלים לִשְׁמֹ֔רלִשְׁמֹרלשמר וְגֻנַּ֖בוְגֻנַּבוגנב מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית הָאִ֑ישׁהָאִישׁהאיש אִםאִםאם־־־יִמָּצֵ֥איִמָּצֵאימצא הַגַּנָּ֖בהַגַּנָּבהגנב יְשַׁלֵּ֥םיְשַׁלֵּםישלם שְׁנָֽיִםשְׁנָיִםשנים׃׃׃ 22:7 אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא יִמָּצֵא֙יִמָּצֵאימצא הַגַּנָּ֔בהַגַּנָּבהגנב וְנִקְרַ֥בוְנִקְרַבונקרב בַּֽעַלבַּעַלבעל־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית אֶלאֶלאל־־־הָֽאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא שָׁלַ֛חשָׁלַחשלח יָד֖וֹיָדוֹידו בִּמְלֶ֥אכֶתבִּמְלֶאכֶתבמלאכת רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 22:8 עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־דְּבַרדְּבַרדבר־־־פֶּ֡שַׁעפֶּשַׁעפשע עַלעַלעל־־־שׁ֡וֹרשׁוֹרשור עַלעַלעל־־־חֲ֠מוֹרחֲמוֹרחמור עַלעַלעל־־־שֶׂ֨השֶׂהשה עַלעַלעל־־־שַׂלְמָ֜השַׂלְמָהשלמה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲבֵדָ֗האֲבֵדָהאבדה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יֹאמַר֙יֹאמַריאמר כִּיכִּיכי־־־ה֣וּאהוּאהוא זֶ֔הזֶהזה עַ֚דעַדעד הָֽאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים יָבֹ֖איָבֹאיבא דְּבַרדְּבַרדבר־־־שְׁנֵיהֶ֑םשְׁנֵיהֶםשניהם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יַרְשִׁיעֻן֙יַרְשִׁיעֻןירשיען אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים יְשַׁלֵּ֥םיְשַׁלֵּםישלם שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים לְרֵעֵֽהוּלְרֵעֵהוּלרעהו׃׃׃ ססס 22:9 כִּֽיכִּיכי־־־יִתֵּן֩יִתֵּןיתן אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֜הוּרֵעֵהוּרעהו חֲמ֨וֹרחֲמוֹרחמור אוֹאוֹאו־־־שׁ֥וֹרשׁוֹרשור אוֹאוֹאו־־־שֶׂ֛השֶׂהשה וְכָלוְכָלוכל־־־בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה לִשְׁמֹ֑רלִשְׁמֹרלשמר וּמֵ֛תוּמֵתומת אוֹאוֹאו־־־נִשְׁבַּ֥רנִשְׁבַּרנשבר אוֹאוֹאו־־־נִשְׁבָּ֖הנִשְׁבָּהנשבה אֵ֥יןאֵיןאין רֹאֶֽהרֹאֶהראה׃׃׃ 22:10 שְׁבֻעַ֣תשְׁבֻעַתשבעת יְהוָ֗היְהוָהיהוה תִּהְיֶה֙תִּהְיֶהתהיה בֵּ֣יןבֵּיןבין שְׁנֵיהֶ֔םשְׁנֵיהֶםשניהם אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא שָׁלַ֛חשָׁלַחשלח יָד֖וֹיָדוֹידו בִּמְלֶ֣אכֶתבִּמְלֶאכֶתבמלאכת רֵעֵ֑הוּרֵעֵהוּרעהו וְלָקַ֥חוְלָקַחולקח בְּעָלָ֖יובְּעָלָיובעליו וְלֹ֥אוְלֹאולא יְשַׁלֵּֽםיְשַׁלֵּםישלם׃׃׃ 22:11 וְאִםוְאִםואם־־־גָּנֹ֥בגָּנֹבגנב יִגָּנֵ֖ביִגָּנֵביגנב מֵעִמּ֑וֹמֵעִמּוֹמעמו יְשַׁלֵּ֖םיְשַׁלֵּםישלם לִבְעָלָֽיולִבְעָלָיולבעליו׃׃׃ 22:12 אִםאִםאם־־־טָרֹ֥ףטָרֹףטרף יִטָּרֵ֖ףיִטָּרֵףיטרף יְבִאֵ֣הוּיְבִאֵהוּיבאהו עֵ֑דעֵדעד הַטְּרֵפָ֖ההַטְּרֵפָההטרפה לֹ֥אלֹאלא יְשַׁלֵּֽםיְשַׁלֵּםישלם׃׃׃ פפפ
22:13 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יִשְׁאַ֥ליִשְׁאַלישאל אִ֛ישׁאִישׁאיש מֵעִ֥םמֵעִםמעם רֵעֵ֖הוּרֵעֵהוּרעהו וְנִשְׁבַּ֣רוְנִשְׁבַּרונשבר אוֹאוֹאו־־־מֵ֑תמֵתמת בְּעָלָ֥יובְּעָלָיובעליו אֵיןאֵיןאין־־־עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו שַׁלֵּ֥םשַׁלֵּםשלם יְשַׁלֵּֽםיְשַׁלֵּםישלם׃׃׃ 22:14 אִםאִםאם־־־בְּעָלָ֥יובְּעָלָיובעליו עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו לֹ֣אלֹאלא יְשַׁלֵּ֑םיְשַׁלֵּםישלם אִםאִםאם־־־שָׂכִ֣ירשָׂכִירשכיר ה֔וּאהוּאהוא בָּ֖אבָּאבא בִּשְׂכָרֽוֹבִּשְׂכָרוֹבשכרו׃׃׃ ססס 22:15 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יְפַתֶּ֣היְפַתֶּהיפתה אִ֗ישׁאִישׁאיש בְּתוּלָ֛הבְּתוּלָהבתולה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־אֹרָ֖שָׂהאֹרָשָׂהארשה וְשָׁכַ֣בוְשָׁכַבושכב עִמָּ֑הּעִמָּהּעמה מָהֹ֛רמָהֹרמהר יִמְהָרֶ֥נָּהיִמְהָרֶנָּהימהרנה לּ֖וֹלּוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 22:16 אִםאִםאם־־־מָאֵ֧ןמָאֵןמאן יְמָאֵ֛ןיְמָאֵןימאן אָבִ֖יהָאָבִיהָאביה לְתִתָּ֣הּלְתִתָּהּלתתה ל֑וֹלוֹלו כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף יִשְׁקֹ֔ליִשְׁקֹלישקל כְּמֹ֖הַרכְּמֹהַרכמהר הַבְּתוּלֹֽתהַבְּתוּלֹתהבתולת׃׃׃ ססס 22:17 מְכַשֵּׁפָ֖המְכַשֵּׁפָהמכשפה לֹ֥אלֹאלא תְחַיֶּֽהתְחַיֶּהתחיה׃׃׃ ססס 22:18 כָּלכָּלכל־־־שֹׁכֵ֥בשֹׁכֵבשכב עִםעִםעם־־־בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה מ֥וֹתמוֹתמות יוּמָֽתיוּמָתיומת׃׃׃ ססס 22:19 זֹבֵ֥חַזֹבֵחַזבח לָאֱלֹהִ֖יםלָאֱלֹהִיםלאלהים יָֽחֳרָ֑םיָחֳרָםיחרם בִּלְתִּ֥יבִּלְתִּיבלתי לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה לְבַדּֽוֹלְבַדּוֹלבדו׃׃׃ 22:20 וְגֵ֥רוְגֵרוגר לֹאלֹאלא־־־תוֹנֶ֖התוֹנֶהתונה וְלֹ֣אוְלֹאולא תִלְחָצֶ֑נּוּתִלְחָצֶנּוּתלחצנו כִּֽיכִּיכי־־־גֵרִ֥יםגֵרִיםגרים הֱיִיתֶ֖םהֱיִיתֶםהייתם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 22:21 כָּלכָּלכל־־־אַלְמָנָ֥האַלְמָנָהאלמנה וְיָת֖וֹםוְיָתוֹםויתום לֹ֥אלֹאלא תְעַנּֽוּןתְעַנּוּןתענון׃׃׃ 22:22 אִםאִםאם־־־עַנֵּ֥העַנֵּהענה תְעַנֶּ֖התְעַנֶּהתענה אֹת֑וֹאֹתוֹאתו כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־צָעֹ֤קצָעֹקצעק יִצְעַק֙יִצְעַקיצעק אֵלַ֔יאֵלַיאלי שָׁמֹ֥עַשָׁמֹעַשמע אֶשְׁמַ֖עאֶשְׁמַעאשמע צַעֲקָתֽוֹצַעֲקָתוֹצעקתו׃׃׃ 22:23 וְחָרָ֣הוְחָרָהוחרה אַפִּ֔יאַפִּיאפי וְהָרַגְתִּ֥יוְהָרַגְתִּיוהרגתי אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם בֶּחָ֑רֶבבֶּחָרֶבבחרב וְהָי֤וּוְהָיוּוהיו נְשֵׁיכֶם֙נְשֵׁיכֶםנשיכם אַלְמָנ֔וֹתאַלְמָנוֹתאלמנות וּבְנֵיכֶ֖םוּבְנֵיכֶםובניכם יְתֹמִֽיםיְתֹמִיםיתמים׃׃׃ פפפ
22:24 אִםאִםאם־־־כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף ׀׀׀ תַּלְוֶ֣התַּלְוֶהתלוה אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֗יעַמִּיעמי אֶתאֶתאת־־־הֶֽעָנִי֙הֶעָנִיהעני עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך לֹאלֹאלא־־־תִהְיֶ֥התִהְיֶהתהיה ל֖וֹלוֹלו כְּנֹשֶׁ֑הכְּנֹשֶׁהכנשה לֹֽאלֹאלא־־־תְשִׂימ֥וּןתְשִׂימוּןתשימון עָלָ֖יועָלָיועליו נֶֽשֶׁךְנֶשֶׁךְנשך׃׃׃ 22:25 אִםאִםאם־־־חָבֹ֥לחָבֹלחבל תַּחְבֹּ֖לתַּחְבֹּלתחבל שַׂלְמַ֣תשַׂלְמַתשלמת רֵעֶ֑ךָרֵעֶךָרעך עַדעַדעד־־־בֹּ֥אבֹּאבא הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש תְּשִׁיבֶ֥נּוּתְּשִׁיבֶנּוּתשיבנו לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:26 כִּ֣יכִּיכי הִ֤ואהִואהוא [כְסוּתָה כ][כְסוּתָה כ][כסותה כ] (כְסוּתוֹ֙ ק)(כְסוּתוֹ ק)(כסותו ק) לְבַדָּ֔הּלְבַדָּהּלבדה הִ֥ואהִואהוא שִׂמְלָת֖וֹשִׂמְלָתוֹשמלתו לְעֹר֑וֹלְעֹרוֹלערו בַּמֶּ֣הבַּמֶּהבמה יִשְׁכָּ֔ביִשְׁכָּבישכב וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יִצְעַ֣קיִצְעַקיצעק אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְשָׁמַעְתִּ֖יוְשָׁמַעְתִּיושמעתי כִּֽיכִּיכי־־־חַנּ֥וּןחַנּוּןחנון אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ ססס 22:27 אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לֹ֣אלֹאלא תְקַלֵּ֑לתְקַלֵּלתקלל וְנָשִׂ֥יאוְנָשִׂיאונשיא בְעַמְּךָ֖בְעַמְּךָבעמך לֹ֥אלֹאלא תָאֹֽרתָאֹרתאר׃׃׃ 22:28 מְלֵאָתְךָ֥מְלֵאָתְךָמלאתך וְדִמְעֲךָ֖וְדִמְעֲךָודמעך לֹ֣אלֹאלא תְאַחֵ֑רתְאַחֵרתאחר בְּכ֥וֹרבְּכוֹרבכור בָּנֶ֖יךָבָּנֶיךָבניך תִּתֶּןתִּתֶּןתתן־־־לִּֽילִּילי׃׃׃ 22:29 כֵּֽןכֵּןכן־־־תַּעֲשֶׂ֥התַּעֲשֶׂהתעשה לְשֹׁרְךָ֖לְשֹׁרְךָלשרך לְצֹאנֶ֑ךָלְצֹאנֶךָלצאנך שִׁבְעַ֤תשִׁבְעַתשבעת יָמִים֙יָמִיםימים יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה עִםעִםעם־־־אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁמִינִ֖יהַשְּׁמִינִיהשמיני תִּתְּנוֹתִּתְּנוֹתתנו־־־לִֽילִילי׃׃׃ 22:30 וְאַנְשֵׁיוְאַנְשֵׁיואנשי־־־קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש תִּהְי֣וּןתִּהְיוּןתהיון לִ֑ילִילי וּבָשָׂ֨רוּבָשָׂרובשר בַּשָּׂדֶ֤הבַּשָּׂדֶהבשדה טְרֵפָה֙טְרֵפָהטרפה לֹ֣אלֹאלא תֹאכֵ֔לוּתֹאכֵלוּתאכלו לַכֶּ֖לֶבלַכֶּלֶבלכלב תַּשְׁלִכ֥וּןתַּשְׁלִכוּןתשלכון אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain