Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 23

23:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 23:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֑םאָדָםאדם שְׁתַּ֣יִםשְׁתַּיִםשתים נָשִׁ֔יםנָשִׁיםנשים בְּנ֥וֹתבְּנוֹתבנות אֵםאֵםאם־־־אַחַ֖תאַחַתאחת הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ 23:3 וַתִּזְנֶ֣ינָהוַתִּזְנֶינָהותזנינה בְמִצְרַ֔יִםבְמִצְרַיִםבמצרים בִּנְעוּרֵיהֶ֖ןבִּנְעוּרֵיהֶןבנעוריהן זָנ֑וּזָנוּזנו שָׁ֚מָּהשָׁמָּהשמה מֹעֲכ֣וּמֹעֲכוּמעכו שְׁדֵיהֶ֔ןשְׁדֵיהֶןשדיהן וְשָׁ֣םוְשָׁםושם עִשּׂ֔וּעִשּׂוּעשו דַּדֵּ֖ידַּדֵּידדי בְּתוּלֵיהֶֽןבְּתוּלֵיהֶןבתוליהן׃׃׃ 23:4 וּשְׁמוֹתָ֗ןוּשְׁמוֹתָןושמותן אָהֳלָ֤האָהֳלָהאהלה הַגְּדוֹלָה֙הַגְּדוֹלָההגדולה וְאָהֳלִיבָ֣הוְאָהֳלִיבָהואהליבה אֲחוֹתָ֔הּאֲחוֹתָהּאחותה וַתִּֽהְיֶ֣ינָהוַתִּהְיֶינָהותהיינה לִ֔ילִילי וַתֵּלַ֖דְנָהוַתֵּלַדְנָהותלדנה בָּנִ֣יםבָּנִיםבנים וּבָנ֑וֹתוּבָנוֹתובנות וּשְׁמוֹתָ֕ןוּשְׁמוֹתָןושמותן שֹׁמְר֣וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון אָהֳלָ֔האָהֳלָהאהלה וִירוּשָׁלִַ֖םוִירוּשָׁלִַםוירושלם אָהֳלִיבָֽהאָהֳלִיבָהאהליבה׃׃׃ 23:5 וַתִּ֥זֶןוַתִּזֶןותזן אָהֳלָ֖האָהֳלָהאהלה תַּחְתָּ֑יתַּחְתָּיתחתי וַתַּעְגַּב֙וַתַּעְגַּבותעגב עַֽלעַלעל־־־מְאַהֲבֶ֔יהָמְאַהֲבֶיהָמאהביה אֶלאֶלאל־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור קְרוֹבִֽיםקְרוֹבִיםקרובים׃׃׃ 23:6 לְבֻשֵׁ֤ילְבֻשֵׁילבשי תְכֵ֙לֶת֙תְכֵלֶתתכלת פַּח֣וֹתפַּחוֹתפחות וּסְגָנִ֔יםוּסְגָנִיםוסגנים בַּח֥וּרֵיבַּחוּרֵיבחורי חֶ֖מֶדחֶמֶדחמד כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם פָּרָשִׁ֕יםפָּרָשִׁיםפרשים רֹכְבֵ֖ירֹכְבֵירכבי סוּסִֽיםסוּסִיםסוסים׃׃׃ 23:7 וַתִּתֵּ֤ןוַתִּתֵּןותתן תַּזְנוּתֶ֙יהָ֙תַּזְנוּתֶיהָתזנותיה עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם מִבְחַ֥רמִבְחַרמבחר בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם וּבְכֹ֧לוּבְכֹלובכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָֽגְבָ֛העָגְבָהעגבה בְּכָלבְּכָלבכל־־־גִּלּוּלֵיהֶ֖םגִּלּוּלֵיהֶםגלוליהם נִטְמָֽאָהנִטְמָאָהנטמאה׃׃׃ 23:8 וְאֶתוְאֶתואת־־־תַּזְנוּתֶ֤יהָתַּזְנוּתֶיהָתזנותיה מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים לֹ֣אלֹאלא עָזָ֔בָהעָזָבָהעזבה כִּ֤יכִּיכי אוֹתָהּ֙אוֹתָהּאותה שָׁכְב֣וּשָׁכְבוּשכבו בִנְעוּרֶ֔יהָבִנְעוּרֶיהָבנעוריה וְהֵ֥מָּהוְהֵמָּהוהמה עִשּׂ֖וּעִשּׂוּעשו דַּדֵּ֣ידַּדֵּידדי בְתוּלֶ֑יהָבְתוּלֶיהָבתוליה וַיִּשְׁפְּכ֥וּוַיִּשְׁפְּכוּוישפכו תַזְנוּתָ֖םתַזְנוּתָםתזנותם עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 23:9 לָכֵ֥ןלָכֵןלכן נְתַתִּ֖יהָנְתַתִּיהָנתתיה בְּיַדבְּיַדביד־־־מְאַֽהֲבֶ֑יהָמְאַהֲבֶיהָמאהביה בְּיַד֙בְּיַדביד בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָגְבָ֖העָגְבָהעגבה עֲלֵיהֶֽםעֲלֵיהֶםעליהם׃׃׃ 23:10 הֵמָּה֮הֵמָּההמה גִּלּ֣וּגִּלּוּגלו עֶרְוָתָהּ֒עֶרְוָתָהּערותה בָּנֶ֤יהָבָּנֶיהָבניה וּבְנוֹתֶ֙יהָ֙וּבְנוֹתֶיהָובנותיה לָקָ֔חוּלָקָחוּלקחו וְאוֹתָ֖הּוְאוֹתָהּואותה בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב הָרָ֑גוּהָרָגוּהרגו וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־שֵׁם֙שֵׁםשם לַנָּשִׁ֔יםלַנָּשִׁיםלנשים וּשְׁפוּטִ֖יםוּשְׁפוּטִיםושפוטים עָ֥שׂוּעָשׂוּעשו בָֽהּבָהּבה׃׃׃ ססס 23:11 וַתֵּ֙רֶא֙וַתֵּרֶאותרא אֲחוֹתָ֣הּאֲחוֹתָהּאחותה אָהֳלִיבָ֔האָהֳלִיבָהאהליבה וַתַּשְׁחֵ֥תוַתַּשְׁחֵתותשחת עַגְבָתָ֖הּעַגְבָתָהּעגבתה מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה וְאֶתוְאֶתואת־־־תַּ֨זְנוּתֶ֔יהָתַּזְנוּתֶיהָתזנותיה מִזְּנוּנֵ֖ימִזְּנוּנֵימזנוני אֲחוֹתָֽהּאֲחוֹתָהּאחותה׃׃׃ 23:12 אֶלאֶלאל־־־בְּנֵי֩בְּנֵיבני אַשּׁ֨וּראַשּׁוּראשור עָגָ֜בָהעָגָבָהעגבה פַּח֨וֹתפַּחוֹתפחות וּסְגָנִ֤יםוּסְגָנִיםוסגנים קְרֹבִים֙קְרֹבִיםקרבים לְבֻשֵׁ֣ילְבֻשֵׁילבשי מִכְל֔וֹלמִכְלוֹלמכלול פָּרָשִׁ֖יםפָּרָשִׁיםפרשים רֹכְבֵ֣ירֹכְבֵירכבי סוּסִ֑יםסוּסִיםסוסים בַּח֥וּרֵיבַּחוּרֵיבחורי חֶ֖מֶדחֶמֶדחמד כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 23:13 וָאֵ֖רֶאוָאֵרֶאוארא כִּ֣יכִּיכי נִטְמָ֑אָהנִטְמָאָהנטמאה דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך אֶחָ֖דאֶחָדאחד לִשְׁתֵּיהֶֽןלִשְׁתֵּיהֶןלשתיהן׃׃׃ 23:14 וַתּ֖וֹסֶףוַתּוֹסֶףותוסף אֶלאֶלאל־־־תַּזְנוּתֶ֑יהָתַּזְנוּתֶיהָתזנותיה וַתֵּ֗רֶאוַתֵּרֶאותרא אַנְשֵׁי֙אַנְשֵׁיאנשי מְחֻקֶּ֣המְחֻקֶּהמחקה עַלעַלעל־־־הַקִּ֔ירהַקִּירהקיר צַלְמֵ֣יצַלְמֵיצלמי [כַשְׂדִּיִּים כ][כַשְׂדִּיִּים כ][כשדיים כ] (כַשְׂדִּ֔ים ק)(כַשְׂדִּים ק)(כשדים ק) חֲקֻקִ֖יםחֲקֻקִיםחקקים בַּשָּׁשַֽׁרבַּשָּׁשַׁרבששר׃׃׃ 23:15 חֲגוֹרֵ֨יחֲגוֹרֵיחגורי אֵז֜וֹראֵזוֹראזור בְּמָתְנֵיהֶ֗םבְּמָתְנֵיהֶםבמתניהם סְרוּחֵ֤יסְרוּחֵיסרוחי טְבוּלִים֙טְבוּלִיםטבולים בְּרָ֣אשֵׁיהֶ֔םבְּרָאשֵׁיהֶםבראשיהם מַרְאֵ֥המַרְאֵהמראה שָׁלִשִׁ֖יםשָׁלִשִׁיםשלשים כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם דְּמ֤וּתדְּמוּתדמות בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־בָבֶל֙בָבֶלבבל כַּשְׂדִּ֔יםכַּשְׂדִּיםכשדים אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ מוֹלַדְתָּֽםמוֹלַדְתָּםמולדתם׃׃׃ 23:16 [וַתַּעְגַּב כ][וַתַּעְגַּב כ][ותעגב כ] (וַתַּעְגְּבָ֥ה ק)(וַתַּעְגְּבָה ק)(ותעגבה ק) עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם לְמַרְאֵ֣הלְמַרְאֵהלמראה עֵינֶ֑יהָעֵינֶיהָעיניה וַתִּשְׁלַ֧חוַתִּשְׁלַחותשלח מַלְאָכִ֛יםמַלְאָכִיםמלאכים אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם כַּשְׂדִּֽימָהכַּשְׂדִּימָהכשדימה׃׃׃ 23:17 וַיָּבֹ֨אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֵלֶ֤יהָאֵלֶיהָאליה בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בָבֶל֙בָבֶלבבל לְמִשְׁכַּ֣בלְמִשְׁכַּבלמשכב דֹּדִ֔יםדֹּדִיםדדים וַיְטַמְּא֥וּוַיְטַמְּאוּויטמאו אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה בְּתַזְנוּתָ֑םבְּתַזְנוּתָםבתזנותם וַתִּ֨טְמָאוַתִּטְמָאותטמא־־־בָ֔םבָםבם וַתֵּ֥קַעוַתֵּקַעותקע נַפְשָׁ֖הּנַפְשָׁהּנפשה מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 23:18 וַתְּגַל֙וַתְּגַלותגל תַּזְנוּתֶ֔יהָתַּזְנוּתֶיהָתזנותיה וַתְּגַ֖לוַתְּגַלותגל אֶתאֶתאת־־־עֶרְוָתָ֑הּעֶרְוָתָהּערותה וַתֵּ֤קַעוַתֵּקַעותקע נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי מֵֽעָלֶ֔יהָמֵעָלֶיהָמעליה כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר נָקְעָ֥הנָקְעָהנקעה נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי מֵעַ֥למֵעַלמעל אֲחוֹתָֽהּאֲחוֹתָהּאחותה׃׃׃ 23:19 וַתַּרְבֶּ֖הוַתַּרְבֶּהותרבה אֶתאֶתאת־־־תַּזְנוּתֶ֑יהָתַּזְנוּתֶיהָתזנותיה לִזְכֹּר֙לִזְכֹּרלזכר אֶתאֶתאת־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי נְעוּרֶ֔יהָנְעוּרֶיהָנעוריה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר זָנְתָ֖הזָנְתָהזנתה בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 23:20 וַֽתַּעְגְּבָ֔הוַתַּעְגְּבָהותעגבה עַ֖לעַלעל פִּֽלַגְשֵׁיהֶ֑םפִּלַגְשֵׁיהֶםפלגשיהם אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בְּשַׂרבְּשַׂרבשר־־־חֲמוֹרִים֙חֲמוֹרִיםחמורים בְּשָׂרָ֔םבְּשָׂרָםבשרם וְזִרְמַ֥תוְזִרְמַתוזרמת סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים זִרְמָתָֽםזִרְמָתָםזרמתם׃׃׃ 23:21 וַֽתִּפְקְדִ֔יוַתִּפְקְדִיותפקדי אֵ֖תאֵתאת זִמַּ֣תזִמַּתזמת נְעוּרָ֑יִךְנְעוּרָיִךְנעוריך בַּעְשׂ֤וֹתבַּעְשׂוֹתבעשות מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים דַּדַּ֔יִךְדַּדַּיִךְדדיך לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען שְׁדֵ֥ישְׁדֵישדי נְעוּרָֽיִךְנְעוּרָיִךְנעוריך׃׃׃ ססס 23:22 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן אָהֳלִיבָ֗האָהֳלִיבָהאהליבה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵעִ֤ירמֵעִירמעיר אֶתאֶתאת־־־מְאַהֲבַ֙יִךְ֙מְאַהֲבַיִךְמאהביך עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך אֵ֛תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָקְעָ֥הנָקְעָהנקעה נַפְשֵׁ֖ךְנַפְשֵׁךְנפשך מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם וַהֲבֵאתִ֥יםוַהֲבֵאתִיםוהבאתים עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 23:23 בְּנֵ֧יבְּנֵיבני בָבֶ֣לבָבֶלבבל וְכָלוְכָלוכל־־־כַּשְׂדִּ֗יםכַּשְׂדִּיםכשדים פְּק֤וֹדפְּקוֹדפקוד וְשׁ֙וֹעַ֙וְשׁוֹעַושוע וְק֔וֹעַוְקוֹעַוקוע כָּלכָּלכל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם בַּח֨וּרֵיבַּחוּרֵיבחורי חֶ֜מֶדחֶמֶדחמד פַּח֤וֹתפַּחוֹתפחות וּסְגָנִים֙וּסְגָנִיםוסגנים כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם שָֽׁלִשִׁים֙שָׁלִשִׁיםשלשים וּקְרוּאִ֔יםוּקְרוּאִיםוקרואים רֹכְבֵ֥ירֹכְבֵירכבי סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 23:24 וּבָ֣אוּוּבָאוּובאו עָלַ֡יִךְעָלַיִךְעליך הֹ֠צֶןהֹצֶןהצן רֶ֤כֶברֶכֶברכב וְגַלְגַּל֙וְגַלְגַּלוגלגל וּבִקְהַ֣לוּבִקְהַלובקהל עַמִּ֔יםעַמִּיםעמים צִנָּ֤הצִנָּהצנה וּמָגֵן֙וּמָגֵןומגן וְקוֹבַ֔עוְקוֹבַעוקובע יָשִׂ֥ימוּיָשִׂימוּישימו עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך סָבִ֑יבסָבִיבסביב וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי לִפְנֵיהֶם֙לִפְנֵיהֶםלפניהם מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט וּשְׁפָט֖וּךְוּשְׁפָטוּךְושפטוך בְּמִשְׁפְּטֵיהֶֽםבְּמִשְׁפְּטֵיהֶםבמשפטיהם׃׃׃ 23:25 וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי קִנְאָתִ֜יקִנְאָתִיקנאתי בָּ֗ךְבָּךְבך וְעָשׂ֤וּוְעָשׂוּועשו אוֹתָךְ֙אוֹתָךְאותך בְּחֵמָ֔הבְּחֵמָהבחמה אַפֵּ֤ךְאַפֵּךְאפך וְאָזְנַ֙יִךְ֙וְאָזְנַיִךְואזניך יָסִ֔ירוּיָסִירוּיסירו וְאַחֲרִיתֵ֖ךְוְאַחֲרִיתֵךְואחריתך בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב תִּפּ֑וֹלתִּפּוֹלתפול הֵ֗מָּההֵמָּההמה בָּנַ֤יִךְבָּנַיִךְבניך וּבְנוֹתַ֙יִךְ֙וּבְנוֹתַיִךְובנותיך יִקָּ֔חוּיִקָּחוּיקחו וְאַחֲרִיתֵ֖ךְוְאַחֲרִיתֵךְואחריתך תֵּאָכֵ֥לתֵּאָכֵלתאכל בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 23:26 וְהִפְשִׁיט֖וּךְוְהִפְשִׁיטוּךְוהפשיטוך אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָ֑יִךְבְּגָדָיִךְבגדיך וְלָקְח֖וּוְלָקְחוּולקחו כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי תִפְאַרְתֵּֽךְתִפְאַרְתֵּךְתפארתך׃׃׃ 23:27 וְהִשְׁבַּתִּ֤יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי זִמָּתֵךְ֙זִמָּתֵךְזמתך מִמֵּ֔ךְמִמֵּךְממך וְאֶתוְאֶתואת־־־זְנוּתֵ֖ךְזְנוּתֵךְזנותך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִשְׂאִ֤יתִשְׂאִיתשאי עֵינַ֙יִךְ֙עֵינַיִךְעיניך אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם וּמִצְרַ֖יִםוּמִצְרַיִםומצרים לֹ֥אלֹאלא תִזְכְּרִיתִזְכְּרִיתזכרי־־־עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ ססס 23:28 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִי֙הִנְנִיהנני נֹֽתְנָ֔ךְנֹתְנָךְנתנך בְּיַ֖דבְּיַדביד אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׂנֵ֑אתשָׂנֵאתשנאת בְּיַ֛דבְּיַדביד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָקְעָ֥הנָקְעָהנקעה נַפְשֵׁ֖ךְנַפְשֵׁךְנפשך מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ 23:29 וְעָשׂ֨וּוְעָשׂוּועשו אוֹתָ֜ךְאוֹתָךְאותך בְּשִׂנְאָ֗הבְּשִׂנְאָהבשנאה וְלָקְחוּ֙וְלָקְחוּולקחו כָּלכָּלכל־־־יְגִיעֵ֔ךְיְגִיעֵךְיגיעך וַעֲזָב֖וּךְוַעֲזָבוּךְועזבוך עֵירֹ֣םעֵירֹםעירם וְעֶרְיָ֑הוְעֶרְיָהועריה וְנִגְלָה֙וְנִגְלָהונגלה עֶרְוַ֣תעֶרְוַתערות זְנוּנַ֔יִךְזְנוּנַיִךְזנוניך וְזִמָּתֵ֖ךְוְזִמָּתֵךְוזמתך וְתַזְנוּתָֽיִךְוְתַזְנוּתָיִךְותזנותיך׃׃׃ 23:30 עָשֹׂ֥העָשֹׂהעשה אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה לָ֑ךְלָךְלך בִּזְנוֹתֵךְ֙בִּזְנוֹתֵךְבזנותך אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי גוֹיִ֔םגוֹיִםגוים עַ֥לעַלעל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִטְמֵ֖אתנִטְמֵאתנטמאת בְּגִלּוּלֵיהֶֽםבְּגִלּוּלֵיהֶםבגלוליהם׃׃׃ 23:31 בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך אֲחוֹתֵ֖ךְאֲחוֹתֵךְאחותך הָלָ֑כְתְּהָלָכְתְּהלכת וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי כוֹסָ֖הּכוֹסָהּכוסה בְּיָדֵֽךְבְּיָדֵךְבידך׃׃׃ ססס 23:32 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֔היְהֹוִהיהוה כּ֤וֹסכּוֹסכוס אֲחוֹתֵךְ֙אֲחוֹתֵךְאחותך תִּשְׁתִּ֔יתִּשְׁתִּיתשתי הָעֲמֻקָּ֖ההָעֲמֻקָּההעמקה וְהָרְחָבָ֑הוְהָרְחָבָהוהרחבה תִּהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לִצְחֹ֛קלִצְחֹקלצחק וּלְלַ֖עַגוּלְלַעַגוללעג מִרְבָּ֥המִרְבָּהמרבה לְהָכִֽיללְהָכִיללהכיל׃׃׃ 23:33 שִׁכָּר֥וֹןשִׁכָּרוֹןשכרון וְיָג֖וֹןוְיָגוֹןויגון תִּמָּלֵ֑אִיתִּמָּלֵאִיתמלאי כּ֚וֹסכּוֹסכוס שַׁמָּ֣השַׁמָּהשמה וּשְׁמָמָ֔הוּשְׁמָמָהושממה כּ֖וֹסכּוֹסכוס אֲחוֹתֵ֥ךְאֲחוֹתֵךְאחותך שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ 23:34 וְשָׁתִ֨יתוְשָׁתִיתושתית אוֹתָ֜הּאוֹתָהּאותה וּמָצִ֗יתוּמָצִיתומצית וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲרָשֶׂ֛יהָחֲרָשֶׂיהָחרשיה תְּגָרֵ֖מִיתְּגָרֵמִיתגרמי וְשָׁדַ֣יִךְוְשָׁדַיִךְושדיך תְּנַתֵּ֑קִיתְּנַתֵּקִיתנתקי כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני דִבַּ֔רְתִּידִבַּרְתִּידברתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 23:35 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה יַ֚עַןיַעַןיען שָׁכַ֣חַתְּשָׁכַחַתְּשכחת אוֹתִ֔יאוֹתִיאותי וַתַּשְׁלִ֥יכִיוַתַּשְׁלִיכִיותשליכי אוֹתִ֖יאוֹתִיאותי אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי גַוֵּ֑ךְגַוֵּךְגוך וְגַםוְגַםוגם־־־אַ֛תְּאַתְּאת שְׂאִ֥ישְׂאִישאי זִמָּתֵ֖ךְזִמָּתֵךְזמתך וְאֶתוְאֶתואת־־־תַּזְנוּתָֽיִךְתַּזְנוּתָיִךְתזנותיך׃׃׃ ססס 23:36 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הֲתִשְׁפּ֥וֹטהֲתִשְׁפּוֹטהתשפוט אֶֽתאֶתאת־־־אָהֳלָ֖האָהֳלָהאהלה וְאֶתוְאֶתואת־־־אָהֳלִיבָ֑האָהֳלִיבָהאהליבה וְהַגֵּ֣דוְהַגֵּדוהגד לָהֶ֔ןלָהֶןלהן אֵ֖תאֵתאת תוֹעֲבוֹתֵיהֶֽןתוֹעֲבוֹתֵיהֶןתועבותיהן׃׃׃ 23:37 כִּ֣יכִּיכי נִאֵ֗פוּנִאֵפוּנאפו וְדָם֙וְדָםודם בִּֽידֵיהֶ֔ןבִּידֵיהֶןבידיהן וְאֶתוְאֶתואת־־־גִּלּֽוּלֵיהֶ֖ןגִּלּוּלֵיהֶןגלוליהן נִאֵ֑פוּנִאֵפוּנאפו וְגַ֤םוְגַםוגם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶן֙בְּנֵיהֶןבניהן אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָֽלְדוּיָלְדוּילדו־־־לִ֔ילִילי הֶעֱבִ֥ירוּהֶעֱבִירוּהעבירו לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ 23:38 ע֥וֹדעוֹדעוד זֹ֖אתזֹאתזאת עָ֣שׂוּעָשׂוּעשו לִ֑ילִילי טִמְּא֤וּטִמְּאוּטמאו אֶתאֶתאת־־־מִקְדָּשִׁי֙מִקְדָּשִׁימקדשי בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא וְאֶתוְאֶתואת־־־שַׁבְּתוֹתַ֖ישַׁבְּתוֹתַישבתותי חִלֵּֽלוּחִלֵּלוּחללו׃׃׃ 23:39 וּֽבְשַׁחֲטָ֤םוּבְשַׁחֲטָםובשחטם אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיהֶם֙בְּנֵיהֶםבניהם לְגִלּ֣וּלֵיהֶ֔םלְגִלּוּלֵיהֶםלגלוליהם וַיָּבֹ֧אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־מִקְדָּשִׁ֛ימִקְדָּשִׁימקדשי בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא לְחַלְּל֑וֹלְחַלְּלוֹלחללו וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־כֹ֥הכֹהכה עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך בֵּיתִֽיבֵּיתִיביתי׃׃׃ 23:40 וְאַ֗ףוְאַףואף כִּ֤יכִּיכי תִשְׁלַ֙חְנָה֙תִשְׁלַחְנָהתשלחנה לַֽאֲנָשִׁ֔יםלַאֲנָשִׁיםלאנשים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים מִמֶּרְחָ֑קמִמֶּרְחָקממרחק אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר מַלְאָ֜ךְמַלְאָךְמלאך שָׁל֤וּחַשָׁלוּחַשלוח אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־בָ֔אוּבָאוּבאו לַאֲשֶׁ֥רלַאֲשֶׁרלאשר רָחַ֛צְתְּרָחַצְתְּרחצת כָּחַ֥לְתְּכָּחַלְתְּכחלת עֵינַ֖יִךְעֵינַיִךְעיניך וְעָ֥דִיתוְעָדִיתועדית עֶֽדִיעֶדִיעדי׃׃׃ 23:41 וְיָשַׁבְתְּ֙וְיָשַׁבְתְּוישבת עַלעַלעל־־־מִטָּ֣המִטָּהמטה כְבוּדָּ֔הכְבוּדָּהכבודה וְשֻׁלְחָ֥ןוְשֻׁלְחָןושלחן עָר֖וּךְעָרוּךְערוך לְפָנֶ֑יהָלְפָנֶיהָלפניה וּקְטָרְתִּ֥יוּקְטָרְתִּיוקטרתי וְשַׁמְנִ֖יוְשַׁמְנִיושמני שַׂ֥מְתְּשַׂמְתְּשמת עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 23:42 וְק֣וֹלוְקוֹלוקול הָמוֹן֮הָמוֹןהמון שָׁלֵ֣ושָׁלֵושלו בָהּ֒בָהּבה וְאֶלוְאֶלואל־־־אֲנָשִׁים֙אֲנָשִׁיםאנשים מֵרֹ֣במֵרֹבמרב אָדָ֔םאָדָםאדם מוּבָאִ֥יםמוּבָאִיםמובאים [סֹובָאִים כ][סֹובָאִים כ][סובאים כ] (סָבָאִ֖ים ק)(סָבָאִים ק)(סבאים ק) מִמִּדְבָּ֑רמִמִּדְבָּרממדבר וַֽיִּתְּנ֤וּוַיִּתְּנוּויתנו צְמִידִים֙צְמִידִיםצמידים אֶלאֶלאל־־־יְדֵיהֶ֔ןיְדֵיהֶןידיהן וַעֲטֶ֥רֶתוַעֲטֶרֶתועטרת תִּפְאֶ֖רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת עַלעַלעל־־־רָאשֵׁיהֶֽןרָאשֵׁיהֶןראשיהן׃׃׃ 23:43 וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר לַבָּלָ֖הלַבָּלָהלבלה נִֽאוּפִ֑יםנִאוּפִיםנאופים [עַתָּ כ][עַתָּ כ][עת כ] (עַתָּ֛ה ק)(עַתָּה ק)(עתה ק) [יִזְנֻה כ][יִזְנֻה כ][יזנה כ] (יִזְנ֥וּ ק)(יִזְנוּ ק)(יזנו ק) תַזְנוּתֶ֖הָתַזְנוּתֶהָתזנותה וָהִֽיאוָהִיאוהיא׃׃׃ 23:44 וַיָּב֣וֹאוַיָּבוֹאויבוא אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה כְּב֖וֹאכְּבוֹאכבוא אֶלאֶלאל־־־אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה זוֹנָ֑הזוֹנָהזונה כֵּ֣ןכֵּןכן בָּ֗אוּבָּאוּבאו אֶֽלאֶלאל־־־אָֽהֳלָה֙אָהֳלָהאהלה וְאֶלוְאֶלואל־־־אָ֣הֳלִיבָ֔האָהֳלִיבָהאהליבה אִשֹּׁ֖תאִשֹּׁתאשת הַזִּמָּֽההַזִּמָּההזמה׃׃׃ 23:45 וַאֲנָשִׁ֣יםוַאֲנָשִׁיםואנשים צַדִּיקִ֗םצַדִּיקִםצדיקם הֵ֚מָּההֵמָּההמה יִשְׁפְּט֣וּיִשְׁפְּטוּישפטו אֽוֹתְהֶ֔םאוֹתְהֶםאותהם מִשְׁפַּט֙מִשְׁפַּטמשפט נֹֽאֲפ֔וֹתנֹאֲפוֹתנאפות וּמִשְׁפַּ֖טוּמִשְׁפַּטומשפט שֹׁפְכ֣וֹתשֹׁפְכוֹתשפכות דָּ֑םדָּםדם כִּ֤יכִּיכי נֹֽאֲפֹת֙נֹאֲפֹתנאפת הֵ֔נָּההֵנָּההנה וְדָ֖םוְדָםודם בִּֽידֵיהֶֽןבִּידֵיהֶןבידיהן׃׃׃ ססס 23:46 כִּ֛יכִּיכי כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הַעֲלֵ֤ההַעֲלֵההעלה עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם קָהָ֔לקָהָלקהל וְנָתֹ֥ןוְנָתֹןונתן אֶתְהֶ֖ןאֶתְהֶןאתהן לְזַעֲוָ֥הלְזַעֲוָהלזעוה וְלָבַֽזוְלָבַזולבז׃׃׃ 23:47 וְרָגְמ֨וּוְרָגְמוּורגמו עֲלֵיהֶ֥ןעֲלֵיהֶןעליהן אֶ֙בֶן֙אֶבֶןאבן קָהָ֔לקָהָלקהל וּבָרֵ֥אוּבָרֵאוברא אוֹתְהֶ֖ןאוֹתְהֶןאותהן בְּחַרְבוֹתָ֑םבְּחַרְבוֹתָםבחרבותם בְּנֵיהֶ֤םבְּנֵיהֶםבניהם וּבְנֽוֹתֵיהֶם֙וּבְנוֹתֵיהֶםובנותיהם יַהֲרֹ֔גוּיַהֲרֹגוּיהרגו וּבָתֵּיהֶ֖ןוּבָתֵּיהֶןובתיהן בָּאֵ֥שׁבָּאֵשׁבאש יִשְׂרֹֽפוּיִשְׂרֹפוּישרפו׃׃׃ 23:48 וְהִשְׁבַּתִּ֥יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי זִמָּ֖הזִמָּהזמה מִןמִןמן־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְנִֽוַּסְּרוּ֙וְנִוַּסְּרוּונוסרו כָּלכָּלכל־־־הַנָּשִׁ֔יםהַנָּשִׁיםהנשים וְלֹ֥אוְלֹאולא תַעֲשֶׂ֖ינָהתַעֲשֶׂינָהתעשינה כְּזִמַּתְכֶֽנָהכְּזִמַּתְכֶנָהכזמתכנה׃׃׃ 23:49 וְנָתְנ֤וּוְנָתְנוּונתנו זִמַּתְכֶ֙נָה֙זִמַּתְכֶנָהזמתכנה עֲלֵיכֶ֔ןעֲלֵיכֶןעליכן וַחֲטָאֵ֥יוַחֲטָאֵיוחטאי גִלּוּלֵיכֶ֖ןגִלּוּלֵיכֶןגלוליכן תִּשֶּׂ֑אינָהתִּשֶּׂאינָהתשאינה וִידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֥יכִּיכי אֲנִ֖יאֲנִיאני אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain