Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 5

5:1 וְהִתְנַבִּ֞יוְהִתְנַבִּיוהתנבי חַגַּ֣יחַגַּיחגי [נְבִיאָה כ][נְבִיאָה כ][נביאה כ] (נְבִיָּ֗א ק)(נְבִיָּא ק)(נביא ק) וּזְכַרְיָ֤הוּזְכַרְיָהוזכריה בַרבַרבר־־־עִדּוֹא֙עִדּוֹאעדוא [נְבִיאַיָּא כ][נְבִיאַיָּא כ][נביאיא כ] (נְבִיַּיָּ֔א ק)(נְבִיַּיָּא ק)(נבייא ק) עַלעַלעל־־־יְה֣וּדָיֵ֔איְהוּדָיֵאיהודיא דִּ֥ידִּידי בִיה֖וּדבִיהוּדביהוד וּבִירוּשְׁלֶ֑םוּבִירוּשְׁלֶםובירושלם בְּשֻׁ֛םבְּשֻׁםבשם אֱלָ֥הּאֱלָהּאלה יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עֲלֵיהֽוֹןעֲלֵיהוֹןעליהון׃׃׃ ססס 5:2 בֵּאדַ֡יִןבֵּאדַיִןבאדין קָ֠מוּקָמוּקמו זְרֻבָּבֶ֤לזְרֻבָּבֶלזרבבל בַּרבַּרבר־־־שְׁאַלְתִּיאֵל֙שְׁאַלְתִּיאֵלשאלתיאל וְיֵשׁ֣וּעַוְיֵשׁוּעַוישוע בַּרבַּרבר־־־יֽוֹצָדָ֔קיוֹצָדָקיוצדק וְשָׁרִ֣יווְשָׁרִיוושריו לְמִבְנֵ֔אלְמִבְנֵאלמבנא בֵּ֥יתבֵּיתבית אֱלָהָ֖אאֱלָהָאאלהא דִּ֣ידִּידי בִירֽוּשְׁלֶ֑םבִירוּשְׁלֶםבירושלם וְעִמְּה֛וֹןוְעִמְּהוֹןועמהון [נְבִיאַיָּא כ][נְבִיאַיָּא כ][נביאיא כ] (נְבִיַּיָּ֥א ק)(נְבִיַּיָּא ק)(נבייא ק) דִֽידִידי־־־אֱלָהָ֖אאֱלָהָאאלהא מְסָעֲדִ֥יןמְסָעֲדִיןמסעדין לְהֽוֹןלְהוֹןלהון׃׃׃ פפפ
5:3 בֵּהּבֵּהּבה־־־זִמְנָא֩זִמְנָאזמנא אֲתָ֨אאֲתָאאתא עֲלֵיה֜וֹןעֲלֵיהוֹןעליהון תַּ֠תְּנַיתַּתְּנַיתתני פַּחַ֧תפַּחַתפחת עֲבַֽרעֲבַרעבר־־־נַהֲרָ֛הנַהֲרָהנהרה וּשְׁתַ֥רוּשְׁתַרושתר בּוֹזְנַ֖יבּוֹזְנַיבוזני וּכְנָוָתְה֑וֹןוּכְנָוָתְהוֹןוכנותהון וְכֵן֙וְכֵןוכן אָמְרִ֣יןאָמְרִיןאמרין לְהֹ֔םלְהֹםלהם מַןמַןמן־־־שָׂ֨םשָׂםשם לְכֹ֜םלְכֹםלכם טְעֵ֗םטְעֵםטעם בַּיְתָ֤אבַּיְתָאביתא דְנָה֙דְנָהדנה לִבְּנֵ֔אלִבְּנֵאלבנא וְאֻשַּׁרְנָ֥אוְאֻשַּׁרְנָאואשרנא דְנָ֖הדְנָהדנה לְשַׁכְלָלָֽהלְשַׁכְלָלָהלשכללה׃׃׃ ססס 5:4 אֱדַ֥יִןאֱדַיִןאדין כְּנֵ֖מָאכְּנֵמָאכנמא אֲמַ֣רְנָאאֲמַרְנָאאמרנא לְּהֹ֑םלְּהֹםלהם מַןמַןמן־־־אִנּוּן֙אִנּוּןאנון שְׁמָהָ֣תשְׁמָהָתשמהת גֻּבְרַיָּ֔אגֻּבְרַיָּאגבריא דִּֽידִּידי־־־דְנָ֥הדְנָהדנה בִנְיָנָ֖אבִנְיָנָאבנינא בָּנַֽיִןבָּנַיִןבנין׃׃׃ 5:5 וְעֵ֣יןוְעֵיןועין אֱלָהֲהֹ֗םאֱלָהֲהֹםאלההם הֲוָת֙הֲוָתהות עַלעַלעל־־־שָׂבֵ֣ישָׂבֵישבי יְהוּדָיֵ֔איְהוּדָיֵאיהודיא וְלָאוְלָאולא־־־בַטִּ֣לוּבַטִּלוּבטלו הִמּ֔וֹהִמּוֹהמו עַדעַדעד־־־טַעְמָ֖אטַעְמָאטעמא לְדָרְיָ֣וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש יְהָ֑ךְיְהָךְיהך וֶאֱדַ֛יִןוֶאֱדַיִןואדין יְתִיב֥וּןיְתִיבוּןיתיבון נִשְׁתְּוָנָ֖אנִשְׁתְּוָנָאנשתונא עַלעַלעל־־־דְּנָֽהדְּנָהדנה׃׃׃ פפפ
5:6 פַּרְשֶׁ֣גֶןפַּרְשֶׁגֶןפרשגן אִ֠גַּרְתָּאאִגַּרְתָּאאגרתא דִּֽידִּידי־־־שְׁלַ֞חשְׁלַחשלח תַּתְּנַ֣יתַּתְּנַיתתני ׀׀׀ פַּחַ֣תפַּחַתפחת עֲבַֽרעֲבַרעבר־־־נַהֲרָ֗הנַהֲרָהנהרה וּשְׁתַ֤רוּשְׁתַרושתר בּוֹזְנַי֙בּוֹזְנַיבוזני וּכְנָ֣וָתֵ֔הּוּכְנָוָתֵהּוכנותה אֲפַ֨רְסְכָיֵ֔אאֲפַרְסְכָיֵאאפרסכיא דִּ֖ידִּידי בַּעֲבַ֣רבַּעֲבַרבעבר נַהֲרָ֑הנַהֲרָהנהרה עַלעַלעל־־־דָּרְיָ֖וֶשׁדָּרְיָוֶשׁדריוש מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ 5:7 פִּתְגָמָ֖אפִּתְגָמָאפתגמא שְׁלַ֣חוּשְׁלַחוּשלחו עֲל֑וֹהִיעֲלוֹהִיעלוהי וְכִדְנָה֙וְכִדְנָהוכדנה כְּתִ֣יבכְּתִיבכתיב בְּגַוֵּ֔הּבְּגַוֵּהּבגוה לְדָרְיָ֥וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא שְׁלָמָ֥אשְׁלָמָאשלמא כֹֽלָּאכֹלָּאכלא׃׃׃ ססס 5:8 יְדִ֣יעַיְדִיעַידיע ׀׀׀ לֶהֱוֵ֣אלֶהֱוֵאלהוא לְמַלְכָּ֗אלְמַלְכָּאלמלכא דִּֽידִּידי־־־אֲזַ֜לְנָאאֲזַלְנָאאזלנא לִיה֤וּדלִיהוּדליהוד מְדִֽינְתָּא֙מְדִינְתָּאמדינתא לְבֵית֙לְבֵיתלבית אֱלָהָ֣אאֱלָהָאאלהא רַבָּ֔ארַבָּארבא וְה֤וּאוְהוּאוהוא מִתְבְּנֵא֙מִתְבְּנֵאמתבנא אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן גְּלָ֔לגְּלָלגלל וְאָ֖עוְאָעואע מִתְּשָׂ֣םמִתְּשָׂםמתשם בְּכֻתְלַיָּ֑אבְּכֻתְלַיָּאבכתליא וַעֲבִ֥ידְתָּאוַעֲבִידְתָּאועבידתא דָ֛ךְדָךְדך אָסְפַּ֥רְנָאאָסְפַּרְנָאאספרנא מִתְעַבְדָ֖אמִתְעַבְדָאמתעבדא וּמַצְלַ֥חוּמַצְלַחומצלח בְּיֶדְהֹֽםבְּיֶדְהֹםבידהם׃׃׃ ססס 5:9 אֱדַ֗יִןאֱדַיִןאדין שְׁאֵ֙לְנָא֙שְׁאֵלְנָאשאלנא לְשָׂבַיָּ֣אלְשָׂבַיָּאלשביא אִלֵּ֔ךְאִלֵּךְאלך כְּנֵ֖מָאכְּנֵמָאכנמא אֲמַ֣רְנָאאֲמַרְנָאאמרנא לְּהֹ֑םלְּהֹםלהם מַןמַןמן־־־שָׂ֨םשָׂםשם לְכֹ֜םלְכֹםלכם טְעֵ֗םטְעֵםטעם בַּיְתָ֤אבַּיְתָאביתא דְנָה֙דְנָהדנה לְמִבְנְיָ֔הלְמִבְנְיָהלמבניה וְאֻשַּׁרְנָ֥אוְאֻשַּׁרְנָאואשרנא דְנָ֖הדְנָהדנה לְשַׁכְלָלָֽהלְשַׁכְלָלָהלשכללה׃׃׃ 5:10 וְאַ֧ףוְאַףואף שְׁמָהָתְהֹ֛םשְׁמָהָתְהֹםשמהתהם שְׁאֵ֥לְנָאשְׁאֵלְנָאשאלנא לְּהֹ֖םלְּהֹםלהם לְהוֹדָעוּתָ֑ךְלְהוֹדָעוּתָךְלהודעותך דִּ֛ידִּידי נִכְתֻּ֥בנִכְתֻּבנכתב שֻׁםשֻׁםשם־־־גֻּבְרַיָּ֖אגֻּבְרַיָּאגבריא דִּ֥ידִּידי בְרָאשֵׁיהֹֽםבְרָאשֵׁיהֹםבראשיהם׃׃׃ ססס 5:11 וּכְנֵ֥מָאוּכְנֵמָאוכנמא פִתְגָמָ֖אפִתְגָמָאפתגמא הֲתִיב֣וּנָאהֲתִיבוּנָאהתיבונא לְמֵמַ֑רלְמֵמַרלממר אֲנַ֣חְנָאאֲנַחְנָאאנחנא הִמּ֡וֹהִמּוֹהמו עַבְדוֹהִי֩עַבְדוֹהִיעבדוהי דִֽידִידי־־־אֱלָ֨הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֜אשְׁמַיָּאשמיא וְאַרְעָ֗אוְאַרְעָאוארעא וּבָנַ֤יִןוּבָנַיִןובנין בַּיְתָא֙בַּיְתָאביתא דִּֽידִּידי־־־הֲוָ֨אהֲוָאהוא בְנֵ֜הבְנֵהבנה מִקַּדְמַ֤תמִקַּדְמַתמקדמת דְּנָה֙דְּנָהדנה שְׁנִ֣יןשְׁנִיןשנין שַׂגִּיאָ֔ןשַׂגִּיאָןשגיאן וּמֶ֤לֶךְוּמֶלֶךְומלך לְיִשְׂרָאֵל֙לְיִשְׂרָאֵללישראל רַ֔ברַברב בְּנָ֖הִיבְּנָהִיבנהי וְשַׁכְלְלֵֽהּוְשַׁכְלְלֵהּושכללה׃׃׃ 5:12 לָהֵ֗ןלָהֵןלהן מִןמִןמן־־־דִּ֨ידִּידי הַרְגִּ֤זוּהַרְגִּזוּהרגזו אֲבָהֳתַ֙נָא֙אֲבָהֳתַנָאאבהתנא לֶאֱלָ֣הּלֶאֱלָהּלאלה שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא יְהַ֣ביְהַביהב הִמּ֔וֹהִמּוֹהמו בְּיַ֛דבְּיַדביד נְבוּכַדְנֶצַּ֥רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל [כַּסְדָּיָא כ][כַּסְדָּיָא כ][כסדיא כ] (כַּסְדָּאָ֑ה ק)(כַּסְדָּאָה ק)(כסדאה ק) וּבַיְתָ֤הוּבַיְתָהוביתה דְנָה֙דְנָהדנה סַתְרֵ֔הּסַתְרֵהּסתרה וְעַמָּ֖הוְעַמָּהועמה הַגְלִ֥יהַגְלִיהגלי לְבָבֶֽללְבָבֶללבבל׃׃׃ ססס 5:13 בְּרַם֙בְּרַםברם בִּשְׁנַ֣תבִּשְׁנַתבשנת חֲדָ֔החֲדָהחדה לְכ֥וֹרֶשׁלְכוֹרֶשׁלכורש מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא דִּ֣ידִּידי בָבֶ֑לבָבֶלבבל כּ֤וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא שָׂ֣םשָׂםשם טְעֵ֔םטְעֵםטעם בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֥אאֱלָהָאאלהא דְנָ֖הדְנָהדנה לִבְּנֵֽאלִבְּנֵאלבנא׃׃׃ 5:14 וְ֠אַףוְאַףואף מָאנַיָּ֣אמָאנַיָּאמאניא דִֽידִידי־־־בֵיתבֵיתבית־־־אֱלָהָא֮אֱלָהָאאלהא דִּ֣ידִּידי דַהֲבָ֣הדַהֲבָהדהבה וְכַסְפָּא֒וְכַסְפָּאוכספא דִּ֣ידִּידי נְבוּכַדְנֶצַּ֗רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר הַנְפֵּק֙הַנְפֵּקהנפק מִןמִןמן־־־הֵֽיכְלָא֙הֵיכְלָאהיכלא דִּ֣ידִּידי בִֽירוּשְׁלֶ֔םבִירוּשְׁלֶםבירושלם וְהֵיבֵ֣לוְהֵיבֵלוהיבל הִמּ֔וֹהִמּוֹהמו לְהֵיכְלָ֖אלְהֵיכְלָאלהיכלא דִּ֣ידִּידי בָבֶ֑לבָבֶלבבל הַנְפֵּ֨קהַנְפֵּקהנפק הִמּ֜וֹהִמּוֹהמו כּ֣וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא מִןמִןמן־־־הֵֽיכְלָא֙הֵיכְלָאהיכלא דִּ֣ידִּידי בָבֶ֔לבָבֶלבבל וִיהִ֙יבוּ֙וִיהִיבוּויהיבו לְשֵׁשְׁבַּצַּ֣רלְשֵׁשְׁבַּצַּרלששבצר שְׁמֵ֔הּשְׁמֵהּשמה דִּ֥ידִּידי פֶחָ֖הפֶחָהפחה שָׂמֵֽהּשָׂמֵהּשמה׃׃׃ 5:15 וַאֲמַרוַאֲמַרואמר־־־לֵ֓הּלֵהּלה ׀׀׀ [אֵלֶּה כ][אֵלֶּה כ][אלה כ] (אֵ֚ל ק)(אֵל ק)(אל ק) מָֽאנַיָּ֔אמָאנַיָּאמאניא שֵׂ֚אשֵׂאשא אֵֽזֶלאֵזֶלאזל־־־אֲחֵ֣תאֲחֵתאחת הִמּ֔וֹהִמּוֹהמו בְּהֵיכְלָ֖אבְּהֵיכְלָאבהיכלא דִּ֣ידִּידי בִירוּשְׁלֶ֑םבִירוּשְׁלֶםבירושלם וּבֵ֥יתוּבֵיתובית אֱלָהָ֖אאֱלָהָאאלהא יִתְבְּנֵ֥איִתְבְּנֵאיתבנא עַלעַלעל־־־אַתְרֵֽהּאַתְרֵהּאתרה׃׃׃ ססס 5:16 אֱדַ֙יִן֙אֱדַיִןאדין שֵׁשְׁבַּצַּ֣רשֵׁשְׁבַּצַּרששבצר דֵּ֔ךְדֵּךְדך אֲתָ֗אאֲתָאאתא יְהַ֧ביְהַביהב אֻשַּׁיָּ֛אאֻשַּׁיָּאאשיא דִּידִּידי־־־בֵ֥יתבֵיתבית אֱלָהָ֖אאֱלָהָאאלהא דִּ֣ידִּידי בִירוּשְׁלֶ֑םבִירוּשְׁלֶםבירושלם וּמִןוּמִןומן־־־אֱדַ֧יִןאֱדַיִןאדין וְעַדוְעַדועד־־־כְּעַ֛ןכְּעַןכען מִתְבְּנֵ֖אמִתְבְּנֵאמתבנא וְלָ֥אוְלָאולא שְׁלִֽםשְׁלִםשלם׃׃׃ 5:17 וּכְעַ֞ןוּכְעַןוכען הֵ֧ןהֵןהן עַלעַלעל־־־מַלְכָּ֣אמַלְכָּאמלכא טָ֗בטָבטב יִ֠תְבַּקַּריִתְבַּקַּריתבקר בְּבֵ֨יתבְּבֵיתבבית גִּנְזַיָּ֜אגִּנְזַיָּאגנזיא דִּידִּידי־־־מַלְכָּ֣אמַלְכָּאמלכא תַמָּה֮תַמָּהתמה דִּ֣ידִּידי בְּבָבֶל֒בְּבָבֶלבבבל הֵ֣ןהֵןהן אִיתַ֗יאִיתַיאיתי דִּֽידִּידי־־־מִןמִןמן־־־כּ֤וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא שִׂ֣יםשִׂיםשים טְעֵ֔םטְעֵםטעם לְמִבְנֵ֛אלְמִבְנֵאלמבנא בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֥אאֱלָהָאאלהא דֵ֖ךְדֵךְדך בִּירוּשְׁלֶ֑םבִּירוּשְׁלֶםבירושלם וּרְע֥וּתוּרְעוּתורעות מַלְכָּ֛אמַלְכָּאמלכא עַלעַלעל־־־דְּנָ֖הדְּנָהדנה יִשְׁלַ֥חיִשְׁלַחישלח עֲלֶֽינָאעֲלֶינָאעלינא׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain