Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 9

9:1 וּכְכַלּ֣וֹתוּכְכַלּוֹתוככלות אֵ֗לֶּהאֵלֶּהאלה נִגְּשׁ֨וּנִגְּשׁוּנגשו אֵלַ֤יאֵלַיאלי הַשָּׂרִים֙הַשָּׂרִיםהשרים לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־נִבְדְּל֞וּנִבְדְּלוּנבדלו הָעָ֤םהָעָםהעם יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְהַכֹּהֲנִ֣יםוְהַכֹּהֲנִיםוהכהנים וְהַלְוִיִּ֔םוְהַלְוִיִּםוהלוים מֵעַמֵּ֖ימֵעַמֵּימעמי הָאֲרָצ֑וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות כְּ֠תוֹעֲבֹֽתֵיהֶםכְּתוֹעֲבֹתֵיהֶםכתועבתיהם לַכְּנַעֲנִ֨ילַכְּנַעֲנִילכנעני הַחִתִּ֜יהַחִתִּיהחתי הַפְּרִזִּ֣יהַפְּרִזִּיהפרזי הַיְבוּסִ֗יהַיְבוּסִיהיבוסי הָֽעַמֹּנִי֙הָעַמֹּנִיהעמני הַמֹּ֣אָבִ֔יהַמֹּאָבִיהמאבי הַמִּצְרִ֖יהַמִּצְרִיהמצרי וְהָאֱמֹרִֽיוְהָאֱמֹרִיוהאמרי׃׃׃ 9:2 כִּֽיכִּיכי־־־נָשְׂא֣וּנָשְׂאוּנשאו מִבְּנֹֽתֵיהֶ֗םמִבְּנֹתֵיהֶםמבנתיהם לָהֶם֙לָהֶםלהם וְלִבְנֵיהֶ֔םוְלִבְנֵיהֶםולבניהם וְהִתְעָֽרְבוּ֙וְהִתְעָרְבוּוהתערבו זֶ֣רַעזֶרַעזרע הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש בְּעַמֵּ֖יבְּעַמֵּיבעמי הָאֲרָצ֑וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות וְיַ֧דוְיַדויד הַשָּׂרִ֣יםהַשָּׂרִיםהשרים וְהַסְּגָנִ֗יםוְהַסְּגָנִיםוהסגנים הָֽיְתָ֛ההָיְתָההיתה בַּמַּ֥עַלבַּמַּעַלבמעל הַזֶּ֖ההַזֶּההזה רִאשׁוֹנָֽהרִאשׁוֹנָהראשונה׃׃׃ ססס 9:3 וּכְשָׁמְעִי֙וּכְשָׁמְעִיוכשמעי אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה קָרַ֥עְתִּיקָרַעְתִּיקרעתי אֶתאֶתאת־־־בִּגְדִ֖יבִּגְדִיבגדי וּמְעִילִ֑יוּמְעִילִיומעילי וָאֶמְרְטָ֞הוָאֶמְרְטָהואמרטה מִשְּׂעַ֤רמִשְּׂעַרמשער רֹאשִׁי֙רֹאשִׁיראשי וּזְקָנִ֔יוּזְקָנִיוזקני וָאֵשְׁבָ֖הוָאֵשְׁבָהואשבה מְשׁוֹמֵֽםמְשׁוֹמֵםמשומם׃׃׃ 9:4 וְאֵלַ֣יוְאֵלַיואלי יֵאָסְפ֗וּיֵאָסְפוּיאספו כֹּ֤לכֹּלכל חָרֵד֙חָרֵדחרד בְּדִבְרֵ֣יבְּדִבְרֵיבדברי אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֖לעַלעל מַ֣עַלמַעַלמעל הַגּוֹלָ֑ההַגּוֹלָההגולה וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב מְשׁוֹמֵ֔םמְשׁוֹמֵםמשומם עַ֖דעַדעד לְמִנְחַ֥תלְמִנְחַתלמנחת הָעָֽרֶבהָעָרֶבהערב׃׃׃ 9:5 וּבְמִנְחַ֣תוּבְמִנְחַתובמנחת הָעֶ֗רֶבהָעֶרֶבהערב קַ֚מְתִּיקַמְתִּיקמתי מִתַּֽעֲנִיתִ֔ימִתַּעֲנִיתִימתעניתי וּבְקָרְעִ֥יוּבְקָרְעִיובקרעי בִגְדִ֖יבִגְדִיבגדי וּמְעִילִ֑יוּמְעִילִיומעילי וָֽאֶכְרְעָה֙וָאֶכְרְעָהואכרעה עַלעַלעל־־־בִּרְכַּ֔יבִּרְכַּיברכי וָאֶפְרְשָׂ֥הוָאֶפְרְשָׂהואפרשה כַפַּ֖יכַפַּיכפי אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 9:6 וָאֹמְרָ֗הוָאֹמְרָהואמרה אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי בֹּ֣שְׁתִּיבֹּשְׁתִּיבשתי וְנִכְלַ֔מְתִּיוְנִכְלַמְתִּיונכלמתי לְהָרִ֧יםלְהָרִיםלהרים אֱלֹהַ֛יאֱלֹהַיאלהי פָּנַ֖יפָּנַיפני אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך כִּ֣יכִּיכי עֲוֺנֹתֵ֤ינוּעֲוֺנֹתֵינוּעונתינו רָבוּ֙רָבוּרבו לְמַ֣עְלָהלְמַעְלָהלמעלה רֹּ֔אשׁרֹּאשׁראש וְאַשְׁמָתֵ֥נוּוְאַשְׁמָתֵנוּואשמתנו גָדְלָ֖הגָדְלָהגדלה עַ֥דעַדעד לַשָּׁמָֽיִםלַשָּׁמָיִםלשמים׃׃׃ 9:7 מִימֵ֣ימִימֵימימי אֲבֹתֵ֗ינוּאֲבֹתֵינוּאבתינו אֲנַ֙חְנוּ֙אֲנַחְנוּאנחנו בְּאַשְׁמָ֣הבְּאַשְׁמָהבאשמה גְדֹלָ֔הגְדֹלָהגדלה עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וּבַעֲוֺנֹתֵ֡ינוּוּבַעֲוֺנֹתֵינוּובעונתינו נִתַּ֡נּוּנִתַּנּוּנתנו אֲנַחְנוּ֩אֲנַחְנוּאנחנו מְלָכֵ֨ינוּמְלָכֵינוּמלכינו כֹהֲנֵ֜ינוּכֹהֲנֵינוּכהנינו בְּיַ֣דבְּיַדביד ׀׀׀ מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי הָאֲרָצ֗וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות בַּחֶ֜רֶבבַּחֶרֶבבחרב בַּשְּׁבִ֧יבַּשְּׁבִיבשבי וּבַבִּזָּ֛הוּבַבִּזָּהובבזה וּבְבֹ֥שֶׁתוּבְבֹשֶׁתובבשת פָּנִ֖יםפָּנִיםפנים כְּהַיּ֥וֹםכְּהַיּוֹםכהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 9:8 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה כִּמְעַטכִּמְעַטכמעט־־־רֶגַע֩רֶגַערגע הָיְתָ֨ההָיְתָההיתה תְחִנָּ֜התְחִנָּהתחנה מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו לְהַשְׁאִ֥ירלְהַשְׁאִירלהשאיר לָ֙נוּ֙לָנוּלנו פְּלֵיטָ֔הפְּלֵיטָהפליטה וְלָתֶתוְלָתֶתולתת־־־לָ֥נוּלָנוּלנו יָתֵ֖דיָתֵדיתד בִּמְק֣וֹםבִּמְקוֹםבמקום קָדְשׁ֑וֹקָדְשׁוֹקדשו לְהָאִ֤ירלְהָאִירלהאיר עֵינֵ֙ינוּ֙עֵינֵינוּעינינו אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וּלְתִתֵּ֛נוּוּלְתִתֵּנוּולתתנו מִֽחְיָ֥המִחְיָהמחיה מְעַ֖טמְעַטמעט בְּעַבְדֻתֵֽנוּבְּעַבְדֻתֵנוּבעבדתנו׃׃׃ 9:9 כִּֽיכִּיכי־־־עֲבָדִ֣יםעֲבָדִיםעבדים אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וּבְעַבְדֻ֔תֵנוּוּבְעַבְדֻתֵנוּובעבדתנו לֹ֥אלֹאלא עֲזָבָ֖נוּעֲזָבָנוּעזבנו אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַֽיַּטוַיַּטויט־־־עָלֵ֣ינוּעָלֵינוּעלינו חֶ֡סֶדחֶסֶדחסד לִפְנֵי֩לִפְנֵילפני מַלְכֵ֨ימַלְכֵימלכי פָרַ֜ספָרַספרס לָֽתֶתלָתֶתלתת־־־לָ֣נוּלָנוּלנו מִֽחְיָ֗המִחְיָהמחיה לְרוֹמֵ֞םלְרוֹמֵםלרומם אֶתאֶתאת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית אֱלֹהֵ֙ינוּ֙אֱלֹהֵינוּאלהינו וּלְהַעֲמִ֣ידוּלְהַעֲמִידולהעמיד אֶתאֶתאת־־־חָרְבֹתָ֔יוחָרְבֹתָיוחרבתיו וְלָֽתֶתוְלָתֶתולתת־־־לָ֣נוּלָנוּלנו גָדֵ֔רגָדֵרגדר בִּֽיהוּדָ֖הבִּיהוּדָהביהודה וּבִירוּשָׁלִָֽםוּבִירוּשָׁלִָםובירושלם׃׃׃ ססס 9:10 וְעַתָּ֛הוְעַתָּהועתה מַהמַהמה־־־נֹּאמַ֥רנֹּאמַרנאמר אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו אַֽחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־זֹ֑אתזֹאתזאת כִּ֥יכִּיכי עָזַ֖בְנוּעָזַבְנוּעזבנו מִצְוֺתֶֽיךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך׃׃׃ 9:11 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר צִוִּ֗יתָצִוִּיתָצוית בְּיַ֨דבְּיַדביד עֲבָדֶ֣יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הַנְּבִיאִים֮הַנְּבִיאִיםהנביאים לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַתֶּ֤םאַתֶּםאתם בָּאִים֙בָּאִיםבאים לְרִשְׁתָּ֔הּלְרִשְׁתָּהּלרשתה אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ נִדָּה֙נִדָּהנדה הִ֔יאהִיאהיא בְּנִדַּ֖תבְּנִדַּתבנדת עַמֵּ֣יעַמֵּיעמי הָאֲרָצ֑וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות בְּתוֹעֲבֹֽתֵיהֶ֗םבְּתוֹעֲבֹתֵיהֶםבתועבתיהם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מִלְא֛וּהָמִלְאוּהָמלאוה מִפֶּ֥המִפֶּהמפה אֶלאֶלאל־־־פֶּ֖הפֶּהפה בְּטֻמְאָתָֽםבְּטֻמְאָתָםבטמאתם׃׃׃ 9:12 וְ֠עַתָּהוְעַתָּהועתה בְּֽנוֹתֵיכֶ֞םבְּנוֹתֵיכֶםבנותיכם אַלאַלאל־־־תִּתְּנ֣וּתִּתְּנוּתתנו לִבְנֵיהֶ֗םלִבְנֵיהֶםלבניהם וּבְנֹֽתֵיהֶם֙וּבְנֹתֵיהֶםובנתיהם אַלאַלאל־־־תִּשְׂא֣וּתִּשְׂאוּתשאו לִבְנֵיכֶ֔םלִבְנֵיכֶםלבניכם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִדְרְשׁ֧וּתִדְרְשׁוּתדרשו שְׁלֹמָ֛םשְׁלֹמָםשלמם וְטוֹבָתָ֖םוְטוֹבָתָםוטובתם עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תֶּחֶזְק֗וּתֶּחֶזְקוּתחזקו וַאֲכַלְתֶּם֙וַאֲכַלְתֶּםואכלתם אֶתאֶתאת־־־ט֣וּבטוּבטוב הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהוֹרַשְׁתֶּ֥םוְהוֹרַשְׁתֶּםוהורשתם לִבְנֵיכֶ֖םלִבְנֵיכֶםלבניכם עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 9:13 וְאַֽחֲרֵי֙וְאַחֲרֵיואחרי כָּלכָּלכל־־־הַבָּ֣אהַבָּאהבא עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו בְּמַעֲשֵׂ֙ינוּ֙בְּמַעֲשֵׂינוּבמעשינו הָרָעִ֔יםהָרָעִיםהרעים וּבְאַשְׁמָתֵ֖נוּוּבְאַשְׁמָתֵנוּובאשמתנו הַגְּדֹלָ֑ההַגְּדֹלָההגדלה כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ אַתָּ֣האַתָּהאתה אֱלֹהֵ֗ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו חָשַׂ֤כְתָּֽחָשַׂכְתָּחשכת לְמַ֙טָּה֙לְמַטָּהלמטה מֵֽעֲוֺנֵ֔נוּמֵעֲוֺנֵנוּמעוננו וְנָתַ֥תָּהוְנָתַתָּהונתתה לָּ֛נוּלָּנוּלנו פְּלֵיטָ֖הפְּלֵיטָהפליטה כָּזֹֽאתכָּזֹאתכזאת׃׃׃ 9:14 הֲנָשׁוּב֙הֲנָשׁוּבהנשוב לְהָפֵ֣רלְהָפֵרלהפר מִצְוֺתֶ֔יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך וּ֨לְהִתְחַתֵּ֔ןוּלְהִתְחַתֵּןולהתחתן בְּעַמֵּ֥יבְּעַמֵּיבעמי הַתֹּעֵב֖וֹתהַתֹּעֵבוֹתהתעבות הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא תֶֽאֱנַףתֶאֱנַףתאנף־־־בָּ֙נוּ֙בָּנוּבנו עַדעַדעד־־־כַּלֵּ֔הכַּלֵּהכלה לְאֵ֥יןלְאֵיןלאין שְׁאֵרִ֖יתשְׁאֵרִיתשארית וּפְלֵיטָֽהוּפְלֵיטָהופליטה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain