Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 14

14:1 וְאֵ֛לֶּהוְאֵלֶּהואלה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָחֲל֥וּנָחֲלוּנחלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נִֽחֲל֜וּנִחֲלוּנחלו אוֹתָ֗םאוֹתָםאותם אֶלְעָזָ֤ראֶלְעָזָראלעזר הַכֹּהֵן֙הַכֹּהֵןהכהן וִיהוֹשֻׁ֣עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בִּןבִּןבן־־־נ֔וּןנוּןנון וְרָאשֵׁ֛יוְרָאשֵׁיוראשי אֲב֥וֹתאֲבוֹתאבות הַמַּטּ֖וֹתהַמַּטּוֹתהמטות לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:2 בְּגוֹרַ֖לבְּגוֹרַלבגורל נַחֲלָתָ֑םנַחֲלָתָםנחלתם כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה לְתִשְׁעַ֥תלְתִשְׁעַתלתשעת הַמַּטּ֖וֹתהַמַּטּוֹתהמטות וַחֲצִ֥יוַחֲצִיוחצי הַמַּטֶּֽההַמַּטֶּההמטה׃׃׃ 14:3 כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֨ןנָתַןנתן מֹשֶׁ֜המֹשֶׁהמשה נַחֲלַ֨תנַחֲלַתנחלת שְׁנֵ֤ישְׁנֵישני הַמַּטּוֹת֙הַמַּטּוֹתהמטות וַחֲצִ֣יוַחֲצִיוחצי הַמַּטֶּ֔ההַמַּטֶּההמטה מֵעֵ֖בֶרמֵעֵבֶרמעבר לַיַּרְדֵּ֑ןלַיַּרְדֵּןלירדן וְלַ֨לְוִיִּ֔םוְלַלְוִיִּםוללוים לֹֽאלֹאלא־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן נַחֲלָ֖הנַחֲלָהנחלה בְּתוֹכָֽםבְּתוֹכָםבתוכם׃׃׃ 14:4 כִּֽיכִּיכי־־־הָי֧וּהָיוּהיו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני מַטּ֖וֹתמַטּוֹתמטות מְנַשֶּׁ֣המְנַשֶּׁהמנשה וְאֶפְרָ֑יִםוְאֶפְרָיִםואפרים וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נָתְנוּ֩נָתְנוּנתנו חֵ֨לֶקחֵלֶקחלק לַלְוִיִּ֜םלַלְוִיִּםללוים בָּאָ֗רֶץבָּאָרֶץבארץ כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־עָרִים֙עָרִיםערים לָשֶׁ֔בֶתלָשֶׁבֶתלשבת וּמִ֨גְרְשֵׁיהֶ֔םוּמִגְרְשֵׁיהֶםומגרשיהם לְמִקְנֵיהֶ֖םלְמִקְנֵיהֶםלמקניהם וּלְקִנְיָנָֽםוּלְקִנְיָנָםולקנינם׃׃׃ 14:5 כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֤הצִוָּהצוה יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כֵּ֥ןכֵּןכן עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַֽיַּחְלְק֖וּוַיַּחְלְקוּויחלקו אֶתאֶתאת־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ פפפ
14:6 וַיִּגְּשׁ֨וּוַיִּגְּשׁוּויגשו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֙עַ֙יְהוֹשֻׁעַיהושע בַּגִּלְגָּ֔לבַּגִּלְגָּלבגלגל וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו כָּלֵ֥בכָּלֵבכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּ֖היְפֻנֶּהיפנה הַקְּנִזִּ֑יהַקְּנִזִּיהקנזי אַתָּ֣האַתָּהאתה יָדַ֡עְתָּיָדַעְתָּידעת אֶֽתאֶתאת־־־הַדָּבָר֩הַדָּבָרהדבר אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אִישׁאִישׁאיש־־־הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים עַ֧לעַלעל אֹדוֹתַ֛יאֹדוֹתַיאדותי וְעַ֥לוְעַלועל אֹדוֹתֶ֖יךָאֹדוֹתֶיךָאדותיך בְּקָדֵ֥שׁבְּקָדֵשׁבקדש בַּרְנֵֽעַבַּרְנֵעַברנע׃׃׃ 14:7 בֶּןבֶּןבן־־־אַרְבָּעִ֨יםאַרְבָּעִיםארבעים שָׁנָ֜השָׁנָהשנה אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי בִּ֠שְׁלֹחַבִּשְׁלֹחַבשלח מֹשֶׁ֨המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֹתִ֛יאֹתִיאתי מִקָּדֵ֥שׁמִקָּדֵשׁמקדש בַּרְנֵ֖עַבַּרְנֵעַברנע לְרַגֵּ֣ללְרַגֵּללרגל אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וָאָשֵׁ֤בוָאָשֵׁבואשב אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו דָּבָ֔רדָּבָרדבר כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר עִםעִםעם־־־לְבָבִֽילְבָבִילבבי׃׃׃ 14:8 וְאַחַי֙וְאַחַיואחי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָל֣וּעָלוּעלו עִמִּ֔יעִמִּיעמי הִמְסִ֖יוהִמְסִיוהמסיו אֶתאֶתאת־־־לֵ֣בלֵבלב הָעָ֑םהָעָםהעם וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי מִלֵּ֔אתִימִלֵּאתִימלאתי אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 14:9 וַיִּשָּׁבַ֣עוַיִּשָּׁבַעוישבע מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֮הַהוּאההוא לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־לֹ֗אלֹאלא הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר דָּרְכָ֤הדָּרְכָהדרכה רַגְלְךָ֙רַגְלְךָרגלך בָּ֔הּבָּהּבה לְךָ֨לְךָלך תִֽהְיֶ֧התִהְיֶהתהיה לְנַחֲלָ֛הלְנַחֲלָהלנחלה וּלְבָנֶ֖יךָוּלְבָנֶיךָולבניך עַדעַדעד־־־עוֹלָ֑םעוֹלָםעולם כִּ֣יכִּיכי מִלֵּ֔אתָמִלֵּאתָמלאת אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 14:10 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הִנֵּה֩הִנֵּההנה הֶחֱיָ֨ההֶחֱיָההחיה יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אוֹתִי֮אוֹתִיאותי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֵּר֒דִּבֵּרדבר זֶה֩זֶהזה אַרְבָּעִ֨יםאַרְבָּעִיםארבעים וְחָמֵ֜שׁוְחָמֵשׁוחמש שָׁנָ֗השָׁנָהשנה מֵ֠אָזמֵאָזמאז דִּבֶּ֨רדִּבֶּרדבר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֤רהַדָּבָרהדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הָלַ֥ךְהָלַךְהלך יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּמִּדְבָּ֑רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום בֶּןבֶּןבן־־־חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש וּשְׁמוֹנִ֖יםוּשְׁמוֹנִיםושמונים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ 14:11 עוֹדֶ֨נִּיעוֹדֶנִּיעודני הַיּ֜וֹםהַיּוֹםהיום חָזָ֗קחָזָקחזק כַּֽאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום שְׁלֹ֤חַשְׁלֹחַשלח אוֹתִי֙אוֹתִיאותי מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כְּכֹ֥חִיכְּכֹחִיככחי אָ֖זאָזאז וּכְכֹ֣חִיוּכְכֹחִיוככחי עָ֑תָּהעָתָּהעתה לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה וְלָצֵ֥אתוְלָצֵאתולצאת וְלָבֽוֹאוְלָבוֹאולבוא׃׃׃ 14:12 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה תְּנָהתְּנָהתנה־־־לִּי֙לִּילי אֶתאֶתאת־־־הָהָ֣רהָהָרההר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא כִּ֣יכִּיכי אַתָּֽהאַתָּהאתה־־־שָׁמַעְתָּ֩שָׁמַעְתָּשמעת בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַה֜וּאהַהוּאההוא כִּֽיכִּיכי־־־עֲנָקִ֣יםעֲנָקִיםענקים שָׁ֗םשָׁםשם וְעָרִים֙וְעָרִיםוערים גְּדֹל֣וֹתגְּדֹלוֹתגדלות בְּצֻר֔וֹתבְּצֻרוֹתבצרות אוּלַ֨יאוּלַיאולי יְהוָ֤היְהוָהיהוה אוֹתִי֙אוֹתִיאותי וְה֣וֹרַשְׁתִּ֔יםוְהוֹרַשְׁתִּיםוהורשתים כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֥רדִּבֶּרדבר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:13 וַֽיְבָרְכֵ֖הוּוַיְבָרְכֵהוּויברכהו יְהוֹשֻׁ֑עַיְהוֹשֻׁעַיהושע וַיִּתֵּ֧ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־חֶבְר֛וֹןחֶבְרוֹןחברון לְכָלֵ֥בלְכָלֵבלכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּ֖היְפֻנֶּהיפנה לְנַחֲלָֽהלְנַחֲלָהלנחלה׃׃׃ 14:14 עַלעַלעל־־־כֵּ֣ןכֵּןכן הָיְתָֽההָיְתָההיתה־־־חֶ֠בְרוֹןחֶבְרוֹןחברון לְכָלֵ֨בלְכָלֵבלכלב בֶּןבֶּןבן־־־יְפֻנֶּ֤היְפֻנֶּהיפנה הַקְּנִזִּי֙הַקְּנִזִּיהקנזי לְֽנַחֲלָ֔הלְנַחֲלָהלנחלה עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה יַ֚עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מִלֵּ֔אמִלֵּאמלא אַחֲרֵ֕יאַחֲרֵיאחרי יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 14:15 וְשֵׁ֨םוְשֵׁםושם חֶבְר֤וֹןחֶבְרוֹןחברון לְפָנִים֙לְפָנִיםלפנים קִרְיַ֣תקִרְיַתקרית אַרְבַּ֔עאַרְבַּעארבע הָאָדָ֧םהָאָדָםהאדם הַגָּד֛וֹלהַגָּדוֹלהגדול בָּעֲנָקִ֖יםבָּעֲנָקִיםבענקים ה֑וּאהוּאהוא וְהָאָ֥רֶץוְהָאָרֶץוהארץ שָׁקְטָ֖השָׁקְטָהשקטה מִמִּלְחָמָֽהמִמִּלְחָמָהממלחמה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain