Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 12

12:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם לֶךְלֶךְלך־־־לְךָ֛לְךָלך מֵאַרְצְךָ֥מֵאַרְצְךָמארצך וּמִמּֽוֹלַדְתְּךָ֖וּמִמּוֹלַדְתְּךָוממולדתך וּמִבֵּ֣יתוּמִבֵּיתומבית אָבִ֑יךָאָבִיךָאביך אֶלאֶלאל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אַרְאֶֽךָּאַרְאֶךָּאראך׃׃׃ 12:2 וְאֶֽעֶשְׂךָ֙וְאֶעֶשְׂךָואעשך לְג֣וֹילְגוֹילגוי גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול וַאֲבָ֣רֶכְךָ֔וַאֲבָרֶכְךָואברכך וַאֲגַדְּלָ֖הוַאֲגַדְּלָהואגדלה שְׁמֶ֑ךָשְׁמֶךָשמך וֶהְיֵ֖הוֶהְיֵהוהיה בְּרָכָֽהבְּרָכָהברכה׃׃׃ 12:3 וַאֲבָֽרֲכָה֙וַאֲבָרֲכָהואברכה מְבָ֣רְכֶ֔יךָמְבָרְכֶיךָמברכיך וּמְקַלֶּלְךָ֖וּמְקַלֶּלְךָומקללך אָאֹ֑ראָאֹראאר וְנִבְרְכ֣וּוְנִבְרְכוּונברכו בְךָ֔בְךָבך כֹּ֖לכֹּלכל מִשְׁפְּחֹ֥תמִשְׁפְּחֹתמשפחת הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 12:4 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַבְרָ֗םאַבְרָםאברם כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבֶּ֤רדִּבֶּרדבר אֵלָיו֙אֵלָיואליו יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו ל֑וֹטלוֹטלוט וְאַבְרָ֗םוְאַבְרָםואברם בֶּןבֶּןבן־־־חָמֵ֤שׁחָמֵשׁחמש שָׁנִים֙שָׁנִיםשנים וְשִׁבְעִ֣יםוְשִׁבְעִיםושבעים שָׁנָ֔השָׁנָהשנה בְּצֵאת֖וֹבְּצֵאתוֹבצאתו מֵחָרָֽןמֵחָרָןמחרן׃׃׃ 12:5 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אַבְרָם֩אַבְרָםאברם אֶתאֶתאת־־־שָׂרַ֨ישָׂרַישרי אִשְׁתּ֜וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְאֶתוְאֶתואת־־־ל֣וֹטלוֹטלוט בֶּןבֶּןבן־־־אָחִ֗יואָחִיואחיו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־רְכוּשָׁם֙רְכוּשָׁםרכושם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רָכָ֔שׁוּרָכָשׁוּרכשו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנֶּ֖פֶשׁהַנֶּפֶשׁהנפש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשׂ֣וּעָשׂוּעשו בְחָרָ֑ןבְחָרָןבחרן וַיֵּצְא֗וּוַיֵּצְאוּויצאו לָלֶ֙כֶת֙לָלֶכֶתללכת אַ֣רְצָהאַרְצָהארצה כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אַ֥רְצָהאַרְצָהארצה כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 12:6 וַיַּעֲבֹ֤רוַיַּעֲבֹרויעבר אַבְרָם֙אַבְרָםאברם בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ עַ֚דעַדעד מְק֣וֹםמְקוֹםמקום שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם עַ֖דעַדעד אֵל֣וֹןאֵלוֹןאלון מוֹרֶ֑המוֹרֶהמורה וְהַֽכְּנַעֲנִ֖יוְהַכְּנַעֲנִיוהכנעני אָ֥זאָזאז בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 12:7 וַיֵּרָ֤אוַיֵּרָאוירא יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְזַ֨רְעֲךָ֔לְזַרְעֲךָלזרעך אֶתֵּ֖ןאֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וַיִּ֤בֶןוַיִּבֶןויבן שָׁם֙שָׁםשם מִזְבֵּ֔חַמִזְבֵּחַמזבח לַיהוָ֖הלַיהוָהליהוה הַנִּרְאֶ֥ההַנִּרְאֶההנראה אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ 12:8 וַיַּעְתֵּ֨קוַיַּעְתֵּקויעתק מִשָּׁ֜םמִשָּׁםמשם הָהָ֗רָההָהָרָהההרה מִקֶּ֛דֶםמִקֶּדֶםמקדם לְבֵֽיתלְבֵיתלבית־־־אֵ֖לאֵלאל וַיֵּ֣טוַיֵּטויט אָהֳלֹ֑האָהֳלֹהאהלה בֵּֽיתבֵּיתבית־־־אֵ֤לאֵלאל מִיָּם֙מִיָּםמים וְהָעַ֣יוְהָעַיוהעי מִקֶּ֔דֶםמִקֶּדֶםמקדם וַיִּֽבֶןוַיִּבֶןויבן־־־שָׁ֤םשָׁםשם מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וַיִּקְרָ֖אוַיִּקְרָאויקרא בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 12:9 וַיִּסַּ֣עוַיִּסַּעויסע אַבְרָ֔םאַבְרָםאברם הָל֥וֹךְהָלוֹךְהלוך וְנָס֖וֹעַוְנָסוֹעַונסוע הַנֶּֽגְבָּההַנֶּגְבָּההנגבה׃׃׃ פפפ
12:10 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי רָעָ֖ברָעָברעב בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וַיֵּ֨רֶדוַיֵּרֶדוירד אַבְרָ֤םאַבְרָםאברם מִצְרַ֙יְמָה֙מִצְרַיְמָהמצרימה לָג֣וּרלָגוּרלגור שָׁ֔םשָׁםשם כִּֽיכִּיכי־־־כָבֵ֥דכָבֵדכבד הָרָעָ֖בהָרָעָבהרעב בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 12:11 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הִקְרִ֖יבהִקְרִיבהקריב לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא מִצְרָ֑יְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־שָׂרַ֣ישָׂרַישרי אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֣אנָאנא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי כִּ֛יכִּיכי אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה יְפַתיְפַתיפת־־־מַרְאֶ֖המַרְאֶהמראה אָֽתְּאָתְּאת׃׃׃ 12:12 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יִרְא֤וּיִרְאוּיראו אֹתָךְ֙אֹתָךְאתך הַמִּצְרִ֔יםהַמִּצְרִיםהמצרים וְאָמְר֖וּוְאָמְרוּואמרו אִשְׁתּ֣וֹאִשְׁתּוֹאשתו זֹ֑אתזֹאתזאת וְהָרְג֥וּוְהָרְגוּוהרגו אֹתִ֖יאֹתִיאתי וְאֹתָ֥ךְוְאֹתָךְואתך יְחַיּֽוּיְחַיּוּיחיו׃׃׃ 12:13 אִמְרִיאִמְרִיאמרי־־־נָ֖אנָאנא אֲחֹ֣תִיאֲחֹתִיאחתי אָ֑תְּאָתְּאת לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען יִֽיטַביִיטַבייטב־־־לִ֣ילִילי בַעֲבוּרֵ֔ךְבַעֲבוּרֵךְבעבורך וְחָיְתָ֥הוְחָיְתָהוחיתה נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי בִּגְלָלֵֽךְבִּגְלָלֵךְבגללך׃׃׃ 12:14 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי כְּב֥וֹאכְּבוֹאכבוא אַבְרָ֖םאַבְרָםאברם מִצְרָ֑יְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה וַיִּרְא֤וּוַיִּרְאוּויראו הַמִּצְרִים֙הַמִּצְרִיםהמצרים אֶתאֶתאת־־־הָ֣אִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה כִּֽיכִּיכי־־־יָפָ֥היָפָהיפה הִ֖ואהִואהוא מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 12:15 וַיִּרְא֤וּוַיִּרְאוּויראו אֹתָהּ֙אֹתָהּאתה שָׂרֵ֣ישָׂרֵישרי פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה וַיְהַֽלְל֥וּוַיְהַלְלוּויהללו אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וַתֻּקַּ֥חוַתֻּקַּחותקח הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה בֵּ֥יתבֵּיתבית פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 12:16 וּלְאַבְרָ֥םוּלְאַבְרָםולאברם הֵיטִ֖יבהֵיטִיבהיטיב בַּעֲבוּרָ֑הּבַּעֲבוּרָהּבעבורה וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־ל֤וֹלוֹלו צֹאןצֹאןצאן־־־וּבָקָר֙וּבָקָרובקר וַחֲמֹרִ֔יםוַחֲמֹרִיםוחמרים וַעֲבָדִים֙וַעֲבָדִיםועבדים וּשְׁפָחֹ֔תוּשְׁפָחֹתושפחת וַאֲתֹנֹ֖תוַאֲתֹנֹתואתנת וּגְמַלִּֽיםוּגְמַלִּיםוגמלים׃׃׃ 12:17 וַיְנַגַּ֨עוַיְנַגַּעוינגע יְהוָ֧היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹ֛הפַּרְעֹהפרעה נְגָעִ֥יםנְגָעִיםנגעים גְּדֹלִ֖יםגְּדֹלִיםגדלים וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו עַלעַלעל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר שָׂרַ֖ישָׂרַישרי אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת אַבְרָֽםאַבְרָםאברם׃׃׃ 12:18 וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא פַרְעֹה֙פַרְעֹהפרעה לְאַבְרָ֔םלְאַבְרָםלאברם וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מַהמַהמה־־־זֹּ֖אתזֹּאתזאת עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לִּ֑ילִּילי לָ֚מָּהלָמָּהלמה לֹאלֹאלא־־־הִגַּ֣דְתָּהִגַּדְתָּהגדת לִּ֔ילִּילי כִּ֥יכִּיכי אִשְׁתְּךָ֖אִשְׁתְּךָאשתך הִֽואהִואהוא׃׃׃ 12:19 לָמָ֤הלָמָהלמה אָמַ֙רְתָּ֙אָמַרְתָּאמרת אֲחֹ֣תִיאֲחֹתִיאחתי הִ֔ואהִואהוא וָאֶקַּ֥חוָאֶקַּחואקח אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה לִ֖ילִילי לְאִשָּׁ֑הלְאִשָּׁהלאשה וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה אִשְׁתְּךָ֖אִשְׁתְּךָאשתך קַ֥חקַחקח וָלֵֽךְוָלֵךְולך׃׃׃ 12:20 וַיְצַ֥ווַיְצַוויצו עָלָ֛יועָלָיועליו פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה אֲנָשִׁ֑יםאֲנָשִׁיםאנשים וַֽיְשַׁלְּח֥וּוַיְשַׁלְּחוּוישלחו אֹת֛וֹאֹתוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain