Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 3

3:1 וְהַנָּחָשׁ֙וְהַנָּחָשׁוהנחש הָיָ֣ההָיָההיה עָר֔וּםעָרוּםערום מִכֹּל֙מִכֹּלמכל חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֑יםאֱלֹהִיםאלהים וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־הָ֣אִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה אַ֚ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־אָמַ֣ראָמַראמר אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים לֹ֣אלֹאלא תֹֽאכְל֔וּתֹאכְלוּתאכלו מִכֹּ֖למִכֹּלמכל עֵ֥ץעֵץעץ הַגָּֽןהַגָּןהגן׃׃׃ 3:2 וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה אֶלאֶלאל־־־הַנָּחָ֑שׁהַנָּחָשׁהנחש מִפְּרִ֥ימִפְּרִימפרי עֵֽץעֵץעץ־־־הַגָּ֖ןהַגָּןהגן נֹאכֵֽלנֹאכֵלנאכל׃׃׃ 3:3 וּמִפְּרִ֣יוּמִפְּרִיומפרי הָעֵץ֮הָעֵץהעץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בְּתוֹךְבְּתוֹךְבתוך־־־הַגָּן֒הַגָּןהגן אָמַ֣ראָמַראמר אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים לֹ֤אלֹאלא תֹֽאכְלוּ֙תֹאכְלוּתאכלו מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְלֹ֥אוְלֹאולא תִגְּע֖וּתִגְּעוּתגעו בּ֑וֹבּוֹבו פֶּןפֶּןפן־־־תְּמֻתֽוּןתְּמֻתוּןתמתון׃׃׃ 3:4 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַנָּחָ֖שׁהַנָּחָשׁהנחש אֶלאֶלאל־־־הָֽאִשָּׁ֑ההָאִשָּׁההאשה לֹֽאלֹאלא־־־מ֖וֹתמוֹתמות תְּמֻתֽוּןתְּמֻתוּןתמתון׃׃׃ 3:5 כִּ֚יכִּיכי יֹדֵ֣עַיֹדֵעַידע אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים כִּ֗יכִּיכי בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום אֲכָלְכֶ֣םאֲכָלְכֶםאכלכם מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו וְנִפְקְח֖וּוְנִפְקְחוּונפקחו עֵֽינֵיכֶ֑םעֵינֵיכֶםעיניכם וִהְיִיתֶם֙וִהְיִיתֶםוהייתם כֵּֽאלֹהִ֔יםכֵּאלֹהִיםכאלהים יֹדְעֵ֖ייֹדְעֵיידעי ט֥וֹבטוֹבטוב וָרָֽעוָרָעורע׃׃׃ 3:6 וַתֵּ֣רֶאוַתֵּרֶאותרא הָֽאִשָּׁ֡ההָאִשָּׁההאשה כִּ֣יכִּיכי טוֹב֩טוֹבטוב הָעֵ֨ץהָעֵץהעץ לְמַאֲכָ֜ללְמַאֲכָללמאכל וְכִ֧יוְכִיוכי תַֽאֲוָהתַאֲוָהתאוה־־־ה֣וּאהוּאהוא לָעֵינַ֗יִםלָעֵינַיִםלעינים וְנֶחְמָ֤דוְנֶחְמָדונחמד הָעֵץ֙הָעֵץהעץ לְהַשְׂכִּ֔יללְהַשְׂכִּיללהשכיל וַתִּקַּ֥חוַתִּקַּחותקח מִפִּרְי֖וֹמִפִּרְיוֹמפריו וַתֹּאכַ֑לוַתֹּאכַלותאכל וַתִּתֵּ֧ןוַתִּתֵּןותתן גַּםגַּםגם־־־לְאִישָׁ֛הּלְאִישָׁהּלאישה עִמָּ֖הּעִמָּהּעמה וַיֹּאכַֽלוַיֹּאכַלויאכל׃׃׃ 3:7 וַתִּפָּקַ֙חְנָה֙וַתִּפָּקַחְנָהותפקחנה עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני שְׁנֵיהֶ֔םשְׁנֵיהֶםשניהם וַיֵּ֣דְע֔וּוַיֵּדְעוּוידעו כִּ֥יכִּיכי עֵֽירֻמִּ֖םעֵירֻמִּםעירמם הֵ֑םהֵםהם וַֽיִּתְפְּרוּ֙וַיִּתְפְּרוּויתפרו עֲלֵ֣העֲלֵהעלה תְאֵנָ֔התְאֵנָהתאנה וַיַּעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו לָהֶ֖םלָהֶםלהם חֲגֹרֹֽתחֲגֹרֹתחגרת׃׃׃ 3:8 וַֽיִּשְׁמְע֞וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו אֶתאֶתאת־־־ק֨וֹלקוֹלקול יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים מִתְהַלֵּ֥ךְמִתְהַלֵּךְמתהלך בַּגָּ֖ןבַּגָּןבגן לְר֣וּחַלְרוּחַלרוח הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום וַיִּתְחַבֵּ֨אוַיִּתְחַבֵּאויתחבא הָֽאָדָ֜םהָאָדָםהאדם וְאִשְׁתּ֗וֹוְאִשְׁתּוֹואשתו מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך עֵ֥ץעֵץעץ הַגָּֽןהַגָּןהגן׃׃׃ 3:9 וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־הָֽאָדָ֑םהָאָדָםהאדם וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו אַיֶּֽכָּהאַיֶּכָּהאיכה׃׃׃ 3:10 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶתאֶתאת־־־קֹלְךָ֥קֹלְךָקלך שָׁמַ֖עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי בַּגָּ֑ןבַּגָּןבגן וָאִירָ֛אוָאִירָאואירא כִּֽיכִּיכי־־־עֵירֹ֥םעֵירֹםעירם אָנֹ֖כִיאָנֹכִיאנכי וָאֵחָבֵֽאוָאֵחָבֵאואחבא׃׃׃ 3:11 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִ֚ימִימי הִגִּ֣ידהִגִּידהגיד לְךָ֔לְךָלך כִּ֥יכִּיכי עֵירֹ֖םעֵירֹםעירם אָ֑תָּהאָתָּהאתה הֲמִןהֲמִןהמן־־־הָעֵ֗ץהָעֵץהעץ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֛יךָצִוִּיתִיךָצויתיך לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי אֲכָלאֲכָלאכל־־־מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו אָכָֽלְתָּאָכָלְתָּאכלת׃׃׃ 3:12 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָֽאָדָ֑םהָאָדָםהאדם הָֽאִשָּׁה֙הָאִשָּׁההאשה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣תָּהנָתַתָּהנתתה עִמָּדִ֔יעִמָּדִיעמדי הִ֛ואהִואהוא נָֽתְנָהנָתְנָהנתנה־־־לִּ֥ילִּילי מִןמִןמן־־־הָעֵ֖ץהָעֵץהעץ וָאֹכֵֽלוָאֹכֵלואכל׃׃׃ 3:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים לָאִשָּׁ֖הלָאִשָּׁהלאשה מַהמַהמה־־־זֹּ֣אתזֹּאתזאת עָשִׂ֑יתעָשִׂיתעשית וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה הַנָּחָ֥שׁהַנָּחָשׁהנחש הִשִּׁיאַ֖נִיהִשִּׁיאַנִיהשיאני וָאֹכֵֽלוָאֹכֵלואכל׃׃׃ 3:14 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר יְהֹוָ֨היְהֹוָהיהוה אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים ׀׀׀ אֶֽלאֶלאל־־־הַנָּחָשׁ֮הַנָּחָשׁהנחש כִּ֣יכִּיכי עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית זֹּאת֒זֹּאתזאת אָר֤וּראָרוּרארור אַתָּה֙אַתָּהאתה מִכָּלמִכָּלמכל־־־הַבְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה וּמִכֹּ֖לוּמִכֹּלומכל חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה עַלעַלעל־־־גְּחֹנְךָ֣גְּחֹנְךָגחנך תֵלֵ֔ךְתֵלֵךְתלך וְעָפָ֥רוְעָפָרועפר תֹּאכַ֖לתֹּאכַלתאכל כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיֶּֽיךָחַיֶּיךָחייך׃׃׃ 3:15 וְאֵיבָ֣הוְאֵיבָהואיבה ׀׀׀ אָשִׁ֗יתאָשִׁיתאשית בֵּֽינְךָ֙בֵּינְךָבינך וּבֵ֣יןוּבֵיןובין הָֽאִשָּׁ֔ההָאִשָּׁההאשה וּבֵ֥יןוּבֵיןובין זַרְעֲךָ֖זַרְעֲךָזרעך וּבֵ֣יןוּבֵיןובין זַרְעָ֑הּזַרְעָהּזרעה ה֚וּאהוּאהוא יְשׁוּפְךָ֣יְשׁוּפְךָישופך רֹ֔אשׁרֹאשׁראש וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תְּשׁוּפֶ֥נּוּתְּשׁוּפֶנּוּתשופנו עָקֵֽבעָקֵבעקב׃׃׃ ססס 3:16 אֶֽלאֶלאל־־־הָאִשָּׁ֣ההָאִשָּׁההאשה אָמַ֗ראָמַראמר הַרְבָּ֤ההַרְבָּההרבה אַרְבֶּה֙אַרְבֶּהארבה עִצְּבוֹנֵ֣ךְעִצְּבוֹנֵךְעצבונך וְהֵֽרֹנֵ֔ךְוְהֵרֹנֵךְוהרנך בְּעֶ֖צֶבבְּעֶצֶבבעצב תֵּֽלְדִ֣יתֵּלְדִיתלדי בָנִ֑יםבָנִיםבנים וְאֶלוְאֶלואל־־־אִישֵׁךְ֙אִישֵׁךְאישך תְּשׁ֣וּקָתֵ֔ךְתְּשׁוּקָתֵךְתשוקתך וְה֖וּאוְהוּאוהוא יִמְשָׁליִמְשָׁלימשל־־־בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ ססס 3:17 וּלְאָדָ֣םוּלְאָדָםולאדם אָמַ֗ראָמַראמר כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַעְתָּ֮שָׁמַעְתָּשמעת לְק֣וֹללְקוֹללקול אִשְׁתֶּךָ֒אִשְׁתֶּךָאשתך וַתֹּ֙אכַל֙וַתֹּאכַלותאכל מִןמִןמן־־־הָעֵ֔ץהָעֵץהעץ אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֙יךָ֙צִוִּיתִיךָצויתיך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לֹ֥אלֹאלא תֹאכַ֖לתֹאכַלתאכל מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו אֲרוּרָ֤האֲרוּרָהארורה הָֽאֲדָמָה֙הָאֲדָמָההאדמה בַּֽעֲבוּרֶ֔ךָבַּעֲבוּרֶךָבעבורך בְּעִצָּבוֹן֙בְּעִצָּבוֹןבעצבון תֹּֽאכֲלֶ֔נָּהתֹּאכֲלֶנָּהתאכלנה כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֥ייְמֵיימי חַיֶּֽיךָחַיֶּיךָחייך׃׃׃ 3:18 וְק֥וֹץוְקוֹץוקוץ וְדַרְדַּ֖רוְדַרְדַּרודרדר תַּצְמִ֣יחַֽתַּצְמִיחַתצמיח לָ֑ךְלָךְלך וְאָכַלְתָּ֖וְאָכַלְתָּואכלת אֶתאֶתאת־־־עֵ֥שֶׂבעֵשֶׂבעשב הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 3:19 בְּזֵעַ֤תבְּזֵעַתבזעת אַפֶּ֙יךָ֙אַפֶּיךָאפיך תֹּ֣אכַלתֹּאכַלתאכל לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם עַ֤דעַדעד שֽׁוּבְךָ֙שׁוּבְךָשובך אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה כִּ֥יכִּיכי מִמֶּ֖נָּהמִמֶּנָּהממנה לֻקָּ֑חְתָּלֻקָּחְתָּלקחת כִּֽיכִּיכי־־־עָפָ֣רעָפָרעפר אַ֔תָּהאַתָּהאתה וְאֶלוְאֶלואל־־־עָפָ֖רעָפָרעפר תָּשֽׁוּבתָּשׁוּבתשוב׃׃׃ 3:20 וַיִּקְרָ֧אוַיִּקְרָאויקרא הָֽאָדָ֛םהָאָדָםהאדם שֵׁ֥םשֵׁםשם אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו חַוָּ֑החַוָּהחוה כִּ֛יכִּיכי הִ֥ואהִואהוא הָֽיְתָ֖ההָיְתָההיתה אֵ֥םאֵםאם כָּלכָּלכל־־־חָֽיחָיחי׃׃׃ 3:21 וַיַּעַשׂ֩וַיַּעַשׂויעש יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים לְאָדָ֧םלְאָדָםלאדם וּלְאִשְׁתּ֛וֹוּלְאִשְׁתּוֹולאשתו כָּתְנ֥וֹתכָּתְנוֹתכתנות ע֖וֹרעוֹרעור וַיַּלְבִּשֵֽׁםוַיַּלְבִּשֵׁםוילבשם׃׃׃ פפפ
3:22 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֗יםאֱלֹהִיםאלהים הֵ֤ןהֵןהן הָֽאָדָם֙הָאָדָםהאדם הָיָה֙הָיָההיה כְּאַחַ֣דכְּאַחַדכאחד מִמֶּ֔נּוּמִמֶּנּוּממנו לָדַ֖עַתלָדַעַתלדעת ט֣וֹבטוֹבטוב וָרָ֑עוָרָעורע וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ פֶּןפֶּןפן־־־יִשְׁלַ֣חיִשְׁלַחישלח יָד֗וֹיָדוֹידו וְלָקַח֙וְלָקַחולקח גַּ֚םגַּםגם מֵעֵ֣ץמֵעֵץמעץ הַֽחַיִּ֔יםהַחַיִּיםהחיים וְאָכַ֖לוְאָכַלואכל וָחַ֥יוָחַיוחי לְעֹלָֽםלְעֹלָםלעלם׃׃׃ 3:23 וַֽיְשַׁלְּחֵ֛הוּוַיְשַׁלְּחֵהוּוישלחהו יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים מִגַּןמִגַּןמגן־־־עֵ֑דֶןעֵדֶןעדן לַֽעֲבֹד֙לַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֻקַּ֖חלֻקַּחלקח מִשָּֽׁםמִשָּׁםמשם׃׃׃ 3:24 וַיְגָ֖רֶשׁוַיְגָרֶשׁויגרש אֶתאֶתאת־־־הָֽאָדָ֑םהָאָדָםהאדם וַיַּשְׁכֵּן֩וַיַּשְׁכֵּןוישכן מִקֶּ֨דֶםמִקֶּדֶםמקדם לְגַןלְגַןלגן־־־עֵ֜דֶןעֵדֶןעדן אֶתאֶתאת־־־הַכְּרֻבִ֗יםהַכְּרֻבִיםהכרבים וְאֵ֨תוְאֵתואת לַ֤הַטלַהַטלהט הַחֶ֙רֶב֙הַחֶרֶבהחרב הַמִּתְהַפֶּ֔כֶתהַמִּתְהַפֶּכֶתהמתהפכת לִשְׁמֹ֕רלִשְׁמֹרלשמר אֶתאֶתאת־־־דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך עֵ֥ץעֵץעץ הַֽחַיִּֽיםהַחַיִּיםהחיים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain