Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 45

45:1 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָכֹ֨ליָכֹליכל יוֹסֵ֜ףיוֹסֵףיוסף לְהִתְאַפֵּ֗קלְהִתְאַפֵּקלהתאפק לְכֹ֤ללְכֹללכל הַנִּצָּבִים֙הַנִּצָּבִיםהנצבים עָלָ֔יועָלָיועליו וַיִּקְרָ֕אוַיִּקְרָאויקרא הוֹצִ֥יאוּהוֹצִיאוּהוציאו כָלכָלכל־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש מֵעָלָ֑ימֵעָלָימעלי וְלֹאוְלֹאולא־־־עָ֤מַדעָמַדעמד אִישׁ֙אִישׁאיש אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו בְּהִתְוַדַּ֥עבְּהִתְוַדַּעבהתודע יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אֶחָֽיואֶחָיואחיו׃׃׃ 45:2 וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן אֶתאֶתאת־־־קֹל֖וֹקֹלוֹקלו בִּבְכִ֑יבִּבְכִיבבכי וַיִּשְׁמְע֣וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיִּשְׁמַ֖עוַיִּשְׁמַעוישמע בֵּ֥יתבֵּיתבית פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 45:3 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹסֵ֤ףיוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו אֲנִ֣יאֲנִיאני יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף הַע֥וֹדהַעוֹדהעוד אָבִ֖יאָבִיאבי חָ֑יחָיחי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָכְל֤וּיָכְלוּיכלו אֶחָיו֙אֶחָיואחיו לַעֲנ֣וֹתלַעֲנוֹתלענות אֹת֔וֹאֹתוֹאתו כִּ֥יכִּיכי נִבְהֲל֖וּנִבְהֲלוּנבהלו מִפָּנָֽיומִפָּנָיומפניו׃׃׃ 45:4 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יוֹסֵ֧ףיוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אֶחָ֛יואֶחָיואחיו גְּשׁוּגְּשׁוּגשו־־־נָ֥אנָאנא אֵלַ֖יאֵלַיאלי וַיִּגָּ֑שׁוּוַיִּגָּשׁוּויגשו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲנִי֙אֲנִיאני יוֹסֵ֣ףיוֹסֵףיוסף אֲחִיכֶ֔םאֲחִיכֶםאחיכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מְכַרְתֶּ֥םמְכַרְתֶּםמכרתם אֹתִ֖יאֹתִיאתי מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ 45:5 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ אַלאַלאל־־־תֵּעָ֣צְב֗וּתֵּעָצְבוּתעצבו וְאַלוְאַלואל־־־יִ֙חַר֙יִחַריחר בְּעֵ֣ינֵיכֶ֔םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם כִּֽיכִּיכי־־־מְכַרְתֶּ֥םמְכַרְתֶּםמכרתם אֹתִ֖יאֹתִיאתי הֵ֑נָּההֵנָּההנה כִּ֣יכִּיכי לְמִֽחְיָ֔הלְמִחְיָהלמחיה שְׁלָחַ֥נִישְׁלָחַנִישלחני אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים לִפְנֵיכֶֽםלִפְנֵיכֶםלפניכם׃׃׃ 45:6 כִּיכִּיכי־־־זֶ֛הזֶהזה שְׁנָתַ֥יִםשְׁנָתַיִםשנתים הָרָעָ֖בהָרָעָבהרעב בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְעוֹד֙וְעוֹדועוד חָמֵ֣שׁחָמֵשׁחמש שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵיןאֵיןאין־־־חָרִ֖ישׁחָרִישׁחריש וְקָצִּֽירוְקָצִּירוקציר׃׃׃ 45:7 וַיִּשְׁלָחֵ֤נִיוַיִּשְׁלָחֵנִיוישלחני אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים לִפְנֵיכֶ֔םלִפְנֵיכֶםלפניכם לָשׂ֥וּםלָשׂוּםלשום לָכֶ֛םלָכֶםלכם שְׁאֵרִ֖יתשְׁאֵרִיתשארית בָּאָ֑רֶץבָּאָרֶץבארץ וּלְהַחֲי֣וֹתוּלְהַחֲיוֹתולהחיות לָכֶ֔םלָכֶםלכם לִפְלֵיטָ֖הלִפְלֵיטָהלפליטה גְּדֹלָֽהגְּדֹלָהגדלה׃׃׃ 45:8 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה לֹֽאלֹאלא־־־אַתֶּ֞םאַתֶּםאתם שְׁלַחְתֶּ֤םשְׁלַחְתֶּםשלחתם אֹתִי֙אֹתִיאתי הֵ֔נָּההֵנָּההנה כִּ֖יכִּיכי הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיְשִׂימֵ֨נִֽיוַיְשִׂימֵנִיוישימני לְאָ֜בלְאָבלאב לְפַרְעֹ֗הלְפַרְעֹהלפרעה וּלְאָדוֹן֙וּלְאָדוֹןולאדון לְכָללְכָללכל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וּמֹשֵׁ֖לוּמֹשֵׁלומשל בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 45:9 מַהֲרוּ֮מַהֲרוּמהרו וַעֲל֣וּוַעֲלוּועלו אֶלאֶלאל־־־אָבִי֒אָבִיאבי וַאֲמַרְתֶּ֣םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר בִּנְךָ֣בִּנְךָבנך יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף שָׂמַ֧נִישָׂמַנִישמני אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים לְאָד֖וֹןלְאָדוֹןלאדון לְכָללְכָללכל־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים רְדָ֥הרְדָהרדה אֵלַ֖יאֵלַיאלי אַֽלאַלאל־־־תַּעֲמֹֽדתַּעֲמֹדתעמד׃׃׃ 45:10 וְיָשַׁבְתָּ֣וְיָשַׁבְתָּוישבת בְאֶֽרֶץבְאֶרֶץבארץ־־־גֹּ֗שֶׁןגֹּשֶׁןגשן וְהָיִ֤יתָוְהָיִיתָוהיית קָרוֹב֙קָרוֹבקרוב אֵלַ֔יאֵלַיאלי אַתָּ֕האַתָּהאתה וּבָנֶ֖יךָוּבָנֶיךָובניך וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני בָנֶ֑יךָבָנֶיךָבניך וְצֹאנְךָ֥וְצֹאנְךָוצאנך וּבְקָרְךָ֖וּבְקָרְךָובקרך וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 45:11 וְכִלְכַּלְתִּ֤יוְכִלְכַּלְתִּיוכלכלתי אֹֽתְךָ֙אֹתְךָאתך שָׁ֔םשָׁםשם כִּיכִּיכי־־־ע֛וֹדעוֹדעוד חָמֵ֥שׁחָמֵשׁחמש שָׁנִ֖יםשָׁנִיםשנים רָעָ֑ברָעָברעב פֶּןפֶּןפן־־־תִּוָּרֵ֛שׁתִּוָּרֵשׁתורש אַתָּ֥האַתָּהאתה וּבֵֽיתְךָ֖וּבֵיתְךָוביתך וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 45:12 וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה עֵֽינֵיכֶם֙עֵינֵיכֶםעיניכם רֹא֔וֹתרֹאוֹתראות וְעֵינֵ֖יוְעֵינֵיועיני אָחִ֣יאָחִיאחי בִנְיָמִ֑יןבִנְיָמִיןבנימין כִּיכִּיכי־־־פִ֖יפִיפי הַֽמְדַבֵּ֥רהַמְדַבֵּרהמדבר אֲלֵיכֶֽםאֲלֵיכֶםאליכם׃׃׃ 45:13 וְהִגַּדְתֶּ֣םוְהִגַּדְתֶּםוהגדתם לְאָבִ֗ילְאָבִילאבי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּבוֹדִי֙כְּבוֹדִיכבודי בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר רְאִיתֶ֑םרְאִיתֶםראיתם וּמִֽהַרְתֶּ֛םוּמִהַרְתֶּםומהרתם וְהוֹרַדְתֶּ֥םוְהוֹרַדְתֶּםוהורדתם אֶתאֶתאת־־־אָבִ֖יאָבִיאבי הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 45:14 וַיִּפֹּ֛לוַיִּפֹּלויפל עַלעַלעל־־־צַוְּארֵ֥יצַוְּארֵיצוארי בִנְיָמִֽןבִנְיָמִןבנימן־־־אָחִ֖יואָחִיואחיו וַיֵּ֑בְךְּוַיֵּבְךְּויבך וּבִנְיָמִ֔ןוּבִנְיָמִןובנימן בָּכָ֖הבָּכָהבכה עַלעַלעל־־־צַוָּארָֽיוצַוָּארָיוצואריו׃׃׃ 45:15 וַיְנַשֵּׁ֥קוַיְנַשֵּׁקוינשק לְכָללְכָללכל־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו וַיֵּ֣בְךְּוַיֵּבְךְּויבך עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם וְאַ֣חֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי כֵ֔ןכֵןכן דִּבְּר֥וּדִּבְּרוּדברו אֶחָ֖יואֶחָיואחיו אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 45:16 וְהַקֹּ֣לוְהַקֹּלוהקל נִשְׁמַ֗ענִשְׁמַענשמע בֵּ֤יתבֵּיתבית פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר בָּ֖אוּבָּאוּבאו אֲחֵ֣יאֲחֵיאחי יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיִּיטַב֙וַיִּיטַבוייטב בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה וּבְעֵינֵ֖יוּבְעֵינֵיובעיני עֲבָדָֽיועֲבָדָיועבדיו׃׃׃ 45:17 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אֱמֹ֥ראֱמֹראמר אֶלאֶלאל־־־אַחֶ֖יךָאַחֶיךָאחיך זֹ֣אתזֹאתזאת עֲשׂ֑וּעֲשׂוּעשו טַֽעֲנוּ֙טַעֲנוּטענו אֶתאֶתאת־־־בְּעִ֣ירְכֶ֔םבְּעִירְכֶםבעירכם וּלְכוּוּלְכוּולכו־־־בֹ֖אוּבֹאוּבאו אַ֥רְצָהאַרְצָהארצה כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 45:18 וּקְח֧וּוּקְחוּוקחו אֶתאֶתאת־־־אֲבִיכֶ֛םאֲבִיכֶםאביכם וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּתֵּיכֶ֖םבָּתֵּיכֶםבתיכם וּבֹ֣אוּוּבֹאוּובאו אֵלָ֑יאֵלָיאלי וְאֶתְּנָ֣הוְאֶתְּנָהואתנה לָכֶ֗םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־טוּב֙טוּבטוב אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְאִכְל֖וּוְאִכְלוּואכלו אֶתאֶתאת־־־חֵ֥לֶבחֵלֶבחלב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 45:19 וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה צֻוֵּ֖יתָהצֻוֵּיתָהצויתה זֹ֣אתזֹאתזאת עֲשׂ֑וּעֲשׂוּעשו קְחוּקְחוּקחו־־־לָכֶם֩לָכֶםלכם מֵאֶ֨רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרַ֜יִםמִצְרַיִםמצרים עֲגָל֗וֹתעֲגָלוֹתעגלות לְטַפְּכֶם֙לְטַפְּכֶםלטפכם וְלִנְשֵׁיכֶ֔םוְלִנְשֵׁיכֶםולנשיכם וּנְשָׂאתֶ֥םוּנְשָׂאתֶםונשאתם אֶתאֶתאת־־־אֲבִיכֶ֖םאֲבִיכֶםאביכם וּבָאתֶֽםוּבָאתֶםובאתם׃׃׃ 45:20 וְעֵ֣ינְכֶ֔םוְעֵינְכֶםועינכם אַלאַלאל־־־תָּחֹ֖סתָּחֹסתחס עַלעַלעל־־־כְּלֵיכֶ֑םכְּלֵיכֶםכליכם כִּיכִּיכי־־־ט֛וּבטוּבטוב כָּלכָּלכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לָכֶ֥םלָכֶםלכם הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 45:21 וַיַּֽעֲשׂוּוַיַּעֲשׂוּויעשו־־־כֵן֙כֵןכן בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֥םלָהֶםלהם יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף עֲגָל֖וֹתעֲגָלוֹתעגלות עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי פַרְעֹ֑הפַרְעֹהפרעה וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן לָהֶ֛םלָהֶםלהם צֵדָ֖הצֵדָהצדה לַדָּֽרֶךְלַדָּרֶךְלדרך׃׃׃ 45:22 לְכֻלָּ֥םלְכֻלָּםלכלם נָתַ֛ןנָתַןנתן לָאִ֖ישׁלָאִישׁלאיש חֲלִפ֣וֹתחֲלִפוֹתחלפות שְׂמָלֹ֑תשְׂמָלֹתשמלת וּלְבִנְיָמִ֤ןוּלְבִנְיָמִןולבנימן נָתַן֙נָתַןנתן שְׁלֹ֣שׁשְׁלֹשׁשלש מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף וְחָמֵ֖שׁוְחָמֵשׁוחמש חֲלִפֹ֥תחֲלִפֹתחלפת שְׂמָלֹֽתשְׂמָלֹתשמלת׃׃׃ 45:23 וּלְאָבִ֞יווּלְאָבִיוולאביו שָׁלַ֤חשָׁלַחשלח כְּזֹאת֙כְּזֹאתכזאת עֲשָׂרָ֣העֲשָׂרָהעשרה חֲמֹרִ֔יםחֲמֹרִיםחמרים נֹשְׂאִ֖יםנֹשְׂאִיםנשאים מִטּ֣וּבמִטּוּבמטוב מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְעֶ֣שֶׂרוְעֶשֶׂרועשר אֲתֹנֹ֡תאֲתֹנֹתאתנת נֹֽ֠שְׂאֹתנֹשְׂאֹתנשאת בָּ֣רבָּרבר וָלֶ֧חֶםוָלֶחֶםולחם וּמָז֛וֹןוּמָזוֹןומזון לְאָבִ֖יולְאָבִיולאביו לַדָּֽרֶךְלַדָּרֶךְלדרך׃׃׃ 45:24 וַיְשַׁלַּ֥חוַיְשַׁלַּחוישלח אֶתאֶתאת־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו וַיֵּלֵ֑כוּוַיֵּלֵכוּוילכו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם אַֽלאַלאל־־־תִּרְגְּז֖וּתִּרְגְּזוּתרגזו בַּדָּֽרֶךְבַּדָּרֶךְבדרך׃׃׃ 45:25 וַֽיַּעֲל֖וּוַיַּעֲלוּויעלו מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אֲבִיהֶֽםאֲבִיהֶםאביהם׃׃׃ 45:26 וַיַּגִּ֨דוּוַיַּגִּדוּויגדו ל֜וֹלוֹלו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר ע֚וֹדעוֹדעוד יוֹסֵ֣ףיוֹסֵףיוסף חַ֔יחַיחי וְכִֽיוְכִיוכי־־־ה֥וּאהוּאהוא מֹשֵׁ֖למֹשֵׁלמשל בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וַיָּ֣פָגוַיָּפָגויפג לִבּ֔וֹלִבּוֹלבו כִּ֥יכִּיכי לֹאלֹאלא־־־הֶאֱמִ֖יןהֶאֱמִיןהאמין לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 45:27 וַיְדַבְּר֣וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֵלָ֗יואֵלָיואליו אֵ֣תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־דִּבְרֵ֤ידִּבְרֵידברי יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר דִּבֶּ֣רדִּבֶּרדבר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם וַיַּרְא֙וַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־הָ֣עֲגָל֔וֹתהָעֲגָלוֹתהעגלות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁלַ֥חשָׁלַחשלח יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף לָשֵׂ֣אתלָשֵׂאתלשאת אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַתְּחִ֕יוַתְּחִיותחי ר֖וּחַרוּחַרוח יַעֲקֹ֥ביַעֲקֹביעקב אֲבִיהֶֽםאֲבִיהֶםאביהם׃׃׃ 45:28 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל רַ֛ברַברב עוֹדעוֹדעוד־־־יוֹסֵ֥ףיוֹסֵףיוסף בְּנִ֖יבְּנִיבני חָ֑יחָיחי אֵֽלְכָ֥האֵלְכָהאלכה וְאֶרְאֶ֖נּוּוְאֶרְאֶנּוּואראנו בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם אָמֽוּתאָמוּתאמות׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain