Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Haggai 1

1:1 בִּשְׁנַ֤תבִּשְׁנַתבשנת שְׁתַּ֙יִם֙שְׁתַּיִםשתים לְדָרְיָ֣וֶשׁלְדָרְיָוֶשׁלדריוש הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך בַּחֹ֙דֶשׁ֙בַּחֹדֶשׁבחדש הַשִּׁשִּׁ֔יהַשִּׁשִּׁיהששי בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָ֖דאֶחָדאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֨ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֜היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־חַגַּ֣יחַגַּיחגי הַנָּבִ֗יאהַנָּבִיאהנביא אֶלאֶלאל־־־זְרֻבָּבֶ֤לזְרֻבָּבֶלזרבבל בֶּןבֶּןבן־־־שְׁאַלְתִּיאֵל֙שְׁאַלְתִּיאֵלשאלתיאל פַּחַ֣תפַּחַתפחת יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְאֶלוְאֶלואל־־־יְהוֹשֻׁ֧עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹצָדָ֛קיְהוֹצָדָקיהוצדק הַכֹּהֵ֥ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:2 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה אָֽמְר֔וּאָמְרוּאמרו לֹ֥אלֹאלא עֶתעֶתעת־־־בֹּ֛אבֹּאבא עֶתעֶתעת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהִבָּנֽוֹתלְהִבָּנוֹתלהבנות׃׃׃ פפפ
1:3 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּיַדבְּיַדביד־־־חַגַּ֥יחַגַּיחגי הַנָּבִ֖יאהַנָּבִיאהנביא לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:4 הַעֵ֤תהַעֵתהעת לָכֶם֙לָכֶםלכם אַתֶּ֔םאַתֶּםאתם לָשֶׁ֖בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בְּבָתֵּיכֶ֣םבְּבָתֵּיכֶםבבתיכם סְפוּנִ֑יםסְפוּנִיםספונים וְהַבַּ֥יִתוְהַבַּיִתוהבית הַזֶּ֖ההַזֶּההזה חָרֵֽבחָרֵבחרב׃׃׃ 1:5 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות שִׂ֥ימוּשִׂימוּשימו לְבַבְכֶ֖םלְבַבְכֶםלבבכם עַלעַלעל־־־דַּרְכֵיכֶֽםדַּרְכֵיכֶםדרכיכם׃׃׃ 1:6 זְרַעְתֶּ֨םזְרַעְתֶּםזרעתם הַרְבֵּ֜ההַרְבֵּההרבה וְהָבֵ֣אוְהָבֵאוהבא מְעָ֗טמְעָטמעט אָכ֤וֹלאָכוֹלאכול וְאֵיןוְאֵיןואין־־־לְשָׂבְעָה֙לְשָׂבְעָהלשבעה שָׁת֣וֹשָׁתוֹשתו וְאֵיןוְאֵיןואין־־־לְשָׁכְרָ֔הלְשָׁכְרָהלשכרה לָב֖וֹשׁלָבוֹשׁלבוש וְאֵיןוְאֵיןואין־־־לְחֹ֣םלְחֹםלחם ל֑וֹלוֹלו וְהַ֨מִּשְׂתַּכֵּ֔רוְהַמִּשְׂתַּכֵּרוהמשתכר מִשְׂתַּכֵּ֖רמִשְׂתַּכֵּרמשתכר אֶלאֶלאל־־־צְר֥וֹרצְרוֹרצרור נָקֽוּבנָקוּבנקוב׃׃׃ פפפ
1:7 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות שִׂ֥ימוּשִׂימוּשימו לְבַבְכֶ֖םלְבַבְכֶםלבבכם עַלעַלעל־־־דַּרְכֵיכֶֽםדַּרְכֵיכֶםדרכיכם׃׃׃ 1:8 עֲל֥וּעֲלוּעלו הָהָ֛רהָהָרההר וַהֲבֵאתֶ֥םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם עֵ֖ץעֵץעץ וּבְנ֣וּוּבְנוּובנו הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וְאֶרְצֶהוְאֶרְצֶהוארצה־־־בּ֥וֹבּוֹבו [וְאֶכָּבֵד כ][וְאֶכָּבֵד כ][ואכבד כ] (וְאֶכָּבְדָ֖ה ק)(וְאֶכָּבְדָה ק)(ואכבדה ק) אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:9 פָּנֹ֤הפָּנֹהפנה אֶלאֶלאל־־־הַרְבֵּה֙הַרְבֵּההרבה וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה לִמְעָ֔טלִמְעָטלמעט וַהֲבֵאתֶ֥םוַהֲבֵאתֶםוהבאתם הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית וְנָפַ֣חְתִּיוְנָפַחְתִּיונפחתי ב֑וֹבוֹבו יַ֣עַןיַעַןיען מֶ֗המֶהמה נְאֻם֙נְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות יַ֗עַןיַעַןיען בֵּיתִי֙בֵּיתִיביתי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֣וּאהוּאהוא חָרֵ֔בחָרֵבחרב וְאַתֶּ֥םוְאַתֶּםואתם רָצִ֖יםרָצִיםרצים אִ֥ישׁאִישׁאיש לְבֵיתֽוֹלְבֵיתוֹלביתו׃׃׃ 1:10 עַלעַלעל־־־כֵּ֣ןכֵּןכן עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם כָּלְא֥וּכָּלְאוּכלאו שָמַ֖יִםשָמַיִםשמים מִטָּ֑למִטָּלמטל וְהָאָ֖רֶץוְהָאָרֶץוהארץ כָּלְאָ֥הכָּלְאָהכלאה יְבוּלָֽהּיְבוּלָהּיבולה׃׃׃ 1:11 וָאֶקְרָ֨אוָאֶקְרָאואקרא חֹ֜רֶבחֹרֶבחרב עַלעַלעל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ וְעַלוְעַלועל־־־הֶהָרִ֗יםהֶהָרִיםההרים וְעַלוְעַלועל־־־הַדָּגָן֙הַדָּגָןהדגן וְעַלוְעַלועל־־־הַתִּיר֣וֹשׁהַתִּירוֹשׁהתירוש וְעַלוְעַלועל־־־הַיִּצְהָ֔רהַיִּצְהָרהיצהר וְעַ֛לוְעַלועל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תּוֹצִ֖יאתּוֹצִיאתוציא הָאֲדָמָ֑ההָאֲדָמָההאדמה וְעַלוְעַלועל־־־הָֽאָדָם֙הָאָדָםהאדם וְעַלוְעַלועל־־־הַבְּהֵמָ֔ההַבְּהֵמָההבהמה וְעַ֖לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־יְגִ֥יעַיְגִיעַיגיע כַּפָּֽיִםכַּפָּיִםכפים׃׃׃ ססס 1:12 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע זְרֻבָּבֶ֣לזְרֻבָּבֶלזרבבל ׀׀׀ בֶּֽןבֶּןבן־־־שַׁלְתִּיאֵ֡לשַׁלְתִּיאֵלשלתיאל וִיהוֹשֻׁ֣עַוִיהוֹשֻׁעַויהושע בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹצָדָק֩יְהוֹצָדָקיהוצדק הַכֹּהֵ֨ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֜וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית הָעָ֗םהָעָםהעם בְּקוֹל֙בְּקוֹלבקול יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וְעַלוְעַלועל־־־דִּבְרֵי֙דִּבְרֵידברי חַגַּ֣יחַגַּיחגי הַנָּבִ֔יאהַנָּבִיאהנביא כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר שְׁלָח֖וֹשְׁלָחוֹשלחו יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וַיִּֽירְא֥וּוַיִּירְאוּוייראו הָעָ֖םהָעָםהעם מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:13 וַ֠יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חַגַּ֞יחַגַּיחגי מַלְאַ֧ךְמַלְאַךְמלאך יְהוָ֛היְהוָהיהוה בְּמַלְאֲכ֥וּתבְּמַלְאֲכוּתבמלאכות יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָעָ֣םלָעָםלעם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אֲנִ֥יאֲנִיאני אִתְּכֶ֖םאִתְּכֶםאתכם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 1:14 וַיָּ֣עַרוַיָּעַרויער יְהוָ֡היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־רוּחַ֩רוּחַרוח זְרֻבָּבֶ֨לזְרֻבָּבֶלזרבבל בֶּןבֶּןבן־־־שַׁלְתִּיאֵ֜לשַׁלְתִּיאֵלשלתיאל פַּחַ֣תפַּחַתפחת יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־ר֙וּחַ֙רוּחַרוח יְהוֹשֻׁ֤עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בֶּןבֶּןבן־־־יְהוֹצָדָק֙יְהוֹצָדָקיהוצדק הַכֹּהֵ֣ןהַכֹּהֵןהכהן הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְֽאֶתוְאֶתואת־־־ר֔וּחַרוּחַרוח כֹּ֖לכֹּלכל שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית הָעָ֑םהָעָםהעם וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו וַיַּעֲשׂ֣וּוַיַּעֲשׂוּויעשו מְלָאכָ֔המְלָאכָהמלאכה בְּבֵיתבְּבֵיתבבית־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain