Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 13

13:1 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי הָל֞וֹךְהָלוֹךְהלוך וְקָנִ֤יתָוְקָנִיתָוקנית לְּךָ֙לְּךָלך אֵז֣וֹראֵזוֹראזור פִּשְׁתִּ֔יםפִּשְׁתִּיםפשתים וְשַׂמְתּ֖וֹוְשַׂמְתּוֹושמתו עַלעַלעל־־־מָתְנֶ֑יךָמָתְנֶיךָמתניך וּבַמַּ֖יִםוּבַמַּיִםובמים לֹ֥אלֹאלא תְבִאֵֽהוּתְבִאֵהוּתבאהו׃׃׃ 13:2 וָאֶקְנֶ֥הוָאֶקְנֶהואקנה אֶתאֶתאת־־־הָאֵז֖וֹרהָאֵזוֹרהאזור כִּדְבַ֣רכִּדְבַרכדבר יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָאָשִׂ֖םוָאָשִׂםואשם עַלעַלעל־־־מָתְנָֽימָתְנָימתני׃׃׃ ססס 13:3 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלַ֖יאֵלַיאלי שֵׁנִ֥יתשֵׁנִיתשנית לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 13:4 קַ֧חקַחקח אֶתאֶתאת־־־הָאֵז֛וֹרהָאֵזוֹרהאזור אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר קָנִ֖יתָקָנִיתָקנית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־מָתְנֶ֑יךָמָתְנֶיךָמתניך וְקוּם֙וְקוּםוקום לֵ֣ךְלֵךְלך פְּרָ֔תָהפְּרָתָהפרתה וְטָמְנֵ֥הוּוְטָמְנֵהוּוטמנהו שָׁ֖םשָׁםשם בִּנְקִ֥יקבִּנְקִיקבנקיק הַסָּֽלַעהַסָּלַעהסלע׃׃׃ 13:5 וָאֵלֵ֕ךְוָאֵלֵךְואלך וָאֶטְמְנֵ֖הוּוָאֶטְמְנֵהוּואטמנהו בִּפְרָ֑תבִּפְרָתבפרת כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אוֹתִֽיאוֹתִיאותי׃׃׃ 13:6 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי מִקֵּ֖ץמִקֵּץמקץ יָמִ֣יםיָמִיםימים רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֵלַ֗יאֵלַיאלי ק֚וּםקוּםקום לֵ֣ךְלֵךְלך פְּרָ֔תָהפְּרָתָהפרתה וְקַ֤חוְקַחוקח מִשָּׁם֙מִשָּׁםמשם אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֵז֔וֹרהָאֵזוֹרהאזור אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר צִוִּיתִ֖יךָצִוִּיתִיךָצויתיך לְטָמְנוֹלְטָמְנוֹלטמנו־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 13:7 וָאֵלֵ֣ךְוָאֵלֵךְואלך פְּרָ֔תָהפְּרָתָהפרתה וָאֶחְפֹּ֗רוָאֶחְפֹּרואחפר וָֽאֶקַּח֙וָאֶקַּחואקח אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֵז֔וֹרהָאֵזוֹרהאזור מִןמִןמן־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־טְמַנְתִּ֣יוטְמַנְתִּיוטמנתיו שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה נִשְׁחַ֣תנִשְׁחַתנשחת הָאֵז֔וֹרהָאֵזוֹרהאזור לֹ֥אלֹאלא יִצְלַ֖חיִצְלַחיצלח לַכֹּֽללַכֹּללכל׃׃׃ פפפ
13:8 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 13:9 כֹּ֖הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה כָּ֠כָהכָּכָהככה אַשְׁחִ֞יתאַשְׁחִיתאשחית אֶתאֶתאת־־־גְּא֧וֹןגְּאוֹןגאון יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּא֥וֹןגְּאוֹןגאון יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם הָרָֽבהָרָבהרב׃׃׃ 13:10 הָעָם֩הָעָםהעם הַזֶּ֨ההַזֶּההזה הָרָ֜עהָרָעהרע הַֽמֵּאֲנִ֣יםהַמֵּאֲנִיםהמאנים ׀׀׀ לִשְׁמ֣וֹעַלִשְׁמוֹעַלשמוע אֶתאֶתאת־־־דְּבָרַ֗ידְּבָרַידברי הַהֹֽלְכִים֙הַהֹלְכִיםההלכים בִּשְׁרִר֣וּתבִּשְׁרִרוּתבשררות לִבָּ֔םלִבָּםלבם וַיֵּלְכ֗וּוַיֵּלְכוּוילכו אַֽחֲרֵי֙אַחֲרֵיאחרי אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אֲחֵרִ֔יםאֲחֵרִיםאחרים לְעָבְדָ֖םלְעָבְדָםלעבדם וּלְהִשְׁתַּחֲוֺ֣תוּלְהִשְׁתַּחֲוֺתולהשתחות לָהֶ֑םלָהֶםלהם וִיהִי֙וִיהִיויהי כָּאֵז֣וֹרכָּאֵזוֹרכאזור הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִצְלַ֖חיִצְלַחיצלח לַכֹּֽללַכֹּללכל׃׃׃ 13:11 כִּ֡יכִּיכי כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר יִדְבַּ֨קיִדְבַּקידבק הָאֵז֜וֹרהָאֵזוֹרהאזור אֶלאֶלאל־־־מָתְנֵימָתְנֵימתני־־־אִ֗ישׁאִישׁאיש כֵּ֣ןכֵּןכן הִדְבַּ֣קְתִּיהִדְבַּקְתִּיהדבקתי אֵ֠לַיאֵלַיאלי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֨יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לִֽהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות לִי֙לִילי לְעָ֔םלְעָםלעם וּלְשֵׁ֥םוּלְשֵׁםולשם וְלִתְהִלָּ֖הוְלִתְהִלָּהולתהלה וּלְתִפְאָ֑רֶתוּלְתִפְאָרֶתולתפארת וְלֹ֖אוְלֹאולא שָׁמֵֽעוּשָׁמֵעוּשמעו׃׃׃ 13:12 וְאָמַרְתָּ֨וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה ססס כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כָּלכָּלכל־־־נֵ֖בֶלנֵבֶלנבל יִמָּ֣לֵאיִמָּלֵאימלא יָ֑יִןיָיִןיין וְאָמְר֣וּוְאָמְרוּואמרו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך הֲיָדֹ֙עַ֙הֲיָדֹעַהידע לֹ֣אלֹאלא נֵדַ֔ענֵדַענדע כִּ֥יכִּיכי כָלכָלכל־־־נֵ֖בֶלנֵבֶלנבל יִמָּ֥לֵאיִמָּלֵאימלא יָֽיִןיָיִןיין׃׃׃ 13:13 וְאָמַרְתָּ֨וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִנְנִ֣יהִנְנִיהנני מְמַלֵּ֣אמְמַלֵּאממלא אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הָאָ֪רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֟אתהַזֹּאתהזאת וְאֶתוְאֶתואת־־־הַמְּלָכִ֣יםהַמְּלָכִיםהמלכים הַיֹּשְׁבִים֩הַיֹּשְׁבִיםהישבים לְדָוִ֨דלְדָוִדלדוד עַלעַלעל־־־כִּסְא֜וֹכִּסְאוֹכסאו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכֹּהֲנִ֣יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַנְּבִיאִ֗יםהַנְּבִיאִיםהנביאים וְאֵ֛תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי יְרוּשָׁלִָ֖םיְרוּשָׁלִָםירושלם שִׁכָּרֽוֹןשִׁכָּרוֹןשכרון׃׃׃ 13:14 וְנִפַּצְתִּים֩וְנִפַּצְתִּיםונפצתים אִ֨ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֜יואָחִיואחיו וְהָאָב֧וֹתוְהָאָבוֹתוהאבות וְהַבָּנִ֛יםוְהַבָּנִיםוהבנים יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־אֶחְמ֧וֹלאֶחְמוֹלאחמול וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָח֛וּסאָחוּסאחוס וְלֹ֥אוְלֹאולא אֲרַחֵ֖םאֲרַחֵםארחם מֵהַשְׁחִיתָֽםמֵהַשְׁחִיתָםמהשחיתם׃׃׃ ססס 13:15 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו וְהַאֲזִ֖ינוּוְהַאֲזִינוּוהאזינו אַלאַלאל־־־תִּגְבָּ֑הוּתִּגְבָּהוּתגבהו כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ 13:16 תְּנוּ֩תְּנוּתנו לַיהוָ֨הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶ֤םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם כָּבוֹד֙כָּבוֹדכבוד בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם יַחְשִׁ֔ךְיַחְשִׁךְיחשך וּבְטֶ֛רֶםוּבְטֶרֶםובטרם יִֽתְנַגְּפ֥וּיִתְנַגְּפוּיתנגפו רַגְלֵיכֶ֖םרַגְלֵיכֶםרגליכם עַלעַלעל־־־הָ֣רֵיהָרֵיהרי נָ֑שֶׁףנָשֶׁףנשף וְקִוִּיתֶ֤םוְקִוִּיתֶםוקויתם לְאוֹר֙לְאוֹרלאור וְשָׂמָ֣הּוְשָׂמָהּושמה לְצַלְמָ֔וֶתלְצַלְמָוֶתלצלמות [יָשִׁית כ][יָשִׁית כ][ישית כ] (וְשִׁ֖ית ק)(וְשִׁית ק)(ושית ק) לַעֲרָפֶֽללַעֲרָפֶללערפל׃׃׃ 13:17 וְאִם֙וְאִםואם לֹ֣אלֹאלא תִשְׁמָע֔וּהָתִשְׁמָעוּהָתשמעוה בְּמִסְתָּרִ֥יםבְּמִסְתָּרִיםבמסתרים תִּבְכֶּֽהתִּבְכֶּהתבכה־־־נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני גֵוָ֑הגֵוָהגוה וְדָמֹ֨עַוְדָמֹעַודמע תִּדְמַ֜עתִּדְמַעתדמע וְתֵרַ֤דוְתֵרַדותרד עֵינִי֙עֵינִיעיני דִּמְעָ֔הדִּמְעָהדמעה כִּ֥יכִּיכי נִשְׁבָּ֖הנִשְׁבָּהנשבה עֵ֥דֶרעֵדֶרעדר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 13:18 אֱמֹ֥ראֱמֹראמר לַמֶּ֛לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך וְלַגְּבִירָ֖הוְלַגְּבִירָהולגבירה הַשְׁפִּ֣ילוּהַשְׁפִּילוּהשפילו שֵׁ֑בוּשֵׁבוּשבו כִּ֤יכִּיכי יָרַד֙יָרַדירד מַרְאֲשׁ֣וֹתֵיכֶ֔םמַרְאֲשׁוֹתֵיכֶםמראשותיכם עֲטֶ֖רֶתעֲטֶרֶתעטרת תִּֽפְאַרְתְּכֶֽםתִּפְאַרְתְּכֶםתפארתכם׃׃׃ 13:19 עָרֵ֥יעָרֵיערי הַנֶּ֛גֶבהַנֶּגֶבהנגב סֻגְּר֖וּסֻגְּרוּסגרו וְאֵ֣יןוְאֵיןואין פֹּתֵ֑חַפֹּתֵחַפתח הָגְלָ֧תהָגְלָתהגלת יְהוּדָ֛היְהוּדָהיהודה כֻּלָּ֖הּכֻּלָּהּכלה הָגְלָ֥תהָגְלָתהגלת שְׁלוֹמִֽיםשְׁלוֹמִיםשלומים׃׃׃ ססס 13:20 [שְׂאִי כ][שְׂאִי כ][שאי כ] (שְׂא֤וּ ק)(שְׂאוּ ק)(שאו ק) עֵֽינֵיכֶם֙עֵינֵיכֶםעיניכם [וּרְאִי כ][וּרְאִי כ][וראי כ] (וּרְא֔וּ ק)(וּרְאוּ ק)(וראו ק) הַבָּאִ֖יםהַבָּאִיםהבאים מִצָּפ֑וֹןמִצָּפוֹןמצפון אַיֵּ֗האַיֵּהאיה הָעֵ֙דֶר֙הָעֵדֶרהעדר נִתַּןנִתַּןנתן־־־לָ֔ךְלָךְלך צֹ֖אןצֹאןצאן תִּפְאַרְתֵּֽךְתִּפְאַרְתֵּךְתפארתך׃׃׃ 13:21 מַהמַהמה־־־תֹּֽאמְרִי֙תֹּאמְרִיתאמרי כִּֽיכִּיכי־־־יִפְקֹ֣דיִפְקֹדיפקד עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך וְ֠אַתְּוְאַתְּואת לִמַּ֨דְתְּלִמַּדְתְּלמדת אֹתָ֥םאֹתָםאתם עָלַ֛יִךְעָלַיִךְעליך אַלֻּפִ֖יםאַלֻּפִיםאלפים לְרֹ֑אשׁלְרֹאשׁלראש הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא חֲבָלִים֙חֲבָלִיםחבלים יֹאחֱז֔וּךְיֹאחֱזוּךְיאחזוך כְּמ֖וֹכְּמוֹכמו אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת לֵדָֽהלֵדָהלדה׃׃׃ 13:22 וְכִ֤יוְכִיוכי תֹאמְרִי֙תֹאמְרִיתאמרי בִּלְבָבֵ֔ךְבִּלְבָבֵךְבלבבך מַדּ֖וּעַמַדּוּעַמדוע קְרָאֻ֣נִיקְרָאֻנִיקראני אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה בְּרֹ֧בבְּרֹבברב עֲוֺנֵ֛ךְעֲוֺנֵךְעונך נִגְל֥וּנִגְלוּנגלו שׁוּלַ֖יִךְשׁוּלַיִךְשוליך נֶחְמְס֥וּנֶחְמְסוּנחמסו עֲקֵבָֽיִךְעֲקֵבָיִךְעקביך׃׃׃ 13:23 הֲיַהֲפֹ֤ךְהֲיַהֲפֹךְהיהפך כּוּשִׁי֙כּוּשִׁיכושי עוֹר֔וֹעוֹרוֹעורו וְנָמֵ֖רוְנָמֵרונמר חֲבַרְבֻּרֹתָ֑יוחֲבַרְבֻּרֹתָיוחברברתיו גַּםגַּםגם־־־אַתֶּם֙אַתֶּםאתם תּוּכְל֣וּתּוּכְלוּתוכלו לְהֵיטִ֔יבלְהֵיטִיבלהיטיב לִמֻּדֵ֖ילִמֻּדֵילמדי הָרֵֽעַהָרֵעַהרע׃׃׃ 13:24 וַאֲפִיצֵ֖םוַאֲפִיצֵםואפיצם כְּקַשׁכְּקַשׁכקש־־־עוֹבֵ֑רעוֹבֵרעובר לְר֖וּחַלְרוּחַלרוח מִדְבָּֽרמִדְבָּרמדבר׃׃׃ 13:25 זֶ֣הזֶהזה גוֹרָלֵ֧ךְגוֹרָלֵךְגורלך מְנָתמְנָתמנת־־־מִדַּ֛יִךְמִדַּיִךְמדיך מֵֽאִתִּ֖ימֵאִתִּימאתי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר שָׁכַ֣חַתְּשָׁכַחַתְּשכחת אוֹתִ֔יאוֹתִיאותי וַֽתִּבְטְחִ֖יוַתִּבְטְחִיותבטחי בַּשָּֽׁקֶרבַּשָּׁקֶרבשקר׃׃׃ 13:26 וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֛יאֲנִיאני חָשַׂ֥פְתִּיחָשַׂפְתִּיחשפתי שׁוּלַ֖יִךְשׁוּלַיִךְשוליך עַלעַלעל־־־פָּנָ֑יִךְפָּנָיִךְפניך וְנִרְאָ֖הוְנִרְאָהונראה קְלוֹנֵֽךְקְלוֹנֵךְקלונך׃׃׃ 13:27 נִֽאֻפַ֤יִךְנִאֻפַיִךְנאפיך וּמִצְהֲלוֹתַ֙יִךְ֙וּמִצְהֲלוֹתַיִךְומצהלותיך זִמַּ֣תזִמַּתזמת זְנוּתֵ֔ךְזְנוּתֵךְזנותך עַלעַלעל־־־גְּבָעוֹת֙גְּבָעוֹתגבעות בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה רָאִ֖יתִירָאִיתִיראיתי שִׁקּוּצָ֑יִךְשִׁקּוּצָיִךְשקוציך א֥וֹיאוֹיאוי לָךְ֙לָךְלך יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם לֹ֣אלֹאלא תִטְהֲרִ֔יתִטְהֲרִיתטהרי אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי מָתַ֖ימָתַימתי עֹֽדעֹדעד׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain