Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 33

33:1 וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו שֵׁנִ֑יתשֵׁנִיתשנית וְהוּא֙וְהוּאוהוא עוֹדֶ֣נּוּעוֹדֶנּוּעודנו עָצ֔וּרעָצוּרעצור בַּחֲצַ֥רבַּחֲצַרבחצר הַמַּטָּרָ֖ההַמַּטָּרָההמטרה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 33:2 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֹשָׂ֑הּעֹשָׂהּעשה יְהוָ֗היְהוָהיהוה יוֹצֵ֥ריוֹצֵריוצר אוֹתָ֛הּאוֹתָהּאותה לַהֲכִינָ֖הּלַהֲכִינָהּלהכינה יְהוָ֥היְהוָהיהוה שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 33:3 קְרָ֥אקְרָאקרא אֵלַ֖יאֵלַיאלי וְאֶעֱנֶ֑ךָּוְאֶעֱנֶךָּואענך וְאַגִּ֧ידָהוְאַגִּידָהואגידה לְּךָ֛לְּךָלך גְּדֹל֥וֹתגְּדֹלוֹתגדלות וּבְצֻר֖וֹתוּבְצֻרוֹתובצרות לֹ֥אלֹאלא יְדַעְתָּֽםיְדַעְתָּםידעתם׃׃׃ ססס 33:4 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל עַלעַלעל־־־בָּתֵּי֙בָּתֵּיבתי הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וְעַלוְעַלועל־־־בָּתֵּ֖יבָּתֵּיבתי מַלְכֵ֣ימַלְכֵימלכי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה הַנְּתֻצִ֕יםהַנְּתֻצִיםהנתצים אֶלאֶלאל־־־הַסֹּלְל֖וֹתהַסֹּלְלוֹתהסללות וְאֶלוְאֶלואל־־־הֶחָֽרֶבהֶחָרֶבהחרב׃׃׃ 33:5 בָּאִ֗יםבָּאִיםבאים לְהִלָּחֵם֙לְהִלָּחֵםלהלחם אֶתאֶתאת־־־הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים וּלְמַלְאָם֙וּלְמַלְאָםולמלאם אֶתאֶתאת־־־פִּגְרֵ֣יפִּגְרֵיפגרי הָאָדָ֔םהָאָדָםהאדם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִכֵּ֥יתִיהִכֵּיתִיהכיתי בְאַפִּ֖יבְאַפִּיבאפי וּבַחֲמָתִ֑יוּבַחֲמָתִיובחמתי וַאֲשֶׁ֨רוַאֲשֶׁרואשר הִסְתַּ֤רְתִּיהִסְתַּרְתִּיהסתרתי פָנַי֙פָנַיפני מֵהָעִ֣ירמֵהָעִירמהעיר הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־רָעָתָֽםרָעָתָםרעתם׃׃׃ 33:6 הִנְנִ֧יהִנְנִיהנני מַעֲלֶהמַעֲלֶהמעלה־־־לָּ֛הּלָּהּלה אֲרֻכָ֥האֲרֻכָהארכה וּמַרְפֵּ֖אוּמַרְפֵּאומרפא וּרְפָאתִ֑יםוּרְפָאתִיםורפאתים וְגִלֵּיתִ֣יוְגִלֵּיתִיוגליתי לָהֶ֔םלָהֶםלהם עֲתֶ֥רֶתעֲתֶרֶתעתרת שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום וֶאֱמֶֽתוֶאֱמֶתואמת׃׃׃ 33:7 וַהֲשִֽׁבֹתִי֙וַהֲשִׁבֹתִיוהשבתי אֶתאֶתאת־־־שְׁב֣וּתשְׁבוּתשבות יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וְאֵ֖תוְאֵתואת שְׁב֣וּתשְׁבוּתשבות יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּבְנִתִ֖יםוּבְנִתִיםובנתים כְּבָרִֽאשֹׁנָֽהכְּבָרִאשֹׁנָהכבראשנה׃׃׃ 33:8 וְטִ֣הַרְתִּ֔יםוְטִהַרְתִּיםוטהרתים מִכָּלמִכָּלמכל־־־עֲוֺנָ֖םעֲוֺנָםעונם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָֽטְאוּחָטְאוּחטאו־־־לִ֑ילִילי וְסָלַחְתִּ֗יוְסָלַחְתִּיוסלחתי [לְכֹול כ][לְכֹול כ][לכול כ] (לְכָל ק)(לְכָל ק)(לכל ק) עֲוֺנֽוֹתֵיהֶם֙עֲוֺנוֹתֵיהֶםעונותיהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָֽטְאוּחָטְאוּחטאו־־־לִ֔ילִילי וַאֲשֶׁ֖רוַאֲשֶׁרואשר פָּ֥שְׁעוּפָּשְׁעוּפשעו בִֽיבִיבי׃׃׃ 33:9 וְהָ֣יְתָהוְהָיְתָהוהיתה לִּ֗ילִּילי לְשֵׁ֤םלְשֵׁםלשם שָׂשׂוֹן֙שָׂשׂוֹןששון לִתְהִלָּ֣הלִתְהִלָּהלתהלה וּלְתִפְאֶ֔רֶתוּלְתִפְאֶרֶתולתפארת לְכֹ֖ללְכֹללכל גּוֹיֵ֣יגּוֹיֵיגויי הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִשְׁמְע֜וּיִשְׁמְעוּישמעו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַטּוֹבָ֗ההַטּוֹבָההטובה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי עֹשֶׂ֣העֹשֶׂהעשה אֹתָ֔םאֹתָםאתם וּפָחֲד֣וּוּפָחֲדוּופחדו וְרָֽגְז֗וּוְרָגְזוּורגזו עַ֤לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַטּוֹבָה֙הַטּוֹבָההטובה וְעַ֣לוְעַלועל כָּלכָּלכל־־־הַשָּׁל֔וֹםהַשָּׁלוֹםהשלום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָֽנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי עֹ֥שֶׂהעֹשֶׂהעשה לָּֽהּלָּהּלה׃׃׃ ססס 33:10 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה עוֹד֮עוֹדעוד יִשָּׁמַ֣עיִשָּׁמַעישמע בַּמָּקוֹםבַּמָּקוֹםבמקום־־־הַזֶּה֒הַזֶּההזה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם אֹֽמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים חָרֵ֣בחָרֵבחרב ה֔וּאהוּאהוא מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין אָדָ֖םאָדָםאדם וּמֵאֵ֣יןוּמֵאֵיןומאין בְּהֵמָ֑הבְּהֵמָהבהמה בְּעָרֵ֤יבְּעָרֵיבערי יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבְחֻצ֣וֹתוּבְחֻצוֹתובחצות יְרוּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם הַֽנְשַׁמּ֗וֹתהַנְשַׁמּוֹתהנשמות מֵאֵ֥יןמֵאֵיןמאין אָדָ֛םאָדָםאדם וּמֵאֵ֥יןוּמֵאֵיןומאין יוֹשֵׁ֖ביוֹשֵׁביושב וּמֵאֵ֥יןוּמֵאֵיןומאין בְּהֵמָֽהבְּהֵמָהבהמה׃׃׃ 33:11 ק֣וֹלקוֹלקול שָׂשׂ֞וֹןשָׂשׂוֹןששון וְק֣וֹלוְקוֹלוקול שִׂמְחָ֗השִׂמְחָהשמחה ק֣וֹלקוֹלקול חָתָן֮חָתָןחתן וְק֣וֹלוְקוֹלוקול כַּלָּה֒כַּלָּהכלה ק֣וֹלקוֹלקול אֹמְרִ֡יםאֹמְרִיםאמרים הוֹדוּ֩הוֹדוּהודו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות כִּֽיכִּיכי־־־ט֤וֹבטוֹבטוב יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם חַסְדּ֔וֹחַסְדּוֹחסדו מְבִאִ֥יםמְבִאִיםמבאים תּוֹדָ֖התּוֹדָהתודה בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־אָשִׁ֧יבאָשִׁיבאשיב אֶתאֶתאת־־־שְׁבוּתשְׁבוּתשבות־־־הָאָ֛רֶץהָאָרֶץהארץ כְּבָרִאשֹׁנָ֖הכְּבָרִאשֹׁנָהכבראשנה אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 33:12 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֒צְבָאוֹתצבאות ע֞וֹדעוֹדעוד יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה ׀׀׀ בַּמָּק֣וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֗ההַזֶּההזה הֶחָרֵ֛בהֶחָרֵבהחרב מֵֽאֵיןמֵאֵיןמאין־־־אָדָ֥םאָדָםאדם וְעַדוְעַדועד־־־בְּהֵמָ֖הבְּהֵמָהבהמה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־עָרָ֑יועָרָיועריו נְוֵ֣הנְוֵהנוה רֹעִ֔יםרֹעִיםרעים מַרְבִּצִ֖יםמַרְבִּצִיםמרבצים צֹֽאןצֹאןצאן׃׃׃ 33:13 בְּעָרֵ֨יבְּעָרֵיבערי הָהָ֜רהָהָרההר בְּעָרֵ֤יבְּעָרֵיבערי הַשְּׁפֵלָה֙הַשְּׁפֵלָההשפלה וּבְעָרֵ֣יוּבְעָרֵיובערי הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב וּבְאֶ֧רֶץוּבְאֶרֶץובארץ בִּנְיָמִ֛ןבִּנְיָמִןבנימן וּבִסְבִיבֵ֥יוּבִסְבִיבֵיובסביבי יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּבְעָרֵ֣יוּבְעָרֵיובערי יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה עֹ֣דעֹדעד תַּעֲבֹ֧רְנָהתַּעֲבֹרְנָהתעברנה הַצֹּ֛אןהַצֹּאןהצאן עַלעַלעל־־־יְדֵ֥ייְדֵיידי מוֹנֶ֖המוֹנֶהמונה אָמַ֥ראָמַראמר יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 33:14 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה יָמִ֥יםיָמִיםימים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַהֲקִֽמֹתִי֙וַהֲקִמֹתִיוהקמתי אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַטּ֔וֹבהַטּוֹבהטוב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּ֛רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֶלאֶלאל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וְעַלוְעַלועל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 33:15 בַּיָּמִ֤יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵם֙הָהֵםההם וּבָעֵ֣תוּבָעֵתובעת הַהִ֔יאהַהִיאההיא אַצְמִ֥יחַאַצְמִיחַאצמיח לְדָוִ֖דלְדָוִדלדוד צֶ֣מַחצֶמַחצמח צְדָקָ֑הצְדָקָהצדקה וְעָשָׂ֛הוְעָשָׂהועשה מִשְׁפָּ֥טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 33:16 בַּיָּמִ֤יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵם֙הָהֵםההם תִּוָּשַׁ֣עתִּוָּשַׁעתושע יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִַ֖םוִירוּשָׁלִַםוירושלם תִּשְׁכּ֣וֹןתִּשְׁכּוֹןתשכון לָבֶ֑טַחלָבֶטַחלבטח וְזֶ֥הוְזֶהוזה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יִקְרָאיִקְרָאיקרא־־־לָ֖הּלָהּלה יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ צִדְקֵֽנוּצִדְקֵנוּצדקנו׃׃׃ ססס 33:17 כִּיכִּיכי־־־כֹ֖הכֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֣תיִכָּרֵתיכרת לְדָוִ֔דלְדָוִדלדוד אִ֕ישׁאִישׁאיש יֹשֵׁ֖ביֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֥אכִּסֵּאכסא בֵֽיתבֵיתבית־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 33:18 וְלַכֹּהֲנִים֙וְלַכֹּהֲנִיםולכהנים הַלְוִיִּ֔םהַלְוִיִּםהלוים לֹֽאלֹאלא־־־יִכָּרֵ֥תיִכָּרֵתיכרת אִ֖ישׁאִישׁאיש מִלְּפָנָ֑ימִלְּפָנָימלפני מַעֲלֶ֨המַעֲלֶהמעלה עוֹלָ֜העוֹלָהעולה וּמַקְטִ֥ירוּמַקְטִירומקטיר מִנְחָ֛המִנְחָהמנחה וְעֹ֥שֶׂהוְעֹשֶׂהועשה־־־זֶּ֖בַחזֶּבַחזבח כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ ססס 33:19 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לֵאמֽוֹרלֵאמוֹרלאמור׃׃׃ 33:20 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־תָּפֵ֙רוּ֙תָּפֵרוּתפרו אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֣יבְּרִיתִיבריתי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּרִיתִ֖יבְּרִיתִיבריתי הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה וּלְבִלְתִּ֛יוּלְבִלְתִּיולבלתי הֱי֥וֹתהֱיוֹתהיות יֽוֹמָםיוֹמָםיומם־־־וָלַ֖יְלָהוָלַיְלָהולילה בְּעִתָּֽםבְּעִתָּםבעתם׃׃׃ 33:21 גַּםגַּםגם־־־בְּרִיתִ֤יבְּרִיתִיבריתי תֻפַר֙תֻפַרתפר אֶתאֶתאת־־־דָּוִ֣דדָּוִדדוד עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי מִהְיֽוֹתמִהְיוֹתמהיות־־־ל֥וֹלוֹלו בֵ֖ןבֵןבן מֹלֵ֣ךְמֹלֵךְמלך עַלעַלעל־־־כִּסְא֑וֹכִּסְאוֹכסאו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַלְוִיִּ֥םהַלְוִיִּםהלוים הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים מְשָׁרְתָֽימְשָׁרְתָימשרתי׃׃׃ 33:22 אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יִסָּפֵר֙יִסָּפֵריספר צְבָ֣אצְבָאצבא הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְלֹ֥אוְלֹאולא יִמַּ֖דיִמַּדימד ח֣וֹלחוֹלחול הַיָּ֑םהַיָּםהים כֵּ֣ןכֵּןכן אַרְבֶּ֗האַרְבֶּהארבה אֶתאֶתאת־־־זֶ֙רַע֙זֶרַעזרע דָּוִ֣דדָּוִדדוד עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַלְוִיִּ֖םהַלְוִיִּםהלוים מְשָׁרְתֵ֥ימְשָׁרְתֵימשרתי אֹתִֽיאֹתִיאתי׃׃׃ ססס 33:23 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽלאֶלאל־־־יִרְמְיָ֖הוּיִרְמְיָהוּירמיהו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 33:24 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא רָאִ֗יתָרָאִיתָראית מָֽהמָהמה־־־הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה דִּבְּר֣וּדִּבְּרוּדברו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי הַמִּשְׁפָּח֗וֹתהַמִּשְׁפָּחוֹתהמשפחות אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר בָּחַ֧רבָּחַרבחר יְהוָ֛היְהוָהיהוה בָּהֶ֖םבָּהֶםבהם וַיִּמְאָסֵ֑םוַיִּמְאָסֵםוימאסם וְאֶתוְאֶתואת־־־עַמִּי֙עַמִּיעמי יִנְאָצ֔וּןיִנְאָצוּןינאצון מִֽהְי֥וֹתמִהְיוֹתמהיות ע֖וֹדעוֹדעוד גּ֥וֹיגּוֹיגוי לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ ססס 33:25 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא בְרִיתִ֖יבְרִיתִיבריתי יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלָ֑יְלָהוָלָיְלָהולילה חֻקּ֛וֹתחֻקּוֹתחקות שָׁמַ֥יִםשָׁמַיִםשמים וָאָ֖רֶץוָאָרֶץוארץ לֹאלֹאלא־־־שָֽׂמְתִּישָׂמְתִּישמתי׃׃׃ 33:26 גַּםגַּםגם־־־זֶ֣רַעזֶרַעזרע יַעֲקוֹב֩יַעֲקוֹביעקוב וְדָוִ֨דוְדָוִדודוד עַבְדִּ֜יעַבְדִּיעבדי אֶמְאַ֗סאֶמְאַסאמאס מִקַּ֤חַתמִקַּחַתמקחת מִזַּרְעוֹ֙מִזַּרְעוֹמזרעו מֹֽשְׁלִ֔יםמֹשְׁלִיםמשלים אֶלאֶלאל־־־זֶ֥רַעזֶרַעזרע אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם יִשְׂחָ֣קיִשְׂחָקישחק וְיַעֲקֹ֑בוְיַעֲקֹבויעקב כִּֽיכִּיכי־־־[אָשׁוּב כ][אָשׁוּב כ][אשוב כ] (אָשִׁ֥יב ק)(אָשִׁיב ק)(אשיב ק) אֶתאֶתאת־־־שְׁבוּתָ֖םשְׁבוּתָםשבותם וְרִחַמְתִּֽיםוְרִחַמְתִּיםורחמתים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain