Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 8

8:1 וַ֭יַּעַןוַיַּעַןויען בִּלְדַּ֥דבִּלְדַּדבלדד הַשּׁוּחִ֗יהַשּׁוּחִיהשוחי וַיֹאמַֽרוַיֹאמַרויאמר׃׃׃ 8:2 עַדעַדעד־־־אָ֥ןאָןאן תְּמַלֶּלתְּמַלֶּלתמלל־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וְר֥וּחַוְרוּחַורוח כַּ֝בִּירכַּבִּירכביר אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־פִֽיךָפִיךָפיך׃׃׃ 8:3 הַ֭אֵלהַאֵלהאל יְעַוֵּ֣תיְעַוֵּתיעות מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וְאִםוְאִםואם־־־שַׁ֝דַּ֗ישַׁדַּישדי יְעַוֵּֽתיְעַוֵּתיעות־־־צֶֽדֶקצֶדֶקצדק׃׃׃ 8:4 אִםאִםאם־־־בָּנֶ֥יךָבָּנֶיךָבניך חָֽטְאוּחָטְאוּחטאו־־־ל֑וֹלוֹלו וַֽ֝יְשַׁלְּחֵ֗םוַיְשַׁלְּחֵםוישלחם בְּיַדבְּיַדביד־־־פִּשְׁעָֽםפִּשְׁעָםפשעם׃׃׃ 8:5 אִםאִםאם־־־אַ֭תָּהאַתָּהאתה תְּשַׁחֵ֣רתְּשַׁחֵרתשחר אֶלאֶלאל־־־אֵ֑לאֵלאל וְאֶלוְאֶלואל־־־שַׁ֝דַּ֗ישַׁדַּישדי תִּתְחַנָּֽןתִּתְחַנָּןתתחנן׃׃׃ 8:6 אִםאִםאם־־־זַ֥ךְזַךְזך וְיָשָׁ֗רוְיָשָׁרוישר אָ֥תָּהאָתָּהאתה כִּיכִּיכי־־־עַ֭תָּהעַתָּהעתה יָעִ֣יריָעִיריעיר עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך וְ֝שִׁלַּ֗םוְשִׁלַּםושלם נְוַ֣תנְוַתנות צִדְקֶֽךָצִדְקֶךָצדקך׃׃׃ 8:7 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה רֵאשִׁיתְךָ֣רֵאשִׁיתְךָראשיתך מִצְעָ֑רמִצְעָרמצער וְ֝אַחֲרִיתְךָ֗וְאַחֲרִיתְךָואחריתך יִשְׂגֶּ֥היִשְׂגֶּהישגה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 8:8 כִּֽיכִּיכי־־־שְׁאַלשְׁאַלשאל־־־נָ֭אנָאנא לְדֹ֣רלְדֹרלדר רִישׁ֑וֹןרִישׁוֹןרישון וְ֝כוֹנֵ֗ןוְכוֹנֵןוכונן לְחֵ֣קֶרלְחֵקֶרלחקר אֲבוֹתָֽםאֲבוֹתָםאבותם׃׃׃ 8:9 כִּֽיכִּיכי־־־תְמ֣וֹלתְמוֹלתמול אֲ֭נַחְנוּאֲנַחְנוּאנחנו וְלֹ֣אוְלֹאולא נֵדָ֑ענֵדָענדע כִּ֤יכִּיכי צֵ֖לצֵלצל יָמֵ֣ינוּיָמֵינוּימינו עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־אָֽרֶץאָרֶץארץ׃׃׃ 8:10 הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־הֵ֣םהֵםהם י֭וֹרוּךָיוֹרוּךָיורוך יֹ֣אמְרוּיֹאמְרוּיאמרו לָ֑ךְלָךְלך וּ֝מִלִּבָּ֗םוּמִלִּבָּםומלבם יוֹצִ֥אוּיוֹצִאוּיוצאו מִלִּֽיםמִלִּיםמלים׃׃׃ 8:11 הֲיִֽגְאֶההֲיִגְאֶההיגאה־־־גֹּ֭מֶאגֹּמֶאגמא בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא בִצָּ֑הבִצָּהבצה יִשְׂגֶּהיִשְׂגֶּהישגה־־־אָ֥חוּאָחוּאחו בְלִיבְלִיבלי־־־מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 8:12 עֹדֶ֣נּוּעֹדֶנּוּעדנו בְ֭אִבּוֹבְאִבּוֹבאבו לֹ֣אלֹאלא יִקָּטֵ֑ףיִקָּטֵףיקטף וְלִפְנֵ֖יוְלִפְנֵיולפני כָלכָלכל־־־חָצִ֣ירחָצִירחציר יִיבָֽשׁיִיבָשׁייבש׃׃׃ 8:13 כֵּ֗ןכֵּןכן אָ֭רְחוֹתאָרְחוֹתארחות כָּלכָּלכל־־־שֹׁ֣כְחֵישֹׁכְחֵישכחי אֵ֑לאֵלאל וְתִקְוַ֖תוְתִקְוַתותקות חָנֵ֣ףחָנֵףחנף תֹּאבֵֽדתֹּאבֵדתאבד׃׃׃ 8:14 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָק֥וֹטיָקוֹטיקוט כִּסְל֑וֹכִּסְלוֹכסלו וּבֵ֥יתוּבֵיתובית עַ֝כָּבִ֗ישׁעַכָּבִישׁעכביש מִבְטַחֽוֹמִבְטַחוֹמבטחו׃׃׃ 8:15 יִשָּׁעֵ֣ןיִשָּׁעֵןישען עַלעַלעל־־־בֵּ֭יתוֹבֵּיתוֹביתו וְלֹ֣אוְלֹאולא יַעֲמֹ֑דיַעֲמֹדיעמד יַחֲזִ֥יקיַחֲזִיקיחזיק בּ֝֗וֹבּוֹבו וְלֹ֣אוְלֹאולא יָקֽוּםיָקוּםיקום׃׃׃ 8:16 רָטֹ֣ברָטֹברטב ה֭וּאהוּאהוא לִפְנֵילִפְנֵילפני־־־שָׁ֑מֶשׁשָׁמֶשׁשמש וְעַ֥לוְעַלועל גַּ֝נָּת֗וֹגַּנָּתוֹגנתו יֹֽנַקְתּ֥וֹיֹנַקְתּוֹינקתו תֵצֵֽאתֵצֵאתצא׃׃׃ 8:17 עַלעַלעל־־־גַּ֭לגַּלגל שָֽׁרָשָׁ֣יושָׁרָשָׁיושרשיו יְסֻבָּ֑כוּיְסֻבָּכוּיסבכו בֵּ֖יתבֵּיתבית אֲבָנִ֣יםאֲבָנִיםאבנים יֶחֱזֶֽהיֶחֱזֶהיחזה׃׃׃ 8:18 אִםאִםאם־־־יְבַלְּעֶ֥נּוּיְבַלְּעֶנּוּיבלענו מִמְּקוֹמ֑וֹמִמְּקוֹמוֹממקומו וְכִ֥חֶשׁוְכִחֶשׁוכחש בּ֝֗וֹבּוֹבו לֹ֣אלֹאלא רְאִיתִֽיךָרְאִיתִיךָראיתיך׃׃׃ 8:19 הֶןהֶןהן־־־ה֭וּאהוּאהוא מְשׂ֣וֹשׂמְשׂוֹשׂמשוש דַּרְכּ֑וֹדַּרְכּוֹדרכו וּ֝מֵעָפָ֗רוּמֵעָפָרומעפר אַחֵ֥ראַחֵראחר יִצְמָֽחוּיִצְמָחוּיצמחו׃׃׃ 8:20 הֶןהֶןהן־־־אֵ֭לאֵלאל לֹ֣אלֹאלא יִמְאַסיִמְאַסימאס־־־תָּ֑םתָּםתם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַ֝חֲזִ֗יקיַחֲזִיקיחזיק בְּיַדבְּיַדביד־־־מְרֵעִֽיםמְרֵעִיםמרעים׃׃׃ 8:21 עַדעַדעד־־־יְמַלֵּ֣היְמַלֵּהימלה שְׂח֣וֹקשְׂחוֹקשחוק פִּ֑יךָפִּיךָפיך וּשְׂפָתֶ֥יךָוּשְׂפָתֶיךָושפתיך תְרוּעָֽהתְרוּעָהתרועה׃׃׃ 8:22 שֹׂנְאֶ֥יךָשֹׂנְאֶיךָשנאיך יִלְבְּשׁוּיִלְבְּשׁוּילבשו־־־בֹ֑שֶׁתבֹשֶׁתבשת וְאֹ֖הֶלוְאֹהֶלואהל רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים אֵינֶֽנּוּאֵינֶנּוּאיננו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain