Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Joshua 1

1:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחֲרֵ֛יאַחֲרֵיאחרי מ֥וֹתמוֹתמות מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־יְהוֹשֻׁ֣עַיְהוֹשֻׁעַיהושע בִּןבִּןבן־־־נ֔וּןנוּןנון מְשָׁרֵ֥תמְשָׁרֵתמשרת מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:2 מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה עַבְדִּ֖יעַבְדִּיעבדי מֵ֑תמֵתמת וְעַתָּה֩וְעַתָּהועתה ק֨וּםקוּםקום עֲבֹ֜רעֲבֹרעבר אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֣ןהַיַּרְדֵּןהירדן הַזֶּ֗ההַזֶּההזה אַתָּה֙אַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֶלאֶלאל־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָהֶ֖םלָהֶםלהם לִבְנֵ֥ילִבְנֵילבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 1:3 כָּלכָּלכל־־־מָק֗וֹםמָקוֹםמקום אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר תִּדְרֹ֧ךְתִּדְרֹךְתדרך כַּֽףכַּףכף־־־רַגְלְכֶ֛םרַגְלְכֶםרגלכם בּ֖וֹבּוֹבו לָכֶ֣םלָכֶםלכם נְתַתִּ֑יונְתַתִּיונתתיו כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּ֖רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי אֶלאֶלאל־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 1:4 מֵהַמִּדְבָּר֩מֵהַמִּדְבָּרמהמדבר וְהַלְּבָנ֨וֹןוְהַלְּבָנוֹןוהלבנון הַזֶּ֜ההַזֶּההזה וְֽעַדוְעַדועד־־־הַנָּהָ֧רהַנָּהָרהנהר הַגָּד֣וֹלהַגָּדוֹלהגדול נְהַרנְהַרנהר־־־פְּרָ֗תפְּרָתפרת כֹּ֚לכֹּלכל אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַֽחִתִּ֔יםהַחִתִּיםהחתים וְעַדוְעַדועד־־־הַיָּ֥םהַיָּםהים הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול מְב֣וֹאמְבוֹאמבוא הַשָּׁ֑מֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש יִֽהְיֶ֖היִהְיֶהיהיה גְּבוּלְכֶֽםגְּבוּלְכֶםגבולכם׃׃׃ 1:5 לֹֽאלֹאלא־־־יִתְיַצֵּ֥ביִתְיַצֵּביתיצב אִישׁ֙אִישׁאיש לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך כֹּ֖לכֹּלכל יְמֵ֣ייְמֵיימי חַיֶּ֑יךָחַיֶּיךָחייך כַּֽאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר הָיִ֤יתִיהָיִיתִיהייתי עִםעִםעם־־־מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה אֶהְיֶ֣האֶהְיֶהאהיה עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך לֹ֥אלֹאלא אַרְפְּךָ֖אַרְפְּךָארפך וְלֹ֥אוְלֹאולא אֶעֶזְבֶֽךָּאֶעֶזְבֶךָּאעזבך׃׃׃ 1:6 חֲזַ֖קחֲזַקחזק וֶאֱמָ֑ץוֶאֱמָץואמץ כִּ֣יכִּיכי אַתָּ֗האַתָּהאתה תַּנְחִיל֙תַּנְחִילתנחיל אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִשְׁבַּ֥עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי לַאֲבוֹתָ֖םלַאֲבוֹתָםלאבותם לָתֵ֥תלָתֵתלתת לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 1:7 רַק֩רַקרק חֲזַ֨קחֲזַקחזק וֶֽאֱמַ֜ץוֶאֱמַץואמץ מְאֹ֗דמְאֹדמאד לִשְׁמֹ֤רלִשְׁמֹרלשמר לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות כְּכָלכְּכָלככל־־־הַתּוֹרָ֗ההַתּוֹרָההתורה אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר צִוְּךָ֙צִוְּךָצוך מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי אַלאַלאל־־־תָּס֥וּרתָּסוּרתסור מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו יָמִ֣יןיָמִיןימין וּשְׂמֹ֑אולוּשְׂמֹאולושמאול לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תַּשְׂכִּ֔ילתַּשְׂכִּילתשכיל בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תֵּלֵֽךְתֵּלֵךְתלך׃׃׃ 1:8 לֹֽאלֹאלא־־־יָמ֡וּשׁיָמוּשׁימוש סֵפֶר֩סֵפֶרספר הַתּוֹרָ֨ההַתּוֹרָההתורה הַזֶּ֜ההַזֶּההזה מִפִּ֗יךָמִפִּיךָמפיך וְהָגִ֤יתָוְהָגִיתָוהגית בּוֹ֙בּוֹבו יוֹמָ֣םיוֹמָםיומם וָלַ֔יְלָהוָלַיְלָהולילה לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען תִּשְׁמֹ֣רתִּשְׁמֹרתשמר לַעֲשׂ֔וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות כְּכָלכְּכָלככל־־־הַכָּת֖וּבהַכָּתוּבהכתוב בּ֑וֹבּוֹבו כִּיכִּיכי־־־אָ֛זאָזאז תַּצְלִ֥יחַתַּצְלִיחַתצליח אֶתאֶתאת־־־דְּרָכֶ֖ךָדְּרָכֶךָדרכך וְאָ֥זוְאָזואז תַּשְׂכִּֽילתַּשְׂכִּילתשכיל׃׃׃ 1:9 הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא צִוִּיתִ֙יךָ֙צִוִּיתִיךָצויתיך חֲזַ֣קחֲזַקחזק וֶאֱמָ֔ץוֶאֱמָץואמץ אַֽלאַלאל־־־תַּעֲרֹ֖ץתַּעֲרֹץתערץ וְאַלוְאַלואל־־־תֵּחָ֑תתֵּחָתתחת כִּ֤יכִּיכי עִמְּךָ֙עִמְּךָעמך יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תֵּלֵֽךְתֵּלֵךְתלך׃׃׃ פפפ
1:10 וַיְצַ֣ווַיְצַוויצו יְהוֹשֻׁ֔עַיְהוֹשֻׁעַיהושע אֶתאֶתאת־־־שֹׁטְרֵ֥ישֹׁטְרֵישטרי הָעָ֖םהָעָםהעם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:11 עִבְר֣וּעִבְרוּעברו ׀׀׀ בְּקֶ֣רֶבבְּקֶרֶבבקרב הַֽמַּחֲנֶ֗ההַמַּחֲנֶההמחנה וְצַוּ֤וּוְצַוּוּוצוו אֶתאֶתאת־־־הָעָם֙הָעָםהעם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הָכִ֥ינוּהָכִינוּהכינו לָכֶ֖םלָכֶםלכם צֵידָ֑הצֵידָהצידה כִּ֞יכִּיכי בְּע֣וֹדבְּעוֹדבעוד ׀׀׀ שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֗יםיָמִיםימים אַתֶּם֙אַתֶּםאתם עֹֽבְרִים֙עֹבְרִיםעברים אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֣ןהַיַּרְדֵּןהירדן הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא לָרֶ֣שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֔םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְרִשְׁתָּֽהּלְרִשְׁתָּהּלרשתה׃׃׃ ססס 1:12 וְלָרֽאוּבֵנִי֙וְלָראוּבֵנִיולראובני וְלַגָּדִ֔יוְלַגָּדִיולגדי וְלַחֲצִ֖יוְלַחֲצִיולחצי שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט הַֽמְנַשֶּׁ֑ההַמְנַשֶּׁההמנשה אָמַ֥ראָמַראמר יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 1:13 זָכוֹר֙זָכוֹרזכור אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר צִוָּ֥הצִוָּהצוה אֶתְכֶ֛םאֶתְכֶםאתכם מֹשֶׁ֥המֹשֶׁהמשה עֶֽבֶדעֶבֶדעבד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶם֙אֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מֵנִ֣יחַמֵנִיחַמניח לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְנָתַ֥ןוְנָתַןונתן לָכֶ֖םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 1:14 נְשֵׁיכֶ֣םנְשֵׁיכֶםנשיכם טַפְּכֶם֮טַפְּכֶםטפכם וּמִקְנֵיכֶם֒וּמִקְנֵיכֶםומקניכם יֵשְׁב֕וּיֵשְׁבוּישבו בָּאָ֕רֶץבָּאָרֶץבארץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֥ןנָתַןנתן לָכֶ֛םלָכֶםלכם מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה בְּעֵ֣בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֑ןהַיַּרְדֵּןהירדן וְאַתֶּם֩וְאַתֶּםואתם תַּעַבְר֨וּתַּעַבְרוּתעברו חֲמֻשִׁ֜יםחֲמֻשִׁיםחמשים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני אֲחֵיכֶ֗םאֲחֵיכֶםאחיכם כֹּ֚לכֹּלכל גִּבּוֹרֵ֣יגִּבּוֹרֵיגבורי הַחַ֔יִלהַחַיִלהחיל וַעֲזַרְתֶּ֖םוַעֲזַרְתֶּםועזרתם אוֹתָֽםאוֹתָםאותם׃׃׃ 1:15 עַ֠דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָנִ֨יחַיָנִיחַיניח יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ לַֽאֲחֵיכֶם֮לַאֲחֵיכֶםלאחיכם כָּכֶם֒כָּכֶםככם וְיָרְשׁ֣וּוְיָרְשׁוּוירשו גַםגַםגם־־־הֵ֔מָּההֵמָּההמה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֕רֶץהָאָרֶץהארץ אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם נֹתֵ֣ןנֹתֵןנתן לָהֶ֑םלָהֶםלהם וְשַׁבְתֶּ֞םוְשַׁבְתֶּםושבתם לְאֶ֤רֶץלְאֶרֶץלארץ יְרֻשַּׁתְכֶם֙יְרֻשַּׁתְכֶםירשתכם וִֽירִשְׁתֶּ֣םוִירִשְׁתֶּםוירשתם אוֹתָ֔הּאוֹתָהּאותה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ נָתַ֣ןנָתַןנתן לָכֶ֗םלָכֶםלכם מֹשֶׁה֙מֹשֶׁהמשה עֶ֣בֶדעֶבֶדעבד יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּעֵ֥בֶרבְּעֵבֶרבעבר הַיַּרְדֵּ֖ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִזְרַ֥חמִזְרַחמזרח הַשָּֽׁמֶשׁהַשָּׁמֶשׁהשמש׃׃׃ 1:16 וַֽיַּעֲנ֔וּוַיַּעֲנוּויענו אֶתאֶתאת־־־יְהוֹשֻׁ֖עַיְהוֹשֻׁעַיהושע לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כֹּ֤לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־צִוִּיתָ֙נוּ֙צִוִּיתָנוּצויתנו נַֽעֲשֶׂ֔הנַעֲשֶׂהנעשה וְאֶֽלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תִּשְׁלָחֵ֖נוּתִּשְׁלָחֵנוּתשלחנו נֵלֵֽךְנֵלֵךְנלך׃׃׃ 1:17 כְּכֹ֤לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שָׁמַ֙עְנוּ֙שָׁמַעְנוּשמענו אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה כֵּ֖ןכֵּןכן נִשְׁמַ֣ענִשְׁמַענשמע אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך רַ֠קרַקרק יִֽהְיֶ֞היִהְיֶהיהיה יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֙יךָ֙אֱלֹהֶיךָאלהיך עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר הָיָ֖ההָיָההיה עִםעִםעם־־־מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ 1:18 כָּלכָּלכל־־־אִ֞ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַמְרֶ֣היַמְרֶהימרה אֶתאֶתאת־־־פִּ֗יךָפִּיךָפיך וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשְׁמַ֧עיִשְׁמַעישמע אֶתאֶתאת־־־דְּבָרֶ֛יךָדְּבָרֶיךָדבריך לְכֹ֥ללְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תְּצַוֶּ֖נּוּתְּצַוֶּנּוּתצונו יוּמָ֑תיוּמָתיומת רַ֖קרַקרק חֲזַ֥קחֲזַקחזק וֶאֱמָֽץוֶאֱמָץואמץ׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain