Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 15

15:1 מַֽעֲנֶהמַעֲנֶהמענה־־־רַּ֭ךְרַּךְרך יָשִׁ֣יביָשִׁיבישיב חֵמָ֑החֵמָהחמה וּדְבַרוּדְבַרודבר־־־עֶ֝֗צֶבעֶצֶבעצב יַעֲלֶהיַעֲלֶהיעלה־־־אָֽףאָףאף׃׃׃ 15:2 לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון חֲ֭כָמִיםחֲכָמִיםחכמים תֵּיטִ֣יבתֵּיטִיבתיטיב דָּ֑עַתדָּעַתדעת וּפִ֥יוּפִיופי כְ֝סִילִ֗יםכְסִילִיםכסילים יַבִּ֥יעַיַבִּיעַיביע אִוֶּֽלֶתאִוֶּלֶתאולת׃׃׃ 15:3 בְּֽכָלבְּכָלבכל־־־מָ֭קוֹםמָקוֹםמקום עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני יְהוָ֑היְהוָהיהוה צֹ֝פ֗וֹתצֹפוֹתצפות רָעִ֥יםרָעִיםרעים וטוֹבִֽיםוטוֹבִיםוטובים׃׃׃ 15:4 מַרְפֵּ֣אמַרְפֵּאמרפא לָ֭שׁוֹןלָשׁוֹןלשון עֵ֣ץעֵץעץ חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים וְסֶ֥לֶףוְסֶלֶףוסלף בָּ֝֗הּבָּהּבה שֶׁ֣בֶרשֶׁבֶרשבר בְּרֽוּחַבְּרוּחַברוח׃׃׃ 15:5 אֱוִ֗ילאֱוִילאויל יִ֭נְאַץיִנְאַץינאץ מוּסַ֣רמוּסַרמוסר אָבִ֑יואָבִיואביו וְשֹׁמֵ֖רוְשֹׁמֵרושמר תּוֹכַ֣חַתתּוֹכַחַתתוכחת יַעְרִֽםיַעְרִםיערם׃׃׃ 15:6 בֵּ֣יתבֵּיתבית צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק חֹ֣סֶןחֹסֶןחסן רָ֑ברָברב וּבִתְבוּאַ֖תוּבִתְבוּאַתובתבואת רָשָׁ֣ערָשָׁערשע נֶעְכָּֽרֶתנֶעְכָּרֶתנעכרת׃׃׃ 15:7 שִׂפְתֵ֣ישִׂפְתֵישפתי חֲ֭כָמִיםחֲכָמִיםחכמים יְזָ֣רוּיְזָרוּיזרו דָ֑עַתדָעַתדעת וְלֵ֖בוְלֵבולב כְּסִילִ֣יםכְּסִילִיםכסילים לֹאלֹאלא־־־כֵֽןכֵןכן׃׃׃ 15:8 זֶ֣בַחזֶבַחזבח רְ֭שָׁעִיםרְשָׁעִיםרשעים תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּתְפִלַּ֖תוּתְפִלַּתותפלת יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים רְצוֹנֽוֹרְצוֹנוֹרצונו׃׃׃ 15:9 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך רָשָׁ֑ערָשָׁערשע וּמְרַדֵּ֖ףוּמְרַדֵּףומרדף צְדָקָ֣הצְדָקָהצדקה יֶאֱהָֽביֶאֱהָביאהב׃׃׃ 15:10 מוּסָ֣רמוּסָרמוסר רָ֭ערָערע לְעֹזֵ֣בלְעֹזֵבלעזב אֹ֑רַחאֹרַחארח שׂוֹנֵ֖אשׂוֹנֵאשונא תוֹכַ֣חַתתוֹכַחַתתוכחת יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 15:11 שְׁא֣וֹלשְׁאוֹלשאול וַ֭אֲבַדּוֹןוַאֲבַדּוֹןואבדון נֶ֣גֶדנֶגֶדנגד יְהוָ֑היְהוָהיהוה אַ֝֗ףאַףאף כִּֽיכִּיכי־־־לִבּ֥וֹתלִבּוֹתלבות בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 15:12 לֹ֣אלֹאלא יֶאֱהַביֶאֱהַביאהב־־־לֵ֭ץלֵץלץ הוֹכֵ֣חַֽהוֹכֵחַהוכח ל֑וֹלוֹלו אֶלאֶלאל־־־חֲ֝כָמִ֗יםחֲכָמִיםחכמים לֹ֣אלֹאלא יֵלֵֽךְיֵלֵךְילך׃׃׃ 15:13 לֵ֣בלֵבלב שָׂ֭מֵחַשָׂמֵחַשמח יֵיטִ֣ביֵיטִבייטב פָּנִ֑יםפָּנִיםפנים וּבְעַצְּבַתוּבְעַצְּבַתובעצבת־־־לֵ֝בלֵבלב ר֣וּחַרוּחַרוח נְכֵאָֽהנְכֵאָהנכאה׃׃׃ 15:14 לֵ֣בלֵבלב נָ֭בוֹןנָבוֹןנבון יְבַקֶּשׁיְבַקֶּשׁיבקש־־־דָּ֑עַתדָּעַתדעת [וּפְנֵי כ][וּפְנֵי כ][ופני כ] (וּפִ֥י ק)(וּפִי ק)(ופי ק) כְ֝סִילִ֗יםכְסִילִיםכסילים יִרְעֶ֥היִרְעֶהירעה אִוֶּֽלֶתאִוֶּלֶתאולת׃׃׃ 15:15 כָּלכָּלכל־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי עָנִ֣יעָנִיעני רָעִ֑יםרָעִיםרעים וְטֽוֹבוְטוֹבוטוב־־־לֵ֝֗בלֵבלב מִשְׁתֶּ֥המִשְׁתֶּהמשתה תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃ 15:16 טוֹבטוֹבטוב־־־מְ֭עַטמְעַטמעט בְּיִרְאַ֣תבְּיִרְאַתביראת יְהוָ֑היְהוָהיהוה מֵאוֹצָ֥רמֵאוֹצָרמאוצר רָ֝֗ברָברב וּמְה֥וּמָהוּמְהוּמָהומהומה בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 15:17 ט֤וֹבטוֹבטוב אֲרֻחַ֣תאֲרֻחַתארחת יָ֭רָקיָרָקירק וְאַהֲבָהוְאַהֲבָהואהבה־־־שָׁ֑םשָׁםשם מִשּׁ֥וֹרמִשּׁוֹרמשור אָ֝ב֗וּסאָבוּסאבוס וְשִׂנְאָהוְשִׂנְאָהושנאה־־־בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 15:18 אִ֣ישׁאִישׁאיש חֵ֭מָהחֵמָהחמה יְגָרֶ֣היְגָרֶהיגרה מָד֑וֹןמָדוֹןמדון וְאֶ֥רֶךוְאֶרֶךוארך אַ֝פַּ֗יִםאַפַּיִםאפים יַשְׁקִ֥יטיַשְׁקִיטישקיט רִֽיברִיבריב׃׃׃ 15:19 דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך עָ֭צֵלעָצֵלעצל כִּמְשֻׂ֣כַתכִּמְשֻׂכַתכמשכת חָ֑דֶקחָדֶקחדק וְאֹ֖רַחוְאֹרַחוארח יְשָׁרִ֣יםיְשָׁרִיםישרים סְלֻלָֽהסְלֻלָהסללה׃׃׃ 15:20 בֵּ֣ןבֵּןבן חָ֭כָםחָכָםחכם יְשַׂמַּחיְשַׂמַּחישמח־־־אָ֑באָבאב וּכְסִ֥ילוּכְסִילוכסיל אָ֝דָ֗םאָדָםאדם בּוֹזֶ֥הבּוֹזֶהבוזה אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 15:21 אִ֭וֶּלֶתאִוֶּלֶתאולת שִׂמְחָ֣השִׂמְחָהשמחה לַחֲסַרלַחֲסַרלחסר־־־לֵ֑בלֵבלב וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש תְּ֝בוּנָ֗התְּבוּנָהתבונה יְיַשֶׁריְיַשֶׁריישר־־־לָֽכֶתלָכֶתלכת׃׃׃ 15:22 הָפֵ֣רהָפֵרהפר מַ֭חֲשָׁבוֹתמַחֲשָׁבוֹתמחשבות בְּאֵ֣יןבְּאֵיןבאין ס֑וֹדסוֹדסוד וּבְרֹ֖בוּבְרֹבוברב יוֹעֲצִ֣יםיוֹעֲצִיםיועצים תָּקֽוּםתָּקוּםתקום׃׃׃ 15:23 שִׂמְחָ֣השִׂמְחָהשמחה לָ֭אִישׁלָאִישׁלאיש בְּמַעֲנֵהבְּמַעֲנֵהבמענה־־־פִ֑יופִיופיו וְדָבָ֖רוְדָבָרודבר בְּעִתּ֣וֹבְּעִתּוֹבעתו מַהמַהמה־־־טּֽוֹבטּוֹבטוב׃׃׃ 15:24 אֹ֣רַחאֹרַחארח חַ֭יִּיםחַיִּיםחיים לְמַ֣עְלָהלְמַעְלָהלמעלה לְמַשְׂכִּ֑יללְמַשְׂכִּיללמשכיל לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען ס֝֗וּרסוּרסור מִשְּׁא֥וֹלמִשְּׁאוֹלמשאול מָֽטָּהמָטָּהמטה׃׃׃ 15:25 בֵּ֣יתבֵּיתבית גֵּ֭אִיםגֵּאִיםגאים יִסַּ֥חיִסַּחיסח ׀׀׀ יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְ֝יַצֵּ֗בוְיַצֵּבויצב גְּב֣וּלגְּבוּלגבול אַלְמָנָֽהאַלְמָנָהאלמנה׃׃׃ 15:26 תּוֹעֲבַ֣תתּוֹעֲבַתתועבת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה מַחְשְׁב֣וֹתמַחְשְׁבוֹתמחשבות רָ֑ערָערע וּ֝טְהֹרִ֗יםוּטְהֹרִיםוטהרים אִמְרֵיאִמְרֵיאמרי־־־נֹֽעַםנֹעַםנעם׃׃׃ 15:27 עֹכֵ֣רעֹכֵרעכר בֵּ֭יתוֹבֵּיתוֹביתו בּוֹצֵ֣עַבּוֹצֵעַבוצע בָּ֑צַעבָּצַעבצע וְשׂוֹנֵ֖אוְשׂוֹנֵאושונא מַתָּנֹ֣תמַתָּנֹתמתנת יִחְיֶֽהיִחְיֶהיחיה׃׃׃ 15:28 לֵ֣בלֵבלב צַ֭דִּיקצַדִּיקצדיק יֶהְגֶּ֣היֶהְגֶּהיהגה לַעֲנ֑וֹתלַעֲנוֹתלענות וּפִ֥יוּפִיופי רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים יַבִּ֥יעַיַבִּיעַיביע רָעֽוֹתרָעוֹתרעות׃׃׃ 15:29 רָח֣וֹקרָחוֹקרחוק יְ֭הוָהיְהוָהיהוה מֵרְשָׁעִ֑יםמֵרְשָׁעִיםמרשעים וּתְפִלַּ֖תוּתְפִלַּתותפלת צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים יִשְׁמָֽעיִשְׁמָעישמע׃׃׃ 15:30 מְֽאוֹרמְאוֹרמאור־־־עֵ֭ינַיִםעֵינַיִםעינים יְשַׂמַּֽחיְשַׂמַּחישמח־־־לֵ֑בלֵבלב שְׁמוּעָ֥השְׁמוּעָהשמועה ט֝וֹבָ֗הטוֹבָהטובה תְּדַשֶּׁןתְּדַשֶּׁןתדשן־־־עָֽצֶםעָצֶםעצם׃׃׃ 15:31 אֹ֗זֶןאֹזֶןאזן שֹׁ֭מַעַתשֹׁמַעַתשמעת תּוֹכַ֣חַתתּוֹכַחַתתוכחת חַיִּ֑יםחַיִּיםחיים בְּקֶ֖רֶבבְּקֶרֶבבקרב חֲכָמִ֣יםחֲכָמִיםחכמים תָּלִֽיןתָּלִיןתלין׃׃׃ 15:32 פּוֹרֵ֣עַפּוֹרֵעַפורע מ֭וּסָרמוּסָרמוסר מוֹאֵ֣סמוֹאֵסמואס נַפְשׁ֑וֹנַפְשׁוֹנפשו וְשׁוֹמֵ֥עַוְשׁוֹמֵעַושומע תּ֝וֹכַ֗חַתתּוֹכַחַתתוכחת ק֣וֹנֶהקוֹנֶהקונה לֵּֽבלֵּבלב׃׃׃ 15:33 יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת יְ֭הוָהיְהוָהיהוה מוּסַ֣רמוּסַרמוסר חָכְמָ֑החָכְמָהחכמה וְלִפְנֵ֖יוְלִפְנֵיולפני כָב֣וֹדכָבוֹדכבוד עֲנָוָֽהעֲנָוָהענוה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain