Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Exodus 10

10:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה בֹּ֖אבֹּאבא אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֞יאֲנִיאני הִכְבַּ֤דְתִּיהִכְבַּדְתִּיהכבדתי אֶתאֶתאת־־־לִבּוֹ֙לִבּוֹלבו וְאֶתוְאֶתואת־־־לֵ֣בלֵבלב עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען שִׁתִ֛ישִׁתִישתי אֹתֹתַ֥יאֹתֹתַיאתתי אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּקִרְבּֽוֹבְּקִרְבּוֹבקרבו׃׃׃ 10:2 וּלְמַ֡עַןוּלְמַעַןולמען תְּסַפֵּר֩תְּסַפֵּרתספר בְּאָזְנֵ֨יבְּאָזְנֵיבאזני בִנְךָ֜בִנְךָבנך וּבֶןוּבֶןובן־־־בִּנְךָ֗בִּנְךָבנך אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הִתְעַלַּ֙לְתִּי֙הִתְעַלַּלְתִּיהתעללתי בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וְאֶתוְאֶתואת־־־אֹתֹתַ֖יאֹתֹתַיאתתי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֣מְתִּישַׂמְתִּישמתי בָ֑םבָםבם וִֽידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:3 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה וְאַהֲרֹן֮וְאַהֲרֹןואהרן אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹה֒פַּרְעֹהפרעה וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֗יואֵלָיואליו כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי הָֽעִבְרִ֔יםהָעִבְרִיםהעברים עַדעַדעד־־־מָתַ֣ימָתַימתי מֵאַ֔נְתָּמֵאַנְתָּמאנת לֵעָנֹ֖תלֵעָנֹתלענת מִפָּנָ֑ימִפָּנָימפני שַׁלַּ֥חשַׁלַּחשלח עַמִּ֖יעַמִּיעמי וְיַֽעַבְדֻֽנִיוְיַעַבְדֻנִיויעבדני׃׃׃ 10:4 כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־מָאֵ֥ןמָאֵןמאן אַתָּ֖האַתָּהאתה לְשַׁלֵּ֣חַלְשַׁלֵּחַלשלח אֶתאֶתאת־־־עַמִּ֑יעַמִּיעמי הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵבִ֥יאמֵבִיאמביא מָחָ֛רמָחָרמחר אַרְבֶּ֖האַרְבֶּהארבה בִּגְבֻלֶֽךָבִּגְבֻלֶךָבגבלך׃׃׃ 10:5 וְכִסָּה֙וְכִסָּהוכסה אֶתאֶתאת־־־עֵ֣יןעֵיןעין הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְלֹ֥אוְלֹאולא יוּכַ֖ליוּכַליוכל לִרְאֹ֣תלִרְאֹתלראת אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְאָכַ֣לוְאָכַלואכל ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־יֶ֣תֶריֶתֶריתר הַפְּלֵטָ֗ההַפְּלֵטָההפלטה הַנִּשְׁאֶ֤רֶתהַנִּשְׁאֶרֶתהנשארת לָכֶם֙לָכֶםלכם מִןמִןמן־־־הַבָּרָ֔דהַבָּרָדהברד וְאָכַל֙וְאָכַלואכל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעֵ֔ץהָעֵץהעץ הַצֹּמֵ֥חַהַצֹּמֵחַהצמח לָכֶ֖םלָכֶםלכם מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶֽההַשָּׂדֶההשדה׃׃׃ 10:6 וּמָלְא֨וּוּמָלְאוּומלאו בָתֶּ֜יךָבָתֶּיךָבתיך וּבָתֵּ֣יוּבָתֵּיובתי כָלכָלכל־־־עֲבָדֶיךָ֮עֲבָדֶיךָעבדיך וּבָתֵּ֣יוּבָתֵּיובתי כָלכָלכל־־־מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־רָא֤וּרָאוּראו אֲבֹתֶ֙יךָ֙אֲבֹתֶיךָאבתיך וַאֲב֣וֹתוַאֲבוֹתואבות אֲבֹתֶ֔יךָאֲבֹתֶיךָאבתיך מִיּ֗וֹםמִיּוֹםמיום הֱיוֹתָם֙הֱיוֹתָםהיותם עַלעַלעל־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַיִּ֥פֶןוַיִּפֶןויפן וַיֵּצֵ֖אוַיֵּצֵאויצא מֵעִ֥םמֵעִםמעם פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 10:7 וַיֹּאמְרוּ֩וַיֹּאמְרוּויאמרו עַבְדֵ֨יעַבְדֵיעבדי פַרְעֹ֜הפַרְעֹהפרעה אֵלָ֗יואֵלָיואליו עַדעַדעד־־־מָתַי֙מָתַימתי יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה זֶ֥הזֶהזה לָ֙נוּ֙לָנוּלנו לְמוֹקֵ֔שׁלְמוֹקֵשׁלמוקש שַׁלַּח֙שַׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְיַֽעַבְד֖וּוְיַעַבְדוּויעבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם הֲטֶ֣רֶםהֲטֶרֶםהטרם תֵּדַ֔עתֵּדַעתדע כִּ֥יכִּיכי אָבְדָ֖האָבְדָהאבדה מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 10:8 וַיּוּשַׁ֞בוַיּוּשַׁבויושב אֶתאֶתאת־־־מֹשֶׁ֤המֹשֶׁהמשה וְאֶֽתוְאֶתואת־־־אַהֲרֹן֙אַהֲרֹןאהרן אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם לְכ֥וּלְכוּלכו עִבְד֖וּעִבְדוּעבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם מִ֥ימִימי וָמִ֖יוָמִיומי הַהֹלְכִֽיםהַהֹלְכִיםההלכים׃׃׃ 10:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה בִּנְעָרֵ֥ינוּבִּנְעָרֵינוּבנערינו וּבִזְקֵנֵ֖ינוּוּבִזְקֵנֵינוּובזקנינו נֵלֵ֑ךְנֵלֵךְנלך בְּבָנֵ֨ינוּבְּבָנֵינוּבבנינו וּבִבְנוֹתֵ֜נוּוּבִבְנוֹתֵנוּובבנותנו בְּצֹאנֵ֤נוּבְּצֹאנֵנוּבצאננו וּבִבְקָרֵ֙נוּ֙וּבִבְקָרֵנוּובבקרנו נֵלֵ֔ךְנֵלֵךְנלך כִּ֥יכִּיכי חַגחַגחג־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 10:10 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֗םאֲלֵהֶםאלהם יְהִ֨ייְהִייהי כֵ֤ןכֵןכן יְהוָה֙יְהוָהיהוה עִמָּכֶ֔םעִמָּכֶםעמכם כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר אֲשַׁלַּ֥חאֲשַׁלַּחאשלח אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם וְאֶֽתוְאֶתואת־־־טַפְּכֶ֑םטַפְּכֶםטפכם רְא֕וּרְאוּראו כִּ֥יכִּיכי רָעָ֖הרָעָהרעה נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד פְּנֵיכֶֽםפְּנֵיכֶםפניכם׃׃׃ 10:11 לֹ֣אלֹאלא כֵ֗ןכֵןכן לְכֽוּלְכוּלכו־־־נָ֤אנָאנא הַגְּבָרִים֙הַגְּבָרִיםהגברים וְעִבְד֣וּוְעִבְדוּועבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם מְבַקְשִׁ֑יםמְבַקְשִׁיםמבקשים וַיְגָ֣רֶשׁוַיְגָרֶשׁויגרש אֹתָ֔םאֹתָםאתם מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת פְּנֵ֥יפְּנֵיפני פַרְעֹֽהפַרְעֹהפרעה׃׃׃ פפפ
10:12 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה נְטֵ֨הנְטֵהנטה יָדְךָ֜יָדְךָידך עַלעַלעל־־־אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בָּֽאַרְבֶּ֔הבָּאַרְבֶּהבארבה וְיַ֖עַלוְיַעַלויעל עַלעַלעל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְיֹאכַל֙וְיֹאכַלויאכל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֵ֣שֶׂבעֵשֶׂבעשב הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הִשְׁאִ֖ירהִשְׁאִירהשאיר הַבָּרָֽדהַבָּרָדהברד׃׃׃ 10:13 וַיֵּ֨טוַיֵּטויט מֹשֶׁ֣המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־מַטֵּהוּ֮מַטֵּהוּמטהו עַלעַלעל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַיִם֒מִצְרַיִםמצרים וַֽיהוָ֗הוַיהוָהויהוה נִהַ֤גנִהַגנהג ר֥וּחַרוּחַרוח קָדִים֙קָדִיםקדים בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ כָּלכָּלכל־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַה֖וּאהַהוּאההוא וְכָלוְכָלוכל־־־הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה הַבֹּ֣קֶרהַבֹּקֶרהבקר הָיָ֔ההָיָההיה וְר֙וּחַ֙וְרוּחַורוח הַקָּדִ֔יםהַקָּדִיםהקדים נָשָׂ֖אנָשָׂאנשא אֶתאֶתאת־־־הָאַרְבֶּֽההָאַרְבֶּההארבה׃׃׃ 10:14 וַיַּ֣עַלוַיַּעַלויעל הָֽאַרְבֶּ֗ההָאַרְבֶּההארבה עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיָּ֕נַחוַיָּנַחוינח בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל גְּב֣וּלגְּבוּלגבול מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כָּבֵ֣דכָּבֵדכבד מְאֹ֔דמְאֹדמאד לְ֠פָנָיולְפָנָיולפניו לֹאלֹאלא־־־הָ֨יָההָיָההיה כֵ֤ןכֵןכן אַרְבֶּה֙אַרְבֶּהארבה כָּמֹ֔הוּכָּמֹהוּכמהו וְאַחֲרָ֖יווְאַחֲרָיוואחריו לֹ֥אלֹאלא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־כֵּֽןכֵּןכן׃׃׃ 10:15 וַיְכַ֞סוַיְכַסויכס אֶתאֶתאת־־־עֵ֣יןעֵיןעין כָּלכָּלכל־־־הָאָרֶץ֮הָאָרֶץהארץ וַתֶּחְשַׁ֣ךְוַתֶּחְשַׁךְותחשך הָאָרֶץ֒הָאָרֶץהארץ וַיֹּ֜אכַלוַיֹּאכַלויאכל אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֵ֣שֶׂבעֵשֶׂבעשב הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־פְּרִ֣יפְּרִיפרי הָעֵ֔ץהָעֵץהעץ אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הוֹתִ֖ירהוֹתִירהותיר הַבָּרָ֑דהַבָּרָדהברד וְלֹאוְלֹאולא־־־נוֹתַ֨רנוֹתַרנותר כָּלכָּלכל־־־יֶ֧רֶקיֶרֶקירק בָּעֵ֛ץבָּעֵץבעץ וּבְעֵ֥שֶׂבוּבְעֵשֶׂבובעשב הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 10:16 וַיְמַהֵ֣רוַיְמַהֵרוימהר פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה לִקְרֹ֖אלִקְרֹאלקרא לְמֹשֶׁ֣הלְמֹשֶׁהלמשה וּֽלְאַהֲרֹ֑ןוּלְאַהֲרֹןולאהרן וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חָטָ֛אתִיחָטָאתִיחטאתי לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹֽהֵיכֶ֖םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְלָכֶֽםוְלָכֶםולכם׃׃׃ 10:17 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה שָׂ֣אשָׂאשא נָ֤אנָאנא חַטָּאתִי֙חַטָּאתִיחטאתי אַ֣ךְאַךְאך הַפַּ֔עַםהַפַּעַםהפעם וְהַעְתִּ֖ירוּוְהַעְתִּירוּוהעתירו לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵיכֶ֑םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וְיָסֵר֙וְיָסֵרויסר מֵֽעָלַ֔ימֵעָלַימעלי רַ֖קרַקרק אֶתאֶתאת־־־הַמָּ֥וֶתהַמָּוֶתהמות הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 10:18 וַיֵּצֵ֖אוַיֵּצֵאויצא מֵעִ֣םמֵעִםמעם פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וַיֶּעְתַּ֖רוַיֶּעְתַּרויעתר אֶלאֶלאל־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:19 וַיַּהֲפֹ֨ךְוַיַּהֲפֹךְויהפך יְהוָ֤היְהוָהיהוה רֽוּחַרוּחַרוח־־־יָם֙יָםים חָזָ֣קחָזָקחזק מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַיִּשָּׂא֙וַיִּשָּׂאוישא אֶתאֶתאת־־־הָ֣אַרְבֶּ֔ההָאַרְבֶּההארבה וַיִּתְקָעֵ֖הוּוַיִּתְקָעֵהוּויתקעהו יָ֣מָּהיָמָּהימה סּ֑וּףסּוּףסוף לֹ֤אלֹאלא נִשְׁאַר֙נִשְׁאַרנשאר אַרְבֶּ֣האַרְבֶּהארבה אֶחָ֔דאֶחָדאחד בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל גְּב֥וּלגְּבוּלגבול מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 10:20 וַיְחַזֵּ֥קוַיְחַזֵּקויחזק יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־לֵ֣בלֵבלב פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וְלֹ֥אוְלֹאולא שִׁלַּ֖חשִׁלַּחשלח אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
10:21 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה נְטֵ֤הנְטֵהנטה יָֽדְךָ֙יָדְךָידך עַלעַלעל־־־הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וִ֥יהִיוִיהִיויהי חֹ֖שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך עַלעַלעל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְיָמֵ֖שׁוְיָמֵשׁוימש חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 10:22 וַיֵּ֥טוַיֵּטויט מֹשֶׁ֛המֹשֶׁהמשה אֶתאֶתאת־־־יָד֖וֹיָדוֹידו עַלעַלעל־־־הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך־־־אֲפֵלָ֛האֲפֵלָהאפלה בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 10:23 לֹֽאלֹאלא־־־רָא֞וּרָאוּראו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אָחִ֗יואָחִיואחיו וְלֹאוְלֹאולא־־־קָ֛מוּקָמוּקמו אִ֥ישׁאִישׁאיש מִתַּחְתָּ֖יומִתַּחְתָּיומתחתיו שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֑יםיָמִיםימים וּֽלְכָלוּלְכָלולכל־־־בְּנֵ֧יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל הָ֥יָההָיָההיה א֖וֹראוֹראור בְּמוֹשְׁבֹתָֽםבְּמוֹשְׁבֹתָםבמושבתם׃׃׃ 10:24 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא פַרְעֹ֜הפַרְעֹהפרעה אֶלאֶלאל־־־מֹשֶׁ֗המֹשֶׁהמשה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לְכוּ֙לְכוּלכו עִבְד֣וּעִבְדוּעבדו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה רַ֛קרַקרק צֹאנְכֶ֥םצֹאנְכֶםצאנכם וּבְקַרְכֶ֖םוּבְקַרְכֶםובקרכם יֻצָּ֑גיֻצָּגיצג גַּֽםגַּםגם־־־טַפְּכֶ֖םטַפְּכֶםטפכם יֵלֵ֥ךְיֵלֵךְילך עִמָּכֶֽםעִמָּכֶםעמכם׃׃׃ 10:25 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה גַּםגַּםגם־־־אַתָּ֛האַתָּהאתה תִּתֵּ֥ןתִּתֵּןתתן בְּיָדֵ֖נוּבְּיָדֵנוּבידנו זְבָחִ֣יםזְבָחִיםזבחים וְעֹל֑וֹתוְעֹלוֹתועלות וְעָשִׂ֖ינוּוְעָשִׂינוּועשינו לַיהוָ֥הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ 10:26 וְגַםוְגַםוגם־־־מִקְנֵ֜נוּמִקְנֵנוּמקננו יֵלֵ֣ךְיֵלֵךְילך עִמָּ֗נוּעִמָּנוּעמנו לֹ֤אלֹאלא תִשָּׁאֵר֙תִשָּׁאֵרתשאר פַּרְסָ֔הפַּרְסָהפרסה כִּ֚יכִּיכי מִמֶּ֣נּוּמִמֶּנּוּממנו נִקַּ֔חנִקַּחנקח לַעֲבֹ֖דלַעֲבֹדלעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֑ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו וַאֲנַ֣חְנוּוַאֲנַחְנוּואנחנו לֹֽאלֹאלא־־־נֵדַ֗ענֵדַענדע מַֽהמַהמה־־־נַּעֲבֹד֙נַּעֲבֹדנעבד אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־בֹּאֵ֖נוּבֹּאֵנוּבאנו שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 10:27 וַיְחַזֵּ֥קוַיְחַזֵּקויחזק יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־לֵ֣בלֵבלב פַּרְעֹ֑הפַּרְעֹהפרעה וְלֹ֥אוְלֹאולא אָבָ֖האָבָהאבה לְשַׁלְּחָֽםלְשַׁלְּחָםלשלחם׃׃׃ 10:28 וַיֹּֽאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר־־־ל֥וֹלוֹלו פַרְעֹ֖הפַרְעֹהפרעה לֵ֣ךְלֵךְלך מֵעָלָ֑ימֵעָלָימעלי הִשָּׁ֣מֶרהִשָּׁמֶרהשמר לְךָ֗לְךָלך אֶלאֶלאל־־־תֹּ֙סֶף֙תֹּסֶףתסף רְא֣וֹתרְאוֹתראות פָּנַ֔יפָּנַיפני כִּ֗יכִּיכי בְּי֛וֹםבְּיוֹםביום רְאֹתְךָ֥רְאֹתְךָראתך פָנַ֖יפָנַיפני תָּמֽוּתתָּמוּתתמות׃׃׃ 10:29 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֹשֶׁ֖המֹשֶׁהמשה כֵּ֣ןכֵּןכן דִּבַּ֑רְתָּדִּבַּרְתָּדברת לֹאלֹאלא־־־אֹסִ֥ףאֹסִףאסף ע֖וֹדעוֹדעוד רְא֥וֹתרְאוֹתראות פָּנֶֽיךָפָּנֶיךָפניך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain