Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 26

26:1 וַיְהִ֛יוַיְהִיויהי בְּעַשְׁתֵּֽיבְּעַשְׁתֵּיבעשתי־־־עֶשְׂרֵ֥העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָ֖השָׁנָהשנה בְּאֶחָ֣דבְּאֶחָדבאחד לַחֹ֑דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָיָ֥ההָיָההיה דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 26:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם יַ֠עַןיַעַןיען אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אָ֨מְרָהאָמְרָהאמרה צֹּ֤רצֹּרצר עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם הֶאָ֔חהֶאָחהאח נִשְׁבְּרָ֛הנִשְׁבְּרָהנשברה דַּלְת֥וֹתדַּלְתוֹתדלתות הָעַמִּ֖יםהָעַמִּיםהעמים נָסֵ֣בָּהנָסֵבָּהנסבה אֵלָ֑יאֵלָיאלי אִמָּלְאָ֖האִמָּלְאָהאמלאה הָחֳרָֽבָההָחֳרָבָההחרבה׃׃׃ 26:3 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך צֹ֑רצֹרצר וְהַעֲלֵיתִ֤יוְהַעֲלֵיתִיוהעליתי עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים כְּהַעֲל֥וֹתכְּהַעֲלוֹתכהעלות הַיָּ֖םהַיָּםהים לְגַלָּֽיולְגַלָּיולגליו׃׃׃ 26:4 וְשִׁחֲת֞וּוְשִׁחֲתוּושחתו חֹמ֣וֹתחֹמוֹתחמות צֹ֗רצֹרצר וְהָֽרְסוּ֙וְהָרְסוּוהרסו מִגְדָּלֶ֔יהָמִגְדָּלֶיהָמגדליה וְסִֽחֵיתִ֥יוְסִחֵיתִיוסחיתי עֲפָרָ֖הּעֲפָרָהּעפרה מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה לִצְחִ֥יחַלִצְחִיחַלצחיח סָֽלַעסָלַעסלע׃׃׃ 26:5 מִשְׁטַ֨חמִשְׁטַחמשטח חֲרָמִ֤יםחֲרָמִיםחרמים תִּֽהְיֶה֙תִּהְיֶהתהיה בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַיָּ֔םהַיָּםהים כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני דִבַּ֔רְתִּידִבַּרְתִּידברתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה וְהָיְתָ֥הוְהָיְתָהוהיתה לְבַ֖זלְבַזלבז לַגּוֹיִֽםלַגּוֹיִםלגוים׃׃׃ 26:6 וּבְנוֹתֶ֙יהָ֙וּבְנוֹתֶיהָובנותיה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב תֵּהָרַ֑גְנָהתֵּהָרַגְנָהתהרגנה וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
26:7 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֧יהִנְנִיהנני מֵבִ֣יאמֵבִיאמביא אֶלאֶלאל־־־צֹ֗רצֹרצר נְבוּכַדְרֶאצַּ֧רנְבוּכַדְרֶאצַּרנבוכדראצר מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֛לבָּבֶלבבל מִצָּפ֖וֹןמִצָּפוֹןמצפון מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך מְלָכִ֑יםמְלָכִיםמלכים בְּס֛וּסבְּסוּסבסוס וּבְרֶ֥כֶבוּבְרֶכֶבוברכב וּבְפָרָשִׁ֖יםוּבְפָרָשִׁיםובפרשים וְקָהָ֥לוְקָהָלוקהל וְעַםוְעַםועם־־־רָֽברָברב׃׃׃ 26:8 בְּנוֹתַ֥יִךְבְּנוֹתַיִךְבנותיך בַּשָּׂדֶ֖הבַּשָּׂדֶהבשדה בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יַהֲרֹ֑גיַהֲרֹגיהרג וְנָתַ֨ןוְנָתַןונתן עָלַ֜יִךְעָלַיִךְעליך דָּיֵ֗קדָּיֵקדיק וְשָׁפַ֤ךְוְשָׁפַךְושפך עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך סֹֽלְלָ֔הסֹלְלָהסללה וְהֵקִ֥יםוְהֵקִיםוהקים עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך צִנָּֽהצִנָּהצנה׃׃׃ 26:9 וּמְחִ֣יוּמְחִיומחי קָֽבָלּ֔וֹקָבָלּוֹקבלו יִתֵּ֖ןיִתֵּןיתן בְּחֹֽמוֹתָ֑יִךְבְּחֹמוֹתָיִךְבחמותיך וּמִ֨גְדְּלֹתַ֔יִךְוּמִגְדְּלֹתַיִךְומגדלתיך יִתֹּ֖ץיִתֹּץיתץ בְּחַרְבוֹתָֽיובְּחַרְבוֹתָיובחרבותיו׃׃׃ 26:10 מִשִּׁפְעַ֥תמִשִּׁפְעַתמשפעת סוּסָ֖יוסוּסָיוסוסיו יְכַסֵּ֣ךְיְכַסֵּךְיכסך אֲבָקָ֑םאֲבָקָםאבקם מִקּוֹל֩מִקּוֹלמקול פָּרַ֨שׁפָּרַשׁפרש וְגַלְגַּ֜לוְגַלְגַּלוגלגל וָרֶ֗כֶבוָרֶכֶבורכב תִּרְעַ֙שְׁנָה֙תִּרְעַשְׁנָהתרעשנה חֽוֹמוֹתַ֔יִךְחוֹמוֹתַיִךְחומותיך בְּבֹאוֹ֙בְּבֹאוֹבבאו בִּשְׁעָרַ֔יִךְבִּשְׁעָרַיִךְבשעריך כִּמְבוֹאֵ֖יכִּמְבוֹאֵיכמבואי עִ֥ירעִירעיר מְבֻקָּעָֽהמְבֻקָּעָהמבקעה׃׃׃ 26:11 בְּפַרְס֣וֹתבְּפַרְסוֹתבפרסות סוּסָ֔יוסוּסָיוסוסיו יִרְמֹ֖סיִרְמֹסירמס אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־חֽוּצוֹתָ֑יִךְחוּצוֹתָיִךְחוצותיך עַמֵּךְ֙עַמֵּךְעמך בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יַהֲרֹ֔גיַהֲרֹגיהרג וּמַצְּב֥וֹתוּמַצְּבוֹתומצבות עֻזֵּ֖ךְעֻזֵּךְעזך לָאָ֥רֶץלָאָרֶץלארץ תֵּרֵֽדתֵּרֵדתרד׃׃׃ 26:12 וְשָׁלְל֣וּוְשָׁלְלוּושללו חֵילֵ֗ךְחֵילֵךְחילך וּבָֽזְזוּ֙וּבָזְזוּובזזו רְכֻלָּתֵ֔ךְרְכֻלָּתֵךְרכלתך וְהָֽרְסוּ֙וְהָרְסוּוהרסו חוֹמוֹתַ֔יִךְחוֹמוֹתַיִךְחומותיך וּבָתֵּ֥יוּבָתֵּיובתי חֶמְדָּתֵ֖ךְחֶמְדָּתֵךְחמדתך יִתֹּ֑צוּיִתֹּצוּיתצו וַאֲבָנַ֤יִךְוַאֲבָנַיִךְואבניך וְעֵצַ֙יִךְ֙וְעֵצַיִךְועציך וַֽעֲפָרֵ֔ךְוַעֲפָרֵךְועפרך בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך מַ֖יִםמַיִםמים יָשִֽׂימוּיָשִׂימוּישימו׃׃׃ 26:13 וְהִשְׁבַּתִּ֖יוְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי הֲמ֣וֹןהֲמוֹןהמון שִׁירָ֑יִךְשִׁירָיִךְשיריך וְק֣וֹלוְקוֹלוקול כִּנּוֹרַ֔יִךְכִּנּוֹרַיִךְכנוריך לֹ֥אלֹאלא יִשָּׁמַ֖עיִשָּׁמַעישמע עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 26:14 וּנְתַתִּ֞יךְוּנְתַתִּיךְונתתיך לִצְחִ֣יחַלִצְחִיחַלצחיח סֶ֗לַעסֶלַעסלע מִשְׁטַ֤חמִשְׁטַחמשטח חֲרָמִים֙חֲרָמִיםחרמים תִּֽהְיֶ֔התִּהְיֶהתהיה לֹ֥אלֹאלא תִבָּנֶ֖התִבָּנֶהתבנה ע֑וֹדעוֹדעוד כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה דִּבַּ֔רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 26:15 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה לְצ֑וֹרלְצוֹרלצור הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא ׀׀׀ מִקּ֣וֹלמִקּוֹלמקול מַפַּלְתֵּ֗ךְמַפַּלְתֵּךְמפלתך בֶּאֱנֹ֨קבֶּאֱנֹקבאנק חָלָ֜לחָלָלחלל בֵּהָ֤רֵֽגבֵּהָרֵגבהרג הֶ֙רֶג֙הֶרֶגהרג בְּתוֹכֵ֔ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך יִרְעֲשׁ֖וּיִרְעֲשׁוּירעשו הָאִיִּֽיםהָאִיִּיםהאיים׃׃׃ 26:16 וְֽיָרְד֞וּוְיָרְדוּוירדו מֵעַ֣למֵעַלמעל כִּסְאוֹתָ֗םכִּסְאוֹתָםכסאותם כֹּ֚לכֹּלכל נְשִׂיאֵ֣ינְשִׂיאֵינשיאי הַיָּ֔םהַיָּםהים וְהֵסִ֙ירוּ֙וְהֵסִירוּוהסירו אֶתאֶתאת־־־מְעִ֣ילֵיהֶ֔םמְעִילֵיהֶםמעיליהם וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי רִקְמָתָ֖םרִקְמָתָםרקמתם יִפְשֹׁ֑טוּיִפְשֹׁטוּיפשטו חֲרָד֤וֹתחֲרָדוֹתחרדות ׀׀׀ יִלְבָּ֙שׁוּ֙יִלְבָּשׁוּילבשו עַלעַלעל־־־הָאָ֣רֶץהָאָרֶץהארץ יֵשֵׁ֔בוּיֵשֵׁבוּישבו וְחָֽרְדוּ֙וְחָרְדוּוחרדו לִרְגָעִ֔יםלִרְגָעִיםלרגעים וְשָׁמְמ֖וּוְשָׁמְמוּושממו עָלָֽיִךְעָלָיִךְעליך׃׃׃ 26:17 וְנָשְׂא֨וּוְנָשְׂאוּונשאו עָלַ֤יִךְעָלַיִךְעליך קִינָה֙קִינָהקינה וְאָ֣מְרוּוְאָמְרוּואמרו לָ֔ךְלָךְלך אֵ֣יךְאֵיךְאיך אָבַ֔דְתְּאָבַדְתְּאבדת נוֹשֶׁ֖בֶתנוֹשֶׁבֶתנושבת מִיַּמִּ֑יםמִיַּמִּיםמימים הָעִ֣ירהָעִירהעיר הַהֻלָּ֗לָההַהֻלָּלָהההללה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הָיְתָ֨ההָיְתָההיתה חֲזָקָ֤החֲזָקָהחזקה בַיָּם֙בַיָּםבים הִ֣יאהִיאהיא וְיֹשְׁבֶ֔יהָוְיֹשְׁבֶיהָוישביה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתְנ֥וּנָתְנוּנתנו חִתִּיתָ֖םחִתִּיתָםחתיתם לְכָללְכָללכל־־־יוֹשְׁבֶֽיהָיוֹשְׁבֶיהָיושביה׃׃׃ 26:18 עַתָּה֙עַתָּהעתה יֶחְרְד֣וּיֶחְרְדוּיחרדו הָֽאִיִּ֔ןהָאִיִּןהאין י֖וֹםיוֹםיום מַפַּלְתֵּ֑ךְמַפַּלְתֵּךְמפלתך וְנִבְהֲל֛וּוְנִבְהֲלוּונבהלו הָאִיִּ֥יםהָאִיִּיםהאיים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּיָּ֖םבַּיָּםבים מִצֵּאתֵֽךְמִצֵּאתֵךְמצאתך׃׃׃ ססס 26:19 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה בְּתִתִּ֤יבְּתִתִּיבתתי אֹתָךְ֙אֹתָךְאתך עִ֣ירעִירעיר נֶחֱרֶ֔בֶתנֶחֱרֶבֶתנחרבת כֶּעָרִ֖יםכֶּעָרִיםכערים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־נוֹשָׁ֑בוּנוֹשָׁבוּנושבו בְּהַעֲל֤וֹתבְּהַעֲלוֹתבהעלות עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך אֶתאֶתאת־־־תְּה֔וֹםתְּהוֹםתהום וְכִסּ֖וּךְוְכִסּוּךְוכסוך הַמַּ֥יִםהַמַּיִםהמים הָרַבִּֽיםהָרַבִּיםהרבים׃׃׃ 26:20 וְהוֹרַדְתִּיךְ֩וְהוֹרַדְתִּיךְוהורדתיך אֶתאֶתאת־־־י֨וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי ב֜וֹרבוֹרבור אֶלאֶלאל־־־עַ֣םעַםעם עוֹלָ֗םעוֹלָםעולם וְ֠הוֹשַׁבְתִּיךְוְהוֹשַׁבְתִּיךְוהושבתיך בְּאֶ֨רֶץבְּאֶרֶץבארץ תַּחְתִּיּ֜וֹתתַּחְתִּיּוֹתתחתיות כָּחֳרָב֤וֹתכָּחֳרָבוֹתכחרבות מֵֽעוֹלָם֙מֵעוֹלָםמעולם אֶתאֶתאת־־־י֣וֹרְדֵייוֹרְדֵייורדי ב֔וֹרבוֹרבור לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען לֹ֣אלֹאלא תֵשֵׁ֑בִיתֵשֵׁבִיתשבי וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי צְבִ֖יצְבִיצבי בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃ 26:21 בַּלָּה֥וֹתבַּלָּהוֹתבלהות אֶתְּנֵ֖ךְאֶתְּנֵךְאתנך וְאֵינֵ֑ךְוְאֵינֵךְואינך וּֽתְבֻקְשִׁ֗יוּתְבֻקְשִׁיותבקשי וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תִמָּצְאִ֥יתִמָּצְאִיתמצאי עוֹד֙עוֹדעוד לְעוֹלָ֔םלְעוֹלָםלעולם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִֽהיְהֹוִהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain