Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 20

20:1 וַיִּסַּ֨עוַיִּסַּעויסע מִשָּׁ֤םמִשָּׁםמשם אַבְרָהָם֙אַבְרָהָםאברהם אַ֣רְצָהאַרְצָהארצה הַנֶּ֔גֶבהַנֶּגֶבהנגב וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בֵּיןבֵּיןבין־־־קָדֵ֖שׁקָדֵשׁקדש וּבֵ֣יןוּבֵיןובין שׁ֑וּרשׁוּרשור וַיָּ֖גָרוַיָּגָרויגר בִּגְרָֽרבִּגְרָרבגרר׃׃׃ 20:2 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָהָ֛םאַבְרָהָםאברהם אֶלאֶלאל־־־שָׂרָ֥השָׂרָהשרה אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו אֲחֹ֣תִיאֲחֹתִיאחתי הִ֑ואהִואהוא וַיִּשְׁלַ֗חוַיִּשְׁלַחוישלח אֲבִימֶ֙לֶךְ֙אֲבִימֶלֶךְאבימלך מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך גְּרָ֔רגְּרָרגרר וַיִּקַּ֖חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־שָׂרָֽהשָׂרָהשרה׃׃׃ 20:3 וַיָּבֹ֧אוַיָּבֹאויבא אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים אֶלאֶלאל־־־אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך בַּחֲל֣וֹםבַּחֲלוֹםבחלום הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו הִנְּךָ֥הִנְּךָהנך מֵת֙מֵתמת עַלעַלעל־־־הָאִשָּׁ֣ההָאִשָּׁההאשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָקַ֔חְתָּלָקַחְתָּלקחת וְהִ֖ואוְהִואוהוא בְּעֻ֥לַתבְּעֻלַתבעלת בָּֽעַלבָּעַלבעל׃׃׃ 20:4 וַאֲבִימֶ֕לֶךְוַאֲבִימֶלֶךְואבימלך לֹ֥אלֹאלא קָרַ֖בקָרַבקרב אֵלֶ֑יהָאֵלֶיהָאליה וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר אֲדֹנָ֕יאֲדֹנָיאדני הֲג֥וֹיהֲגוֹיהגוי גַּםגַּםגם־־־צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק תַּהֲרֹֽגתַּהֲרֹגתהרג׃׃׃ 20:5 הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא ה֤וּאהוּאהוא אָֽמַראָמַראמר־־־לִי֙לִילי אֲחֹ֣תִיאֲחֹתִיאחתי הִ֔ואהִואהוא וְהִֽיאוְהִיאוהיא־־־גַםגַםגם־־־הִ֥ואהִואהוא אָֽמְרָ֖האָמְרָהאמרה אָחִ֣יאָחִיאחי ה֑וּאהוּאהוא בְּתָםבְּתָםבתם־־־לְבָבִ֛ילְבָבִילבבי וּבְנִקְיֹ֥ןוּבְנִקְיֹןובנקין כַּפַּ֖יכַּפַּיכפי עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 20:6 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֨יואֵלָיואליו הָֽאֱלֹהִ֜יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בַּחֲלֹ֗םבַּחֲלֹםבחלם גַּ֣םגַּםגם אָנֹכִ֤יאָנֹכִיאנכי יָדַ֙עְתִּי֙יָדַעְתִּיידעתי כִּ֤יכִּיכי בְתָםבְתָםבתם־־־לְבָבְךָ֙לְבָבְךָלבבך עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית זֹּ֔אתזֹּאתזאת וָאֶחְשֹׂ֧ךְוָאֶחְשֹׂךְואחשך גַּםגַּםגם־־־אָנֹכִ֛יאָנֹכִיאנכי אֽוֹתְךָ֖אוֹתְךָאותך מֵחֲטוֹמֵחֲטוֹמחטו־־־לִ֑ילִילי עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן לֹאלֹאלא־־־נְתַתִּ֖יךָנְתַתִּיךָנתתיך לִנְגֹּ֥עַלִנְגֹּעַלנגע אֵלֶֽיהָאֵלֶיהָאליה׃׃׃ 20:7 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה הָשֵׁ֤בהָשֵׁבהשב אֵֽשֶׁתאֵשֶׁתאשת־־־הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש כִּֽיכִּיכי־־־נָבִ֣יאנָבִיאנביא ה֔וּאהוּאהוא וְיִתְפַּלֵּ֥לוְיִתְפַּלֵּלויתפלל בַּֽעַדְךָ֖בַּעַדְךָבעדך וֶֽחְיֵ֑הוֶחְיֵהוחיה וְאִםוְאִםואם־־־אֵֽינְךָ֣אֵינְךָאינך מֵשִׁ֗יבמֵשִׁיבמשיב דַּ֚עדַּעדע כִּיכִּיכי־־־מ֣וֹתמוֹתמות תָּמ֔וּתתָּמוּתתמות אַתָּ֖האַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 20:8 וַיַּשְׁכֵּ֨םוַיַּשְׁכֵּםוישכם אֲבִימֶ֜לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך בַּבֹּ֗קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא לְכָללְכָללכל־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו וַיְדַבֵּ֛רוַיְדַבֵּרוידבר אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֥יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֖לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּאָזְנֵיהֶ֑םבְּאָזְנֵיהֶםבאזניהם וַיִּֽירְא֥וּוַיִּירְאוּוייראו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 20:9 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא אֲבִימֶ֜לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך לְאַבְרָהָ֗םלְאַבְרָהָםלאברהם וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֜וֹלוֹלו מֶֽהמֶהמה־־־עָשִׂ֤יתָעָשִׂיתָעשית לָּ֙נוּ֙לָּנוּלנו וּמֶֽהוּמֶהומה־־־חָטָ֣אתִיחָטָאתִיחטאתי לָ֔ךְלָךְלך כִּֽיכִּיכי־־־הֵבֵ֧אתָהֵבֵאתָהבאת עָלַ֛יעָלַיעלי וְעַלוְעַלועל־־־מַמְלַכְתִּ֖ימַמְלַכְתִּיממלכתי חֲטָאָ֣החֲטָאָהחטאה גְדֹלָ֑הגְדֹלָהגדלה מַעֲשִׂים֙מַעֲשִׂיםמעשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יֵֽעָשׂ֔וּיֵעָשׂוּיעשו עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 20:10 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֶלאֶלאל־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם מָ֣המָהמה רָאִ֔יתָרָאִיתָראית כִּ֥יכִּיכי עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֥רהַדָּבָרהדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 20:11 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם כִּ֣יכִּיכי אָמַ֗רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי רַ֚קרַקרק אֵיןאֵיןאין־־־יִרְאַ֣תיִרְאַתיראת אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים בַּמָּק֖וֹםבַּמָּקוֹםבמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַהֲרָג֖וּנִיוַהֲרָגוּנִיוהרגוני עַלעַלעל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר אִשְׁתִּֽיאִשְׁתִּיאשתי׃׃׃ 20:12 וְגַםוְגַםוגם־־־אָמְנָ֗האָמְנָהאמנה אֲחֹתִ֤יאֲחֹתִיאחתי בַתבַתבת־־־אָבִי֙אָבִיאבי הִ֔ואהִואהוא אַ֖ךְאַךְאך לֹ֣אלֹאלא בַתבַתבת־־־אִמִּ֑יאִמִּיאמי וַתְּהִיוַתְּהִיותהי־־־לִ֖ילִילי לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 20:13 וַיְהִ֞יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֧רכַּאֲשֶׁרכאשר הִתְע֣וּהִתְעוּהתעו אֹתִ֗יאֹתִיאתי אֱלֹהִים֮אֱלֹהִיםאלהים מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית אָבִי֒אָבִיאבי וָאֹמַ֣רוָאֹמַרואמר לָ֔הּלָהּלה זֶ֣הזֶהזה חַסְדֵּ֔ךְחַסְדֵּךְחסדך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר תַּעֲשִׂ֖יתַּעֲשִׂיתעשי עִמָּדִ֑יעִמָּדִיעמדי אֶ֤לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־הַמָּקוֹם֙הַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָב֣וֹאנָבוֹאנבוא שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה אִמְרִיאִמְרִיאמרי־־־לִ֖ילִילי אָחִ֥יאָחִיאחי הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 20:14 וַיִּקַּ֨חוַיִּקַּחויקח אֲבִימֶ֜לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך צֹ֣אןצֹאןצאן וּבָקָ֗רוּבָקָרובקר וַעֲבָדִים֙וַעֲבָדִיםועבדים וּשְׁפָחֹ֔תוּשְׁפָחֹתושפחת וַיִּתֵּ֖ןוַיִּתֵּןויתן לְאַבְרָהָ֑םלְאַבְרָהָםלאברהם וַיָּ֣שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב ל֔וֹלוֹלו אֵ֖תאֵתאת שָׂרָ֥השָׂרָהשרה אִשְׁתּֽוֹאִשְׁתּוֹאשתו׃׃׃ 20:15 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲבִימֶ֔לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך הִנֵּ֥ההִנֵּההנה אַרְצִ֖יאַרְצִיארצי לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך בַּטּ֥וֹבבַּטּוֹבבטוב בְּעֵינֶ֖יךָבְּעֵינֶיךָבעיניך שֵֽׁבשֵׁבשב׃׃׃ 20:16 וּלְשָׂרָ֣הוּלְשָׂרָהולשרה אָמַ֗ראָמַראמר הִנֵּ֨ההִנֵּההנה נָתַ֜תִּינָתַתִּינתתי אֶ֤לֶףאֶלֶףאלף כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף לְאָחִ֔יךְלְאָחִיךְלאחיך הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הוּאהוּאהוא־־־לָךְ֙לָךְלך כְּס֣וּתכְּסוּתכסות עֵינַ֔יִםעֵינַיִםעינים לְכֹ֖ללְכֹללכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וְאֵ֥תוְאֵתואת כֹּ֖לכֹּלכל וְנֹכָֽחַתוְנֹכָחַתונכחת׃׃׃ 20:17 וַיִּתְפַּלֵּ֥לוַיִּתְפַּלֵּלויתפלל אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם אֶלאֶלאל־־־הָאֱלֹהִ֑יםהָאֱלֹהִיםהאלהים וַיִּרְפָּ֨אוַיִּרְפָּאוירפא אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶ֧לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וְאֶתוְאֶתואת־־־אִשְׁתּ֛וֹאִשְׁתּוֹאשתו וְאַמְהֹתָ֖יווְאַמְהֹתָיוואמהתיו וַיֵּלֵֽדוּוַיֵּלֵדוּוילדו׃׃׃ 20:18 כִּֽיכִּיכי־־־עָצֹ֤רעָצֹרעצר עָצַר֙עָצַרעצר יְהוָ֔היְהוָהיהוה בְּעַ֥דבְּעַדבעד כָּלכָּלכל־־־רֶ֖חֶםרֶחֶםרחם לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך עַלעַלעל־־־דְּבַ֥רדְּבַרדבר שָׂרָ֖השָׂרָהשרה אֵ֥שֶׁתאֵשֶׁתאשת אַבְרָהָֽםאַבְרָהָםאברהם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain