Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 4

4:1 וְהָ֣אָדָ֔םוְהָאָדָםוהאדם יָדַ֖עיָדַעידע אֶתאֶתאת־־־חַוָּ֣החַוָּהחוה אִשְׁתּ֑וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַתַּ֙הַר֙וַתַּהַרותהר וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד אֶתאֶתאת־־־קַ֔יִןקַיִןקין וַתֹּ֕אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר קָנִ֥יתִיקָנִיתִיקניתי אִ֖ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 4:2 וַתֹּ֣סֶףוַתֹּסֶףותסף לָלֶ֔דֶתלָלֶדֶתללדת אֶתאֶתאת־־־אָחִ֖יואָחִיואחיו אֶתאֶתאת־־־הָ֑בֶלהָבֶלהבל וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־הֶ֙בֶל֙הֶבֶלהבל רֹ֣עֵהרֹעֵהרעה צֹ֔אןצֹאןצאן וְקַ֕יִןוְקַיִןוקין הָיָ֖ההָיָההיה עֹבֵ֥דעֹבֵדעבד אֲדָמָֽהאֲדָמָהאדמה׃׃׃ 4:3 וַֽיְהִ֖יוַיְהִיויהי מִקֵּ֣ץמִקֵּץמקץ יָמִ֑יםיָמִיםימים וַיָּבֵ֨אוַיָּבֵאויבא קַ֜יִןקַיִןקין מִפְּרִ֧ימִפְּרִימפרי הָֽאֲדָמָ֛ההָאֲדָמָההאדמה מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 4:4 וְהֶ֨בֶלוְהֶבֶלוהבל הֵבִ֥יאהֵבִיאהביא גַםגַםגם־־־ה֛וּאהוּאהוא מִבְּכֹר֥וֹתמִבְּכֹרוֹתמבכרות צֹאנ֖וֹצֹאנוֹצאנו וּמֵֽחֶלְבֵהֶ֑ןוּמֵחֶלְבֵהֶןומחלבהן וַיִּ֣שַׁעוַיִּשַׁעוישע יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־הֶ֖בֶלהֶבֶלהבל וְאֶלוְאֶלואל־־־מִנְחָתֽוֹמִנְחָתוֹמנחתו׃׃׃ 4:5 וְאֶלוְאֶלואל־־־קַ֥יִןקַיִןקין וְאֶלוְאֶלואל־־־מִנְחָת֖וֹמִנְחָתוֹמנחתו לֹ֣אלֹאלא שָׁעָ֑השָׁעָהשעה וַיִּ֤חַרוַיִּחַרויחר לְקַ֙יִן֙לְקַיִןלקין מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַֽיִּפְּל֖וּוַיִּפְּלוּויפלו פָּנָֽיופָּנָיופניו׃׃׃ 4:6 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־קָ֑יִןקָיִןקין לָ֚מָּהלָמָּהלמה חָ֣רָהחָרָהחרה לָ֔ךְלָךְלך וְלָ֖מָּהוְלָמָּהולמה נָפְל֥וּנָפְלוּנפלו פָנֶֽיךָפָנֶיךָפניך׃׃׃ 4:7 הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא אִםאִםאם־־־תֵּיטִיב֙תֵּיטִיבתיטיב שְׂאֵ֔תשְׂאֵתשאת וְאִם֙וְאִםואם לֹ֣אלֹאלא תֵיטִ֔יבתֵיטִיבתיטיב לַפֶּ֖תַחלַפֶּתַחלפתח חַטָּ֣אתחַטָּאתחטאת רֹבֵ֑ץרֹבֵץרבץ וְאֵלֶ֙יךָ֙וְאֵלֶיךָואליך תְּשׁ֣וּקָת֔וֹתְּשׁוּקָתוֹתשוקתו וְאַתָּ֖הוְאַתָּהואתה תִּמְשָׁלתִּמְשָׁלתמשל־־־בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 4:8 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר קַ֖יִןקַיִןקין אֶלאֶלאל־־־הֶ֣בֶלהֶבֶלהבל אָחִ֑יואָחִיואחיו וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בִּהְיוֹתָ֣םבִּהְיוֹתָםבהיותם בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם קַ֛יִןקַיִןקין אֶלאֶלאל־־־הֶ֥בֶלהֶבֶלהבל אָחִ֖יואָחִיואחיו וַיַּהַרְגֵֽהוּוַיַּהַרְגֵהוּויהרגהו׃׃׃ 4:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־קַ֔יִןקַיִןקין אֵ֖יאֵיאי הֶ֣בֶלהֶבֶלהבל אָחִ֑יךָאָחִיךָאחיך וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְתִּייָדַעְתִּיידעתי הֲשֹׁמֵ֥רהֲשֹׁמֵרהשמר אָחִ֖יאָחִיאחי אָנֹֽכִיאָנֹכִיאנכי׃׃׃ 4:10 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מֶ֣המֶהמה עָשִׂ֑יתָעָשִׂיתָעשית ק֚וֹלקוֹלקול דְּמֵ֣ידְּמֵידמי אָחִ֔יךָאָחִיךָאחיך צֹעֲקִ֥יםצֹעֲקִיםצעקים אֵלַ֖יאֵלַיאלי מִןמִןמן־־־הָֽאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 4:11 וְעַתָּ֖הוְעַתָּהועתה אָר֣וּראָרוּרארור אָ֑תָּהאָתָּהאתה מִןמִןמן־־־הָֽאֲדָמָה֙הָאֲדָמָההאדמה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר פָּצְתָ֣הפָּצְתָהפצתה אֶתאֶתאת־־־פִּ֔יהָפִּיהָפיה לָקַ֛חַתלָקַחַתלקחת אֶתאֶתאת־־־דְּמֵ֥ידְּמֵידמי אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך מִיָּדֶֽךָמִיָּדֶךָמידך׃׃׃ 4:12 כִּ֤יכִּיכי תַֽעֲבֹד֙תַעֲבֹדתעבד אֶתאֶתאת־־־הָ֣אֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה לֹֽאלֹאלא־־־תֹסֵ֥ףתֹסֵףתסף תֵּתתֵּתתת־־־כֹּחָ֖הּכֹּחָהּכחה לָ֑ךְלָךְלך נָ֥ענָענע וָנָ֖דוָנָדונד תִּֽהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה בָאָֽרֶץבָאָרֶץבארץ׃׃׃ 4:13 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר קַ֖יִןקַיִןקין אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה גָּד֥וֹלגָּדוֹלגדול עֲוֺנִ֖יעֲוֺנִיעוני מִנְּשֹֽׂאמִנְּשֹׂאמנשא׃׃׃ 4:14 הֵן֩הֵןהן גֵּרַ֨שְׁתָּגֵּרַשְׁתָּגרשת אֹתִ֜יאֹתִיאתי הַיּ֗וֹםהַיּוֹםהיום מֵעַל֙מֵעַלמעל פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה וּמִפָּנֶ֖יךָוּמִפָּנֶיךָומפניך אֶסָּתֵ֑ראֶסָּתֵראסתר וְהָיִ֜יתִיוְהָיִיתִיוהייתי נָ֤ענָענע וָנָד֙וָנָדונד בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה כָלכָלכל־־־מֹצְאִ֖ימֹצְאִימצאי יַֽהַרְגֵֽנִייַהַרְגֵנִייהרגני׃׃׃ 4:15 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֣וֹלוֹלו יְהוָ֗היְהוָהיהוה לָכֵן֙לָכֵןלכן כָּלכָּלכל־־־הֹרֵ֣גהֹרֵגהרג קַ֔יִןקַיִןקין שִׁבְעָתַ֖יִםשִׁבְעָתַיִםשבעתים יֻקָּ֑םיֻקָּםיקם וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם יְהוָ֤היְהוָהיהוה לְקַ֙יִן֙לְקַיִןלקין א֔וֹתאוֹתאות לְבִלְתִּ֥ילְבִלְתִּילבלתי הַכּוֹתהַכּוֹתהכות־־־אֹת֖וֹאֹתוֹאתו כָּלכָּלכל־־־מֹצְאֽוֹמֹצְאוֹמצאו׃׃׃ 4:16 וַיֵּ֥צֵאוַיֵּצֵאויצא קַ֖יִןקַיִןקין מִלִּפְנֵ֣ימִלִּפְנֵימלפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בְּאֶֽרֶץבְּאֶרֶץבארץ־־־נ֖וֹדנוֹדנוד קִדְמַתקִדְמַתקדמת־־־עֵֽדֶןעֵדֶןעדן׃׃׃ 4:17 וַיֵּ֤דַעוַיֵּדַעוידע קַ֙יִן֙קַיִןקין אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַתַּ֖הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד אֶתאֶתאת־־־חֲנ֑וֹךְחֲנוֹךְחנוך וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי בֹּ֣נֶהבֹּנֶהבנה עִ֔ירעִירעיר וַיִּקְרָא֙וַיִּקְרָאויקרא שֵׁ֣םשֵׁםשם הָעִ֔ירהָעִירהעיר כְּשֵׁ֖םכְּשֵׁםכשם בְּנ֥וֹבְּנוֹבנו חֲנֽוֹךְחֲנוֹךְחנוך׃׃׃ 4:18 וַיִּוָּלֵ֤דוַיִּוָּלֵדויולד לַֽחֲנוֹךְ֙לַחֲנוֹךְלחנוך אֶתאֶתאת־־־עִירָ֔דעִירָדעירד וְעִירָ֕דוְעִירָדועירד יָלַ֖דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־מְחֽוּיָאֵ֑למְחוּיָאֵלמחויאל וּמְחִיּיָאֵ֗לוּמְחִיּיָאֵלומחייאל יָלַד֙יָלַדילד אֶתאֶתאת־־־מְת֣וּשָׁאֵ֔למְתוּשָׁאֵלמתושאל וּמְתוּשָׁאֵ֖לוּמְתוּשָׁאֵלומתושאל יָלַ֥דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־לָֽמֶךְלָמֶךְלמך׃׃׃ 4:19 וַיִּֽקַּֽחוַיִּקַּחויקח־־־ל֥וֹלוֹלו לֶ֖מֶךְלֶמֶךְלמך שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי נָשִׁ֑יםנָשִׁיםנשים שֵׁ֤םשֵׁםשם הָֽאַחַת֙הָאַחַתהאחת עָדָ֔העָדָהעדה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַשֵּׁנִ֖יתהַשֵּׁנִיתהשנית צִלָּֽהצִלָּהצלה׃׃׃ 4:20 וַתֵּ֥לֶדוַתֵּלֶדותלד עָדָ֖העָדָהעדה אֶתאֶתאת־־־יָבָ֑ליָבָליבל ה֣וּאהוּאהוא הָיָ֔ההָיָההיה אֲבִ֕יאֲבִיאבי יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב אֹ֖הֶלאֹהֶלאהל וּמִקְנֶֽהוּמִקְנֶהומקנה׃׃׃ 4:21 וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אָחִ֖יואָחִיואחיו יוּבָ֑ליוּבָליובל ה֣וּאהוּאהוא הָיָ֔ההָיָההיה אֲבִ֕יאֲבִיאבי כָּלכָּלכל־־־תֹּפֵ֥שׂתֹּפֵשׂתפש כִּנּ֖וֹרכִּנּוֹרכנור וְעוּגָֽבוְעוּגָבועוגב׃׃׃ 4:22 וְצִלָּ֣הוְצִלָּהוצלה גַםגַםגם־־־הִ֗ואהִואהוא יָֽלְדָה֙יָלְדָהילדה אֶתאֶתאת־־־תּ֣וּבַלתּוּבַלתובל קַ֔יִןקַיִןקין לֹטֵ֕שׁלֹטֵשׁלטש כָּלכָּלכל־־־חֹרֵ֥שׁחֹרֵשׁחרש נְחֹ֖שֶׁתנְחֹשֶׁתנחשת וּבַרְזֶ֑לוּבַרְזֶלוברזל וַֽאֲח֥וֹתוַאֲחוֹתואחות תּֽוּבַלתּוּבַלתובל־־־קַ֖יִןקַיִןקין נַֽעֲמָֽהנַעֲמָהנעמה׃׃׃ 4:23 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֶ֜מֶךְלֶמֶךְלמך לְנָשָׁ֗יולְנָשָׁיולנשיו עָדָ֤העָדָהעדה וְצִלָּה֙וְצִלָּהוצלה שְׁמַ֣עַןשְׁמַעַןשמען קוֹלִ֔יקוֹלִיקולי נְשֵׁ֣ינְשֵׁינשי לֶ֔מֶךְלֶמֶךְלמך הַאְזֵ֖נָּההַאְזֵנָּההאזנה אִמְרָתִ֑יאִמְרָתִיאמרתי כִּ֣יכִּיכי אִ֤ישׁאִישׁאיש הָרַ֙גְתִּי֙הָרַגְתִּיהרגתי לְפִצְעִ֔ילְפִצְעִילפצעי וְיֶ֖לֶדוְיֶלֶדוילד לְחַבֻּרָתִֽילְחַבֻּרָתִילחברתי׃׃׃ 4:24 כִּ֥יכִּיכי שִׁבְעָתַ֖יִםשִׁבְעָתַיִםשבעתים יֻקַּםיֻקַּםיקם־־־קָ֑יִןקָיִןקין וְלֶ֖מֶךְוְלֶמֶךְולמך שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים וְשִׁבְעָֽהוְשִׁבְעָהושבעה׃׃׃ 4:25 וַיֵּ֨דַעוַיֵּדַעוידע אָדָ֥םאָדָםאדם עוֹד֙עוֹדעוד אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֔ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שֵׁ֑תשֵׁתשת כִּ֣יכִּיכי שָֽׁתשָׁתשת־־־לִ֤ילִילי אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים זֶ֣רַעזֶרַעזרע אַחֵ֔ראַחֵראחר תַּ֣חַתתַּחַתתחת הֶ֔בֶלהֶבֶלהבל כִּ֥יכִּיכי הֲרָג֖וֹהֲרָגוֹהרגו קָֽיִןקָיִןקין׃׃׃ 4:26 וּלְשֵׁ֤תוּלְשֵׁתולשת גַּםגַּםגם־־־הוּא֙הוּאהוא יֻלַּדיֻלַּדילד־־־בֵּ֔ןבֵּןבן וַיִּקְרָ֥אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו אֱנ֑וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש אָ֣זאָזאז הוּחַ֔להוּחַלהוחל לִקְרֹ֖אלִקְרֹאלקרא בְּשֵׁ֥םבְּשֵׁםבשם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain