Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Jeremiah 31

31:1 בָּעֵ֤תבָּעֵתבעת הַהִיא֙הַהִיאההיא נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֶֽהְיֶה֙אֶהְיֶהאהיה לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים לְכֹ֖ללְכֹללכל מִשְׁפְּח֣וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה יִֽהְיוּיִהְיוּיהיו־־־לִ֥ילִילי לְעָֽםלְעָםלעם׃׃׃ ססס 31:2 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה מָצָ֥אמָצָאמצא חֵן֙חֵןחן בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר עַ֖םעַםעם שְׂרִ֣ידֵישְׂרִידֵישרידי חָ֑רֶבחָרֶבחרב הָל֥וֹךְהָלוֹךְהלוך לְהַרְגִּיע֖וֹלְהַרְגִּיעוֹלהרגיעו יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 31:3 מֵרָח֕וֹקמֵרָחוֹקמרחוק יְהוָ֖היְהוָהיהוה נִרְאָ֣הנִרְאָהנראה לִ֑ילִילי וְאַהֲבַ֤תוְאַהֲבַתואהבת עוֹלָם֙עוֹלָםעולם אֲהַבְתִּ֔יךְאֲהַבְתִּיךְאהבתיך עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן מְשַׁכְתִּ֥יךְמְשַׁכְתִּיךְמשכתיך חָֽסֶדחָסֶדחסד׃׃׃ 31:4 ע֤וֹדעוֹדעוד אֶבְנֵךְ֙אֶבְנֵךְאבנך וְֽנִבְנֵ֔יתוְנִבְנֵיתונבנית בְּתוּלַ֖תבְּתוּלַתבתולת יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל ע֚וֹדעוֹדעוד תַּעְדִּ֣יתַּעְדִּיתעדי תֻפַּ֔יִךְתֻפַּיִךְתפיך וְיָצָ֖אתוְיָצָאתויצאת בִּמְח֥וֹלבִּמְחוֹלבמחול מְשַׂחֲקִֽיםמְשַׂחֲקִיםמשחקים׃׃׃ 31:5 ע֚וֹדעוֹדעוד תִּטְּעִ֣יתִּטְּעִיתטעי כְרָמִ֔יםכְרָמִיםכרמים בְּהָרֵ֖יבְּהָרֵיבהרי שֹֽׁמְר֑וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון נָטְע֥וּנָטְעוּנטעו נֹטְעִ֖יםנֹטְעִיםנטעים וְחִלֵּֽלוּוְחִלֵּלוּוחללו׃׃׃ 31:6 כִּ֣יכִּיכי יֶשׁיֶשׁיש־־־י֔וֹםיוֹםיום קָרְא֥וּקָרְאוּקראו נֹצְרִ֖יםנֹצְרִיםנצרים בְּהַ֣רבְּהַרבהר אֶפְרָ֑יִםאֶפְרָיִםאפרים ק֚וּמוּקוּמוּקומו וְנַעֲלֶ֣הוְנַעֲלֶהונעלה צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ פפפ
31:7 כִּיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה רָנּ֤וּרָנּוּרנו לְיַֽעֲקֹב֙לְיַעֲקֹבליעקב שִׂמְחָ֔השִׂמְחָהשמחה וְצַהֲל֖וּוְצַהֲלוּוצהלו בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים הַשְׁמִ֤יעוּהַשְׁמִיעוּהשמיעו הַֽלְלוּ֙הַלְלוּהללו וְאִמְר֔וּוְאִמְרוּואמרו הוֹשַׁ֤עהוֹשַׁעהושע יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶֽתאֶתאת־־־עַמְּךָ֔עַמְּךָעמך אֵ֖תאֵתאת שְׁאֵרִ֥יתשְׁאֵרִיתשארית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 31:8 הִנְנִי֩הִנְנִיהנני מֵבִ֨יאמֵבִיאמביא אוֹתָ֜םאוֹתָםאותם מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ צָפ֗וֹןצָפוֹןצפון וְקִבַּצְתִּים֮וְקִבַּצְתִּיםוקבצתים מִיַּרְכְּתֵימִיַּרְכְּתֵימירכתי־־־אָרֶץ֒אָרֶץארץ בָּ֚םבָּםבם עִוֵּ֣רעִוֵּרעור וּפִסֵּ֔חַוּפִסֵּחַופסח הָרָ֥ההָרָההרה וְיֹלֶ֖דֶתוְיֹלֶדֶתוילדת יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו קָהָ֥לקָהָלקהל גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול יָשׁ֥וּבוּיָשׁוּבוּישובו הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 31:9 בִּבְכִ֣יבִּבְכִיבבכי יָבֹ֗אוּיָבֹאוּיבאו וּֽבְתַחֲנוּנִים֮וּבְתַחֲנוּנִיםובתחנונים אֽוֹבִילֵם֒אוֹבִילֵםאובילם אֽוֹלִיכֵם֙אוֹלִיכֵםאוליכם אֶלאֶלאל־־־נַ֣חֲלֵינַחֲלֵינחלי מַ֔יִםמַיִםמים בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך יָשָׁ֔ריָשָׁרישר לֹ֥אלֹאלא יִכָּשְׁל֖וּיִכָּשְׁלוּיכשלו בָּ֑הּבָּהּבה כִּֽיכִּיכי־־־הָיִ֤יתִיהָיִיתִיהייתי לְיִשְׂרָאֵל֙לְיִשְׂרָאֵללישראל לְאָ֔בלְאָבלאב וְאֶפְרַ֖יִםוְאֶפְרַיִםואפרים בְּכֹ֥רִיבְּכֹרִיבכרי הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ ססס 31:10 שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים וְהַגִּ֥ידוּוְהַגִּידוּוהגידו בָאִיִּ֖יםבָאִיִּיםבאיים מִמֶּרְחָ֑קמִמֶּרְחָקממרחק וְאִמְר֗וּוְאִמְרוּואמרו מְזָרֵ֤המְזָרֵהמזרה יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל יְקַבְּצֶ֔נּוּיְקַבְּצֶנּוּיקבצנו וּשְׁמָר֖וֹוּשְׁמָרוֹושמרו כְּרֹעֶ֥הכְּרֹעֶהכרעה עֶדְרֽוֹעֶדְרוֹעדרו׃׃׃ 31:11 כִּֽיכִּיכי־־־פָדָ֥הפָדָהפדה יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וּגְאָל֕וֹוּגְאָלוֹוגאלו מִיַּ֖דמִיַּדמיד חָזָ֥קחָזָקחזק מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 31:12 וּבָאוּ֮וּבָאוּובאו וְרִנְּנ֣וּוְרִנְּנוּורננו בִמְרוֹםבִמְרוֹםבמרום־־־צִיּוֹן֒צִיּוֹןציון וְנָהֲר֞וּוְנָהֲרוּונהרו אֶלאֶלאל־־־ט֣וּבטוּבטוב יְהוָ֗היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־דָּגָן֙דָּגָןדגן וְעַלוְעַלועל־־־תִּירֹ֣שׁתִּירֹשׁתירש וְעַלוְעַלועל־־־יִצְהָ֔ריִצְהָריצהר וְעַלוְעַלועל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־צֹ֖אןצֹאןצאן וּבָקָ֑רוּבָקָרובקר וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה נַפְשָׁם֙נַפְשָׁםנפשם כְּגַ֣ןכְּגַןכגן רָוֶ֔הרָוֶהרוה וְלֹאוְלֹאולא־־־יוֹסִ֥יפוּיוֹסִיפוּיוסיפו לְדַאֲבָ֖הלְדַאֲבָהלדאבה עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 31:13 אָ֣זאָזאז תִּשְׂמַ֤חתִּשְׂמַחתשמח בְּתוּלָה֙בְּתוּלָהבתולה בְּמָח֔וֹלבְּמָחוֹלבמחול וּבַחֻרִ֥יםוּבַחֻרִיםובחרים וּזְקֵנִ֖יםוּזְקֵנִיםוזקנים יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו וְהָפַכְתִּ֨יוְהָפַכְתִּיוהפכתי אֶבְלָ֤םאֶבְלָםאבלם לְשָׂשׂוֹן֙לְשָׂשׂוֹןלששון וְנִ֣חַמְתִּ֔יםוְנִחַמְתִּיםונחמתים וְשִׂמַּחְתִּ֖יםוְשִׂמַּחְתִּיםושמחתים מִיגוֹנָֽםמִיגוֹנָםמיגונם׃׃׃ 31:14 וְרִוֵּיתִ֛יוְרִוֵּיתִיורויתי נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים דָּ֑שֶׁןדָּשֶׁןדשן וְעַמִּ֛יוְעַמִּיועמי אֶתאֶתאת־־־טוּבִ֥יטוּבִיטובי יִשְׂבָּ֖עוּיִשְׂבָּעוּישבעו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 31:15 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה ק֣וֹלקוֹלקול בְּרָמָ֤הבְּרָמָהברמה נִשְׁמָע֙נִשְׁמָענשמע נְהִי֙נְהִינהי בְּכִ֣יבְּכִיבכי תַמְרוּרִ֔יםתַמְרוּרִיםתמרורים רָחֵ֖לרָחֵלרחל מְבַכָּ֣המְבַכָּהמבכה עַלעַלעל־־־בָּנֶ֑יהָבָּנֶיהָבניה מֵאֲנָ֛המֵאֲנָהמאנה לְהִנָּחֵ֥םלְהִנָּחֵםלהנחם עַלעַלעל־־־בָּנֶ֖יהָבָּנֶיהָבניה כִּ֥יכִּיכי אֵינֶֽנּוּאֵינֶנּוּאיננו׃׃׃ ססס 31:16 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה מִנְעִ֤ימִנְעִימנעי קוֹלֵךְ֙קוֹלֵךְקולך מִבֶּ֔כִימִבֶּכִימבכי וְעֵינַ֖יִךְוְעֵינַיִךְועיניך מִדִּמְעָ֑המִדִּמְעָהמדמעה כִּי֩כִּיכי יֵ֨שׁיֵשׁיש שָׂכָ֤רשָׂכָרשכר לִפְעֻלָּתֵךְ֙לִפְעֻלָּתֵךְלפעלתך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְשָׁ֖בוּוְשָׁבוּושבו מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ אוֹיֵֽבאוֹיֵבאויב׃׃׃ 31:17 וְיֵשׁוְיֵשׁויש־־־תִּקְוָ֥התִּקְוָהתקוה לְאַחֲרִיתֵ֖ךְלְאַחֲרִיתֵךְלאחריתך נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְשָׁ֥בוּוְשָׁבוּושבו בָנִ֖יםבָנִיםבנים לִגְבוּלָֽםלִגְבוּלָםלגבולם׃׃׃ ססס 31:18 שָׁמ֣וֹעַשָׁמוֹעַשמוע שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים מִתְנוֹדֵ֔דמִתְנוֹדֵדמתנודד יִסַּרְתַּ֙נִי֙יִסַּרְתַּנִייסרתני וָֽאִוָּסֵ֔רוָאִוָּסֵרואוסר כְּעֵ֖גֶלכְּעֵגֶלכעגל לֹ֣אלֹאלא לֻמָּ֑דלֻמָּדלמד הֲשִׁיבֵ֣נִיהֲשִׁיבֵנִיהשיבני וְאָשׁ֔וּבָהוְאָשׁוּבָהואשובה כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֖האַתָּהאתה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 31:19 כִּֽיכִּיכי־־־אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי שׁוּבִי֙שׁוּבִישובי נִחַ֔מְתִּינִחַמְתִּינחמתי וְאַֽחֲרֵי֙וְאַחֲרֵיואחרי הִוָּ֣דְעִ֔יהִוָּדְעִיהודעי סָפַ֖קְתִּיסָפַקְתִּיספקתי עַלעַלעל־־־יָרֵ֑ךְיָרֵךְירך בֹּ֚שְׁתִּיבֹּשְׁתִּיבשתי וְגַםוְגַםוגם־־־נִכְלַ֔מְתִּינִכְלַמְתִּינכלמתי כִּ֥יכִּיכי נָשָׂ֖אתִינָשָׂאתִינשאתי חֶרְפַּ֥תחֶרְפַּתחרפת נְעוּרָֽינְעוּרָינעורי׃׃׃ 31:20 הֲבֵן֩הֲבֵןהבן יַקִּ֨יריַקִּיריקיר לִ֜ילִילי אֶפְרַ֗יִםאֶפְרַיִםאפרים אִ֚םאִםאם יֶ֣לֶדיֶלֶדילד שַׁעֲשֻׁעִ֔יםשַׁעֲשֻׁעִיםשעשעים כִּֽיכִּיכי־־־מִדֵּ֤ימִדֵּימדי דַבְּרִי֙דַבְּרִידברי בּ֔וֹבּוֹבו זָכֹ֥רזָכֹרזכר אֶזְכְּרֶ֖נּוּאֶזְכְּרֶנּוּאזכרנו ע֑וֹדעוֹדעוד עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן הָמ֤וּהָמוּהמו מֵעַי֙מֵעַימעי ל֔וֹלוֹלו רַחֵ֥םרַחֵםרחם אֲ‍ֽרַחֲמֶ֖נּוּאֲ‍רַחֲמֶנּוּא‍רחמנו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 31:21 הַצִּ֧יבִיהַצִּיבִיהציבי לָ֣ךְלָךְלך צִיֻּנִ֗יםצִיֻּנִיםצינים שִׂ֤מִישִׂמִישמי לָךְ֙לָךְלך תַּמְרוּרִ֔יםתַּמְרוּרִיםתמרורים שִׁ֣תִישִׁתִישתי לִבֵּ֔ךְלִבֵּךְלבך לַֽמְסִלָּ֖הלַמְסִלָּהלמסלה דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך [הָלָכְתִּי כ][הָלָכְתִּי כ][הלכתי כ] (הָלָ֑כְתְּ ק)(הָלָכְתְּ ק)(הלכת ק) שׁ֚וּבִישׁוּבִישובי בְּתוּלַ֣תבְּתוּלַתבתולת יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל שֻׁ֖בִישֻׁבִישבי אֶלאֶלאל־־־עָרַ֥יִךְעָרַיִךְעריך אֵֽלֶּהאֵלֶּהאלה׃׃׃ 31:22 עַדעַדעד־־־מָתַי֙מָתַימתי תִּתְחַמָּקִ֔יןתִּתְחַמָּקִיןתתחמקין הַבַּ֖תהַבַּתהבת הַשּֽׁוֹבֵבָ֑ההַשּׁוֹבֵבָההשובבה כִּֽיכִּיכי־־־בָרָ֨אבָרָאברא יְהוָ֤היְהוָהיהוה חֲדָשָׁה֙חֲדָשָׁהחדשה בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ נְקֵבָ֖הנְקֵבָהנקבה תְּס֥וֹבֵֽבתְּסוֹבֵבתסובב גָּֽבֶרגָּבֶרגבר׃׃׃ ססס 31:23 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל ע֣וֹדעוֹדעוד יֹאמְר֞וּיֹאמְרוּיאמרו אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֗ההַזֶּההזה בְּאֶ֤רֶץבְּאֶרֶץבארץ יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה וּבְעָרָ֔יווּבְעָרָיוובעריו בְּשׁוּבִ֖יבְּשׁוּבִיבשובי אֶתאֶתאת־־־שְׁבוּתָ֑םשְׁבוּתָםשבותם יְבָרֶכְךָ֧יְבָרֶכְךָיברכך יְהוָ֛היְהוָהיהוה נְוֵהנְוֵהנוה־־־צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק הַ֥רהַרהר הַקֹּֽדֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש׃׃׃ 31:24 וְיָ֥שְׁבוּוְיָשְׁבוּוישבו בָ֛הּבָהּבה יְהוּדָ֥היְהוּדָהיהודה וְכָלוְכָלוכל־־־עָרָ֖יועָרָיועריו יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו אִכָּרִ֕יםאִכָּרִיםאכרים וְנָסְע֖וּוְנָסְעוּונסעו בַּעֵֽדֶרבַּעֵדֶרבעדר׃׃׃ 31:25 כִּ֥יכִּיכי הִרְוֵ֖יתִיהִרְוֵיתִיהרויתי נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש עֲיֵפָ֑העֲיֵפָהעיפה וְכָלוְכָלוכל־־־נֶ֥פֶשׁנֶפֶשׁנפש דָּאֲבָ֖הדָּאֲבָהדאבה מִלֵּֽאתִימִלֵּאתִימלאתי׃׃׃ 31:26 עַלעַלעל־־־זֹ֖אתזֹאתזאת הֱקִיצֹ֣תִיהֱקִיצֹתִיהקיצתי וָאֶרְאֶ֑הוָאֶרְאֶהואראה וּשְׁנָתִ֖יוּשְׁנָתִיושנתי עָ֥רְבָהעָרְבָהערבה לִּֽילִּילי׃׃׃ ססס 31:27 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה יָמִ֥יםיָמִיםימים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְזָרַעְתִּ֗יוְזָרַעְתִּיוזרעתי אֶתאֶתאת־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה זֶ֥רַעזֶרַעזרע אָדָ֖םאָדָםאדם וְזֶ֥רַעוְזֶרַעוזרע בְּהֵמָֽהבְּהֵמָהבהמה׃׃׃ 31:28 וְהָיָ֞הוְהָיָהוהיה כַּאֲשֶׁ֧רכַּאֲשֶׁרכאשר שָׁקַ֣דְתִּישָׁקַדְתִּישקדתי עֲלֵיהֶ֗םעֲלֵיהֶםעליהם לִנְת֧וֹשׁלִנְתוֹשׁלנתוש וְלִנְת֛וֹץוְלִנְתוֹץולנתוץ וְלַהֲרֹ֖סוְלַהֲרֹסולהרס וּלְהַאֲבִ֣ידוּלְהַאֲבִידולהאביד וּלְהָרֵ֑עַוּלְהָרֵעַולהרע כֵּ֣ןכֵּןכן אֶשְׁקֹ֧דאֶשְׁקֹדאשקד עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות וְלִנְט֖וֹעַוְלִנְטוֹעַולנטוע נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:29 בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵ֔םהָהֵםההם לֹאלֹאלא־־־יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו ע֔וֹדעוֹדעוד אָב֖וֹתאָבוֹתאבות אָ֣כְלוּאָכְלוּאכלו בֹ֑סֶרבֹסֶרבסר וְשִׁנֵּ֥יוְשִׁנֵּיושני בָנִ֖יםבָנִיםבנים תִּקְהֶֽינָהתִּקְהֶינָהתקהינה׃׃׃ 31:30 כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש בַּעֲוֺנ֖וֹבַּעֲוֺנוֹבעונו יָמ֑וּתיָמוּתימות כָּלכָּלכל־־־הָֽאָדָ֛םהָאָדָםהאדם הָאֹכֵ֥להָאֹכֵלהאכל הַבֹּ֖סֶרהַבֹּסֶרהבסר תִּקְהֶ֥ינָהתִּקְהֶינָהתקהינה שִׁנָּֽיושִׁנָּיושניו׃׃׃ ססס 31:31 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה יָמִ֥יםיָמִיםימים בָּאִ֖יםבָּאִיםבאים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְכָרַתִּ֗יוְכָרַתִּיוכרתי אֶתאֶתאת־־־בֵּ֧יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה בְּרִ֥יתבְּרִיתברית חֲדָשָֽׁהחֲדָשָׁהחדשה׃׃׃ 31:32 לֹ֣אלֹאלא כַבְּרִ֗יתכַבְּרִיתכברית אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר כָּרַ֙תִּי֙כָּרַתִּיכרתי אֶתאֶתאת־־־אֲבוֹתָ֔םאֲבוֹתָםאבותם בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום הֶחֱזִיקִ֣יהֶחֱזִיקִיהחזיקי בְיָדָ֔םבְיָדָםבידם לְהוֹצִיאָ֖םלְהוֹצִיאָםלהוציאם מֵאֶ֖רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הֵ֜מָּההֵמָּההמה הֵפֵ֣רוּהֵפֵרוּהפרו אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֗יבְּרִיתִיבריתי וְאָנֹכִ֛יוְאָנֹכִיואנכי בָּעַ֥לְתִּיבָּעַלְתִּיבעלתי בָ֖םבָםבם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 31:33 כִּ֣יכִּיכי זֹ֣אתזֹאתזאת הַבְּרִ֡יתהַבְּרִיתהברית אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֶכְרֹת֩אֶכְרֹתאכרת אֶתאֶתאת־־־בֵּ֨יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אַחֲרֵ֨יאַחֲרֵיאחרי הַיָּמִ֤יםהַיָּמִיםהימים הָהֵם֙הָהֵםההם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־תּֽוֹרָתִי֙תּוֹרָתִיתורתי בְּקִרְבָּ֔םבְּקִרְבָּםבקרבם וְעַלוְעַלועל־־־לִבָּ֖םלִבָּםלבם אֶכְתֲּבֶ֑נָּהאֶכְתֲּבֶנָּהאכתבנה וְהָיִ֤יתִיוְהָיִיתִיוהייתי לָהֶם֙לָהֶםלהם לֵֽאלֹהִ֔יםלֵאלֹהִיםלאלהים וְהֵ֖מָּהוְהֵמָּהוהמה יִֽהְיוּיִהְיוּיהיו־־־לִ֥ילִילי לְעָֽםלְעָםלעם׃׃׃ 31:34 וְלֹ֧אוְלֹאולא יְלַמְּד֣וּיְלַמְּדוּילמדו ע֗וֹדעוֹדעוד אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־רֵעֵ֜הוּרֵעֵהוּרעהו וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש אֶתאֶתאת־־־אָחִיו֙אָחִיואחיו לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר דְּע֖וּדְּעוּדעו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־כוּלָּם֩כוּלָּםכולם יֵדְע֨וּיֵדְעוּידעו אוֹתִ֜יאוֹתִיאותי לְמִקְטַנָּ֤םלְמִקְטַנָּםלמקטנם וְעַדוְעַדועד־־־גְּדוֹלָם֙גְּדוֹלָםגדולם נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי אֶסְלַח֙אֶסְלַחאסלח לַֽעֲוֺנָ֔םלַעֲוֺנָםלעונם וּלְחַטָּאתָ֖םוּלְחַטָּאתָםולחטאתם לֹ֥אלֹאלא אֶזְכָּראֶזְכָּראזכר־־־עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ ססס 31:35 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה נֹתֵ֥ןנֹתֵןנתן שֶׁ֙מֶשׁ֙שֶׁמֶשׁשמש לְא֣וֹרלְאוֹרלאור יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם חֻקֹּ֛תחֻקֹּתחקת יָרֵ֥חַיָרֵחַירח וְכוֹכָבִ֖יםוְכוֹכָבִיםוכוכבים לְא֣וֹרלְאוֹרלאור לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה רֹגַ֤ערֹגַערגע הַיָּם֙הַיָּםהים וַיֶּהֱמ֣וּוַיֶּהֱמוּויהמו גַלָּ֔יוגַלָּיוגליו יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות שְׁמֽוֹשְׁמוֹשמו׃׃׃ 31:36 אִםאִםאם־־־יָמֻ֜שׁוּיָמֻשׁוּימשו הַחֻקִּ֥יםהַחֻקִּיםהחקים הָאֵ֛לֶּההָאֵלֶּההאלה מִלְּפָנַ֖ימִלְּפָנַימלפני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה גַּם֩גַּםגם זֶ֨רַעזֶרַעזרע יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל יִשְׁבְּת֗וּיִשְׁבְּתוּישבתו מִֽהְי֥וֹתמִהְיוֹתמהיות גּ֛וֹיגּוֹיגוי לְפָנַ֖ילְפָנַילפני כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ ססס 31:37 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־יִמַּ֤דּוּיִמַּדּוּימדו שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים מִלְמַ֔עְלָהמִלְמַעְלָהמלמעלה וְיֵחָקְר֥וּוְיֵחָקְרוּויחקרו מֽוֹסְדֵימוֹסְדֵימוסדי־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ לְמָ֑טָּהלְמָטָּהלמטה גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֞יאֲנִיאני אֶמְאַ֨סאֶמְאַסאמאס בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֶ֧רַעזֶרַעזרע יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשׂ֖וּעָשׂוּעשו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 31:38 הִנֵּ֛ההִנֵּההנה יָמִ֥יםיָמִיםימים (בָּאִ֖ים ק)(בָּאִים ק)(באים ק) נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְנִבְנְתָ֤הוְנִבְנְתָהונבנתה הָעִיר֙הָעִירהעיר לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה מִמִּגְדַּ֥למִמִּגְדַּלממגדל חֲנַנְאֵ֖לחֲנַנְאֵלחננאל שַׁ֥עַרשַׁעַרשער הַפִּנָּֽההַפִּנָּההפנה׃׃׃ 31:39 וְיָצָ֨אוְיָצָאויצא ע֜וֹדעוֹדעוד [קְוֵה כ][קְוֵה כ][קוה כ] (קָ֤ו ק)(קָו ק)(קו ק) הַמִּדָּה֙הַמִּדָּההמדה נֶגְדּ֔וֹנֶגְדּוֹנגדו עַ֖לעַלעל גִּבְעַ֣תגִּבְעַתגבעת גָּרֵ֑בגָּרֵבגרב וְנָסַ֖בוְנָסַבונסב גֹּעָֽתָהגֹּעָתָהגעתה׃׃׃ 31:40 וְכָלוְכָלוכל־־־הָעֵ֣מֶקהָעֵמֶקהעמק הַפְּגָרִ֣יםהַפְּגָרִיםהפגרים ׀׀׀ וְהַדֶּ֡שֶׁןוְהַדֶּשֶׁןוהדשן וְכָֽלוְכָלוכל־־־[הַשְּׁרֵמֹות כ][הַשְּׁרֵמֹות כ][השרמות כ] (הַשְּׁדֵמוֹת֩ ק)(הַשְּׁדֵמוֹת ק)(השדמות ק) עַדעַדעד־־־נַ֨חַלנַחַלנחל קִדְר֜וֹןקִדְרוֹןקדרון עַדעַדעד־־־פִּנַּ֨תפִּנַּתפנת שַׁ֤עַרשַׁעַרשער הַסּוּסִים֙הַסּוּסִיםהסוסים מִזְרָ֔חָהמִזְרָחָהמזרחה קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש לַֽיהוָ֑הלַיהוָהליהוה לֹֽאלֹאלא־־־יִנָּתֵ֧שׁיִנָּתֵשׁינתש וְֽלֹאוְלֹאולא־־־יֵהָרֵ֛סיֵהָרֵסיהרס ע֖וֹדעוֹדעוד לְעוֹלָֽםלְעוֹלָםלעולם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain