Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 22

22:1 וַ֭יַּעַןוַיַּעַןויען אֱלִיפַ֥זאֱלִיפַזאליפז הַֽתֵּמָנִ֗יהַתֵּמָנִיהתמני וַיֹּאמַֽרוַיֹּאמַרויאמר׃׃׃ 22:2 הַלְאֵ֥להַלְאֵלהלאל יִסְכָּןיִסְכָּןיסכן־־־גָּ֑בֶרגָּבֶרגבר כִּֽיכִּיכי־־־יִסְכֹּ֖ןיִסְכֹּןיסכן עָלֵ֣ימוֹעָלֵימוֹעלימו מַשְׂכִּֽילמַשְׂכִּילמשכיל׃׃׃ 22:3 הַחֵ֣פֶץהַחֵפֶץהחפץ לְ֭שַׁדַּילְשַׁדַּילשדי כִּ֣יכִּיכי תִצְדָּ֑קתִצְדָּקתצדק וְאִםוְאִםואם־־־בֶּ֝֗צַעבֶּצַעבצע כִּֽיכִּיכי־־־תַתֵּ֥םתַתֵּםתתם דְּרָכֶֽיךָדְּרָכֶיךָדרכיך׃׃׃ 22:4 הֲֽ֭מִיִּרְאָ֣תְךָהֲמִיִּרְאָתְךָהמיראתך יֹכִיחֶ֑ךָיֹכִיחֶךָיכיחך יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא עִ֝מְּךָ֗עִמְּךָעמך בַּמִּשְׁפָּֽטבַּמִּשְׁפָּטבמשפט׃׃׃ 22:5 הֲלֹ֣אהֲלֹאהלא רָעָֽתְךָ֣רָעָתְךָרעתך רַבָּ֑הרַבָּהרבה וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־קֵ֝֗ץקֵץקץ לַעֲוֺנֹתֶֽיךָלַעֲוֺנֹתֶיךָלעונתיך׃׃׃ 22:6 כִּֽיכִּיכי־־־תַחְבֹּ֣לתַחְבֹּלתחבל אַחֶ֣יךָאַחֶיךָאחיך חִנָּ֑םחִנָּםחנם וּבִגְדֵ֖יוּבִגְדֵיובגדי עֲרוּמִּ֣יםעֲרוּמִּיםערומים תַּפְשִֽׁיטתַּפְשִׁיטתפשיט׃׃׃ 22:7 לֹאלֹאלא־־־מַ֭יִםמַיִםמים עָיֵ֣ףעָיֵףעיף תַּשְׁקֶ֑התַּשְׁקֶהתשקה וּ֝מֵרָעֵ֗בוּמֵרָעֵבומרעב תִּֽמְנַֽעתִּמְנַעתמנע־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 22:8 וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש זְ֭רוֹעַזְרוֹעַזרוע ל֣וֹלוֹלו הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וּנְשׂ֥וּאוּנְשׂוּאונשוא פָ֝נִ֗יםפָנִיםפנים יֵ֣שֶׁביֵשֶׁבישב בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 22:9 אַ֭לְמָנוֹתאַלְמָנוֹתאלמנות שִׁלַּ֣חְתָּשִׁלַּחְתָּשלחת רֵיקָ֑םרֵיקָםריקם וּזְרֹע֖וֹתוּזְרֹעוֹתוזרעות יְתֹמִ֣יםיְתֹמִיםיתמים יְדֻכָּֽאיְדֻכָּאידכא׃׃׃ 22:10 עַלעַלעל־־־כֵּ֭ןכֵּןכן סְבִיבוֹתֶ֣יךָסְבִיבוֹתֶיךָסביבותיך פַחִ֑יםפַחִיםפחים וִֽ֝יבַהֶלְךָוִיבַהֶלְךָויבהלך פַּ֣חַדפַּחַדפחד פִּתְאֹֽםפִּתְאֹםפתאם׃׃׃ 22:11 אוֹאוֹאו־־־חֹ֥שֶׁךְחֹשֶׁךְחשך לֹֽאלֹאלא־־־תִרְאֶ֑התִרְאֶהתראה וְֽשִׁפְעַתוְשִׁפְעַתושפעת־־־מַ֥יִםמַיִםמים תְּכַסֶּֽךָּתְּכַסֶּךָּתכסך׃׃׃ 22:12 הֲ‍ֽלֹאהֲ‍לֹאה‍לא־־־אֱ֭לוֹהַּאֱלוֹהַּאלוה גֹּ֣בַהּגֹּבַהּגבה שָׁמָ֑יִםשָׁמָיִםשמים וּרְאֵ֤הוּרְאֵהוראה רֹ֖אשׁרֹאשׁראש כּוֹכָבִ֣יםכּוֹכָבִיםכוכבים כִּיכִּיכי־־־רָֽמּוּרָמּוּרמו׃׃׃ 22:13 וְֽ֭אָמַרְתָּוְאָמַרְתָּואמרת מַהמַהמה־־־יָּ֣דַֽעיָּדַעידע אֵ֑לאֵלאל הַבְעַ֖דהַבְעַדהבעד עֲרָפֶ֣לעֲרָפֶלערפל יִשְׁפּֽוֹטיִשְׁפּוֹטישפוט׃׃׃ 22:14 עָבִ֣יםעָבִיםעבים סֵֽתֶרסֵתֶרסתר־־־ל֭וֹלוֹלו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִרְאֶ֑היִרְאֶהיראה וְח֥וּגוְחוּגוחוג שָׁ֝מַ֗יִםשָׁמַיִםשמים יִתְהַלָּֽךְיִתְהַלָּךְיתהלך׃׃׃ 22:15 הַאֹ֣רַחהַאֹרַחהארח עוֹלָ֣םעוֹלָםעולם תִּשְׁמֹ֑רתִּשְׁמֹרתשמר אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר דָּרְכ֣וּדָּרְכוּדרכו מְתֵימְתֵימתי־־־אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 22:16 אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־קֻמְּט֥וּקֻמְּטוּקמטו וְלֹאוְלֹאולא־־־עֵ֑תעֵתעת נָ֝הָ֗רנָהָרנהר יוּצַ֥קיוּצַקיוצק יְסוֹדָֽםיְסוֹדָםיסודם׃׃׃ 22:17 הָאֹמְרִ֣יםהָאֹמְרִיםהאמרים לָ֭אֵללָאֵללאל ס֣וּרסוּרסור מִמֶּ֑נּוּמִמֶּנּוּממנו וּמַהוּמַהומה־־־יִּפְעַ֖ליִּפְעַליפעל שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 22:18 וְה֤וּאוְהוּאוהוא מִלֵּ֣אמִלֵּאמלא בָתֵּיהֶ֣םבָתֵּיהֶםבתיהם ט֑וֹבטוֹבטוב וַעֲצַ֥תוַעֲצַתועצת רְ֝שָׁעִ֗יםרְשָׁעִיםרשעים רָ֣חֲקָהרָחֲקָהרחקה מֶֽנִּימֶנִּימני׃׃׃ 22:19 יִרְא֣וּיִרְאוּיראו צַדִּיקִ֣יםצַדִּיקִיםצדיקים וְיִשְׂמָ֑חוּוְיִשְׂמָחוּוישמחו וְ֝נָקִ֗יוְנָקִיונקי יִלְעַגיִלְעַגילעג־־־לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 22:20 אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא נִכְחַ֣דנִכְחַדנכחד קִימָ֑נוּקִימָנוּקימנו וְ֝יִתְרָ֗םוְיִתְרָםויתרם אָ֣כְלָהאָכְלָהאכלה אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 22:21 הַסְכֶּןהַסְכֶּןהסכן־־־נָ֣אנָאנא עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וּשְׁלםוּשְׁלםושלם בָּ֝הֶ֗םבָּהֶםבהם תְּֽבוֹאַתְךָ֥תְּבוֹאַתְךָתבואתך טוֹבָֽהטוֹבָהטובה׃׃׃ 22:22 קַחקַחקח־־־נָ֣אנָאנא מִפִּ֣יומִפִּיומפיו תּוֹרָ֑התּוֹרָהתורה וְשִׂ֥יםוְשִׂיםושים אֲ֝מָרָ֗יואֲמָרָיואמריו בִּלְבָבֶֽךָבִּלְבָבֶךָבלבבך׃׃׃ 22:23 אִםאִםאם־־־תָּשׁ֣וּבתָּשׁוּבתשוב עַדעַדעד־־־שַׁ֭דַּישַׁדַּישדי תִּבָּנֶ֑התִּבָּנֶהתבנה תַּרְחִ֥יקתַּרְחִיקתרחיק עַ֝וְלָ֗העַוְלָהעולה מֵאָהֳלֶֽךָמֵאָהֳלֶךָמאהלך׃׃׃ 22:24 וְשִׁיתוְשִׁיתושית־־־עַלעַלעל־־־עָפָ֥רעָפָרעפר בָּ֑צֶרבָּצֶרבצר וּבְצ֖וּרוּבְצוּרובצור נְחָלִ֣יםנְחָלִיםנחלים אוֹפִֽיראוֹפִיראופיר׃׃׃ 22:25 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי בְּצָרֶ֑יךָבְּצָרֶיךָבצריך וְכֶ֖סֶףוְכֶסֶףוכסף תּוֹעָפ֣וֹתתּוֹעָפוֹתתועפות לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 22:26 כִּיכִּיכי־־־אָ֭זאָזאז עַלעַלעל־־־שַׁדַּ֣ישַׁדַּישדי תִּתְעַנָּ֑גתִּתְעַנָּגתתענג וְתִשָּׂ֖אוְתִשָּׂאותשא אֶלאֶלאל־־־אֱל֣וֹהַּאֱלוֹהַּאלוה פָּנֶֽיךָפָּנֶיךָפניך׃׃׃ 22:27 תַּעְתִּ֣ירתַּעְתִּירתעתיר אֵ֭לָיואֵלָיואליו וְיִשְׁמָעֶ֑ךָּוְיִשְׁמָעֶךָּוישמעך וּנְדָרֶ֥יךָוּנְדָרֶיךָונדריך תְשַׁלֵּֽםתְשַׁלֵּםתשלם׃׃׃ 22:28 וְֽתִגְזַרוְתִגְזַרותגזר־־־א֭וֹמֶראוֹמֶראומר וְיָ֣קָםוְיָקָםויקם לָ֑ךְלָךְלך וְעַלוְעַלועל־־־דְּ֝רָכֶ֗יךָדְּרָכֶיךָדרכיך נָ֣גַֽהּנָגַהּנגה אֽוֹראוֹראור׃׃׃ 22:29 כִּֽיכִּיכי־־־הִ֭שְׁפִּילוּהִשְׁפִּילוּהשפילו וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר גֵּוָ֑הגֵּוָהגוה וְשַׁ֖חוְשַׁחושח עֵינַ֣יִםעֵינַיִםעינים יוֹשִֽׁעַיוֹשִׁעַיושע׃׃׃ 22:30 יְֽמַלֵּ֥טיְמַלֵּטימלט אִֽיאִיאי־־־נָקִ֑ינָקִינקי וְ֝נִמְלַ֗טוְנִמְלַטונמלט בְּבֹ֣רבְּבֹרבבר כַּפֶּֽיךָכַּפֶּיךָכפיך׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain