Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Proverbs 7

7:1 בְּ֭נִיבְּנִיבני שְׁמֹ֣רשְׁמֹרשמר אֲמָרָ֑יאֲמָרָיאמרי וּ֝מִצְוֺתַ֗יוּמִצְוֺתַיומצותי תִּצְפֹּ֥ןתִּצְפֹּןתצפן אִתָּֽךְאִתָּךְאתך׃׃׃ 7:2 שְׁמֹ֣רשְׁמֹרשמר מִצְוֺתַ֣ימִצְוֺתַימצותי וֶחְיֵ֑הוֶחְיֵהוחיה וְ֝תוֹרָתִ֗יוְתוֹרָתִיותורתי כְּאִישׁ֥וֹןכְּאִישׁוֹןכאישון עֵינֶֽיךָעֵינֶיךָעיניך׃׃׃ 7:3 קָשְׁרֵ֥םקָשְׁרֵםקשרם עַלעַלעל־־־אֶצְבְּעֹתֶ֑יךָאֶצְבְּעֹתֶיךָאצבעתיך כָּ֝תְבֵ֗םכָּתְבֵםכתבם עַלעַלעל־־־ל֥וּחַלוּחַלוח לִבֶּֽךָלִבֶּךָלבך׃׃׃ 7:4 אֱמֹ֣ראֱמֹראמר לַֽ֭חָכְמָהלַחָכְמָהלחכמה אֲחֹ֣תִיאֲחֹתִיאחתי אָ֑תְּאָתְּאת וּ֝מֹדָ֗עוּמֹדָעומדע לַבִּינָ֥הלַבִּינָהלבינה תִקְרָֽאתִקְרָאתקרא׃׃׃ 7:5 לִ֭שְׁמָרְךָלִשְׁמָרְךָלשמרך מֵאִשָּׁ֣המֵאִשָּׁהמאשה זָרָ֑הזָרָהזרה מִ֝נָּכְרִיָּ֗המִנָּכְרִיָּהמנכריה אֲמָרֶ֥יהָאֲמָרֶיהָאמריה הֶחֱלִֽיקָההֶחֱלִיקָההחליקה׃׃׃ 7:6 כִּ֭יכִּיכי בְּחַלּ֣וֹןבְּחַלּוֹןבחלון בֵּיתִ֑יבֵּיתִיביתי בְּעַ֖דבְּעַדבעד אֶשְׁנַבִּ֣יאֶשְׁנַבִּיאשנבי נִשְׁקָֽפְתִּינִשְׁקָפְתִּינשקפתי׃׃׃ 7:7 וָאֵ֤רֶאוָאֵרֶאוארא בַפְּתָאיִ֗םבַפְּתָאיִםבפתאים אָ֘בִ֤ינָהאָבִינָהאבינה בַבָּנִ֗יםבַבָּנִיםבבנים נַ֣עַרנַעַרנער חֲסַרחֲסַרחסר־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 7:8 עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר בַּ֭שּׁוּקבַּשּׁוּקבשוק אֵ֣צֶלאֵצֶלאצל פִּנָּ֑הּפִּנָּהּפנה וְדֶ֖רֶךְוְדֶרֶךְודרך בֵּיתָ֣הּבֵּיתָהּביתה יִצְעָֽדיִצְעָדיצעד׃׃׃ 7:9 בְּנֶֽשֶׁףבְּנֶשֶׁףבנשף־־־בְּעֶ֥רֶבבְּעֶרֶבבערב י֑וֹםיוֹםיום בְּאִישׁ֥וֹןבְּאִישׁוֹןבאישון לַ֝֗יְלָהלַיְלָהלילה וַאֲפֵלָֽהוַאֲפֵלָהואפלה׃׃׃ 7:10 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה אִ֭שָּׁהאִשָּׁהאשה לִקְרָאת֑וֹלִקְרָאתוֹלקראתו שִׁ֥יתשִׁיתשית ז֝וֹנָ֗הזוֹנָהזונה וּנְצֻ֥רַתוּנְצֻרַתונצרת לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 7:11 הֹמִיָּ֣ההֹמִיָּההמיה הִ֣יאהִיאהיא וְסֹרָ֑רֶתוְסֹרָרֶתוסררת בְּ֝בֵיתָ֗הּבְּבֵיתָהּבביתה לֹאלֹאלא־־־יִשְׁכְּנ֥וּיִשְׁכְּנוּישכנו רַגְלֶֽיהָרַגְלֶיהָרגליה׃׃׃ 7:12 פַּ֤עַםפַּעַםפעם ׀׀׀ בַּח֗וּץבַּחוּץבחוץ פַּ֥עַםפַּעַםפעם בָּרְחֹב֑וֹתבָּרְחֹבוֹתברחבות וְאֵ֖צֶלוְאֵצֶלואצל כָּלכָּלכל־־־פִּנָּ֣הפִּנָּהפנה תֶאֱרֹֽבתֶאֱרֹבתארב׃׃׃ 7:13 וְהֶחֱזִ֣יקָהוְהֶחֱזִיקָהוהחזיקה בּ֭וֹבּוֹבו וְנָ֣שְׁקָהוְנָשְׁקָהונשקה־־־לּ֑וֹלּוֹלו הֵעֵ֥זָההֵעֵזָההעזה פָ֝נֶ֗יהָפָנֶיהָפניה וַתֹּ֣אמַרוַתֹּאמַרותאמר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 7:14 זִבְחֵ֣יזִבְחֵיזבחי שְׁלָמִ֣יםשְׁלָמִיםשלמים עָלָ֑יעָלָיעלי הַ֝יּ֗וֹםהַיּוֹםהיום שִׁלַּ֥מְתִּישִׁלַּמְתִּישלמתי נְדָרָֽינְדָרָינדרי׃׃׃ 7:15 עַלעַלעל־־־כֵּ֭ןכֵּןכן יָצָ֣אתִייָצָאתִייצאתי לִקְרָאתֶ֑ךָלִקְרָאתֶךָלקראתך לְשַׁחֵ֥רלְשַׁחֵרלשחר פָּ֝נֶ֗יךָפָּנֶיךָפניך וָאֶמְצָאֶֽךָּוָאֶמְצָאֶךָּואמצאך׃׃׃ 7:16 מַ֭רְבַדִּיםמַרְבַדִּיםמרבדים רָבַ֣דְתִּירָבַדְתִּירבדתי עַרְשִׂ֑יעַרְשִׂיערשי חֲ֝טֻב֗וֹתחֲטֻבוֹתחטבות אֵט֥וּןאֵטוּןאטון מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 7:17 נַ֥פְתִּינַפְתִּינפתי מִשְׁכָּבִ֑ימִשְׁכָּבִימשכבי מֹ֥רמֹרמר אֲ֝הָלִ֗יםאֲהָלִיםאהלים וְקִנָּמֽוֹןוְקִנָּמוֹןוקנמון׃׃׃ 7:18 לְכָ֤הלְכָהלכה נִרְוֶ֣הנִרְוֶהנרוה דֹ֭דִיםדֹדִיםדדים עַדעַדעד־־־הַבֹּ֑קֶרהַבֹּקֶרהבקר נִ֝תְעַלְּסָ֗הנִתְעַלְּסָהנתעלסה בָּאֳהָבִֽיםבָּאֳהָבִיםבאהבים׃׃׃ 7:19 כִּ֤יכִּיכי אֵ֣יןאֵיןאין הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש בְּבֵית֑וֹבְּבֵיתוֹבביתו הָ֝לַ֗ךְהָלַךְהלך בְּדֶ֣רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך מֵרָחֽוֹקמֵרָחוֹקמרחוק׃׃׃ 7:20 צְֽרוֹרצְרוֹרצרור־־־הַ֭כֶּסֶףהַכֶּסֶףהכסף לָקַ֣חלָקַחלקח בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו לְי֥וֹםלְיוֹםליום הַ֝כֵּ֗סֶאהַכֵּסֶאהכסא יָבֹ֥איָבֹאיבא בֵיתֽוֹבֵיתוֹביתו׃׃׃ 7:21 הִ֭טַּתּוּהִטַּתּוּהטתו בְּרֹ֣בבְּרֹבברב לִקְחָ֑הּלִקְחָהּלקחה בְּחֵ֥לֶקבְּחֵלֶקבחלק שְׂ֝פָתֶ֗יהָשְׂפָתֶיהָשפתיה תַּדִּיחֶֽנּוּתַּדִּיחֶנּוּתדיחנו׃׃׃ 7:22 ה֤וֹלֵ֥ךְהוֹלֵךְהולך אַחֲרֶ֗יהָאַחֲרֶיהָאחריה פִּ֫תְאֹ֥םפִּתְאֹםפתאם כְּ֭שׁוֹרכְּשׁוֹרכשור אֶלאֶלאל־־־טָ֣בַחטָבַחטבח יָב֑וֹאיָבוֹאיבוא וּ֝כְעֶ֗כֶסוּכְעֶכֶסוכעכס אֶלאֶלאל־־־מוּסַ֥רמוּסַרמוסר אֱוִֽילאֱוִילאויל׃׃׃ 7:23 עַ֤דעַדעד יְפַלַּ֪חיְפַלַּחיפלח חֵ֡ץחֵץחץ כְּֽבֵד֗וֹכְּבֵדוֹכבדו כְּמַהֵ֣רכְּמַהֵרכמהר צִפּ֣וֹרצִפּוֹרצפור אֶלאֶלאל־־־פָּ֑חפָּחפח וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָ֝דַ֗עיָדַעידע כִּֽיכִּיכי־־־בְנַפְשׁ֥וֹבְנַפְשׁוֹבנפשו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain