Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 9

9:1 וַיִּקְרָ֣אוַיִּקְרָאויקרא בְאָזְנַ֗יבְאָזְנַיבאזני ק֤וֹלקוֹלקול גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר קָרְב֖וּקָרְבוּקרבו פְּקֻדּ֣וֹתפְּקֻדּוֹתפקדות הָעִ֑ירהָעִירהעיר וְאִ֛ישׁוְאִישׁואיש כְּלִ֥יכְּלִיכלי מַשְׁחֵת֖וֹמַשְׁחֵתוֹמשחתו בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 9:2 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה שִׁשָּׁ֣השִׁשָּׁהששה אֲנָשִׁ֡יםאֲנָשִׁיםאנשים בָּאִ֣יםבָּאִיםבאים ׀׀׀ מִדֶּרֶךְמִדֶּרֶךְמדרך־־־שַׁ֨עַרשַׁעַרשער הָעֶלְי֜וֹןהָעֶלְיוֹןהעליון אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ מָפְנֶ֣המָפְנֶהמפנה צָפ֗וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש כְּלִ֤יכְּלִיכלי מַפָּצוֹ֙מַפָּצוֹמפצו בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו וְאִישׁוְאִישׁואיש־־־אֶחָ֤דאֶחָדאחד בְּתוֹכָם֙בְּתוֹכָםבתוכם לָבֻ֣שׁלָבֻשׁלבש בַּדִּ֔יםבַּדִּיםבדים וְקֶ֥סֶתוְקֶסֶתוקסת הַסֹּפֵ֖רהַסֹּפֵרהספר בְּמָתְנָ֑יובְּמָתְנָיובמתניו וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו וַיַּ֣עַמְד֔וּוַיַּעַמְדוּויעמדו אֵ֖צֶלאֵצֶלאצל מִזְבַּ֥חמִזְבַּחמזבח הַנְּחֹֽשֶׁתהַנְּחֹשֶׁתהנחשת׃׃׃ 9:3 וּכְב֣וֹדוּכְבוֹדוכבוד ׀׀׀ אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל נַעֲלָה֙נַעֲלָהנעלה מֵעַ֤למֵעַלמעל הַכְּרוּב֙הַכְּרוּבהכרוב אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָיָ֣ההָיָההיה עָלָ֔יועָלָיועליו אֶ֖לאֶלאל מִפְתַּ֣ןמִפְתַּןמפתן הַבָּ֑יִתהַבָּיִתהבית וַיִּקְרָ֗אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש הַלָּבֻ֣שׁהַלָּבֻשׁהלבש הַבַּדִּ֔יםהַבַּדִּיםהבדים אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר קֶ֥סֶתקֶסֶתקסת הַסֹּפֵ֖רהַסֹּפֵרהספר בְּמָתְנָֽיובְּמָתְנָיובמתניו׃׃׃ ססס 9:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה [אֵלֹו כ][אֵלֹו כ][אלו כ] (אֵלָ֔יו ק)(אֵלָיו ק)(אליו ק) עֲבֹר֙עֲבֹרעבר בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעִ֔ירהָעִירהעיר בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם וְהִתְוִ֨יתָוְהִתְוִיתָוהתוית תָּ֜ותָּותו עַלעַלעל־־־מִצְח֣וֹתמִצְחוֹתמצחות הָאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַנֶּֽאֱנָחִים֙הַנֶּאֱנָחִיםהנאנחים וְהַנֶּ֣אֱנָקִ֔יםוְהַנֶּאֱנָקִיםוהנאנקים עַ֚לעַלעל כָּלכָּלכל־־־הַתּ֣וֹעֵב֔וֹתהַתּוֹעֵבוֹתהתועבות הַֽנַּעֲשׂ֖וֹתהַנַּעֲשׂוֹתהנעשות בְּתוֹכָֽהּבְּתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ 9:5 וּלְאֵ֙לֶּה֙וּלְאֵלֶּהולאלה אָמַ֣ראָמַראמר בְּאָזְנַ֔יבְּאָזְנַיבאזני עִבְר֥וּעִבְרוּעברו בָעִ֛ירבָעִירבעיר אַחֲרָ֖יואַחֲרָיואחריו וְהַכּ֑וּוְהַכּוּוהכו [עַל כ][עַל כ][על כ] (אַל ק)(אַל ק)(אל ק) תָּחֹ֥סתָּחֹסתחס [עֵינֵיכֶם כ][עֵינֵיכֶם כ][עיניכם כ] (עֵינְכֶ֖ם ק)(עֵינְכֶם ק)(עינכם ק) וְאַלוְאַלואל־־־תַּחְמֹֽלוּתַּחְמֹלוּתחמלו׃׃׃ 9:6 זָקֵ֡ןזָקֵןזקן בָּח֣וּרבָּחוּרבחור וּבְתוּלָה֩וּבְתוּלָהובתולה וְטַ֨ףוְטַףוטף וְנָשִׁ֜יםוְנָשִׁיםונשים תַּהַרְג֣וּתַּהַרְגוּתהרגו לְמַשְׁחִ֗יתלְמַשְׁחִיתלמשחית וְעַלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־אִ֨ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלָ֤יועָלָיועליו הַתָּו֙הַתָּוהתו אַלאַלאל־־־תִּגַּ֔שׁוּתִּגַּשׁוּתגשו וּמִמִּקְדָּשִׁ֖יוּמִמִּקְדָּשִׁיוממקדשי תָּחֵ֑לּוּתָּחֵלּוּתחלו וַיָּחֵ֙לּוּ֙וַיָּחֵלּוּויחלו בָּאֲנָשִׁ֣יםבָּאֲנָשִׁיםבאנשים הַזְּקֵנִ֔יםהַזְּקֵנִיםהזקנים אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 9:7 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֜םאֲלֵיהֶםאליהם טַמְּא֣וּטַמְּאוּטמאו אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֗יִתהַבַּיִתהבית וּמַלְא֧וּוּמַלְאוּומלאו אֶתאֶתאת־־־הַחֲצֵר֛וֹתהַחֲצֵרוֹתהחצרות חֲלָלִ֖יםחֲלָלִיםחללים צֵ֑אוּצֵאוּצאו וְיָצְא֖וּוְיָצְאוּויצאו וְהִכּ֥וּוְהִכּוּוהכו בָעִֽירבָעִירבעיר׃׃׃ 9:8 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כְּהַכּוֹתָ֔םכְּהַכּוֹתָםכהכותם וְנֵֽאשֲׁאַ֖רוְנֵאשֲׁאַרונאשאר אָ֑נִיאָנִיאני וָאֶפְּלָ֨הוָאֶפְּלָהואפלה עַלעַלעל־־־פָּנַ֜יפָּנַיפני וָאֶזְעַ֗קוָאֶזְעַקואזעק וָֽאֹמַר֙וָאֹמַרואמר אֲהָהּ֙אֲהָהּאהה אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הֲמַשְׁחִ֣יתהֲמַשְׁחִיתהמשחית אַתָּ֗האַתָּהאתה אֵ֚תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־שְׁאֵרִ֣יתשְׁאֵרִיתשארית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל בְּשָׁפְכְּךָ֥בְּשָׁפְכְּךָבשפכך אֶתאֶתאת־־־חֲמָתְךָ֖חֲמָתְךָחמתך עַלעַלעל־־־יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 9:9 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי עֲוֺ֨ןעֲוֺןעון בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל וִֽיהוּדָה֙וִיהוּדָהויהודה גָּדוֹל֙גָּדוֹלגדול בִּמְאֹ֣דבִּמְאֹדבמאד מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַתִּמָּלֵ֤אוַתִּמָּלֵאותמלא הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ דָּמִ֔יםדָּמִיםדמים וְהָעִ֖ירוְהָעִירוהעיר מָלְאָ֣המָלְאָהמלאה מֻטֶּ֑המֻטֶּהמטה כִּ֣יכִּיכי אָמְר֗וּאָמְרוּאמרו עָזַ֤בעָזַבעזב יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְאֵ֥יןוְאֵיןואין יְהוָ֖היְהוָהיהוה רֹאֶֽהרֹאֶהראה׃׃׃ 9:10 וְגַ֨םוְגַםוגם־־־אֲנִ֔יאֲנִיאני לֹאלֹאלא־־־תָח֥וֹסתָחוֹסתחוס עֵינִ֖יעֵינִיעיני וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶחְמֹ֑לאֶחְמֹלאחמל דַּרְכָּ֖םדַּרְכָּםדרכם בְּרֹאשָׁ֥םבְּרֹאשָׁםבראשם נָתָֽתִּינָתָתִּינתתי׃׃׃ 9:11 וְהִנֵּ֞הוְהִנֵּהוהנה הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש ׀׀׀ לְבֻ֣שׁלְבֻשׁלבש הַבַּדִּ֗יםהַבַּדִּיםהבדים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר הַקֶּ֙סֶת֙הַקֶּסֶתהקסת בְּמָתְנָ֔יובְּמָתְנָיובמתניו מֵשִׁ֥יבמֵשִׁיבמשיב דָּבָ֖רדָּבָרדבר לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר עָשִׂ֕יתִיעָשִׂיתִיעשיתי [כַאֲשֶׁר כ][כַאֲשֶׁר כ][כאשר כ] (כְּכֹ֖ל ק)(כְּכֹל ק)(ככל ק) (אֲשֶׁ֥ר ק)(אֲשֶׁר ק)(אשר ק) צִוִּיתָֽנִיצִוִּיתָנִיצויתני׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain