Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 20

20:3 וַֽיִּשְׁמְעוּ֙וַיִּשְׁמְעוּוישמעו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֔ןבִנְיָמִןבנימן כִּֽיכִּיכי־־־עָל֥וּעָלוּעלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הַמִּצְפָּ֑ההַמִּצְפָּההמצפה וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל דַּבְּר֕וּדַּבְּרוּדברו אֵיכָ֥האֵיכָהאיכה נִהְיְתָ֖הנִהְיְתָהנהיתה הָרָעָ֥ההָרָעָההרעה הַזֹּֽאתהַזֹּאתהזאת׃׃׃ 20:4 וַיַּ֜עַןוַיַּעַןויען הָאִ֣ישׁהָאִישׁהאיש הַלֵּוִ֗יהַלֵּוִיהלוי אִ֛ישׁאִישׁאיש הָאִשָּׁ֥ההָאִשָּׁההאשה הַנִּרְצָחָ֖ההַנִּרְצָחָההנרצחה וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הַגִּבְעָ֙תָה֙הַגִּבְעָתָההגבעתה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְבִנְיָמִ֔ןלְבִנְיָמִןלבנימן בָּ֛אתִיבָּאתִיבאתי אֲנִ֥יאֲנִיאני וּפִֽילַגְשִׁ֖יוּפִילַגְשִׁיופילגשי לָלֽוּןלָלוּןללון׃׃׃ 20:5 וַיָּקֻ֤מוּוַיָּקֻמוּויקמו עָלַי֙עָלַיעלי בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי הַגִּבְעָ֔ההַגִּבְעָההגבעה וַיָּסֹ֧בּוּוַיָּסֹבּוּויסבו עָלַ֛יעָלַיעלי אֶתאֶתאת־־־הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה אוֹתִי֙אוֹתִיאותי דִּמּ֣וּדִּמּוּדמו לַהֲרֹ֔גלַהֲרֹגלהרג וְאֶתוְאֶתואת־־־פִּילַגְשִׁ֥יפִּילַגְשִׁיפילגשי עִנּ֖וּעִנּוּענו וַתָּמֹֽתוַתָּמֹתותמת׃׃׃ 20:6 וָֽאֹחֵ֤זוָאֹחֵזואחז בְּפִֽילַגְשִׁי֙בְּפִילַגְשִׁיבפילגשי וָֽאֲנַתְּחֶ֔הָוָאֲנַתְּחֶהָואנתחה וָֽאֲשַׁלְּחֶ֔הָוָאֲשַׁלְּחֶהָואשלחה בְּכָלבְּכָלבכל־־־שְׂדֵ֖השְׂדֵהשדה נַחֲלַ֣תנַחֲלַתנחלת יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי עָשׂ֛וּעָשׂוּעשו זִמָּ֥הזִמָּהזמה וּנְבָלָ֖הוּנְבָלָהונבלה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 20:7 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה כֻלְּכֶ֖םכֻלְּכֶםכלכם בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל הָב֥וּהָבוּהבו לָכֶ֛םלָכֶםלכם דָּבָ֥רדָּבָרדבר וְעֵצָ֖הוְעֵצָהועצה הֲלֹֽםהֲלֹםהלם׃׃׃ 20:8 וַיָּ֙קָם֙וַיָּקָםויקם כָּלכָּלכל־־־הָעָ֔םהָעָםהעם כְּאִ֥ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָ֖דאֶחָדאחד לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר לֹ֤אלֹאלא נֵלֵךְ֙נֵלֵךְנלך אִ֣ישׁאִישׁאיש לְאָהֳל֔וֹלְאָהֳלוֹלאהלו וְלֹ֥אוְלֹאולא נָס֖וּרנָסוּרנסור אִ֥ישׁאִישׁאיש לְבֵיתֽוֹלְבֵיתוֹלביתו׃׃׃ 20:9 וְעַתָּ֕הוְעַתָּהועתה זֶ֣הזֶהזה הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נַעֲשֶׂ֖הנַעֲשֶׂהנעשה לַגִּבְעָ֑הלַגִּבְעָהלגבעה עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה בְּגוֹרָֽלבְּגוֹרָלבגורל׃׃׃ 20:10 וְלָקַ֣חְנוּוְלָקַחְנוּולקחנו עֲשָׂרָה֩עֲשָׂרָהעשרה אֲנָשִׁ֨יםאֲנָשִׁיםאנשים לַמֵּאָ֜הלַמֵּאָהלמאה לְכֹ֣ללְכֹללכל ׀׀׀ שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וּמֵאָ֤הוּמֵאָהומאה לָאֶ֙לֶף֙לָאֶלֶףלאלף וְאֶ֣לֶףוְאֶלֶףואלף לָרְבָבָ֔הלָרְבָבָהלרבבה לָקַ֥חַתלָקַחַתלקחת צֵדָ֖הצֵדָהצדה לָעָ֑םלָעָםלעם לַעֲשׂ֗וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לְבוֹאָם֙לְבוֹאָםלבואם לְגֶ֣בַעלְגֶבַעלגבע בִּנְיָמִ֔ןבִּנְיָמִןבנימן כְּכָלכְּכָלככל־־־הַ֨נְּבָלָ֔ההַנְּבָלָההנבלה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֖העָשָׂהעשה בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 20:11 וַיֵּֽאָסֵ֞ףוַיֵּאָסֵףויאסף כָּלכָּלכל־־־אִ֤ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר כְּאִ֥ישׁכְּאִישׁכאיש אֶחָ֖דאֶחָדאחד חֲבֵרִֽיםחֲבֵרִיםחברים׃׃׃ פפפ
20:12 וַֽיִּשְׁלְח֞וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו שִׁבְטֵ֤ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֲנָשִׁ֔יםאֲנָשִׁיםאנשים בְּכָלבְּכָלבכל־־־שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מָ֚המָהמה הָרָעָ֣ההָרָעָההרעה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נִהְיְתָ֖הנִהְיְתָהנהיתה בָּכֶֽםבָּכֶםבכם׃׃׃ 20:13 וְעַתָּ֡הוְעַתָּהועתה תְּנוּ֩תְּנוּתנו אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֨יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־בְלִיַּ֜עַלבְלִיַּעַלבליעל אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בַּגִּבְעָה֙בַּגִּבְעָהבגבעה וּנְמִיתֵ֔םוּנְמִיתֵםונמיתם וּנְבַעֲרָ֥הוּנְבַעֲרָהונבערה רָעָ֖הרָעָהרעה מִיִּשְׂרָאֵ֑למִיִּשְׂרָאֵלמישראל וְלֹ֤אוְלֹאולא אָבוּ֙אָבוּאבו (בְּנֵ֣י ק)(בְּנֵי ק)(בני ק) בִּנְיָמִ֔ןבִּנְיָמִןבנימן לִשְׁמֹ֕עַלִשְׁמֹעַלשמע בְּק֖וֹלבְּקוֹלבקול אֲחֵיהֶ֥םאֲחֵיהֶםאחיהם בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 20:14 וַיֵּאָסְפ֧וּוַיֵּאָסְפוּויאספו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בִנְיָמִ֛ןבִנְיָמִןבנימן מִןמִןמן־־־הֶעָרִ֖יםהֶעָרִיםהערים הַגִּבְעָ֑תָההַגִּבְעָתָההגבעתה לָצֵ֥אתלָצֵאתלצאת לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עִםעִםעם־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 20:15 וַיִּתְפָּֽקְדוּ֩וַיִּתְפָּקְדוּויתפקדו בְנֵ֨יבְנֵיבני בִנְיָמִ֜ןבִנְיָמִןבנימן בַּיּ֤וֹםבַּיּוֹםביום הַהוּא֙הַהוּאההוא מֵהֶ֣עָרִ֔יםמֵהֶעָרִיםמהערים עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וְשִׁשָּׁ֥הוְשִׁשָּׁהוששה אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש שֹׁ֣לֵֽףשֹׁלֵףשלף חָ֑רֶבחָרֶבחרב לְ֠בַדלְבַדלבד מִיֹּשְׁבֵ֤ימִיֹּשְׁבֵימישבי הַגִּבְעָה֙הַגִּבְעָההגבעה הִתְפָּ֣קְד֔וּהִתְפָּקְדוּהתפקדו שְׁבַ֥עשְׁבַעשבע מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אִ֥ישׁאִישׁאיש בָּחֽוּרבָּחוּרבחור׃׃׃ 20:16 מִכֹּ֣למִכֹּלמכל ׀׀׀ הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֗ההַזֶּההזה שְׁבַ֤עשְׁבַעשבע מֵאוֹת֙מֵאוֹתמאות אִ֣ישׁאִישׁאיש בָּח֔וּרבָּחוּרבחור אִטֵּ֖ראִטֵּראטר יַדיַדיד־־־יְמִינ֑וֹיְמִינוֹימינו כָּלכָּלכל־־־זֶ֗הזֶהזה קֹלֵ֧עַקֹלֵעַקלע בָּאֶ֛בֶןבָּאֶבֶןבאבן אֶלאֶלאל־־־הַֽשַּׂעֲרָ֖ההַשַּׂעֲרָההשערה וְלֹ֥אוְלֹאולא יַחֲטִֽאיַחֲטִאיחטא׃׃׃ פפפ
20:17 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל הִתְפָּֽקְד֗וּהִתְפָּקְדוּהתפקדו לְבַד֙לְבַדלבד מִבִּנְיָמִ֔ןמִבִּנְיָמִןמבנימן אַרְבַּ֨עאַרְבַּעארבע מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש שֹׁ֣לֵֽףשֹׁלֵףשלף חָ֑רֶבחָרֶבחרב כָּלכָּלכל־־־זֶ֖הזֶהזה אִ֥ישׁאִישׁאיש מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 20:18 וַיָּקֻ֜מוּוַיָּקֻמוּויקמו וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו בֵֽיתבֵיתבית־־־אֵל֮אֵלאל וַיִּשְׁאֲל֣וּוַיִּשְׁאֲלוּוישאלו בֵאלֹהִים֒בֵאלֹהִיםבאלהים וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל מִ֚ימִימי יַעֲלֶהיַעֲלֶהיעלה־־־לָּ֣נוּלָּנוּלנו בַתְּחִלָּ֔הבַתְּחִלָּהבתחלה לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עִםעִםעם־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֑ןבִנְיָמִןבנימן וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה יְהוּדָ֥היְהוּדָהיהודה בַתְּחִלָּֽהבַתְּחִלָּהבתחלה׃׃׃ 20:19 וַיָּק֥וּמוּוַיָּקוּמוּויקומו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּבֹּ֑קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיַּֽחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו עַלעַלעל־־־הַגִּבְעָֽההַגִּבְעָההגבעה׃׃׃ פפפ
20:20 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לַמִּלְחָמָ֖הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עִםעִםעם־־־בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן וַיַּעַרְכ֨וּוַיַּעַרְכוּויערכו אִתָּ֧םאִתָּםאתם אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה אֶלאֶלאל־־־הַגִּבְעָֽההַגִּבְעָההגבעה׃׃׃ 20:21 וַיֵּצְא֥וּוַיֵּצְאוּויצאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן מִןמִןמן־־־הַגִּבְעָ֑ההַגִּבְעָההגבעה וַיַּשְׁחִ֨יתוּוַיַּשְׁחִיתוּוישחיתו בְיִשְׂרָאֵ֜לבְיִשְׂרָאֵלבישראל בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא שְׁנַ֨יִםשְׁנַיִםשנים וְעֶשְׂרִ֥יםוְעֶשְׂרִיםועשרים אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 20:22 וַיִּתְחַזֵּ֥קוַיִּתְחַזֵּקויתחזק הָעָ֖םהָעָםהעם אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיֹּסִ֙פוּ֙וַיֹּסִפוּויספו לַעֲרֹ֣ךְלַעֲרֹךְלערך מִלְחָמָ֔המִלְחָמָהמלחמה בַּמָּק֕וֹםבַּמָּקוֹםבמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָ֥רְכוּעָרְכוּערכו שָׁ֖םשָׁםשם בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הָרִאשֽׁוֹןהָרִאשׁוֹןהראשון׃׃׃ 20:23 וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּבְכּ֣וּוַיִּבְכּוּויבכו לִפְנֵֽילִפְנֵילפני־־־יְהוָה֮יְהוָהיהוה עַדעַדעד־־־הָעֶרֶב֒הָעֶרֶבהערב וַיִּשְׁאֲל֤וּוַיִּשְׁאֲלוּוישאלו בַֽיהוָה֙בַיהוָהביהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַאוֹסִ֗יףהַאוֹסִיףהאוסיף לָגֶ֙שֶׁת֙לָגֶשֶׁתלגשת לַמִּלְחָמָ֔הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עִםעִםעם־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן אָחִ֑יאָחִיאחי וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָ֖היְהוָהיהוה עֲל֥וּעֲלוּעלו אֵלָֽיואֵלָיואליו׃׃׃ פפפ
20:24 וַיִּקְרְב֧וּוַיִּקְרְבוּויקרבו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַשֵּׁנִֽיהַשֵּׁנִיהשני׃׃׃ 20:25 וַיֵּצֵא֩וַיֵּצֵאויצא בִנְיָמִ֨ןבִנְיָמִןבנימן ׀׀׀ לִקְרָאתָ֥םלִקְרָאתָםלקראתם ׀׀׀ מִֽןמִןמן־־־הַגִּבְעָה֮הַגִּבְעָההגבעה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשֵּׁנִי֒הַשֵּׁנִיהשני וַיַּשְׁחִיתוּ֩וַיַּשְׁחִיתוּוישחיתו בִבְנֵ֨יבִבְנֵיבבני יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל ע֗וֹדעוֹדעוד שְׁמֹנַ֨תשְׁמֹנַתשמנת עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף אִ֖ישׁאִישׁאיש אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה שֹׁ֥לְפֵישֹׁלְפֵישלפי חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 20:26 וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו כָלכָלכל־־־בְּנֵי֩בְּנֵיבני יִשְׂרָאֵ֨ליִשְׂרָאֵלישראל וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו בֵֽיתבֵיתבית־־־אֵ֗לאֵלאל וַיִּבְכּוּ֙וַיִּבְכּוּויבכו וַיֵּ֤שְׁבוּוַיֵּשְׁבוּוישבו שָׁם֙שָׁםשם לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיָּצ֥וּמוּוַיָּצוּמוּויצומו בַיּוֹםבַיּוֹםביום־־־הַה֖וּאהַהוּאההוא עַדעַדעד־־־הָעָ֑רֶבהָעָרֶבהערב וַֽיַּעֲל֛וּוַיַּעֲלוּויעלו עֹל֥וֹתעֹלוֹתעלות וּשְׁלָמִ֖יםוּשְׁלָמִיםושלמים לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 20:27 וַיִּשְׁאֲל֥וּוַיִּשְׁאֲלוּוישאלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּֽיהוָ֑הבַּיהוָהביהוה וְשָׁ֗םוְשָׁםושם אֲרוֹן֙אֲרוֹןארון בְּרִ֣יתבְּרִיתברית הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים בַּיָּמִ֖יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵֽםהָהֵםההם׃׃׃ 20:28 וּ֠פִינְחָסוּפִינְחָסופינחס בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְעָזָ֨ראֶלְעָזָראלעזר בֶּֽןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֜ןאַהֲרֹןאהרן עֹמֵ֣דעֹמֵדעמד ׀׀׀ לְפָנָ֗יולְפָנָיולפניו בַּיָּמִ֣יםבַּיָּמִיםבימים הָהֵם֮הָהֵםההם לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר הַאוֹסִ֨ףהַאוֹסִףהאוסף ע֜וֹדעוֹדעוד לָצֵ֧אתלָצֵאתלצאת לַמִּלְחָמָ֛הלַמִּלְחָמָהלמלחמה עִםעִםעם־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־בִנְיָמִ֥ןבִנְיָמִןבנימן אָחִ֖יאָחִיאחי אִםאִםאם־־־אֶחְדָּ֑לאֶחְדָּלאחדל וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה עֲל֔וּעֲלוּעלו כִּ֥יכִּיכי מָחָ֖רמָחָרמחר אֶתְּנֶ֥נּוּאֶתְּנֶנּוּאתננו בְיָדֶֽךָבְיָדֶךָבידך׃׃׃ 20:29 וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֹֽרְבִ֔יםאֹרְבִיםארבים אֶלאֶלאל־־־הַגִּבְעָ֖ההַגִּבְעָההגבעה סָבִֽיבסָבִיבסביב׃׃׃ פפפ
20:30 וַיַּעֲל֧וּוַיַּעֲלוּויעלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֑יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי וַיַּעַרְכ֥וּוַיַּעַרְכוּויערכו אֶלאֶלאל־־־הַגִּבְעָ֖ההַגִּבְעָההגבעה כְּפַ֥עַםכְּפַעַםכפעם בְּפָֽעַםבְּפָעַםבפעם׃׃׃ 20:31 וַיֵּצְא֤וּוַיֵּצְאוּויצאו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בִנְיָמִן֙בִנְיָמִןבנימן לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת הָעָ֔םהָעָםהעם הָנְתְּק֖וּהָנְתְּקוּהנתקו מִןמִןמן־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיָּחֵ֡לּוּוַיָּחֵלּוּויחלו לְהַכּוֹת֩לְהַכּוֹתלהכות מֵהָעָ֨םמֵהָעָםמהעם חֲלָלִ֜יםחֲלָלִיםחללים כְּפַ֣עַםכְּפַעַםכפעם ׀׀׀ בְּפַ֗עַםבְּפַעַםבפעם בַּֽמְסִלּוֹת֙בַּמְסִלּוֹתבמסלות אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אַחַ֜תאַחַתאחת עֹלָ֣העֹלָהעלה בֵֽיתבֵיתבית־־־אֵ֗לאֵלאל וְאַחַ֤תוְאַחַתואחת גִּבְעָ֙תָה֙גִּבְעָתָהגבעתה בַּשָּׂדֶ֔הבַּשָּׂדֶהבשדה כִּשְׁלֹשִׁ֥יםכִּשְׁלֹשִׁיםכשלשים אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 20:32 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בִנְיָמִ֔ןבִנְיָמִןבנימן נִגָּפִ֥יםנִגָּפִיםנגפים הֵ֛םהֵםהם לְפָנֵ֖ינוּלְפָנֵינוּלפנינו כְּבָרִאשֹׁנָ֑הכְּבָרִאשֹׁנָהכבראשנה וּבְנֵ֧יוּבְנֵיובני יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל אָמְר֗וּאָמְרוּאמרו נָנ֙וּסָה֙נָנוּסָהננוסה וּֽנְתַקְּנֻ֔הוּוּנְתַקְּנֻהוּונתקנהו מִןמִןמן־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר אֶלאֶלאל־־־הַֽמְסִלּֽוֹתהַמְסִלּוֹתהמסלות׃׃׃ 20:33 וְכֹ֣לוְכֹלוכל ׀׀׀ אִ֣ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל קָ֚מוּקָמוּקמו מִמְּקוֹמ֔וֹמִמְּקוֹמוֹממקומו וַיַּעַרְכ֖וּוַיַּעַרְכוּויערכו בְּבַ֣עַלבְּבַעַלבבעל תָּמָ֑רתָּמָרתמר וְאֹרֵ֧בוְאֹרֵבוארב יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל מֵגִ֥יחַמֵגִיחַמגיח מִמְּקֹמ֖וֹמִמְּקֹמוֹממקמו מִמַּֽעֲרֵהמִמַּעֲרֵהממערה־־־גָֽבַעגָבַעגבע׃׃׃ 20:34 וַיָּבֹאוּ֩וַיָּבֹאוּויבאו מִנֶּ֨גֶדמִנֶּגֶדמנגד לַגִּבְעָ֜הלַגִּבְעָהלגבעה עֲשֶׂרֶת֩עֲשֶׂרֶתעשרת אֲלָפִ֨יםאֲלָפִיםאלפים אִ֤ישׁאִישׁאיש בָּחוּר֙בָּחוּרבחור מִכָּלמִכָּלמכל־־־יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְהַמִּלְחָמָ֖הוְהַמִּלְחָמָהוהמלחמה כָּבֵ֑דָהכָּבֵדָהכבדה וְהֵם֙וְהֵםוהם לֹ֣אלֹאלא יָדְע֔וּיָדְעוּידעו כִּֽיכִּיכי־־־נֹגַ֥עַתנֹגַעַתנגעת עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם הָרָעָֽההָרָעָההרעה׃׃׃ פפפ
20:35 וַיִּגֹּ֨ףוַיִּגֹּףויגף יְהוָ֥היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֶֽתאֶתאת־־־בִּנְיָמִן֮בִּנְיָמִןבנימן לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יִשְׂרָאֵל֒יִשְׂרָאֵלישראל וַיַּשְׁחִיתוּ֩וַיַּשְׁחִיתוּוישחיתו בְנֵ֨יבְנֵיבני יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל בְּבִנְיָמִן֙בְּבִנְיָמִןבבנימן בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא עֶשְׂרִ֨יםעֶשְׂרִיםעשרים וַחֲמִשָּׁ֥הוַחֲמִשָּׁהוחמשה אֶ֛לֶףאֶלֶףאלף וּמֵאָ֖הוּמֵאָהומאה אִ֑ישׁאִישׁאיש כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה שֹׁ֥לֵףשֹׁלֵףשלף חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 20:36 וַיִּרְא֥וּוַיִּרְאוּויראו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־בִנְיָמִ֖ןבִנְיָמִןבנימן כִּ֣יכִּיכי נִגָּ֑פוּנִגָּפוּנגפו וַיִּתְּנ֨וּוַיִּתְּנוּויתנו אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵ֤ליִשְׂרָאֵלישראל מָקוֹם֙מָקוֹםמקום לְבִנְיָמִ֔ןלְבִנְיָמִןלבנימן כִּ֤יכִּיכי בָֽטְחוּ֙בָטְחוּבטחו אֶלאֶלאל־־־הָ֣אֹרֵ֔בהָאֹרֵבהארב אֲשֶׁראֲשֶׁראשר שָׂ֖מוּשָׂמוּשמו אֶלאֶלאל־־־הַגִּבְעָֽההַגִּבְעָההגבעה׃׃׃ 20:37 וְהָאֹרֵ֣בוְהָאֹרֵבוהארב הֵחִ֔ישׁוּהֵחִישׁוּהחישו וַֽיִּפְשְׁט֖וּוַיִּפְשְׁטוּויפשטו אֶלאֶלאל־־־הַגִּבְעָ֑ההַגִּבְעָההגבעה וַיִּמְשֹׁךְ֙וַיִּמְשֹׁךְוימשך הָאֹרֵ֔בהָאֹרֵבהארב וַיַּ֥ךְוַיַּךְויך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר לְפִילְפִילפי־־־חָֽרֶבחָרֶבחרב׃׃׃ 20:38 וְהַמּוֹעֵ֗דוְהַמּוֹעֵדוהמועד הָיָ֛ההָיָההיה לְאִ֥ישׁלְאִישׁלאיש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל עִםעִםעם־־־הָאֹרֵ֑בהָאֹרֵבהארב הֶ֕רֶבהֶרֶבהרב לְהַעֲלוֹתָ֛םלְהַעֲלוֹתָםלהעלותם מַשְׂאַ֥תמַשְׂאַתמשאת הֶעָשָׁ֖ןהֶעָשָׁןהעשן מִןמִןמן־־־הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 20:39 וַיַּהֲפֹ֥ךְוַיַּהֲפֹךְויהפך אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בַּמִּלְחָמָ֑הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה וּבִנְיָמִ֡ןוּבִנְיָמִןובנימן הֵחֵל֩הֵחֵלהחל לְהַכּ֨וֹתלְהַכּוֹתלהכות חֲלָלִ֤יםחֲלָלִיםחללים בְּאִֽישׁבְּאִישׁבאיש־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כִּשְׁלֹשִׁ֣יםכִּשְׁלֹשִׁיםכשלשים אִ֔ישׁאִישׁאיש כִּ֣יכִּיכי אָמְר֔וּאָמְרוּאמרו אַךְ֩אַךְאך נִגּ֨וֹףנִגּוֹףנגוף נִגָּ֥ףנִגָּףנגף הוּא֙הוּאהוא לְפָנֵ֔ינוּלְפָנֵינוּלפנינו כַּמִּלְחָמָ֖הכַּמִּלְחָמָהכמלחמה הָרִאשֹׁנָֽההָרִאשֹׁנָההראשנה׃׃׃ 20:40 וְהַמַּשְׂאֵ֗תוְהַמַּשְׂאֵתוהמשאת הֵחֵ֛לָּההֵחֵלָּההחלה לַעֲל֥וֹתלַעֲלוֹתלעלות מִןמִןמן־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר עַמּ֣וּדעַמּוּדעמוד עָשָׁ֑ןעָשָׁןעשן וַיִּ֤פֶןוַיִּפֶןויפן בִּנְיָמִן֙בִּנְיָמִןבנימן אַחֲרָ֔יואַחֲרָיואחריו וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה עָלָ֥העָלָהעלה כְלִילכְלִילכליל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר הַשָּׁמָֽיְמָההַשָּׁמָיְמָההשמימה׃׃׃ 20:41 וְאִ֤ישׁוְאִישׁואיש יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הָפַ֔ךְהָפַךְהפך וַיִּבָּהֵ֖לוַיִּבָּהֵלויבהל אִ֣ישׁאִישׁאיש בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן כִּ֣יכִּיכי רָאָ֔הרָאָהראה כִּֽיכִּיכי־־־נָגְעָ֥הנָגְעָהנגעה עָלָ֖יועָלָיועליו הָרָעָֽההָרָעָההרעה׃׃׃ 20:42 וַיִּפְנ֞וּוַיִּפְנוּויפנו לִפְנֵ֨ילִפְנֵילפני אִ֤ישׁאִישׁאיש יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הַמִּדְבָּ֔רהַמִּדְבָּרהמדבר וְהַמִּלְחָמָ֖הוְהַמִּלְחָמָהוהמלחמה הִדְבִּיקָ֑תְהוּהִדְבִּיקָתְהוּהדביקתהו וַאֲשֶׁר֙וַאֲשֶׁרואשר מֵהֶ֣עָרִ֔יםמֵהֶעָרִיםמהערים מַשְׁחִיתִ֥יםמַשְׁחִיתִיםמשחיתים אוֹת֖וֹאוֹתוֹאותו בְּתוֹכֽוֹבְּתוֹכוֹבתוכו׃׃׃ 20:43 כִּתְּר֤וּכִּתְּרוּכתרו אֶתאֶתאת־־־בִּנְיָמִן֙בִּנְיָמִןבנימן הִרְדִיפֻ֔הוּהִרְדִיפֻהוּהרדיפהו מְנוּחָ֖המְנוּחָהמנוחה הִדְרִיכֻ֑הוּהִדְרִיכֻהוּהדריכהו עַ֛דעַדעד נֹ֥כַחנֹכַחנכח הַגִּבְעָ֖ההַגִּבְעָההגבעה מִמִּזְרַחמִמִּזְרַחממזרח־־־שָֽׁמֶשׁשָׁמֶשׁשמש׃׃׃ 20:44 וַֽיִּפְּלוּ֙וַיִּפְּלוּויפלו מִבִּנְיָמִ֔ןמִבִּנְיָמִןמבנימן שְׁמֹנָֽהשְׁמֹנָהשמנה־־־עָשָׂ֥רעָשָׂרעשר אֶ֖לֶףאֶלֶףאלף אִ֑ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 20:45 וַיִּפְנ֞וּוַיִּפְנוּויפנו וַיָּנֻ֤סוּוַיָּנֻסוּוינסו הַמִּדְבָּ֙רָה֙הַמִּדְבָּרָההמדברה אֶלאֶלאל־־־סֶ֣לַעסֶלַעסלע הָֽרִמּ֔וֹןהָרִמּוֹןהרמון וַיְעֹֽלְלֻ֙הוּ֙וַיְעֹלְלֻהוּויעללהו בַּֽמְסִלּ֔וֹתבַּמְסִלּוֹתבמסלות חֲמֵ֥שֶׁתחֲמֵשֶׁתחמשת אֲלָפִ֖יםאֲלָפִיםאלפים אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיַּדְבִּ֤יקוּוַיַּדְבִּיקוּוידביקו אַחֲרָיו֙אַחֲרָיואחריו עַדעַדעד־־־גִּדְעֹ֔םגִּדְעֹםגדעם וַיַּכּ֥וּוַיַּכּוּויכו מִמֶּ֖נּוּמִמֶּנּוּממנו אַלְפַּ֥יִםאַלְפַּיִםאלפים אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 20:46 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כָלכָלכל־־־הַנֹּ֨פְלִ֜יםהַנֹּפְלִיםהנפלים מִבִּנְיָמִ֗ןמִבִּנְיָמִןמבנימן עֶשְׂרִים֩עֶשְׂרִיםעשרים וַחֲמִשָּׁ֨הוַחֲמִשָּׁהוחמשה אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף אִ֛ישׁאִישׁאיש שֹׁ֥לֵֽףשֹׁלֵףשלף חֶ֖רֶבחֶרֶבחרב בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא אֶֽתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה אַנְשֵׁיאַנְשֵׁיאנשי־־־חָֽיִלחָיִלחיל׃׃׃ 20:47 וַיִּפְנ֞וּוַיִּפְנוּויפנו וַיָּנֻ֤סוּוַיָּנֻסוּוינסו הַמִּדְבָּ֙רָה֙הַמִּדְבָּרָההמדברה אֶלאֶלאל־־־סֶ֣לַעסֶלַעסלע הָֽרִמּ֔וֹןהָרִמּוֹןהרמון שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש מֵא֖וֹתמֵאוֹתמאות אִ֑ישׁאִישׁאיש וַיֵּֽשְׁבוּ֙וַיֵּשְׁבוּוישבו בְּסֶ֣לַעבְּסֶלַעבסלע רִמּ֔וֹןרִמּוֹןרמון אַרְבָּעָ֖האַרְבָּעָהארבעה חֳדָשִֽׁיםחֳדָשִׁיםחדשים׃׃׃ 20:48 וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל שָׁ֣בוּשָׁבוּשבו אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֤יבְּנֵיבני בִנְיָמִן֙בִנְיָמִןבנימן וַיַּכּ֣וּםוַיַּכּוּםויכום לְפִילְפִילפי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב מֵעִ֤ירמֵעִירמעיר מְתֹם֙מְתֹםמתם עַדעַדעד־־־בְּהֵמָ֔הבְּהֵמָהבהמה עַ֖דעַדעד כָּלכָּלכל־־־הַנִּמְצָ֑אהַנִּמְצָאהנמצא גַּ֛םגַּםגם כָּלכָּלכל־־־הֶעָרִ֥יםהֶעָרִיםהערים הַנִּמְצָא֖וֹתהַנִּמְצָאוֹתהנמצאות שִׁלְּח֥וּשִׁלְּחוּשלחו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain