Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Job 30

30:1 וְעַתָּ֤הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ שָֽׂחֲק֣וּשָׂחֲקוּשחקו עָלַי֮עָלַיעלי צְעִירִ֥יםצְעִירִיםצעירים מִמֶּ֗נִּימִמֶּנִּיממני לְיָ֫מִ֥יםלְיָמִיםלימים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מָאַ֥סְתִּימָאַסְתִּימאסתי אֲבוֹתָ֑םאֲבוֹתָםאבותם לָ֝שִׁ֗יתלָשִׁיתלשית עִםעִםעם־־־כַּלְבֵ֥יכַּלְבֵיכלבי צֹאנִֽיצֹאנִיצאני׃׃׃ 30:2 גַּםגַּםגם־־־כֹּ֣חַכֹּחַכח יְ֭דֵיהֶםיְדֵיהֶםידיהם לָ֣מָּהלָמָּהלמה לִּ֑ילִּילי עָ֝לֵ֗ימוֹעָלֵימוֹעלימו אָ֣בַדאָבַדאבד כָּֽלַחכָּלַחכלח׃׃׃ 30:3 בְּחֶ֥סֶרבְּחֶסֶרבחסר וּבְכָפָ֗ןוּבְכָפָןובכפן גַּ֫לְמ֥וּדגַּלְמוּדגלמוד הַֽעֹרְקִ֥יםהַעֹרְקִיםהערקים צִיָּ֑הצִיָּהציה אֶ֝֗מֶשׁאֶמֶשׁאמש שׁוֹאָ֥השׁוֹאָהשואה וּמְשֹׁאָֽהוּמְשֹׁאָהומשאה׃׃׃ 30:4 הַקֹּטְפִ֣יםהַקֹּטְפִיםהקטפים מַלּ֣וּחַמַלּוּחַמלוח עֲלֵיעֲלֵיעלי־־־שִׂ֑יחַשִׂיחַשיח וְשֹׁ֖רֶשׁוְשֹׁרֶשׁושרש רְתָמִ֣יםרְתָמִיםרתמים לַחְמָֽםלַחְמָםלחמם׃׃׃ 30:5 מִןמִןמן־־־גֵּ֥וגֵּוגו יְגֹרָ֑שׁוּיְגֹרָשׁוּיגרשו יָרִ֥יעוּיָרִיעוּיריעו עָ֝לֵ֗ימוֹעָלֵימוֹעלימו כַּגַּנָּֽבכַּגַּנָּבכגנב׃׃׃ 30:6 בַּעֲר֣וּץבַּעֲרוּץבערוץ נְחָלִ֣יםנְחָלִיםנחלים לִשְׁכֹּ֑ןלִשְׁכֹּןלשכן חֹרֵ֖יחֹרֵיחרי עָפָ֣רעָפָרעפר וְכֵפִֽיםוְכֵפִיםוכפים׃׃׃ 30:7 בֵּיןבֵּיןבין־־־שִׂיחִ֥יםשִׂיחִיםשיחים יִנְהָ֑קוּיִנְהָקוּינהקו תַּ֖חַתתַּחַתתחת חָר֣וּלחָרוּלחרול יְסֻפָּֽחוּיְסֻפָּחוּיספחו׃׃׃ 30:8 בְּֽנֵיבְּנֵיבני־־־נָ֭בָלנָבָלנבל גַּםגַּםגם־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני בְלִיבְלִיבלי־־־שֵׁ֑םשֵׁםשם נִ֝כְּא֗וּנִכְּאוּנכאו מִןמִןמן־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 30:9 וְ֭עַתָּהוְעַתָּהועתה נְגִינָתָ֣םנְגִינָתָםנגינתם הָיִ֑יתִיהָיִיתִיהייתי וָאֱהִ֖יוָאֱהִיואהי לָהֶ֣םלָהֶםלהם לְמִלָּֽהלְמִלָּהלמלה׃׃׃ 30:10 תִּֽ֭עֲבוּנִיתִּעֲבוּנִיתעבוני רָ֣חֲקוּרָחֲקוּרחקו מֶ֑נִּימֶנִּימני וּ֝מִפָּנַ֗יוּמִפָּנַיומפני לֹאלֹאלא־־־חָ֥שְׂכוּחָשְׂכוּחשכו רֹֽקרֹקרק׃׃׃ 30:11 כִּֽיכִּיכי־־־[יִתְרֹו כ][יִתְרֹו כ][יתרו כ] (יִתְרִ֣י ק)(יִתְרִי ק)(יתרי ק) פִ֭תַּחפִתַּחפתח וַיְעַנֵּ֑נִיוַיְעַנֵּנִיויענני וְ֝רֶ֗סֶןוְרֶסֶןורסן מִפָּנַ֥ימִפָּנַימפני שִׁלֵּֽחוּשִׁלֵּחוּשלחו׃׃׃ 30:12 עַלעַלעל־־־יָמִין֮יָמִיןימין פִּרְחַ֪חפִּרְחַחפרחח יָ֫ק֥וּמוּיָקוּמוּיקומו רַגְלַ֥ירַגְלַירגלי שִׁלֵּ֑חוּשִׁלֵּחוּשלחו וַיָּסֹ֥לּוּוַיָּסֹלּוּויסלו עָ֝לַ֗יעָלַיעלי אָרְח֥וֹתאָרְחוֹתארחות אֵידָֽםאֵידָםאידם׃׃׃ 30:13 נָתְס֗וּנָתְסוּנתסו נְֽתִיבָ֫תִ֥ינְתִיבָתִינתיבתי לְהַוָּתִ֥ילְהַוָּתִילהותי יֹעִ֑ילוּיֹעִילוּיעילו לֹ֖אלֹאלא עֹזֵ֣רעֹזֵרעזר לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 30:14 כְּפֶ֣רֶץכְּפֶרֶץכפרץ רָחָ֣ברָחָברחב יֶאֱתָ֑יוּיֶאֱתָיוּיאתיו תַּ֥חַתתַּחַתתחת שֹׁ֝אָ֗השֹׁאָהשאה הִתְגַּלְגָּֽלוּהִתְגַּלְגָּלוּהתגלגלו׃׃׃ 30:15 הָהְפַּ֥ךְהָהְפַּךְההפך עָלַ֗יעָלַיעלי בַּלָּ֫ה֥וֹתבַּלָּהוֹתבלהות תִּרְדֹּ֣ףתִּרְדֹּףתרדף כָּ֭רוּחַכָּרוּחַכרוח נְדִבָתִ֑ינְדִבָתִינדבתי וּ֝כְעָ֗בוּכְעָבוכעב עָבְרָ֥העָבְרָהעברה יְשֻׁעָתִֽייְשֻׁעָתִיישעתי׃׃׃ 30:16 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה עָ֭לַיעָלַיעלי תִּשְׁתַּפֵּ֣ךְתִּשְׁתַּפֵּךְתשתפך נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי יֹ֭אחֲז֣וּנִייֹאחֲזוּנִייאחזוני יְמֵייְמֵיימי־־־עֹֽנִיעֹנִיעני׃׃׃ 30:17 לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה עֲ֭צָמַיעֲצָמַיעצמי נִקַּ֣רנִקַּרנקר מֵעָלָ֑ימֵעָלָימעלי וְ֝עֹרְקַ֗יוְעֹרְקַיוערקי לֹ֣אלֹאלא יִשְׁכָּבֽוּןיִשְׁכָּבוּןישכבון׃׃׃ 30:18 בְּרָבבְּרָבברב־־־כֹּ֭חַכֹּחַכח יִתְחַפֵּ֣שׂיִתְחַפֵּשׂיתחפש לְבוּשִׁ֑ילְבוּשִׁילבושי כְּפִ֖יכְּפִיכפי כֻתָּנְתִּ֣יכֻתָּנְתִּיכתנתי יַֽאַזְרֵֽנִייַאַזְרֵנִייאזרני׃׃׃ 30:19 הֹרָ֥נִיהֹרָנִיהרני לַחֹ֑מֶרלַחֹמֶרלחמר וָ֝אֶתְמַשֵּׁ֗לוָאֶתְמַשֵּׁלואתמשל כֶּעָפָ֥רכֶּעָפָרכעפר וָאֵֽפֶרוָאֵפֶרואפר׃׃׃ 30:20 אֲשַׁוַּ֣עאֲשַׁוַּעאשוע אֵ֭לֶיךָאֵלֶיךָאליך וְלֹ֣אוְלֹאולא תַעֲנֵ֑נִיתַעֲנֵנִיתענני עָ֝מַ֗דְתִּיעָמַדְתִּיעמדתי וַתִּתְבֹּ֥נֶןוַתִּתְבֹּנֶןותתבנן בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 30:21 תֵּהָפֵ֣ךְתֵּהָפֵךְתהפך לְאַכְזָ֣רלְאַכְזָרלאכזר לִ֑ילִילי בְּעֹ֖צֶםבְּעֹצֶםבעצם יָדְךָ֣יָדְךָידך תִשְׂטְמֵֽנִיתִשְׂטְמֵנִיתשטמני׃׃׃ 30:22 תִּשָּׂאֵ֣נִיתִּשָּׂאֵנִיתשאני אֶלאֶלאל־־־ר֭וּחַרוּחַרוח תַּרְכִּיבֵ֑נִיתַּרְכִּיבֵנִיתרכיבני וּ֝תְמֹגְגֵ֗נִיוּתְמֹגְגֵנִיותמגגני [תְּשֻׁוֶּה כ][תְּשֻׁוֶּה כ][תשוה כ] (תּוּשִׁיָּֽה ק)(תּוּשִׁיָּה ק)(תושיה ק)׃׃׃ 30:23 כִּֽיכִּיכי־־־יָ֭דַעְתִּייָדַעְתִּיידעתי מָ֣וֶתמָוֶתמות תְּשִׁיבֵ֑נִיתְּשִׁיבֵנִיתשיבני וּבֵ֖יתוּבֵיתובית מוֹעֵ֣דמוֹעֵדמועד לְכָללְכָללכל־־־חָֽיחָיחי׃׃׃ 30:24 אַ֣ךְאַךְאך לֹאלֹאלא־־־בְ֭עִיבְעִיבעי יִשְׁלַחיִשְׁלַחישלח־־־יָ֑דיָדיד אִםאִםאם־־־בְּ֝פִיד֗וֹבְּפִידוֹבפידו לָהֶ֥ןלָהֶןלהן שֽׁוּעַשׁוּעַשוע׃׃׃ 30:25 אִםאִםאם־־־לֹ֣אלֹאלא בָ֭כִיתִיבָכִיתִיבכיתי לִקְשֵׁהלִקְשֵׁהלקשה־־־י֑וֹםיוֹםיום עָֽגְמָ֥העָגְמָהעגמה נַ֝פְשִׁ֗ינַפְשִׁינפשי לָאֶבְיֽוֹןלָאֶבְיוֹןלאביון׃׃׃ 30:26 כִּ֤יכִּיכי ט֣וֹבטוֹבטוב קִ֭וִּיתִיקִוִּיתִיקויתי וַיָּ֣בֹאוַיָּבֹאויבא רָ֑ערָערע וַֽאֲיַחֲלָ֥הוַאֲיַחֲלָהואיחלה לְ֝א֗וֹרלְאוֹרלאור וַיָּ֥בֹאוַיָּבֹאויבא אֹֽפֶלאֹפֶלאפל׃׃׃ 30:27 מֵעַ֖ימֵעַימעי רֻתְּח֥וּרֻתְּחוּרתחו וְלֹאוְלֹאולא־־־דָ֗מּוּדָמּוּדמו קִדְּמֻ֥נִיקִדְּמֻנִיקדמני יְמֵייְמֵיימי־־־עֹֽנִיעֹנִיעני׃׃׃ 30:28 קֹדֵ֣רקֹדֵרקדר הִ֭לַּכְתִּיהִלַּכְתִּיהלכתי בְּלֹ֣אבְּלֹאבלא חַמָּ֑החַמָּהחמה קַ֖מְתִּיקַמְתִּיקמתי בַקָּהָ֣לבַקָּהָלבקהל אֲשַׁוֵּֽעַאֲשַׁוֵּעַאשוע׃׃׃ 30:29 אָ֭חאָחאח הָיִ֣יתִיהָיִיתִיהייתי לְתַנִּ֑יםלְתַנִּיםלתנים וְ֝רֵ֗עַוְרֵעַורע לִבְנ֥וֹתלִבְנוֹתלבנות יַעֲנָֽהיַעֲנָהיענה׃׃׃ 30:30 ע֭וֹרִיעוֹרִיעורי שָׁחַ֣רשָׁחַרשחר מֵעָלָ֑ימֵעָלָימעלי וְעַצְמִיוְעַצְמִיועצמי־־־חָ֝֗רָהחָרָהחרה מִנִּימִנִּימני־־־חֹֽרֶבחֹרֶבחרב׃׃׃ 30:31 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי לְ֭אֵבֶללְאֵבֶללאבל כִּנֹּרִ֑יכִּנֹּרִיכנרי וְ֝עֻגָבִ֗יוְעֻגָבִיועגבי לְק֣וֹללְקוֹללקול בֹּכִֽיםבֹּכִיםבכים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain