Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 15

15:1 וַיְהִ֨יוַיְהִיויהי מִיָּמִ֜יםמִיָּמִיםמימים בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי קְצִירקְצִירקציר־־־חִטִּ֗יםחִטִּיםחטים וַיִּפְקֹ֨דוַיִּפְקֹדויפקד שִׁמְשׁ֤וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּוֹ֙אִשְׁתּוֹאשתו בִּגְדִ֣יבִּגְדִיבגדי עִזִּ֔יםעִזִּיםעזים וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָבֹ֥אָהאָבֹאָהאבאה אֶלאֶלאל־־־אִשְׁתִּ֖יאִשְׁתִּיאשתי הֶחָ֑דְרָההֶחָדְרָההחדרה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־נְתָנ֥וֹנְתָנוֹנתנו אָבִ֖יהָאָבִיהָאביה לָבֽוֹאלָבוֹאלבוא׃׃׃ 15:2 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָבִ֗יהָאָבִיהָאביה אָמֹ֤ראָמֹראמר אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי כִּיכִּיכי־־־שָׂנֹ֣אשָׂנֹאשנא שְׂנֵאתָ֔הּשְׂנֵאתָהּשנאתה וָאֶתְּנֶ֖נָּהוָאֶתְּנֶנָּהואתננה לְמֵרֵעֶ֑ךָלְמֵרֵעֶךָלמרעך הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא אֲחֹתָ֤הּאֲחֹתָהּאחתה הַקְּטַנָּה֙הַקְּטַנָּההקטנה טוֹבָ֣הטוֹבָהטובה מִמֶּ֔נָּהמִמֶּנָּהממנה תְּהִיתְּהִיתהי־־־נָ֥אנָאנא לְךָ֖לְךָלך תַּחְתֶּֽיהָתַּחְתֶּיהָתחתיה׃׃׃ 15:3 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון נִקֵּ֥יתִינִקֵּיתִינקיתי הַפַּ֖עַםהַפַּעַםהפעם מִפְּלִשְׁתִּ֑יםמִפְּלִשְׁתִּיםמפלשתים כִּֽיכִּיכי־־־עֹשֶׂ֥העֹשֶׂהעשה אֲנִ֛יאֲנִיאני עִמָּ֖םעִמָּםעמם רָעָֽהרָעָהרעה׃׃׃ 15:4 וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון וַיִּלְכֹּ֖דוַיִּלְכֹּדוילכד שְׁלֹשׁשְׁלֹשׁשלש־־־מֵא֣וֹתמֵאוֹתמאות שׁוּעָלִ֑יםשׁוּעָלִיםשועלים וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח לַפִּדִ֗יםלַפִּדִיםלפדים וַיֶּ֤פֶןוַיֶּפֶןויפן זָנָב֙זָנָבזנב אֶלאֶלאל־־־זָנָ֔בזָנָבזנב וַיָּ֨שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם לַפִּ֥ידלַפִּידלפיד אֶחָ֛דאֶחָדאחד בֵּיןבֵּיןבין־־־שְׁנֵ֥ישְׁנֵישני הַזְּנָב֖וֹתהַזְּנָבוֹתהזנבות בַּתָּֽוֶךְבַּתָּוֶךְבתוך׃׃׃ 15:5 וַיַּבְעֶרוַיַּבְעֶרויבער־־־אֵשׁ֙אֵשׁאש בַּלַּפִּידִ֔יםבַּלַּפִּידִיםבלפידים וַיְשַׁלַּ֖חוַיְשַׁלַּחוישלח בְּקָמ֣וֹתבְּקָמוֹתבקמות פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיַּבְעֵ֛רוַיַּבְעֵרויבער מִגָּדִ֥ישׁמִגָּדִישׁמגדיש וְעַדוְעַדועד־־־קָמָ֖הקָמָהקמה וְעַדוְעַדועד־־־כֶּ֥רֶםכֶּרֶםכרם זָֽיִתזָיִתזית׃׃׃ 15:6 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו פְלִשְׁתִּים֮פְלִשְׁתִּיםפלשתים מִ֣ימִימי עָ֣שָׂהעָשָׂהעשה זֹאת֒זֹאתזאת וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו שִׁמְשׁוֹן֙שִׁמְשׁוֹןשמשון חֲתַ֣ןחֲתַןחתן הַתִּמְנִ֔יהַתִּמְנִיהתמני כִּ֚יכִּיכי לָקַ֣חלָקַחלקח אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתּ֔וֹאִשְׁתּוֹאשתו וַֽיִּתְּנָ֖הּוַיִּתְּנָהּויתנה לְמֵרֵעֵ֑הוּלְמֵרֵעֵהוּלמרעהו וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַיִּשְׂרְפ֥וּוַיִּשְׂרְפוּוישרפו אוֹתָ֛הּאוֹתָהּאותה וְאֶתוְאֶתואת־־־אָבִ֖יהָאָבִיהָאביה בָּאֵֽשׁבָּאֵשׁבאש׃׃׃ 15:7 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון אִֽםאִםאם־־־תַּעֲשׂ֖וּןתַּעֲשׂוּןתעשון כָּזֹ֑אתכָּזֹאתכזאת כִּ֛יכִּיכי אִםאִםאם־־־נִקַּ֥מְתִּינִקַּמְתִּינקמתי בָכֶ֖םבָכֶםבכם וְאַחַ֥רוְאַחַרואחר אֶחְדָּֽלאֶחְדָּלאחדל׃׃׃ 15:8 וַיַּ֨ךְוַיַּךְויך אוֹתָ֥םאוֹתָםאותם שׁ֛וֹקשׁוֹקשוק עַלעַלעל־־־יָרֵ֖ךְיָרֵךְירך מַכָּ֣המַכָּהמכה גְדוֹלָ֑הגְדוֹלָהגדולה וַיֵּ֣רֶדוַיֵּרֶדוירד וַיֵּ֔שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בִּסְעִ֖יףבִּסְעִיףבסעיף סֶ֥לַעסֶלַעסלע עֵיטָֽםעֵיטָםעיטם׃׃׃ ססס 15:9 וַיַּעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו פְלִשְׁתִּ֔יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים וַֽיַּחֲנ֖וּוַיַּחֲנוּויחנו בִּיהוּדָ֑הבִּיהוּדָהביהודה וַיִּנָּטְשׁ֖וּוַיִּנָּטְשׁוּוינטשו בַּלֶּֽחִיבַּלֶּחִיבלחי׃׃׃ 15:10 וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה לָמָ֖הלָמָהלמה עֲלִיתֶ֣םעֲלִיתֶםעליתם עָלֵ֑ינוּעָלֵינוּעלינו וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֶאֱס֤וֹרלֶאֱסוֹרלאסור אֶתאֶתאת־־־שִׁמְשׁוֹן֙שִׁמְשׁוֹןשמשון עָלִ֔ינוּעָלִינוּעלינו לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות ל֔וֹלוֹלו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר עָ֥שָׂהעָשָׂהעשה לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 15:11 וַיֵּרְד֡וּוַיֵּרְדוּוירדו שְׁלֹשֶׁת֩שְׁלֹשֶׁתשלשת אֲלָפִ֨יםאֲלָפִיםאלפים אִ֜ישׁאִישׁאיש מִֽיהוּדָ֗המִיהוּדָהמיהודה אֶלאֶלאל־־־סְעִיף֮סְעִיףסעיף סֶ֣לַעסֶלַעסלע עֵיטָם֒עֵיטָםעיטם וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לְשִׁמְשׁ֗וֹןלְשִׁמְשׁוֹןלשמשון הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא יָדַ֙עְתָּ֙יָדַעְתָּידעת כִּֽיכִּיכי־־־מֹשְׁלִ֥יםמֹשְׁלִיםמשלים בָּ֙נוּ֙בָּנוּבנו פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וּמַהוּמַהומה־־־זֹּ֖אתזֹּאתזאת עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לָּ֑נוּלָּנוּלנו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם כַּאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר עָ֣שׂוּעָשׂוּעשו לִ֔ילִילי כֵּ֖ןכֵּןכן עָשִׂ֥יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 15:12 וַיֹּ֤אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לוֹ֙לוֹלו לֶאֱסָרְךָ֣לֶאֱסָרְךָלאסרך יָרַ֔דְנוּיָרַדְנוּירדנו לְתִתְּךָ֖לְתִתְּךָלתתך בְּיַדבְּיַדביד־־־פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון הִשָּׁבְע֣וּהִשָּׁבְעוּהשבעו לִ֔ילִילי פֶּֽןפֶּןפן־־־תִּפְגְּע֥וּןתִּפְגְּעוּןתפגעון בִּ֖יבִּיבי אַתֶּֽםאַתֶּםאתם׃׃׃ 15:13 וַיֹּ֧אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֣וֹלוֹלו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר לֹ֚אלֹאלא כִּֽיכִּיכי־־־אָסֹ֤ראָסֹראסר נֶֽאֱסָרְךָ֙נֶאֱסָרְךָנאסרך וּנְתַנּ֣וּךָוּנְתַנּוּךָונתנוך בְיָדָ֔םבְיָדָםבידם וְהָמֵ֖תוְהָמֵתוהמת לֹ֣אלֹאלא נְמִיתֶ֑ךָנְמִיתֶךָנמיתך וַיַּאַסְרֻ֗הוּוַיַּאַסְרֻהוּויאסרהו בִּשְׁנַ֙יִם֙בִּשְׁנַיִםבשנים עֲבֹתִ֣יםעֲבֹתִיםעבתים חֲדָשִׁ֔יםחֲדָשִׁיםחדשים וַֽיַּעֲל֖וּהוּוַיַּעֲלוּהוּויעלוהו מִןמִןמן־־־הַסָּֽלַעהַסָּלַעהסלע׃׃׃ 15:14 הוּאהוּאהוא־־־בָ֣אבָאבא עַדעַדעד־־־לֶ֔חִילֶחִילחי וּפְלִשְׁתִּ֖יםוּפְלִשְׁתִּיםופלשתים הֵרִ֣יעוּהֵרִיעוּהריעו לִקְרָאת֑וֹלִקְרָאתוֹלקראתו וַתִּצְלַ֨חוַתִּצְלַחותצלח עָלָ֜יועָלָיועליו ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֗היְהוָהיהוה וַתִּהְיֶ֨ינָהוַתִּהְיֶינָהותהיינה הָעֲבֹתִ֜יםהָעֲבֹתִיםהעבתים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־זְרוֹעוֹתָ֗יוזְרוֹעוֹתָיוזרועותיו כַּפִּשְׁתִּים֙כַּפִּשְׁתִּיםכפשתים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּעֲר֣וּבָּעֲרוּבערו בָאֵ֔שׁבָאֵשׁבאש וַיִּמַּ֥סּוּוַיִּמַּסּוּוימסו אֱסוּרָ֖יואֱסוּרָיואסוריו מֵעַ֥למֵעַלמעל יָדָֽיויָדָיוידיו׃׃׃ 15:15 וַיִּמְצָ֥אוַיִּמְצָאוימצא לְחִֽילְחִילחי־־־חֲמ֖וֹרחֲמוֹרחמור טְרִיָּ֑הטְרִיָּהטריה וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח יָדוֹ֙יָדוֹידו וַיִּקָּחֶ֔הָוַיִּקָּחֶהָויקחה וַיַּךְוַיַּךְויך־־־בָּ֖הּבָּהּבה אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 15:16 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׁמְשׁ֔וֹןשִׁמְשׁוֹןשמשון בִּלְחִ֣יבִּלְחִיבלחי הַחֲמ֔וֹרהַחֲמוֹרהחמור חֲמ֖וֹרחֲמוֹרחמור חֲמֹרָתָ֑יִםחֲמֹרָתָיִםחמרתים בִּלְחִ֣יבִּלְחִיבלחי הַחֲמ֔וֹרהַחֲמוֹרהחמור הִכֵּ֖יתִיהִכֵּיתִיהכיתי אֶ֥לֶףאֶלֶףאלף אִֽישׁאִישׁאיש׃׃׃ 15:17 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי כְּכַלֹּת֣וֹכְּכַלֹּתוֹככלתו לְדַבֵּ֔רלְדַבֵּרלדבר וַיַּשְׁלֵ֥ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך הַלְּחִ֖יהַלְּחִיהלחי מִיָּד֑וֹמִיָּדוֹמידו וַיִּקְרָ֛אוַיִּקְרָאויקרא לַמָּק֥וֹםלַמָּקוֹםלמקום הַה֖וּאהַהוּאההוא רָ֥מַתרָמַתרמת לֶֽחִילֶחִילחי׃׃׃ 15:18 וַיִּצְמָא֮וַיִּצְמָאויצמא מְאֹד֒מְאֹדמאד וַיִּקְרָ֤אוַיִּקְרָאויקרא אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיֹּאמַ֔רוַיֹּאמַרויאמר אַתָּה֙אַתָּהאתה נָתַ֣תָּנָתַתָּנתת בְיַֽדבְיַדביד־־־עַבְדְּךָ֔עַבְדְּךָעבדך אֶתאֶתאת־־־הַתְּשׁוּעָ֥ההַתְּשׁוּעָההתשועה הַגְּדֹלָ֖ההַגְּדֹלָההגדלה הַזֹּ֑אתהַזֹּאתהזאת וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה אָמ֣וּתאָמוּתאמות בַּצָּמָ֔אבַּצָּמָאבצמא וְנָפַלְתִּ֖יוְנָפַלְתִּיונפלתי בְּיַ֥דבְּיַדביד הָעֲרֵלִֽיםהָעֲרֵלִיםהערלים׃׃׃ 15:19 וַיִּבְקַ֨עוַיִּבְקַעויבקע אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־הַמַּכְתֵּ֣שׁהַמַּכְתֵּשׁהמכתש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בַּלֶּ֗חִיבַּלֶּחִיבלחי וַיֵּצְא֨וּוַיֵּצְאוּויצאו מִמֶּ֤נּוּמִמֶּנּוּממנו מַ֙יִם֙מַיִםמים וַיֵּ֔שְׁתְּוַיֵּשְׁתְּוישת וַתָּ֥שָׁבוַתָּשָׁבותשב רוּח֖וֹרוּחוֹרוחו וַיֶּ֑חִיוַיֶּחִיויחי עַלעַלעל־־־כֵּ֣ןכֵּןכן ׀׀׀ קָרָ֣אקָרָאקרא שְׁמָ֗הּשְׁמָהּשמה עֵ֤יןעֵיןעין הַקּוֹרֵא֙הַקּוֹרֵאהקורא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּלֶּ֔חִיבַּלֶּחִיבלחי עַ֖דעַדעד הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 15:20 וַיִּשְׁפֹּ֧טוַיִּשְׁפֹּטוישפט אֶתאֶתאת־־־יִשְׂרָאֵ֛ליִשְׂרָאֵלישראל בִּימֵ֥יבִּימֵיבימי פְלִשְׁתִּ֖יםפְלִשְׁתִּיםפלשתים עֶשְׂרִ֥יםעֶשְׂרִיםעשרים שָׁנָֽהשָׁנָהשנה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain